Etiqueta: Col·legi professional

Assemblea constituent del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears

ASSEMBLEA CONSTITUENT DEL COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS

DE LES ILLES BALEARS

Anunci BOIB: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10999/623144/anunci-de-convocatoria-de-l-assamblea-constituent-

🔸 DIA I LLOC:

Dimarts, 25 de juny a les 19h (en 1a convocatòria) i a les 19:30h (en 2a convocatòria)

 • -Mallorca: edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB
 • -Menorca i Eivissa: Extensions universitàries

🔸 ORDRE DEL DIA:

 1. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe de gestió de la comissió gestora de la constitució del Col·legi.
 2. Presentació d’esmenes i aprovació, si s’escau, dels estatuts definitius del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.
 3. Elecció de les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponent als òrgans col·legiats.
 4. Torn obert de paraules.

🔸 ANUNCI:

 • Queden convocats els professionals que estiguin habilitats per a l’exercici de la professió en qualsevol dels nivells educatius dels centres educatius de titularitat pública, concertada o privada de les Illes Balears. Aquesta condició s’haurà d’acreditar fefaentment entre les 18h i les 19h (carnet docent, certificació del centre que acrediti que estan en actiu o qualsevol altre document que acrediti aquesta condició), al mateix lloc de l’assemblea.

Aprovat el Decret d’adults a la mesa sectorial

Avui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial on s’ha tractat el Projecte de Decret d’ordenació dels ensenyament de l’educació secundària per a les persones adultes i l’Ordre de creació del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. Ha estat presidida per la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat.

Pel que fa al nou Decret (vegeu-ne esborrany), les al·legacions que teníem presentades i pendents de negociar, després de la mesa de 5 de novembre, han quedat de la següent manera:

1) Atenció a la diversitat (Article 11):

 • Respecte a la reclamació que es reguli el suport de l’atenció a la diversitat i se li adjudiquin hores lectives, la Conselleria considera que això no correspon al redactat d’un Decret i que ja queda regulat a l’Ordre d’Orientació, i que s’adjudicaran les hores i docents de suport com als IES. Hem demanat que aquest compromís de l’Administració consti en acta.

2) Estructura (Article 13):

 • La demanda que l’estructuració per àmbits dels currículums no sigui preferent sinó voluntària no s’ha acceptat. Al·leguen que ja funciona així i consideren que es permet prou flexibilitat a l’hora d’aplicar-ho.

3) Plans de transversalitat i integració de continguts (Article 14):

 • Les hores de coordinació es regularan a una resolució sobre els plans de transversalitat, que seran voluntaris mitjançant convocatòria.

4) Sessions presencials en la modalitat a distància (Article 19):

 • L’IEDIB s’encarregarà de la formació exclusivament a distància i els CEPA mantindran la modalitat semipresencial. Hem demanat que aquest compromís de l’Administració consti en acta.

5) Titulació requerida (Article 21):

 • Els àmbits podran ser impartits per un o dos professors, en funció de l’organització del centre i els plans de transversalitat. Han acceptat eliminar el paràgraf «Quan algun àmbit no pugui ser impartit per un sol professor, podrà impartir-se amb dos professors d’especialitat amb atribució docent en alguna de les matèries que la integren», de forma que no es prioritza el professor únic.
 • Han acceptat eliminar la frase «S’ha de facilitar que un professor amb atribució docent de més d’una llengua pugui impartir els mòduls corresponents d’aquestes llengües en el mateix nivell» i es deixa com en el cas anterior a decisió dels centres. 

Trobareu AQUÍ les al·legacions que ja se’ns van acceptar a la mesa de 5 de novembre.

El decret s’ha aprovat per unanimitat i no entrarà en vigor fins el curs 2020-20121 per donar temps als centres a adaptar-s’hi.

L’Ordre de creació del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears (vegeu-ne esborrany) també s’ha aprovat per unanimitat. Quan es tramiti la consulta al Consell Escolar de les Illes Balears, des d’UOB reclamarem que s’inclogui entre els vocals un representant del Col·legi Professional de Docents.

El Pla estratègic per a l’educació de persones adultes (vegeu-ne esborrany) no formava part de l’ordre del dia. La Conselleria ens farà arribar un nou esborrany a partir de les aportacions rebudes (vegeu AQUÍ les nostres) i es tractarà en una nova mesa.

NOTA: Aquí teniu el nou esborrany del Pla estratègic que ens acaba de fer arribar la Conselleria.

El Parlament aprova la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears!

Circular 129/2019

Dia històric ahir al Parlament! El plenari va aprovar la Proposició de llei per la qual es crea el Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears, una iniciativa pionera i sense precedents a tot l’Estat, amb 37 vots a favor (PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca i El Pi), 21 abstencions (PP i Ciudadanos) i cap vot en contra. El Col·legi serà d’adscripció voluntària i defensarà els interessos i drets professionals dels docents, des de l’etapa d’infantil fins a la universitària, en matèries com la formació, qüestions pedagògiques, currículums, accés a la professió docent, etc.

Recordam
que l’Assemblea de
Docents
va presentar la iniciativa a la Conselleria de Presidència el
febrer de 2017 amb
gairebé 1.500 signatures que reclamaven el col·legi, i ha comptat amb el suport de les associacions de
docents Edu 21 de Menorca, Associació Professional de Docents d’Eivissa i
Docents per la Democràcia de
Mallorca.

Des d’Unió Obrera Balear agraïm als grups parlamentaris
MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears i
Mixt-Gent x Formentera la iniciativa legislativa, que fou registrada al Parlament dia 20 de juny del
2018, i al PSIB, El Pi i els diputats Xelo Huertas, Montserrat Seijas, i Salvador Aguilera pel seu vot a favor. A la nota de premsa del Parlament hi trobareu un resum del recorregut de la tramitació.


El debat en sessió plenària va comptar amb les intervencions dels dos grups que han mantingut esmenes vives i vots particulars per al Ple: Juan Manuel Lafuente (Popular), amb 3 esmenes i Salvador Aguilera (Mixt), amb 1 vot particular. Tot seguit han intervingut en torn a favor o en contra de les esmenes mantingudes: Laura Camargo (Podem Illes Balears), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Enric Casanovas (Socialista). Les esmenes i el vot particular han estat rebutjats.

QUÈ ÉS EL COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS?

El Col·legi Professional de Docents és una figura clau per defensar amb entitat jurídica la
professionalitat i
dignitat col·lectiva dels docents, menystingudes quan es fan i desfan
lleis i normatives sense consens amb la comunitat educativa.

És una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia que té com a tasca ordenar i vigilar l’exercici de la professió
respectiva a fi de satisfer amb eficàcia la prestació dels serveis. Des
del moment que un col·legi professional és una corporació de dret
públic es converteix en un ens col·laborador del Govern i de l’Administració de les Illes Balears el qual s’ha de consultar
mitjançant la realització d’estudis, l’emissió d’informes, l’elaboració
d’estadístiques, etc. Tot això, a més de participar en els òrgans
assessors o consultius de les administracions públiques.

Un col·legi professional de docents no entra en col·lisió amb els sindicats, que cobreixen les reivindicacions de caire sociolaboral, i sí en canvi omple uns buits existents
com són la col·laboració amb les universitats en l’elaboració de
currículums, la capacitació dels futurs titulats i la seva incorporació a
l’activitat professional mitjançant les accions formatives pertinents;
la col·laboració en la formació permanent del professorat a través
d’activitats de formació tècnica i de perfeccionament professional; la
participació en l’avaluació del professorat i la carrera professional i
en l’elaboració del model de les proves de les oposicions; vetllar pel
prestigi professional, l’ètica i la dignitat de la professió docent;
salvaguardar la independència i la integritat de la professió, etc.

Qualsevol reforma educativa que es vulgui portar endavant té el fracàs assegurat si no parteix de la base de consultar, escoltar i tenir en compte en tot moment l’opinió dels professionals
que estan en contacte permanent amb l’alumnat i les famílies. S’ha
demostrat una i altra vegada que no tenen futur les reformes educatives
creades dins un despatx, per persones
alienes a la professió o, en el millor dels casos, per professionals que
fa molts d’anys que no exerceixen o que han perdut el contacte directe
amb les aules. El col·legi professional també hauria de ser consultat en
aquest aspecte.

RECULL DE PREMSA

Nota de premsa del Parlament:

Última Hora:

Europa Press:

Diari de Balears:

AraBalears:

Diario de Mallorca:

El Col·legi de Docents fa una passa més al Parlament de les Illes Balears

 UH, 24.10.2018

Circular 113/2018

El passat dimarts el Ple del Parlament va prendre en consideració la Proposició de llei presentada pels grups parlamentaris MÉS per Menorca, Mixt (Gent per Formentera), Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. Ara el text continuarà amb la seva tramitació amb període d’esmenes, ponència, comissió i nou plenari.

Amb la presa en consideració s’ha fet una passa important però cal no baixar la guàrdia. És important tenir en compte que mentre duri la tramitació de les llei continuarà la campanya de recollida de suports.

La iniciativa legislativa va ser defensada al Ple per Josep Castell (Més per Menorca), Laura Camargo (Podem) i Agustina Vilaret (Més per Mallorca) i va rebre el suport del PSIB-PSOE, representat pel diputat Enric Casanova, i de Salvador Aguilera (Grup Mixt). La diputada de Gent per Formentera va disculpar la seva assistència. Tot seguit es va aprovar amb els següents vots:

 • 32 a favor (MÉS per Menorca, Podem, MÉS per Mallorca, El Pi, PSIB-PSOE, Grup Mixt-Huertas, Grup Mixt-Seijas, Grup Mixt-Aguilera)
 • 2 en contra
  (Ciudadanos)
 • 18 abstencions (Grup Mixt-Àlvaro Gijón i PP).

Recordam que la proposta de fer el Col·legi Professional de Docents va sorgir de l’Assemblea de Docents, va recollir l’adhesió de gairebé 1.500 signatures i a hores d’ara ja hi ha vint centres educatius i un CEP que han aprovat la moció de suport impulsada per l’Associació Professional de Docents d’Eivissa, el
Moviment Menorca Edu XXI, l’Associació Docents per a la Democràcia de
Mallorca
i Docents Associats de Formentera (vegeu la relació de centres al final d’aquesta nota).

Per contra, els sindicats STEI, ANPE, CCOO i UGT no han donat suport a la iniciativa. Fa pensar que aquests sindicats hagin quedat descol·locats i alineats amb Ciudadanos davant una proposta que va sorgir de l’Assemblea de Docents.

Des d’UOB felicitam i donam les gràcies als partits que dimarts van votar a favor.

Vegeu AQUÍ la nota de premsa del Parlament.

 Imatge: Assemblea de Docents

CENTRES ADHERITS A LA MOCIÓ DE SUPORT AL COL·LEGI DE DOCENTS (ACTUALITZAT A 23 D’OCTUBRE)

– CEIP Robines (Binissalem), per unanimitat.

– IES Llucmajor, 94 vots a favor i cap en contra.

– IES Sineu, majoria absoluta i només dos vots en contra.

– CEIP Can Raspalls de Sant Jordi (Eivissa)

– CEP Eivissa, per unanimitat.

– CEIP L’Urgell, de Sant Josep de Sa Talaia (Eivissa)

– CEIP Sant Jordi, de Sant Jordi de ses Salines (Eivissa)

– CEIP Mestre Duran d’Alaior (Menorca), una sola abstenció.

– IES Santa Margalida, per unanimitat.

– CEPA Camp Redó, 17 vots a favor i 5 abstencions.

– CEPA Sud (Campos), per unanimitat.

– IES Balafia (Eivissa).

– CEPA Joan Mir i Mir, de Maó, per unanimitat.

– IES Binissalem, suport unànime.

– IES Pau Casesnoves (Inca), Sí: 90. No: 2.

– CEPA Son Canals (Palma)

– L’IES Xarc, de Santa Eulària, per unanimitat.

– CEIP L’Urgell (Eivissa).

– IES Algarb (Eivissa).

– IES Damià Huguet (Campos), per àmplia majoria.

– CEIP S’Olivera de Santa Eulària (Eivissa), per unanimitat

UOB dóna suport a la proposició de llei del col·legi de docents

 

Cartell de l’Assemblea de Docents (maig 2016)

Circular 94/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, dóna suport a la proposició de llei
per a la creació d’un col·legi professional de docents

que
Més per Menorca va presentar ahir dimecres al Parlament.
Agraïm als diputats Josep Castells i Nel Martí les gestions realitzades i
convidam
la resta de forces polítiques, sindicats i docents
a sumar-s’hi. Agraïm també als grups parlamentaris del Pi, (Jaume Font i
Maria Antònia Sureda), Podem (Salvador Aguilera i Laura Camargo) i Gent
per Formentera (Sílvia Tur) que s’hagin mostrat sensibles a la demanda. 

Recordam
que l’Assemblea de
Docents va presentar la iniciativa a la Conselleria de Presidència el
febrer de 2017, denegada en el seu moment, amb
gairebé 1.500 signatures que reclamaven el col·legi. A hores d’ara,
superades les objeccions, Més per Menorca ha presentat aquesta
proposició de llei que ja compta amb el suport de les associacions de
docents Edu 21 de Menorca, Associació Professional de Docents d’Eivissa i
Docents per la Democràcia de
Mallorca.

El col·legi professional de
docents és una figura clau per defensar amb entitat jurídica la
professionalitat i
dignitat col·lectiva dels docents, menystingudes quan es fan i desfan
lleis i normatives sense consens amb la comunitat educativa.

És una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia que té com a tasca ordenar i vigilar l’exercici de la professió
respectiva a fi de satisfer amb eficàcia la prestació dels serveis. Des
del moment que un col·legi professional és una corporació de dret
públic es converteix en un ens col·laborador del Govern i de l’Administració de les Illes Balears el qual s’ha de consultar
mitjançant la realització d’estudis, l’emissió d’informes, l’elaboració
d’estadístiques, etc. Tot això, a més de participar en els òrgans
assessors o consultius de les administracions públiques.

Un col·legi professional de docents no entra en col·lisió amb els sindicats, que cobreixen les reivindicacions de caire sociolaboral, i sí en canvi omple uns buits existents
com són la col·laboració amb les universitats en l’elaboració de
currículums, la capacitació dels futurs titulats i la seva incorporació a
l’activitat professional mitjançant les accions formatives pertinents;
la col·laboració en la formació permanent del professorat a través
d’activitats de formació tècnica i de perfeccionament professional; la
participació en l’avaluació del professorat i la carrera professional i
en l’elaboració del model de les proves de les oposicions; vetllar pel
prestigi professional, l’ètica i la dignitat de la professió docent;
salvaguardar la independència i la integritat de la professió, etc.

Qualsevol reforma educativa que es vulgui portar endavant té el fracàs assegurat si no parteix de la base de consultar, escoltar i tenir en compte en tot moment l’opinió dels professionals
que estan en contacte permanent amb l’alumnat i les famílies. S’ha
demostrat una i altra vegada que no tenen futur les reformes educatives
creades dins un despatx, per persones
alienes a la professió o, en el millor dels casos, per professionals que
fa molts d’anys que no exerceixen o que han perdut el contacte directe
amb les aules. El col·legi professional també hauria de ser consultat en
aquest aspecte.

Esperam que la proposició de llei sigui rebuda amb el màxim consens i aprovada pel Parlament de les Illes Balears.

Palma, 31 de maig de 2018

L’Assemblea de Docents exigeix al Govern transparència en les xifres de matriculació del curs vinent i una resposta a la creació del Col·legi Professional

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

L’Assemblea de docents exigeix transparència en les xifres de
matrícula pel curs vinent i reivindica  que l’accés a la informació del
nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada centre sostingut amb
fons públics ha de ser pública.

L’Assemblea exigeix una resposta a la sol·licitud de creació del
Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i avalada
per quasi 1500 proponents.

L’Assemblea  de Docents, reunida ahir 28 juny a les 18h a l’IES
 Binissalem, exigeix al Govern transparència en el coneixement de les
xifres de matrícula per al curs vinent, ja  que considera que l’accés a
la informació del nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada
centre sostingut amb fons públics ha de ser pública.

Demana als responsables de la Conselleria d’Educació que no ocultin la
realitat dels centres que tenen grups que superen els 25 alumnes a
infantil i primària i els 30 a secundària infravalorant aquesta situació
ocultant-la sota les xifres mitjanes.

Sol·licita al «Govern del Canvi» que no es limitin a  fer propaganda
institucional i donin a conèixer a la societat illenca i als
responsables d’educació estatals quines són les mancances reals quant a
infraestructures i professionals que patim al sistema educatiu de les
Illes, una situació que es cronifica dins d’un context social
d’increment de la població a Balears i amb l’experiència d’un augment de
més de 3600 alumnes durant el curs escolar 2016-17.

És per això que exigeix al Govern que treballi amb competència per
aconseguir la millora de finançament de la Comunitat Autònoma per
arribar a un  pressupost educatiu que doni resposta a les mancances en
l’àmbit de l’educació de les Illes Balears. A més a més reclama del
Govern que s’afanyi per complir amb els compromisos electorals quant a
percentatge del PIB que es dedica a educació. Afirma que no es pot
esperar a final de legislatura.

L’Assemblea exigeix una resposta ràpida i positiva a la sol·licitud de
creació del Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i
avalada per quasi 1500 proponents. Insta la Conselleria de Presidència
per tal que atengui la sol·licitud de creació i el requeriment
presentats escrupolosament en els tempos administratius adients i
demana que la petició passi al Parlament de les Illes Balears.

L’Assemblea reivindica un increment en la retribució del complement
d’insularitat dels docents de les Illes Balears per pal·liar les
conseqüències derivades de la doble i triple insularitat. D’aquesta
manera es contribuiria eficaçment a fer front a la problemàtica generada
amb l’increment dels costos en els preus dels lloguers dels habitatges,
situació especialment greu a Eivissa, Formentera i Menorca.

L’Assemblea recorda  que a finals del mes de juliol és previst que pugui
disposar de l’informe del Servei de Prevenció del Riscos Laborals,
basat en les inspeccions duites a termes a 13 centres de primària com a
conseqüència de les denúncies interposades per l’Assemblea a través
dels sindicats UOB i Alternativa. Les visites dels tècnics posen en
evidència, afirmen els observadors sindicals, que les xifres màximes se
superen amb escreix. Els docents  sol·licitaran un informe jurídic sobre
la legalitat dels criteris d’elaboració de quotes per al curs 2017-18 i
si escau, prendran les mesures legals pertinents.

Finalment, L’Assemblea de Docents demana que es canviï la normativa per
la qual es regeix el tribunal de les PBAU amb la finalitat que en la
convocatòria de setembre de 2017 els enunciats dels exàmens es doni
exclusivament en llengua catalana. L´única excepció hauria de ser per
als alumnes que estan exempts de l’assignatura de Llengua Catalana i
Literatura. Recorda que per poder presentar-se a les proves d’accés tots
els alumnes han d’haver aprovat el 2n de Batxillerat, evidentment amb
l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura inclosa. L’Assemblea
considera que la normativa que s’aplicà en la convocatòria de juny té
efectes molt negatius en el procés de prestigiar i normalitzar la
llengua pròpia de les Illes Balears.

L’assemblea de Docents denunciarà a la Conselleria d’Educació davant inspecció de treball per les ràtios il·legals

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

Les denúncies estan enllestides i el model de denúncia es posarà a l’abast de les Assemblees de centre

L’Assemblea de Docents s’ha reunit avui, dia 2 de març a l’IES Sant
Marçal, i ha acordat denunciar en breu la Conselleria d’Educació davant
Inspecció de Treball una vegada que ha rebut la resposta dels centres
educatius al qüestionari de ràtios que es va dur a terme fa una mesos.
Les denúncies estan preparades i el model es posarà a l’abast dels
centres educatius que tenguin grups que superin els màxims estipulats
per llei.

Quant a la vaga de dia 9 de març, hem acordat exigir mesures contundents
contra la Lomce que suposin una autèntica pressió al govern del PP i
als partits polítics que fan possible que governi.També hem decidit que
no farem cap crida a la vaga de dia 9 per considerar que es tracta d’un
acció simbòlica que no s’ha originat des de les bases, no s’ha consultat
als treballadors que tenen el dret a exercir aquest dret, no s’ha fet
una mobilització prèvia pels sindicats que l’han convocada ni s’ha
generat cap expectativa. Dit aixó, i tenint en compte que des de
l’Assemblea de Docents hem mantingut i mantenim una lluita continuada
contra la Lomce, donam suport a tots aquells companys que la vulguin
secundar.

Per un altra banda, hem parlat sobre la proposta de modificació del
calendari escolar que la Conselleria d’Educació va posar en marxa i que
en aquest moment s’ha retirat de les taules de negociació fins que
l’administració trobi oportú tornar-la dur a debat. S’han recollit les
opinions i les aportacions sobre aquesta qüestió encaminades a trobar
solucions pedagògiques efectives per millorar resultats dels exàmens de
setembre.

Quant al Col·legi Professional de Docents, en aquest moment es troba pendent el tràmit parlamentari per a la seva creació.

Els sindicats que han assistit a l’assemblea general, han donat
informació sobre la situació de la convocatòria d’oposicions i de la
convocatòria d’interins per al curs 2017-18.

Finalment, hem acordat donar suport a en Josep Miquel Arenas Beltràn,
Valtonyc, condemnat per les seves cançons arrel d’una denúncia d’en
Jorge Campos. Volem expressar la nostra solidaritat a en Josep i el
nostre rebuig a una altre sentència injusta de l’Audiència Nacional que
atempta contra un dret fonamental, com és la llibertat d’expressió.

El 2 de març, Assemblea de Docents a l’IES Sant Marçal

Rebut de la coordinadora de l’Assemblea de Docents:

 

Benvolgudes companyes i companys,

Vos enviam l’ordre del dia de la propera assemblea general que tindrà lloc el 2 de març a l’IES Sant Marçal a les 17:30h:

 1. Informació
  de les gestions fetes per la coordinadora: Document amb 8 propostes pel
  2017, reunió amb el Director General d’Innovació i Comunitat Educativa,
  Jaume Ribas, qüestionaris ràtios…
 2. Decissió postura Assemblea de Docents davant la vaga de 9 març.
 3. Campanya ràtios inasumibles i denúncies.
 4. Modificacions al calendari escolar.
 5. Informació convocatòria d’oposicions.
 6. Informació convocatòria d’interins.
 7. Informació col·legi professional.
 8. Premi Ramon Llull  2017 a Illes Per un Pacte.
 9. Torn obert de paraules.


La
vaga de dia 9 de març està convocada per la Plataforma Estatal per
l’Escola Pública  (pares, sindicats estatals, estudiants…). És una vaga general que afecta a tots els nivells d’ensenyament  i es fa en contra del recurs que el Govern del PP presentà davant el Tribunal Constitucional en contra de la decisió del Congrés dels Diputats d’aixecar el vet a la iniciativa parlamentària que demanava derogar la LOMCE.
La protesta té l’objectiu de fer retirar el recurs del Govern, iniciar
els tràmits per derogar la LOMCE i revertir les retallades. Si heu seguit la premsa haureu vist que hi ha opinions a favor de secundar-la ja que els punts que reivindica són coherents amb la lluita feta fins ara; però també hi ha motius per dubtar de la seva eficàcia ja que la convocatòria no surt de les bases i es pot  mantenir la lluita contra la LOMCE d’altres maneres. Què pensau al vostre centre? Veniu el màxim de gent per decidir entre tots. Cada opinió compta!

Coordinadora AD

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Blog: http://assembleadocentsib.blogspot.com
Facebook: Assemblea Docents Illes Balears
Twitter: @Assembleadocent

altres adreces:

comunicacioad@gmail.com (comissió de comunicació)

caixaderesistencia@gmail.com (comissió caixa de resistència)

comissiojuridicaad@gmail.com (comissió jurídica)

afersexteriorsad@gmail.com (comissió d’afers exteriors)

mobilitzacioad@gmail.com (comissió de mobilització)

interinsad@gmail.com (comissió d’interins)

comissiopedagogicaad@gmail.com (comissió pedagògica)