Etiqueta: Camps d’aprenentatge

El camp d’aprenentatge de Formentera s’obri al professorat de secundària

Comissions de serveis

31 de maig de 2023

Ahir es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació en sessió extraordinària amb l’assistència de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez i la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández. L’únic punt a tractar era la convocatòria, en comissió de serveis, de la plaça de docent al camp d’aprenentatge de Formentera.

UOB, després d’assistir-hi, celebra que la convocatòria d’aquesta plaça permeti la incorporació del professorat de secundària que hi vulgui participar i que l’experiència docent directa com a funcionari de carrera, passi a ser de 5 a 3 anys. Es tracta d’una comissió que s’atorgarà per dos cursos escolars i per la qual s’haurà de presentar un projecte amb propostes concretes d’organització, actuació, treball i visites.

Concurs de trasllats autonòmic


 

Avui, 27 d’octubre de 2021, la Conselleria d’Educació ens ha convocat a la Mesa Sectorial on s’ha debatut l’esborrany del Concurs de trasllats autonòmic. Per part de Conselleria han assistit Rafaela Sánchez, Albert Flores, Mª Antònia Alzamora, Marco Alarcón, Miquel Bujosa i Manel Garcia. 

A la primera intervenció feta per Albert Flores ens ha esmentat els canvis més notoris de la convocatòria d’enguany:

 1. Professors de l’especialitat 0590019 Tecnologia. Podran concursar a places de l’especialitat 0590059 Suport a l’àrea de ciències o tecnologia. Al mateix temps, deixaran de poder concursar a places de l’especialitat 0591026 Suport a l’àrea pràctica.
 2. Professors de l’especialitat 0590119 Processos i mitjans de comunicació. Deixaran de poder concursar a places de 0590059 Suport a l’àrea de ciències o tecnologia. El motiu d’aquesta eliminació ha estat perquè en el proper Annex IV del Decret d’interins, també s’eliminarà ja que la majoria de titulacions que permeten exercir aquesta especialitat estan directa o indirectament relacionades amb periodisme i no tenia cap sentit que algú amb aquesta formació acabés fent classes de continguts de ciències.
 3. IMPORTANT: Incorporació de nous centres al concurs de trasllats. Es crearan plantilles orgàniques de centres que fins avui es cobrien mitjançant comissions de serveis. Són les places dels Camps d’aprenentatge (on només hi podran concursar mestres), Centres d’especial dificultats com les aules hospitalàries i atenció domiciliària (on hi podran concursar PTs, ALs i Orientadors) i equips específics (on hi podran concursar PTs, ALs i Orientadors). No s’han inclòs els CEPs, l’Institut a distància i l’Arxiu Museu Històric perquè tenen normativa pròpia.

UOB Ensenyament, a la seva intervenció ha demanat:

 • El reconeixement de la impartició de matèries en anglès dins el programa British Council ja que dins aquest apartat del barem sí que es contempla el reconeixement d’impartició de matèries dins el Pla Pilot Plurilingue o les Seccions Europees. Tot i que el programa del British Council sigui un programa en extinció, consideram que s’hauria de contemplar i recompensar als companys que han assumit aquesta tasca.
 • Demanem fer públiques totes aquelles vacants existents i les causades per futures jubilacions que es produeixin fins dia 31 de desembre. Consideram que per acabar amb el fet de concursar a cegues, aquesta informació s’hauria de publicar abans de l’inici del tràmit del concurs de trasllats. Així mateix, considerem que aquest document hauria d’incloure de manera explícita les ampliacions de plantilla orgànica que s’hagin produït des de la publicació de les plantilles respecte del curs anterior. Conselleria s’ha excusat dient que si aquesta informació es publica cada més de gener el que es publica cada gener és per qüestió del calendari que marquen des de Madrid.
 • Finalment, quant a la possible calendarització del procés:
  • Publicació al BOIB: 2 de novembre
  • Sol·licituds: de dia 3 al 22 de novembre 

No obstant informarem de les dates concretes en tenir confirmació de la publicació al BOIB


Creació del CFIRDE-Ib, comissions de serveis per als Camps d’aprenentatge i Serveis educatius especialitzats

Avui, dilluns dia 12 d’abril, ha tingut lloc la Mesa Sectorial d’Educació extraordinària amb la directora general de Personal Docent i la directora de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Els punts tractats han estat: la creació del nou centre CFIRDE-Ib i les comissions de serveis per als Camps d’aprenentatge i per als Serveis educatius especialitzats.

– La Conselleria d’Educació proposa la creació del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears per impulsar i organitzar la formació, la innovació i la recerca en matèria de direcció de centres i facilitar els contextos adients per millorar a través de la formació i l’intercanvi d’experiències, la qualitat dels centres educatius des de l’exercici eficaç de la funció directiva. 

– Aquestes han estat les nostres aportacions:

 • UOB Ensenyament ha comentat que la idea que s’explica en aquest informe pot ser favorable per a la millora de la qualitat educativa dels nostres centres, fomentant la formació i el bon lideratge dels equips directius, però que aquesta millora només serà efectiva si ve acompanyada d’un procés de selecció de directors/es més rigorós i acurat del que hi ha hagut fins ara. Tot i que, en principi,

  la directora general de Primera Infància ha subratllat el caràcter formatiu d’aquest centre també ha recalcat que la coordinació continua amb els altres serveis serà més sistemàtica i organitzada. 

 • Davant la pregunta de com es farà la selecció del director/a i els dos assessors/es d’aquest nou centre ens han respost que provisionalment seran nomenats de manera directa per la Conselleria però posteriorment aquestes places es cobriran amb el procediment formal de comissions de serveis.
 • Si un dels seus objectius és aconseguir que “els docents més qualificats s’animin a assumir aquesta responsabilitat” hem puntualitzat que és important saber què s’entén per “més qualificats” així com el paper del CFIRDE a l’hora “d’animar” el professorat a assumir aquesta tasca.

– Quant a les Comissions de serveis per als Camps d’aprenentatge, el canvi més notori respecte a les convocatòries anteriors és que la plaça tindrà una durada de quatre anys amb una avaluació intermitja al segon any. La convocatòria tindrà en compte els mèrits, el projecte i, com a novetat, l’entrevista. 

– Les Comissions de serveis per places docents de Serveis educatius especialitzats també tindrà una durada de quatre anys amb una avaluació al segon any treballat. Per molt que es tindran en compte els mèrits, el projecte i l’entrevista, cal dir que aquesta només es durà a terme si hi ha més de dos candidats a la mateixa plaça. 

UOB està d’acord amb els esborranys presentats però ha recordat que a aquest tipus de comissions no hi ha gaire gent que vulgui accedir-hi i s’hauria de mirar com potenciar i motivar l’accés a aquestes places. 

Comissions de serveis a Camps d’Aprenentatge: esborrany de la convocatòria per al curs 2017-18

A la MSE del 27/3/17 es revisà l’esborrany del que serà la convocatòria per a cobrir en comissió de serveis places de docents en camps d’aprenentatge.

Podeu consultar aquest esborrany clicant AQUÍ.

La novetat d’aquesta convocatòria rau en el fet que, fins ara, les places de docents a camps d’aprenentatge es digitaven, és a dir, que no s’ocupaven per concurs de trasllats, ni per comissions d’interins ni per adjudicacions d’interins tot i no comptar amb cap titular de plantilla orgànica.

Així, segons el Director General d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, entre el 2017 i el 2018 quedarien adjudicades totes les places respectant la intenció d’assegurar les activitats programades i millorant la continuïtat de cada camp.

Actualment existeixen set camps d’aprenentatge en la majoria dels quals hi ha dos docents; d’aquestes places, doncs, enguany se’n convocarien sis als següents camps:

 • Es Palmer, a Campos
 • Orient / Binifaldó, a Bunyola
 • Son Ferriol, a Palma
 • Far de Cavalleria, a Es Mercadal
 • Sa Cala, a Sant Joan de Labritja
 • Formentera, a Sant Francesc

De tots ells i del d’Es Pinaret (l’únic camp del que no es traurà cap plaça) en podeu veure més informació a la web sobre els Camps d’Aprenentatge de la D.G. d’Innovació.

Per participar en aquest concurs de mèrits serà requisit dur un mínim de cinc anys com a funcionari de carrera i el mateix temps d’experiència docent directa a més de tenir destinació definitiva, a més de la certificació negativa del Registre de Delictes Sexuals.

Per a poder optar a una plaça, serà necessari també presentar un projecte de treball sobre l’organització i gestió del camp al qual s’opti. En total, cada aspirant podrà sol·licitar un màxim de dues places.

El termini de presentació de sol·licituds durarà quinze dies naturals a partir de l’endemà que es publiqui la convocatòria al Boib, fet que es preveu en els propers dies. No s’habilitarà cap tràmit telemàtic i totes les sol·licituds s’hauran de presentar a mà.

El procediment del concurs constarà de dues fases,

 • Valoració de mèrits
 • Projecte i entrevista

ambdues avaluades per una Comissió de valoració.

El projecte haurà d’incloure, almenys, tres apartats:

 • Organització general del camp que sol·licita
 • Anàlisi de les funcions que s’han de desenvolupar en el camp
 • Programació d’un dia de treball al camp amb alumnat.

Aquestes comissions de servei tendran una durada de tres cursos escolars i tendran caràcter irrenunciable.

En cas que no es cobreixi la totalitat de les places convocades, la D.G. de Personal Docent anirà nomenant funcionaris per a què les ocupin per períodes prorrogables d’un any en règim de comissió de serveis.

L’Administració apuntà també la voluntat de publicar una Ordre que reguli els camps d’aprenentatge.

Us pot interessar també veure la nota de premsa que tragué la Conselleria sobre la convocatòria.