Mes: desembre de 2015

Comunicat de l’APTIB sobre els currículums LOMCE

Reproduïm el comunicat que hem rebut de l’Associació de Professors de Tecnologia de les Illes Balears sobre els currículums LOMCE, que també podreu trobar en el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/0B-t6IHFmbbIhalVBczFhMERWSU0/view

EL DESPLEGAMENT CURRICULAR LOMCE A LES
ILLES BALEARS.

COMUNICAT DE L’APTIB

(Associació de Professorat de
Tecnologies de les Illes Balears)

Aquesta Associació vol informar de les passes dutes a
terme en la defensa de l’àrea de Tecnologia; que la LOMCE estatal i el desplegament
autonòmic del PP deixa  reduïda. Després
de les eleccions autonòmiques al mes de Maig de 2015 i amb els “Acords
pel canvi”
que feien els partits polítics que composaren el nou Govern,
i que en concret havien promès en campanya a l’APTIB la seva preocupació per
l’àrea de Tecnologia com a base de l’FP, les Enginyeries i la formació integral
del nostre alumnat així com la minimització de la LOMCE per tal de què l’àrea
conservara la seva identitat i la seva estructura horària i curricular;  l’APTIB va mantenir una conversa amb el que
ja era el nou Conseller d’Educació, Martí March, per poder dur a terme aquesta
promesa. En aquesta nova reunió post eleccions (juny 2015),  l’actual conseller va mostrar la seva
preocupació pel nostre col·lectiu, 
donada la importància de l’àrea, 
que minvava degut a l’optativitat i les poques hores setmanals
d’aquestes assignatures que els curriculums del Govern anterior li havien
assignat. Així mateix va prometre que aquesta vegada, a diferència de les
mesures adoptades pel PP, seria el col·lectiu de Tecnologia qui participaria al
desenvolupament del currículum pel que fa a l’àrea de Tecnologia. 

Martí March, el conseller,  va comunicar a tota la comunitat educativa
que es derogarien aquests curriculums, i es redactarien uns de nous on es
minimitzarien al màxim els efectes de la LOMCE Prometen el
mantenimiento de las plantillas globales de los centros, no disminuir las horas
asignadas a las áreas afectadas, en especial música, plástica y tecnología, siempre y cuando el número de grupos
del centro no varíe durante el curso 2015-2016”.
(veure premsa 19/06/2015).

Aquest estiu 2015, l’APTIB es va posar en contacte amb
la Direcció General de Personal Docent pel que fa referència l’oferta de places
del cos de secundària de l’especialitat de tecnologia que d’acord amb el còmput
necessari de places, deurien d’haver-se oferit per al nostre professorat però
no havien estat publicades a la convocatòria d’interinatge. Inicialment
Personal Docent  va negar aquest fet però
a dia 2 de setembre es va reunir amb la junta directiva de l’APTIB i va admetre
que faltaven places de tecnologia i molt més enllà, faltaven moltes hores de
tecnologia (que no places únicament) donat que malauradament molts de tecnòlegs
no n’estan exercint les funcions de tecnologia sino que han completat horari
amb altres atribucions. 

L’APTIB es va decebre moltíssim quan va sortir el primer esborrany (octubre 2015) de la
modificació del desplegament dels curriculums a les Illes Balears. Aquest
esborrany suposa una forta reducció de 4 hores d’obligarietat setmanal de la
nostra àrea de primer a tercer d’ESO entre d’altres modificacions que
desafavoreixen la tecnologia respecte a la LOE, (ja que passa de tenir 6 h
setmanals obligàtories a només 2h a 2n ESO, i a 3r ESO seria optativa també en
dues hores, per tant, en el millor dels casos, l’àrea perdria dues hores però
la realitat és que en perd 4 d’hores (veure esborranys). Aquesta reducció suposa
una pérdua del 66% de la nostra àrea que conjuntament amb el plantejament de 4t
d’ESO i Batxillerat així com la proposta de les noves plantilles amb
Informàtica podrien reduir l’àrea un 80-85%, cosa que no ha passat en la resta
de  CCAA que SI han minimitzat de forma
efectiva el desenvolupament curricular de la LOMCE i han mantingut quasi en la
seva totalitat la càrrega lectiva i currículum LOE.

L’APTIB es va reunir en aquesta ocasió amb el Director
General de Planificació i Ordenació de Centres a l’inici del mes d’octubre
2015,  Antoni Morante on se li va
explicar la importància de augmentar les hores de Tecnologia obligatòria a
l’ESO per la formació integral del nostre alumnat (veure article opinió premsa) , de manera
que Tecnologia, al igual que  Música i
Plàstica, quedàssin amb la mateixa càrrega LOE i no haguèssin d’asumir la
pèrdua d’hores per les de lliure distribució, cosa que ha generat discòrdia als
claustres. A més, la junta de l’APTIB li va recordar que s’hauria d’haver
comptat amb els docents d’aquestes especialitats per el·laborar aquest primer
esborrany, donat que esmenar, no és participar a l’elaboració del
currículum.  A. Morante, després
d’escoltar durant més de dues hores les propostes de la junta,  va encoratjar 
la junta directiva de l’APTIB, 
a  posar per escrit tot els
arguments exposats, ja que ell els va trobar força interessants així com les
propostes suggerides des del col·lectiu. Va convidar l’APTIB a esmenar,  tot i 
explicant per escrit les argumentacions per augmentar les hores i la
presència de la  Tecnologia així com per
dotar-la de més obligatorietat i oferta als curriculums, i l’APTIB així ho va
desenvolupar amb cura i detall (veure esmenes APTIB).

            El segon esborrany de la modificació del desplegament dels currículums
LOMCE amb l’actualització de les esmenes que va sortir dia 01/12/15 va ser una
nova decepció,  ja que la distribució horària a l’ESO i al
Batxillerat continuava idèntica per a la Tecnologia i la Tecnologia Industrial.
(veure esborranys). Amb aquest precedent la
junta de l’APTIB al complet  es va reunir
la setmana passada (primera setmana de desembre 2015) una altra vegada amb el
Conseller, Martí March. Aquesta reunió va ser per tractar exclusivament  l’incompliment per part de la Conselleria
d’allò promès a l’inici de la legislatura d’aquest nou Govern. 

Arribats en aquesta situació, i gràcies als sindicats
Alternativa i UOB, dos dels membres de la junta de l’APTIB varen acudir
convidats a la Mesa Sectorial d’Educació de dia 4/12/15 (veure
comunicat)
on s ’explicaven les al·legacions presentades i els criteris per
tenir-les en compte o no.

La conclusió a la que arribam és que la Direcció de Planificació i Ordenació de
Centres fa que les assignatures més perjudicades per la LOMCE com són la
Tecnologia (en percentatge d’hores perdudes és la més reduïda), la Plàstica, la
Música així com la segona llengua estrangera assumeixin, amb la seva reducció
horària a l’ESO, l’autonomia de Centre (3h de lliure disposició) i això NO ÉS
MINIMITZAR AL MÀXIM ELS EFECTES DE LA LOMCE 
cosa que SI han fet en altres CCAA,
i així els ho varem fer saber a la Mesa.

En aquests moments, aquesta Conselleria ens diu que és
el Consell Escolar de les Illes Balears 
qui  ha d’atendre  les nostres peticions i no ells perquè el
tràmit d’aquesta normativa, continúa però la seva tasca ja ha finalitzat. Com
que la nostra no ha finalitzat, presentarem les nostres esmenes al Consell
Escolar de les Illes Balears.

 

La Junta directiva de l’APTIB

Ressò a la premsa de la protesta d’UOB

La protesta d’UOB per l’incompliment de la Llei de llibertat sindical i la manca de transparència sobre els alliberats va tenir ahir un ample ressò a la premsa. Aquí en teniu un recull:

dbalears.cat:

http://dbalears.cat/balears/2015/12/09/287937/uob-denuncia-conselleria-educacio-incompleix-llei-llibertat-sindical.html

Última Hora:

http://ultimahora.es/noticias/local/2015/12/10/169296/educacio-convoca-docentes-para-evitar-huelga-del-martes.html

Diario de Mallorca:

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/12/10/educacion-recibe-assemblea-hoy-tratar/1077453.html

 

Interins: causes de renúncia justificada a la plaça adjudicada i màster de formació pedagògica per a professorat tècnic d’FP

El BOIB de dia 10/12/15 publica les modificacions realitzades a
les bases generals del procediment de selecció de personal interí
docent, a la convocatòria per formar part de les borses d’interins i a
la convocatòria d’adjudicacions; modificacions que us anunciàvem ja el
16 de novembre i que fan referència a les renúncies justificades i al
màster en pedagogia d’FP.

MODIFICACIÓ DE LES CAUSES DE RENÚNCIA JUSTIFICADA EN LES ADJUDICACIONS DE SUBSTITUCIONS.

A partir d’avui, les causes que els interins docents podran
al·legar com a renúncia justifica si volen renunciar a la plaça
adjudicada en el procés telemàtic d’adjudicació de substitucions
que es duu a terme setmanalment, queden reduïdes a tres:

 1. Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat,
  d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període
  en què seria procedent concedir a un funcionari una excedència per tenir
  cura dels fills per qualsevol dels supòsits anteriors.
 2. Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent
 3. Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals,
  que seran apreciades per la Direcció General de Palnificació,
  Infraestructures Educatives i REcursos Humans i de les quals s’informarà
  a la Mesa Sectorial d’Educació
  .

 Aquesta reducció ve motivada, segons explica l’administració al mateix BOIB pels motius següents: “Malgrat
que la participació en el procés d’adjudicació ordinari de
substitucions és voluntària per als aspirants a funcionaris interins, la
pràctica ha demostrat que són nombroses les places que, una vegada
adjudicades, són objecte de renúncies justificades (amb o sense reserva
de plaça) o injustificades. L’elevat nombre de renúncies en aquest inici
de curs als processos d’adjudicacions ha suposat, a més de l’augment de
les càrregues administratives, que la plaça quedàs sense cobrir de
forma temporal, fins que s’oferta i adjudica en un nou procés
d’adjudicacions. Fet que suposa un temps durant el qual els centres no
disposen del professor amb el consegüent perjudici per a l’organització
del centre i, sobre tot, per al dret a l’educació de l’alumnat. Així
doncs, ponderant els interessos en joc i tenint en compte el caràcter
voluntari de la participació en el procés d’adjudicació ordinari de
substitucions, és necessari limitar-hi les causes de renúncia
justificada.

Podeu ampliar la informació consultant la notícia que publicàrem el mes passat en aquest mateix bloc o directament al BOIB

Sobre el procés telemàtic d’adjudicació de substitucions, recordau també que el pròxim tràmit d’adjudicacions s’obrirà el dimecres 30/12/15 i es tancarà el dilluns 4/1/16 a les 12.00, hora en què s’adjudicaran les substitucions.

 OFERTA DEL MÀSTER EN PEDAGOGIA PER AL PROFESSORAT TÈCNIC D’FP

Pel que fa a les especialitats i funcions dels cos de professors tècnics
d’FP, l’exigència de comptar amb la titulació pedagògica i didàctica
necessària com a requisit per a impartir la docència, s’ha exceptuat
a aquells interins que encara no comptaven amb aquesta formació
exigida sempre i quan acreditassin dos anys d’experiència docent en la
família professional corresponent i presentassin (abans del 15/6/16 o,
com a màxim, el dia de la presa de possessió de la plaça adjudicada) el
Màster en Pedagogia que havia de progamar i oferir cada comunitat
autònoma.


A la nostra comunitat, aquest màster s’impartirà a partir del gener
de manera extraordinària per a aquells professors que ara es troben
treballant, en llistes o que foren exclosos per no complir aquest
requisit
. A partir del curs que ve, s’impartirà ja de manera ordinària.

Així doncs, i segons el que publica avui el BOIB
que modifica la convocatòria de borses i la convocatòria
d’adjudicacions, els interins que ocupen o aspiren a ocupar una plaça de
professor tècnic d’FP “han de remetre per fax a la Direcció General de Personal Docent el compromís de matricular-se en el primer curs
que, a aquest efecte, es convoqui a les Illes Balears per les
institucions educatives que hagi determinat aquesta Conselleria (o en
una altra comunitat autònoma), així com el compromís de finalitzar els estudis de forma satisfactòria i de presentar el corresponent certificat quan se’ls otorgui. La manca de presentació d’aquest compromís o el seu incompliment determinarà que el seu nomenament es deixarà sense efectes, que l’aspirant figurarà en la llista d’aspirants exclosos en les corresponents especialitats
del cos de professors de formació professional i que la seva plaça
s’adjudicarà en el procés d’adjudicació de substitucions corresponent
.”

 Trobareu més informació addicional sobre aquest tema a l’article publicat al nostre bloc el mes passat.

UOB denuncia que la Conselleria d’Educació incompleix la Llei de llibertat sindical

Avui dematí els representants d’Unió Obrera Balear han oferit una roda de premsa a la seu de la Conselleria d’Educació per denunciar que aquesta incompleix la Llei de llibertat sindical, en no cedir un local a la secció d’Ensenyament del sindicat.

Així mateix, ha informat que la Conselleria no facilita dades respecte als alliberats de què oficialment disposa cada sindicat arran de les eleccions de desembre de 2014.

La roda de premsa ha tingut lloc a les dependències de la Conselleria del carrer Alfons el Magnànim, on UOB ha instal·lat unes oficines simbòliques per denunciar la manca del local al qual té dret per llei.

Tot seguit transcrivim el comunicat on s’informa amb detall del contingut del que s’ha explicat a la roda de premsa.

COMUNICAT DE PREMSA

1. Un any després de les
eleccions sindicals d’educació, la Conselleria continua sense
complir la Llei de llibertat sindical.

Segons la Llei orgànica 11/1985 de 2 d’agost de llibertat
sindical
(BOE núm. 189, de 8 d’agost) al Títol IV, Article 8,
punt 2. c), les seccions sindicals dels sindicats més representatius
tenen el dret «a
utilitzar un local adequat en què puguin desenvolupar les seves
activitats en les empreses o en els centres de treball amb més de
250 treballadors
»

UOB Ensenyament lluita des de fa pràcticament un any per a què
la Conselleria d’Educació compleixi aquesta llei i, en conseqüència,
posi a la disposició del sindicat un local adequat on poder
treballar amb dignitat i privadesa.

La lluita començà el gener de 2015 amb la primera de tantes
visites al Servei de Provisió Educativa, ocasió en què la
representant de l’administració al·legà ignorància de la Llei.

El 30/01/15, després de reiterades visites al Servei de
Provisió, UOB Ensenyament presentà, al registre de la
Conselleria d’Educació
, la sol·licitud formal d’un local
adequat on desenvolupar les seves activitats.

Durant el mes de febrer i març, UOB Ensenyament repetí les
consultes personals al Servei de Provisió obtenint sempre la
mateixa resposta: que aconseguir un local era complicat i que havíem
de tenir paciència, que feien el que podien. En definitiva, feia ja
tres mesos que l’administració ens passava amb cançons i romanços.

El dia 1/03/15, UOB presentà una instància a Inspecció
de Treball
sol·licitant que instàs la Conselleria d’Educació
al compliment de la Llei. No fou fins el 24/03/15 que el
Director General de Treball i Salut laboral traslladà el
nostre escrit a la Direcció General d’Educació.

Mentre tant, els representants de UOB Ensenyament continuàvem les
nostres visites al Servei de Provisió sense cap novetat en la
resposta obtinguda. Continuava, doncs, la burla vergonyosa als drets
sindicals.

El 2/06/15 rebem resposta a la instància presentada quatre
mesos abans a Direcció General deTreball: se’ns
comunica que han traslladat el nostre escrit a la Conselleria
d’Educació i que, per mitjà de contactes telefònics, se’ls ha
informat que estan en procés de recerca del local. Torna-m’hi,
torna-hi! Mig any després de les eleccions sindicals, el govern
sortint en funcions no ha estat capaç de donar cap resposta més
enllà de l’exasperant «ho estam mirant».

El 2/07/15, UOB Ensenyament torna a dirigir-se a Direcció
General de Treball
sol·licitant que reiteri a Educació el seu
deure i estableixi, a més, un termini perquè es compleixi la Llei
de llibertat sindical. A dia d’avui, encara no hem rebut resposta a
aquesta sol·licitud.

Exigim també el compliment de la llei en la reunió bilateral a què
UOB assistí el mes de juliol amb el nou conseller Martí
March
. «Ho mirarem», fou la seva resposta. La reunió
dels representants de UOB amb la nova Directora General de
Personal Docent
seguí exactament el mateix esquema:
«Acabam d’entrar i ho hem de mirar»

Se’ns explica, al mes d’agost, que des del Servei de
Provisió Educativa
s’ha de presentar un projecte a la Secretaria
General d’Educació
amb propostes de possibles locals, material
d’equipament necessari i preu de lloguer, suposant que la Conselleria
d’Educació no disposi de cap espai en propietat disponible per a què
el sindicat que representa la tercera força en educació pugui
exercir els seus drets, cosa que han d’estudiar. Se’ns convida, el
mes de setembre, després d’algunes visites reivindicatives
més, a presentar propostes si sabem d’algun espai disponible, cosa
que UOB Ensenyament duu a terme dins el mes de setembre sense deixar
de banda les visites als despatxos de l’administració per a fer el
seguiment de l’estat de la situació.

Ja al mes d’octubre, a Direcció General de Personal Docent
i al Servei de Provisió Educativa ens expliquen que han
redactat el seu projecte, incloent-hi les propostes d’espais
presentades per UOB, i l’han fet arribar a Secretaria General
d’Educació
; a partir d’aquest moment, ens diuen, hem de dirigir
les nostres reclamacions a la Secretaria General.

Ens dirigim, doncs, a Secretaria General per parlar amb Francisco J.
Gálvez Capellá, el Secretari General. Quina no és la
sorpresa de UOB quan el Secretari General no ens rep i la seva
secretària particular ens torna a remetre a Provisió Educativa.
Arribats a aquest punt, la situació ja és denigrant, ens han
marejat fent-nos anar d’un despatx a l’altre. Tornam a Provisió
Educativa
i ens tornen a remetre al Secretari General;
ells, diuen, ja no poden fer res més. Demanam per segona vegada que
el Secretari General ens rebi però ens asseguren que està
molt ocupat i necessiten com a mínim una setmana per a poder saber
quan ens podrà rebre. Sembla que se’n riuen de nosaltres. Quinze
dies més tard d’haver-ho sol·licitat formalment, i ni tan sols a
dia d’avui, cap funcionari de la Secretaria General d’Educació
s’ha posat en contacte amb UOB. 

El 17/11/15 UOB Ensenyament rep un correu electrònic en què
se’ns convoca per a l’endemà a les 11 hores del matí per anar a
visitar tres locals disponibles. A la fi! Sembla que a menys d’un mes
de complir-se l’any de les eleccions sindicals i després de més de
mig any després que el nou govern guanyés les eleccions, s’entreveu
una possibilitat de poder treballar en un espai que, esperam, estigui
en condicions.

Dia 18/11/15, el dia de la visita tan esperada, una hora i
mitja abans de la cita, que encara no sabem on s’ha de produir, rebem
una telefonada del Cap del Servei de Provisió dient que s’ha
d’anular la visita als possibles locals. Com?! La Llei de llibertat
sindical és un joc per al govern de torn? On és la serietat
professional? Així funciona la Conselleria d’Educació? Dos dels
tres locals que s’havien de visitar eren ocupats per una associació
que fa dos anys que no els utilitza però abans de mostrar-nos-els
han de verificar que aquesta associació no hi continua interessada.
Ara se n’adonen?Interessada? Després de dos anys de tenir dos locals
inutilitzats? Aquesta fou la gota que feu vessar el tassó de UOB
Ensenyament. «Si podeu esperar a finals de la setmana que ve, ens
faríeu un favor
» fou la darrera resposta que rebérem del
Servei de Provisió. I a 9 de desembre, encara no sabem res de
nou. UOB Ensenyament no es presentà a les eleccions sindicals per a
fer favors ni per a que l’administració faci befa de la legislació
vigent.

La situació, doncs, ha esdevingut insostenible, vergonyosa,
inacceptable, indignant i ens aboca a prendre mesures desesperades
com la d’avui. Vergonya, cavallers, vergonya!

2. La Conselleria no
informa sobre els alliberats que corresponen a cada sindicat

Per altra banda, avui fa exactament un mes que demanàrem per escrit
a la Conselleria quin crèdit horari corresponen a
cada sindicat i quant
s alliberats ha sol·licitat
cadascun d’ells
, i encara no tenim cap resposta.

Pel que fa a UOB sabem que ens corresponen per llei 3,21
alliberats.
Ho demanàrem el 9 de febrer i la Conselleria ens
comunicà oficialment la xifra el 15 de març. Aquesta xifra es
calcula
matemàticament en funció del percentatge
de vot
a les eleccions, que en nostre cas va ser l’11,63%.

Ens hem trobat, emperò, que a les diferents reunions convocades per
la Conselleria s’hi han anat presentant, en nom de sindicats menys
votats que UOB, més representants que
els
alliberats que ens corresponen a nosaltres.

Tenim dret a saber, per tant, si totes aquestes persones són
oficialment alliberats sindicals
o no. La millor manera
d’esvair el dubte és que la Conselleria contesti la nostra pregunta,
cosa que, tornam a dir, encara no ha fet al cap d’un mes.

El comitè de vaga de l’Assemblea de Docents explica 10 motius per fer vaga

PER QUÈ FAREM #VAGA 15D:

1. Perquè el conseller Martí March ha ignorat el rebuig dels docents a l’acord marc.

2. Perquè el pressupost educatiu incompleix les promeses electorals: suposa quedar en un 2,96% del PIB, semblant al del PP, quan el PSOE prometia arribar progressivament al 5%.

3. Perquè cal un pla de xoc per reduir ràtios, sobre tot a infantil i primària.

4. Perquè amb aquests pressuposts mai no arribarem a eliminar els 93 barracons de les Balears.

5. Perquè encara esperam un diagnòstic de l’estat dels equips de suport i un pla per reforçar-los.

6. Perquè més de la meitat dels IES tenen aules que no arriben a la superfície mínima legal de 1,5m2 per alumne, segons dades de la Federació d’Associacions de Directors.

7. Perquè es perllonguen les retallades de sous (complements, sexennis, extra 2012 i estiu interins) i reduccions horàries dels majors de 55 anys.

8. Perquè ara que els pressuposts encara no estan tancats és el moment de millorar-los.

9. Per dignitat i perquè no ens agrada que ens utilitzin ni ens prenguin el pèl.

10. Perquè volem tornar seure a negociar per aconseguir una educació de qualitat per a tothom.

I perquè volem una minimització real de la LOMCE ara, i després, la seva derogació!

Per tot això i més: #VAGA15D !

Proposta del comitè de vaga per a la resolució immediata de la vaga indefinida

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

La pròxima aprovació del pressupost general de la comunitat autònoma
obre l’oportunitat de tancar el conflicte educatiu a les Illes Balears
que es va cristal·litzar en la convocatòria de la vaga indefinida de
docents.

Amb aquest escrit, ens adreçam als partits que donen
suport a l’actual Govern de les Illes Balears (PSIB, MÉS i Podem) i a la
Conselleria d’Educació i presentam una proposta que pensam que és
acceptable per totes les parts i que, l’acceptació de la qual, té com a
conseqüència una possible desconvocatòria de la vaga indefinida abans de
les eleccions del 20 de desembre.

Aquesta proposta no pretén
renegociar l’acord global, que va ser rebutjat per més de 3.000 docents
en la nostra consulta i que sabem que el conseller Martí March no vol
tornar a debatre. Tampoc pretén posar en qüestió l’acord sobre sexennis
al qual van arribar el conseller i els sindicats STEi, ANPE i CCOO en el
marc de la MSE (acord que no s’ha sotmès a consulta entre els docents).

Per la nostra part, pel que a nosaltres ens pertoca, aquesta
proposta d’acord representa un avanç en tres punts fonamentals: pla de
xoc de ràtios, pla de xoc en suport educatiu, prorroga màxima de les
retallades en dos anys.

Termes de la proposta d’acord

Augment del pressupost educatiu en 36 milions d’euros. Aquest augment
faria que el global del pressupost educatiu augmentàs en un 10% respecte
al pressupost de l’any 2015. D’aquesta manera el pressupost educatiu
comença a destacar dins el global del pressupost i entra en la línia de
millora que s’esperava des de la comunitat educativa, superant el 3% del
PIB (ara seríem al 3’08%).

Veiem dues possibles vies d’obtenció
d’aquests 36 milions d’euros: l’esmena de Podem al pressupost que
demana 40 milions d’euros més per educació o els 80 milions d’euros de
l’acord entre la presidenta Francina Armengol i el ministre d’Hisenda
Cristóbal Montoro.

D’aquests doblers, una part aniria dedicada a
les nostres propostes concretes que ara explicam a continuació i l’altra
a aquelles necessitats més urgents que la mateixa Conselleria
d’Educació pugui proposar.

1) Pla de xoc de ràtios: 10 milions
d’euros es dedicarien a la contractació de professorat per fer front, de
diferents maneres (desdoblaments, +1, etc.), a les ràtios més elevades
dins les nostres escoles i instituts. L’escandalosa realitat de molts
dels nostres grups crida a una acció urgent per a què el procés
d’ensenyament/aprenentatge en aquestes aules tengui sentit. A més, fruit
d’una anterior política educativa sense cap ni peus, la realitat és que
actualment, a moltes de les nostres escoles i instituts s’està
vulnerant el Reial Decret 132/2010 que estableix unes mínimes condicions
d’alumnes per aula, cometent-se il·legalitats en aquest sentit.

Aquest
pla de xoc s’hauria de fer efectiu durant el febrer de 2016 i els seus
detalls es podrien acordar en un futur i ser ratificats per una MSE.

2)
Pla de xoc de suport educatiu: 700.000 euros destinats a la
contractació de professorat per a la recuperació immediata de les quotes
d’EOEP de 2010. La millora d’aquests equips és fonamental per a
començar en aquest curs una millor atenció als alumnes amb més
necessitats de suport educatiu. Aquesta contractació de xoc no invalida
qualsevol proposta de canvi del sistema de funcionament o d’organització
d’aquests equips que es pugui fer des de la Conselleria d’Educació,
però respon a les urgències del moment.

3) Contractació del
professorat interí durant els mesos de juliol i agost: 5.815.693 € per
la contractació del professorat interí durant els mesos d’estiu en els
termes anteriors a la retallada de 2012. Aquesta és necessària per a
posar fi a la injusta situació d’aquest col·lectiu de professorat en
termes no només econòmics, sinó també de cotitzacions a la seguretat
social o de puntuació de cara al seu futur professional.

La
finalitat dels restants 19.484.307 euros queda oberta a altres assumptes
urgents en matèria educativa (infraestructures, beques…).

4)
Per nosaltres també és important que amb aquest acord, el Govern i la
Conselleria es comprometin públicament a augmentar progressivament el
pressupost educatiu fins a arribar a un 5% del PIB en 2019.

5) A
banda d’aquestes mesures, demanam també una millora, que ja serà a
compte del pressupost de 2017 que avançaran la fi l’escenari de grans
retallades iniciades en la legislatura anterior. Sol·licitam
l’avançament del pagament dels complements de tutor i de cap de
departament a gener de 2017, cosa que representaria 3.793.235 € d’aquell
pressupost.

6) Per acabar, quant a la minimització de la LOMCE,
proposam una taula permanent de debat, proposta i seguiment en la qual
estiguin representats totes aquelles institucions, entitats de la
comunitat educativa i els diferents partits polítics que vulguin
treballar en aquesta línia.

Conseqüències d’aquesta proposta

L’acceptació d’aquesta proposta representaria la realització immediata
d’una consulta per part del comitè de vaga als i les docents de les
Illes Balears. L’acceptació dels termes de l’acord entre el professorat
representaria la desconvocatòria de la vaga indefinida de l’Assemblea de
Docents abans de les eleccions del 20 de desembre.

La Conselleria encén el conflicte imposant la LOMCE pura i dura

Antoni Morante i Martí March amb el ministre d’Educació

Després de la Mesa Sectorial extraordinària que ha tingut lloc avui dematí, on s’ha tractat la modificació dels currículums de les Illes Balears, des d’UOB arribam a la conclusió que no hi haurà minimització de la LOMCE. Les al·legacions en aquesta línia han estat desestimades, els centres educatius en patiran els efectes més perniciosos i la qualitat educativa, un cop més, en sortirà molt malparada:

 • A Secundària, Plàstica, Música i Tecnologia continuen amb uns horaris sota mínims, els més baixos de totes dels Comunitats Autònomes, posant en perill places docents i impedint la formació integral dels alumnes.
 •  A Primària, Plàstica, Música i Educació Física també pateixen retallades d’horari.
 • Les tres hores de lliure disposició tiren endavant i convertiran els claustres en un camp de batalla on podran primar altres interessos abans que els pedagògics.
 • No hi haurà desdoblaments a Català i l’horari es redueix una hora a primer i segon d’ESO.
 • No es preveu la possibilitat de desdoblar Matemàtiques a ESO ni de fer més grups per atendre la diversitat.
 • No es garanteix la continuïtat del model vigent de PALIC, etc.

Des d’UOB hem acusat la Conselleria de ser el braç executor de la LOMCE i hem advertit que aquestes resolucions no fan més que tirar llenya al foc i donar encara més arguments per a l’aturada convocada per a dia 15 de desembre. Hem tornat a reclamar que es reobrin les negociacions amb el comitè de vaga de l’Assemblea de Docents per evitar la jornada de vaga i posar fi al conflicte.

Pel que fa a les al·legacions, 341 en total segons se’ns ha dit, si bé algunes d’elles repetides, el director general de Planificació, Antoni Morante, ha explicat a grans trets les resolucions i ha anunciat que properament es faran públiques.

Respecte a les proves d’avaluació individualitzada de Primària, ha anunciat que correran a càrrec dels docents de cada centre. Ha assegurat que no seran puntuables per a la promoció a ESO ni utilitzades per fer rànquings. 

Els currículums seran traslladats al Consell Escolar de les Illes
Balears, on podran ser novament esmenats. Es dóna la circumstància que
els nous sindicats, sorgits de les eleccions d’ara fa just un any, encara
no tenim veu ni vot en aquest organisme
, entre altres coses perquè
s’hi manté la composició reduïda que s’imposà amb les retallades de 2012.

Les resolucions de les al·legacions presentades pels sindicats se’ns han lliurat per escrit. Respecte a les d’UOB, consideram que les respostes són pobres i insuficients. La més llarga no arriba a dues retxes i mitja.

Convidada per UOB, ens ha acompanyat la presidenta de l’Associació del Professorat de Tecnologia de les Illes Balears (APTIB), Ester Micó,
que ha fet una exposició exhaustiva de totes les mancances dels
currículums i dels perjudicis que ocasionaran tant a les places de
l’especialitat com a la formació dels alumnes.

No podem
deixar d’esmentar que la presidència de la Mesa ha volgut impedir la intervenció dels convidats dels sindicats Alternativa i UOB, limitant la seva actuació a assessorar els portaveus. Des d’UOB hem recordat que amb l’anterior administració no hi havia aquesta limitació i finalment han pogut intervenir amb normalitat. 

La reunió l’ha oberta la directora general de Personal, Rafaela Sánchez. A més del director de Planificació ha comptat amb la presència de Jaume March, cap de departament de Planificació i Centres, i Antònia Serra, cap de Servei de Planificació Educativa.

Tot seguit transcrivim les preguntes que UOB ha presentat per escrit a la Mesa:

PREGUNTES PER A LA MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ DE 4/12/15

1.- Per què no es fan públiques les al·legacions presentades per tal que la comunitat educativa les pugui consultar?

2.- Quantes al·legacions s’han presentat?

3.- Per què no han rebut resposta les al·legacions presentades?

4.- Com podem saber per quin motiu es desestima cada al·legació?

5.- Quines al·legacions han estat acceptades i recollides en aquests esborranys?

6.- S’ha creat una comissió per valorar les al·legacions presentades i desestimar-les o no? Qui formava aquesta comissió?

7.- Quins criteris i quina metodologia s’ha fet servir per valorar les al·legacions?

8.- Ens podeu indicar les causes per les quals no s’han acceptat les al·legacions presentades per:

 • -CEIP S’Algar: sobre les hores assignades a Educació Física i Educació Artística.
 • -IES Llucmajor: sobre Palic, desdoblaments de Català i hores lectives de Català a 1r de Batxillerat.
 • -IES Josep Maria Tomàs: sobre desdoblaments de Català.
 • -IES Pau Casesnoves: sobre hores lectives setmanals de Català i Castellà i sobre desdoblaments i reducció de ràtios a Matemàtiques de 3r i 4t d’ESO.
 • -Associació 31: sobre l’assignatura de Teatre.
 • -La plataforma CREA -sobre Educació Plàstica i Música
 • -L’associació APTIB: sobre Tecnologia.
 • -El sindicat UOB: sobre desdoblaments de Català, Palic i l’eliminació de les 3h de lliure disposició.

9.- Ens poden explicar com minimitzen la Lomce cada una de les modificacions que introdueixen aquests esborranys?

10.- Quines mesures s’han pres per minimitzar les proves individualitzades de 3r i 6è de Primària?

Presentació de la Unitat Didàctica d’ESO sobre el Tricentenari

Dijous 17 de desembre es presenta la Unitat Didàctica d’ESO sobre el Tricentenari. No hi falteu!

“La llengua i la historia són el botí més preuat a l’hora de sotmetre un poble”.
Àngel Guimerà

Notícia relacionada: L’Assemblea Sobiranista reclama a la presidenta Armengol que els fets succeïts ara fa 300 anys siguin incorporats al currículum educatiu de l’ensenyament secundari.

http://dbalears.cat/especials/2015/11/30/287834/tricentenari-arriba-consolat-mar.html

Concedits nous ajuts del Fons Social

Avui dematí ha tingut lloc a la Conselleria la reunió de la comissió d’Acció Social d’Educació, on s’ha facilitat la relació d’ajuts concedits corresponents als mesos d’octubre, novembre i desembre. En total se n’han concedit 179, principalment en concepte d’ajuda per als fills menors de 18 anys. Per a atenció a la discapacitat se n’han concedit cinc i per a estudis del personal i fils de la comunitat autònoma, quatre.

S’han desestimat quatre peticions, tres per haver-les presentades fora de termini i una per haver-se sol·licitat per a una finalitat no coberta pel fons social.

Recordau que cada mes s’obri un termini per sol·licitar ajudes pels conceptes esmentats, mitjançant els formularis que trobareu a la pàgina web de la Conselleria:

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M10100513285123935078