Etiqueta: IEDIB

Places en comissió de serveis a l’IEDIB

Institut d'Ensenyaments a distància

5 de maig de 2023

Ahir al matí es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter ordinari per tractar la proposta d’esborrany de resolució de convocatòria pública, per cobrir, en comissió de serveis places de l’IEDIB.

Per part de la Conselleria d’Educació assistiren a la mesa la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, el cap de servei de Secundària, Marco Alarcón, i el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante.

La resolució és pràcticament idèntica a la del curs anterior, només es produeixen dos canvis: el primer, és que tècnicament no es pot assignar una comissió de serveis si no és a una plaça de jornada sencera, i per això, les places de jornada parcial, s’anomenen ara de complement d’horari. El segon, que per a harmonitzar amb les comissions generals, s’ha canviat la data de destinació definitiva i ha passat a ser de 2 anys.

UOB va demanar si aquestes places de complement d’horari no podrien encobrir en realitat una itinerància compartida, però els tècnics de Conselleria van argumentar que aquests docents no van presencialment a l’IEDIB. També ens van informar que s’ha de tenir la formació de l’any específic en el qual se sol·licita la comissió, perquè es va actualitzant i que va adreçada al professorat que ha fet aquesta sol·licitud.

UOB hi va votar a favor i l’esborrany de resolució es va aprovar per unanimitat.

Comissions de serveis a l’IEDIB, nova convocatòria.

Avui dematí hem assistit a una convocatòria extraordinària de la Mesa Sectorial d’Educació amb un sol punt a l’ordre del dia: 

Proposta de Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 26 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).

Podeu consultar l’esborrany de la convocatòria (bases, relació de places i barem) a través del següent. 

Per part de la Conselleria hi han assistit el director general de Planificació, Ordenació i Centres, així com dos assessors tècnics docents d’aquesta direcció general, la directora general de Personal Docent i el cap del Departament de Personal Docent. 

Des d’UOB Ensenyament hem reclamat:

1. Que s’aclarís el redactat de la base 9.5 de l’Annex 1 on s’estableix que passat dia 29 de juny, la Direcció General de Personal Docent podria deixar sense efecte una comissió de serveis assignada a l’IEDIB en casos excepcionals degudament acreditats.

Per part de Conselleria s’ha considerat oportuna aquesta aportació.

2. Que a l’apartat b) de l’Annex 3 que és on figuren els Requisits generals s’especifiqués que quan es fa referència a tenir, en una data anterior al 2 de setembre de 2021, la destinació a qualsevol centre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es concreti que s’entenen tan els funcionaris amb destinació definitiva com els funcionaris que estan en expectativa de destinació. 

Per part de Conselleria s’ha considerat oportuna aquest aclariment.

3. Que es garanteixi una oferta suficient del curs de formació específica per a l’IDEIB ja que és requisit per poder optar a la comissió de serveis.

Per part de la Conselleria hi ha la previsió de convocar un curs amb un mínim de 50 places (dos grups de 25) que es cursaria de manera telemàtica. Les inscripcions es farien des de dia 29 d’abril fins dia 5 de maig i el curs es desenvoluparia des de dia 11 de maig fins dia 12 de juny. En qualsevol cas, des d’UOB Ensenyament farem difusió d’aquest curs dins la difusió habitual de la formació gratuïta oferida per l’administració a través dels nostres canals habituals. 

Comissions de serveis per a l’IEDIB

Avui dematí s’ha duit a terme per videoconferència la Mesa Sectorial per tractar la proposta de resolució de comissions de serveis per a l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB), per al curs 2021-2022. Mitjançant aquesta resolució s’aprova la convocatòria pública per cobrir places i la pròrroga de les comissions de servei que finalitzen el
curs 2020-2021.

Cal dir que el model que hem rebut és exactament el mateix del curs passat, ni tan sols s’havien fet les modificacions necessàries d’algunes dades significatives –errada en la part expositiva, li han dit-.

Davant la pregunta d’UOB Ensenyament per tal d’aclarir els motius de la pròrroga de les comissions de serveis, donat que en altres comissions s’ha iniciat un nou procés, els responsables de les direccions generals de personal docent i planificació han apuntat a la incertesa provocada per l’estat d’alarma i a la dificultat d’organitzar, en aquesta situació, la formació específica que requereixen aquestes places.

Respecte a la formació específica i a la proposta d’UOB d’oferir-la com a formació contínua a través del CEP, el representant de la conselleria ha argumentat que tal com es fa ara ningú es queda defora, fins i tot, gent que no ha demanat comissió de serveis, i tothom és informat del procediment.

Cal tenir en compte:

– Enguany la comissió és per un any, prorrogable a un altre.

– La resolució definitiva sortirà segurament aquesta setmana.

– El tràmit es podrà fer de forma telemàtica (no està indicat a la proposta de resolució).

– La conselleria -segons diuen- té problemes per cobrir aquestes places en comissions de serveis.

– Es mirarà d’especificar l’horari de cada plaça (matí-horabaixa).

– S’intentaran regularitzar algunes jornades de teletreball a l’IEDIB. 

– Es valorarà per a propers cursos la possibilitat que una part de les places de l’IEDIB siguin de plantilla orgànica.

– A la comissió de selecció hi haurà més membres de l’IEDIB que els que hi ha hagut fins ara.

– La formació es farà probablement el mes de maig.

– La unitat didàctica que s’ha de presentar serà part de la formació.

Com sempre, us tendrem informats/des de qualsevol novetat sobre aquestes comissions.

Ordenació admet la reclamació d’UOB sobre accés a l’IEDIB

Ordenació ens ha remès la versió definitiva de la Resolució de les comissions de serveis a l’IEDIB, posterior a la mesa sectorial de dilluns 1 de juny. Aquesta versió recull la reclamació que UOB va fer a la mesa per tal que s’eliminàs el requisit d’una destinació definitiva
almenys d’un curs i almenys 3 anys com a funcionari, de forma que pugui optar a
les places qualsevol funcionari, independentment de la seva antiguitat.

Mesa Comissions de serveis a l’IEDIB

Avui matí, per mitjans telemàtics, s’ha celebrat una mesa sectorial per tractar l’esborrany sobre la convocatòria i pròrroga de les comissions de serveis a l’Institut d’Ensenyament a Distància. Aquesta mesa ha comptat amb la presència del director general de Planificació i Centres i de la directora general de Personal, entre altres membres de l’administració educativa.

Per una banda, es prorrogaran per al curs 2020-21 totes les comissions de serveis que acabaven el present curs, i que havien estat cobertes mitjançant el procediment convocat a l’efecte.

Per altra part, hi haurà convocatòria per a aquelles places que no foren cobertes amb comissions de serveis, per manca de candidats, i que es varen cobrir en el procés d’adjudicacions.

Des d’UOB hem defensat:

 • Que s’eliminin els requisits que exigeixen una destinació definitiva almenys d’un curs i almenys 3 anys com a funcionari, i que pugui optar a les places qualsevol funcionari, independentment de la seva antiguitat. O, en tot cas, que aquesta antiguitat només sigui un element que doni prioritat en la concessió de la comissió
 • Que la formació específica a la qual es compromet qui obtingui la comissió de serveis a l’IEDIB es configuri com a formació a l’abast de qualsevol docent i s’ofereixi com a oferta continuada a través dels CEPS, de manera que pugui fer-la qualsevol docent, tant si té previst com no demanar aquests comissions.

El sr. Morante s’ha compromès a remetre als sindicats un segon esborrany, recollint algunes de les propostes fetes pels sindicats, abans de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Projecte de decret d’ensenyaments a distància i IEDIB

A la mesa sectorial que va tenir lloc ahir dijous, 19 de desembre, es va tractar l’esborrany de Projecte de decret d’ensenyaments a distància, semipresencials i IEDIB.

Els representants de la Conselleria van informar oralment de diversos canvis formals als articles 3, 7, 20 i addicional quarta. Després de les intervencions dels sindicats Planificació va dir que incorporarien o tindrien en compte algunes de les propostes, com la introducció del teletreball.

Pel que fa a l’accés a les places, van dir que es faria per comissions de serveis durant el període transitori de cinc anys i després es passaria al concurs de mèrits específic. Van descartar la provisió mitjançant concurs de trasllats.

UOB no va aprovar l’esborrany perquè no va quedar clar com s’incorporarien al redactat les propostes aportades, i per la manca de concreció del concurs de mèrits i la negativa a treure les places al concurs de trasllats. Recordam també la nostra oposició a la manera com s’ha implantat l’IEDIB, sense tenir en compte el parer dels professionals de l’ensenyament a distància, ni haver-se diagnosticat, potenciat ni promogut l’oferta anterior.

Comissions de serveis: IEDIB i Serveis educatius especialitzats

Avui dematí s’ha fet la mesa sectorial sobre convocatòries de comissions de serveis a l’IEDIB i Serveis educatius especialitzats, amb els esborranys, que podeu veure aquí:

Els canvis que s’han introduït als textos són bàsicament formals i de correcció d’errades.

Pel que fa als Serveis educatius especialitzats, des d’UOB hem tornat a reclamar que les places siguin de plantilla orgànica i s’incentivin aquelles més difícils de cobrir (Es Pinaret, Tramuntana, Puig des Bous, etc).

Les places s’adjudicaran per un procediment de concurs amb dues fases:

 • Comprovació i valoració de mèrits
 • Projecte i entrevista

El compromís de la Conselleria ha estat de mantenir l’entrevista dins el procediment de concurs tot i que en principi volien suprimir-les  per manca de temps per dur-les a terme.

Les comissions de serveis tindran una durada de quatre cursos escolars i la novetat és que  l’avaluació als docents es farà durant el segon curs.

Mesa sectorial: Formació Professional

Dijous dia 7 de març es va celebrar Mesa Sectorial, on se’ns va informar d’algunes novetats, totes elles referides a Formació Professional:

– Traspàs de cicles a distància a l’IEDIB. Pel proper curs 19-20 està previst que quatre cicles que ara s’imparteixen a distància en instituts de Palma, passin a impartir-se a l’IEDIB. Els cicles afectats són: Emergències Sanitàries, actualment a l’IES Josep Maria Llompart; Instal·lacions elèctriques i automàtiques, de l’IES Politècnic; i Sistemes microinformàtics i xarxes, i Administració de sistemes informàtics en Xarxa, de l’IES Francesc de Borja Moll. 

Igualment, se’ns informà que de moment no es traspassaran la resta de cicles a distància prevists, ja que això tendria impacte sobre la plantilla dels centres. 

Per part d’UOB es va demanar a l’administració el compliment del seu compromís d’elaborar la normativa de funcionament de l’IEDIB i, també, un calendari de planificació del traspàs dels diferents ensenyaments a distància al nou institut.

Recordam que ens varem oposar a la implantació de l’IEDIB en les condicions en què s’ha feta, sense consultar als professionals de l’ensenyament a distància dels diferents centres on s’oferien aquests estudis. Vegeu-ho aquí

– Centres Integrats de Formació Professional. La directora general de formació professional, Sra. Maria Alorda, informà de l’inici d’un procés pel qual tres IES es converteixin cadascun d’ells en dos centres diferenciats: per una banda, un IES i, per l’altra. un Centre integrat de formació professional. Aquests centres són l’IES Pau Casesnoves, d’Inca, i l’IES Juníper Serra i l’IES Francesc de Borja Moll, de Palma, centres que, històricament, ja havien demandat convertir-se en centres integrats, atesa la seva alta oferta de formació professional. Aquest procés s’ha iniciat amb el vistiplau de les directives i els claustres respectius. 

Tot i que inicialment, això suposarà la convivència dels dos centres en un mateix edifici, es va fer palesa durant la Mesa, la necessitat de construcció de noves infraestructures, en especial a Inca, on la pressió demogràfica ha augmentat molt en els últims anys. 

– Canvis en la titulació de cicle de grau superior d’Activitats físiques i esportives, que passarà de LOGSE a LOE. S’han creat els nous títols de grau superior Acondiciament físic, i Ensenyament i animació socioesportiva, que han de substituir el cicle d’Animació d’activitats físiques i esportives vigent fins ara. L’oferta dels centres on s’imparteix aquest cicle actualment s’haurà de substituir per alguna (o ambdues) de les noves titulacions. 

– Per altra part, es va donar compte de la participació de les illes en el Congrés estatal de Formació Professional (València, 21-22 març) i a la fase estatal dels Skills de Formació Professional (Madrid, 26-30 març). 

– També se’ns informà de la problemàtica derivada del Decret estatal 28/2018, en relació a dos aspectes: 

 • Necessitat de donar d’alta en la seguretat social a l’alumnat de cicles que cursa la Formació en Centres de Treball (FCT) a partir del curs 19-20 
 • Impossilitat de signar contractes de formació-aprenentatge per alumnes majors de 25 anys que cursen FP dual. 

S’està treballant per solucionar i donar resposta a aquests dos temes.

Nota de premsa de la conselleria

L’Institut d’Ensenyament a Distància, en funcionament sense el nostre vot

A la Mesa Sectorial (MSE) de dijous horabaixa, 19/4/18, es revisaren els esborranys següents sobre l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les I.B. (IEDIB):

UOB reiterà l’oposició a aquest projecte de la conselleria perquè s’ha dissenyat sense consultar els docents que fa anys que treballen en l’ensenyament a distància o semi-presencial.

També vam tornar a demanar que abans de publicar la documentació al BOIB, la D.G. de Planificació, Ordenació i Centres es reuneixi directament amb aquest col·lectiu de professorat.

Tornàrem a insistir, a més, en el fet que la Conselleria encara no ha presentat cap informe de diagnosi de la situació, necessitats i demanda actual dels ensenyaments a distància, demanada en resposta de la qual, l’endemà de la mesa, el divendres 20/4/18, ens entregaren en mà un full amb les dades actuals de matrícula.

Tot i això, la Conselleria informà que tant l’Ordre com les convocatòries de comissions de serveis es publicaran al BOIB de demà dimarts 24/4/18. Recordem, a més, que el Decret 10/2018 de creació de l’IEDIB ja s’havia publicat el dissabte 14/4/18, abans que acabassin les meses sobre el tema.

El termini per presentar les sol·licituds de les comissions de serveis de professorat serà de cinc dies hàbils un cop publicada la convocatòria i de deu dies hàbils en el cas de les d’equip directiu.

Els candidats a ocupar places de professorat hauran de matricular-se i superar un curs específic de formació que s’impartirà entre el 10 i el 18 de maig i en el qual s’haurà de presentar una unitat didàctica abans del 30 de maig.

Els docents amb experiència en l’educació a distància, podran convalidar part de les sessions presencials.

Es preveu que l’oferta d’aquesta formació aparegui aquesta setmana al Portal del Personal > Formació dels docents > sol·licitud de cursos > DG d’FP i FP

Totes les places de professorat d’aquesta convocatòria són per a professors especialistes, és a dir, per treballar directament a l’IEDIB.

Els professors col·laboradors i els consultors no s’hi han de presentar, sorgiran dels centres col·laboradors, els quals encara no s’han seleccionat ni se sap amb quins criteris ni quan es triaran, un fet més que demostra la improvisació i les presses amb què torna a actuar la Conselleria.

A les comissions de serveis per a equips directius, aquests tendran un mes per a presentar el projecte.

La conselleria ha afirmat que tota la normativa de l’IEDIB es tornarà a negociar durant el curs que ve i abans de publicar un nou decret que reguli tota l’educació a distància, el qual haurà d’haver-se publicat abans de les eleccions al govern de les IB del maig de 2019.

Al curs 18-19, l’IEDIB oferirà estudis de Batxillerat, preparació de les PBAU i el CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència.

Pel que fa a la resta d’estudis (ESO, ESPA, Règim especial, etc.) previstos al Decret 10/2018, haurem d’esperar a les Meses que es convoquin a partir del setembre per veure com s’organitzen.

Continuarem informant.

S’ajorna la mesa de l’institut d’ensenyament a distància

La Mesa Sectorial d’Ensenyament (MSE) d’avui dematí sobre la creació de l’Institut d’Ensenyaments a Distància (IEDIB), s’ha ajornat poc després de començar i fins a mitjans de la setmana que ve davant les
protestes per no haver-se negociat la normativa superior
(Decret i
Ordre) de la qual n’han de derivar els esborranys que la conselleria havia adjuntat a la convocatòria d’avui:

UOB continua oposant-se a la creació d’un institut a distància perquè:

 • No s’ha consultat ni consensuat amb els professionals de l’oferta
  actual i que fa anys que treballen en l’ensenyament a distància.
 • Als objectius que la conselleria diu que pretén assolir, s’hi pot arribar promovent i ampliant l’oferta actual.
 • No s’ha compartit amb la comunitat educativa cap informe de diagnosi de la situació, necessitats i demanda actual d’aquests ensenyaments.
 • Es vol eliminar i deixar en excepcional l’atenció presencial de tutories quan l’ensenyament exclusivament en línia requereix una disciplina, dedicació, temps i constància que el gruix del alumnes a distància que en molts casos prové de l’abandonament escolar i, a més, l’atenció individualitzada personal també suposa una tasca d’integració social i reinserció formativa.

Continuam reclamant que:

 • L’actual oferta sigui potenciada i publicitada per part de la Conselleria.
 • La D.G. de Planificació, Ordenació i Centres es reuneixi amb tot el professorat que treballa en l’ensenyament a distància, i no només amb l’equip directiu dels centres on s’hi imparteix. A aquesta demanda el director general ha respost que no es produirà aquesta reunió amb el professorat ja que la Conselleria no té un funcionament assembleari i que el que farà serà reprendre la mesa la setmana que ve, termini màxim d’ajornament que, ha dit, es poden permetre si volen garantir el seu objectiu: que l’IEDIB entri en funcionament el curs 2018-19.

A més: