Etiqueta: Educació especial

Comissions de serveis a educació especial i ATD

Avui dematí ha tingut lloc per videoconferència la mesa sectorial extraordinària sobre comissions de serveis a educació especial i a assessor tècnic docent (ATD).

La mesa ha començat amb una prèvia on hem protestat per la política de fets consumats de la Conselleria i la manca de negociació real a les meses sectorials. El darrer exemple, la decisió unilateral de repartir els chromebooks als centres, incomplint el compromís verbal de la Direcció General d’Innovació de convocar una mesa a l’efecte.

Les comissions de serveis a educació especial s’adjudicaran per nomenament directe d’un any per impossibilitat de dur a terme el procediment de selecció, un cop s’ha anunciat que l’aixecament de l’estat d’alarma serà posterior al 18 de maig. S’aplicarà directament la base 12a de l’esborrany de la resolució:

  1. Aquesta resolució quedarà sense efectes en cas que l’aixecament de l’estat d’alarma sigui posterior a dia 18 de maig de 2020.
  2. En aquest cas, la persona titular de la Direcció general de Primera Infància, Innovació Comunitat Educativa, ha de nomenar un docent per un període d’un any, en règim de comissió de serveis, per a la aqual cosa ha de seleccionar, en primer lloc, un funcionari de carrera que compleixi els criteris de la convocatòria o, si no fos possible, ha de seguir el procés del procediment d’adjudicació de destinacions provisionals que estableix la Direcció General de Personal Docent, per aquelles places vacants dels serveis educatius especialitzats.

Segons el Servei d’Atenció a la Diversitat, no es preveuen conflictes pel nomenament directe perquè no hi ha aspirants que competeixin per una mateixa plaça. Atès que se suprimeix la comissió de selecció, amb la corresponent presència sindical, hem reclamat que se’ns informi dels nomenaments i de les incidències que puguin sorgir.

No hi haurà convocatòria de comissions de serveis d’assessor tècnic docent. Els nomenaments actuals es prorrogaran un any.

Pel que fa a la resolució general de les comissions de serveis, UOB ha presentat una queixa formal per la negativa de la Conselleria a concedir comissions de serveis per reagrupament familiar entre illes, tal com vam proposar a la mesa sectorial de 27 de febrer, mentre que aquesta causa de sol·licitud que sí que s’admet quan l’interessat té la plaça a una altra comunitat autònoma.

Comissions de serveis: IEDIB i Serveis educatius especialitzats

Avui dematí s’ha fet la mesa sectorial sobre convocatòries de comissions de serveis a l’IEDIB i Serveis educatius especialitzats, amb els esborranys, que podeu veure aquí:

Els canvis que s’han introduït als textos són bàsicament formals i de correcció d’errades.

Pel que fa als Serveis educatius especialitzats, des d’UOB hem tornat a reclamar que les places siguin de plantilla orgànica i s’incentivin aquelles més difícils de cobrir (Es Pinaret, Tramuntana, Puig des Bous, etc).

Les places s’adjudicaran per un procediment de concurs amb dues fases:

  • Comprovació i valoració de mèrits
  • Projecte i entrevista

El compromís de la Conselleria ha estat de mantenir l’entrevista dins el procediment de concurs tot i que en principi volien suprimir-les  per manca de temps per dur-les a terme.

Les comissions de serveis tindran una durada de quatre cursos escolars i la novetat és que  l’avaluació als docents es farà durant el segon curs.

Reclamam que les places d’educació especial siguin de plantilla

Dilluns passat va tenir lloc la mesa sectorial on es va tractar la convocatòria de comissions de serveisper cobrir places en serveis educatius especialitzats. És la primera vegada que es fa i es preveu que es publiqui la setmana que ve.

Des d’UOB vam reclamar que aquestes places es consolidin com a plantilla orgànica i s’adjudiquin per concurs de trasllats, atès que existeixen des de fa molt més dels tres anys exigits per l’Administració.

Es va plantejar el problema dels interins que fins ara han ocupat aquestes places, en alguns casos durant molts d’anys, i que ara poden ser desplaçats per les comissions de serveis. La Conselleria al·lega que les places s’han de normalitzar i que feien falta criteris més objectius i transparents.

Per altra banda es van introduir les modificacions següents a l’esborrany:

ADJUDICACIÓ DE LES PLACES

  • 7.5. En cas d’absència de l’adjudicatari (per baixa, etc.), per oferir la plaça als interins caldrà l’informe de l’equip educatiu a més de l’informe del Servei d’Atenció a la Diversitat.

PROPOSTA, NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ

  • 8.5. A proposta d’UOB també hi podrà haver presència sindical a la comissió de seguiment.

PROPOSTA I NOMENAMENT EXTRAORDINARIS

  • 9. En cas que no es cobreixin totes les places el nomenament no es farà a dit per Innovació i Personal docent sinó que se seleccionarà en primer lloc els funcionaris i interins que compleixin els criteris de la convocatòria.

Pel que fa a la Relació de places, Innovació va dir que la quota actual s’augmenta amb un EADISOC (Equip d’Avaluació de les dificultats de Socialització i Comunicació) però reconeix que els equips educatius demanen més ajuda. Nosaltres vam advertir que 2 places del SAED (Servei d’Assistència Educativa Domiciliària) a Mallorca, per exemple, són insuficients.

També consideram que una plaça del SAED a Menorca i una sola per a Eivissa i Formentera no basten, tenint en compte que si el nombre d’alumnes no és elevat hauran de compartir funcions amb els equips EAC (Equip d’Alteració del Comportament) i EADISOC. Vam demanar que es concreti que s’entén per “pocs alumnes” i no es deixi a la discrecionalitat de l’administració. La Conselleria afirma que els equips “s’auto-regulen”, que els recursos necessaris depenen del tipus de servei i que consideren que la quota és suficient.

La Conselleria va dir que miraran de tancar els terminis de renúncia de totes les comissions de serveis a 30 de juny perquè no hi hagi problemes amb els aspirants a diferents convocatòries (general, camps d’aprenentatge, educació especial, etc.).