UOB rebutja el model d’oposicions plantejat per Conselleria de cara al 2022

Oposicions ordinàries docentsLlicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 by UOB

Avui, 22 de novembre de 2021 ha tingut lloc una Mesa Sectorial amb la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, el Cap del Departament de Personal Docent, Albert Flores, la Cap Departament de Primera Infància, Elena Landa, la Cap de Servei de Provisió Educativa, Mª Antònia Alzamora, el Cap de Servei d’Educació Secundària, Marco Alarcón i el Cap de Servei d’Educació Primària, Miquel Bujosa.

A banda de l’aprovació d’actes de meses anteriors i del torn obert de paraula, els dos punts a tractar a l’ordre del dia d’avui eren:

1. Esborrany de proposta d’acord de Consell de Govern pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2021 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Esborrany de Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de mestres a les Illes Balears.

Pel que fa a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2021, la principal novetat és que enguany, trobem que la taxa de reposició per al 2021 s’ha incrementat fins al 110% fet que correspon a 385 places. 

Cal recordar que a causa de la no-convocatòria de processos selectius l’any 2021 (els que es varen celebrar el juny-juliol de 2021 eren els ajornats de 2020) encara hi havia places pendents de convocar relatives a les taxes de reposició del 2018, 2019 i 2020. 

A més de les places procedents de les taxes de reposició, fruit del Reial Decret-Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el treball públic (el conegut popularment com Icetazo) s’afegeix una taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que es tradueix en la consolidació com a places orgàniques d’aquelles places vacants que des del curs 2018-2019 s’hagin hagut de menester curs rere curs. 

D’aquesta manera, les 1408 places que Conselleria vol treure a les oposicions del 2022 surten a partir de places de les oposicions no celebrades del 2021, la taxa de reposició del 2021 augmentada en un 110% i la places fruit de la taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

Davant aquestes xifres, des d’UOB Ensenyament hem recordat a la Conselleria que actualment estam al voltant d’una mitjana del 26% d’interinatge i que d’acord amb les directrius europees s’ha d’arribar al 8% a 31 de desembre de 2024. Al marge de com s’acabin concretant els processos selectius i dels canvis que puguin experimentar a partir de la publicació del Projecte de Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el treball públic (procedent del Reial Decret-Llei 14/2021, de 6 de juliol)  que s’està tramitant en el Congrés dels diputats, això vol dir que d’acord amb els tempos que segueixen els processos selectius a educació, la Conselleria estaria en disposició de convocar 3 processos selectius fins a finals de 2024: juny-juliol 2022, juny-juliol 2023 i juny-juliol 2024. 

Fet aquest recordatori, des d’UOB Ensenyament hem demanat a la Conselleria si les ofertes públiques d’ocupació que es preveuen treure per poder executar aquests 3 processos selectius fins a finals del 2024 tenen present que hi pot haver canvis pel que fa a la situació dels interins que han treballat més de cinc anys (a falta de la publicació del redactat definitiu del Projecte de Llei, segons les esmenes presentades sembla que aquest és l’acord al qual s’ha arribat) i que per tant s’hauria de preveure (o almenys esperar) a veure com es concreta el text legislatiu per si hi ha places que s’haurien de reservar per als interins que compleixin amb aquestes característiques.

La resposta per part de la Directora General de Personal Docent ha estat que quan es publiqui el text del Projecte de Llei es podrà començar a veure si hi ha canvis o no pel que fa als processos selectius. A més, ha posat de manifest que el mateix Projecte de Llei estableix el termini d’un any a partir del moment de la seva publicació per adaptar la llei a sanitat i educació. Així idò, en cas que el Projecte de Llei es publiqui entre finals d’enguany o a principis de 2022, la transposició de la normativa tan a sanitat com a educació no seria una realitat fins a finals del 2022 o principis del 2023. Per aquest motiu la Conselleria s’excusa dient que no poden esperar i que consideren que el millor és convocar els processos selectius mitjançant la normativa actual de l’oposició-concurs en el format que s’ha fet a les darreres convocatòries. 

Davant aquesta resposta, des d’UOB Ensenyament hem tornat a exigir a la Conselleria que faci públiques les seves explicacions ja que correspon a l’Administració trobar una solució i raonar les decisions que pren al respecte.

Per mor d’aquesta manca de posicionament públic de la Conselleria, UOB Ensenyament ha votat en contra de l’Oferta pública d’ocupació per a l’any 2021 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’altre punt que s’ha debatut ha estat l’esborrany de la convocatòria de les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats (esborrany de la convocatòria d’oposicions).

La Conselleria, tot i haver celebrat una Mesa Sectorial Extraordinària amb la presència del conseller el passat 29 d’octubre per anunciar-nos els seus plans de convocatòria d’oposicions, ha decidit presentar un esborrany que és idèntic en allò essencial a les resolucions de convocatòria d’oposicions que s’han fet d’ençà del 2017. Des d’UOB Ensenyament ja vàrem fer explícita la defensa del model d’oposicions acordat per l’assemblea d’afiliats (podeu veure-ho AQUÍ) i tot i que el mateix conseller va veure amb bons ulls algunes de les nostres propostes, al text que s’ha debatut avui no s’ha tocat ni una coma!

El model d’oposicions consensuat per l’assemblea d’UOB Ensenyament parteix de la premisa que el sistema d’accés a la Funció Pública ha de valorar la capacitat docent de l’aspirant i els coneixements de la matèria s’han de donar per suposats des del moment que aquest té la titulació requerida per poder participar en el concurs-oposició. En conseqüència amb això, reclamam l’eliminació de la prova escrita i els exercicis teòrics.

Així mateix, consideram que el sistema d’accés ha de ser just en la mesura que no ha de tancar portes als interins que fan feina i no disposen de gaire temps per preparar els temaris d’oposició, ni tampoc a les persones que fa poc que han acabat els estudis i encara no han entrat en el sistema de substitucions i no han tingut oportunitat de treballar i, per tant, de tenir una bona puntuació en la fase de concurs.

Per tot això la proposta d’UOB Ensenyament es concreta en:

Una oposició-concurs en la qual els aspirants defensaran oralment un tema escollit entre els que hauran sortit per sorteig. L’aspirant disposarà de dues hores per a preparar-ne l’exposició, en la qual demostrarà el grau de coneixement del tema i les aptituds pedagògiques, didàctiques i tècniques i farà ús dels recursos que consideri oportuns. El tribunal avaluarà i notificarà a l’Administració la qualificació de cada aspirant. La prova no serà eliminatòria. Acte seguit, l’administració baremarà els mèrits i l’experiència dels aspirants que han passat la fase d’oposició.

L’oferta de places es dividiria en dos grups per tal que tothom tengui oportunitats, un per a interins amb experiència i un altre per a la resta, en el benentès que ambdós grups compartiran el mateix model de prova i criteris de qualificació.

El model d’oposicions defensat per UOB Ensenyament també incorpora els següents aspectes, acordats en assemblea:

 • Actualització dels temes d’acord amb les necessitats de l’alumnat, en constant evolució.
 • Publicació dels ítems, de la puntuació i dels criteris de qualificació dins la convocatòria.
 • Rúbrica a disposició dels aspirants que ja s’han examinat per saber els ítems assolits.
 • Resposta escrita i argumentada a petició dels aspirants en relació a la qualificació obtinguda.
 • Elecció del president del tribunal per sorteig.
 • Eliminació de l’experiència com a professor de Religió al barem.
 • Baremació de l’experiència docent a la universitat.

Davant la nostra proposta, des de la Conselleria ens han dit que s’han valorat totes les propostes presentades però l’administració ha decidit no modificar de forma dràstica la resolució respecte als darrers 3 anys per beneficiar a tothom. Han argumentat que introduir canvis molt significatius en el model d’oposicions perjudicaria als opositors que ja tenen clar quin és el model. Des d’UOB Ensenyament consideram que precisament el que perjudica als opositors és l’actual model i que per això cal canviar-lo.

Tornant a l’esborrany que ens han presentat a la Mesa d’avui cal fer referència a les places del cos de Professors Tècnics de Formació Professional. A l’espera de rebre la confirmació des de Madrid, sembla que aquesta serà la darrera convocatòria en que es treuran places d’aquest cos ja que les especialitats de PTFP es passaran a integrar dins el cos de Secundària d’acord amb la nova Llei de Formació Professional. En qualsevol cas, es tendrà aquesta confirmació abans de la publicació de la convocatòria en el BOIB. També referent a la Formació Professional, l’esborrany de la convocatòria inclou dues especialitats noves a l’annex 6 referent a Fabricació i instal·lació de fusteria i mobiliari.

Una novetat destacable que ha inclòs l’esborrany respecte d’altres convocatòries ha estat la inclusió de la base 6.5 referent a l’embaràs i part d’alguna de les aspirants que es pogués produir immediatament o durant la realització de les oposicions. D’acord amb aquesta base aquelles aspirants que es trobassin en aquesta circumstància podrien realitzar la prova o proves que tenguessin pendents però sense que aquesta excepció suposés un perjudici per als seus companys i sempre i quan es complissin els terminis establerts per als tribunals. Des d’UOB Ensenyament hem reclamat que es facin públics aquests terminis i temps establerts que des de Conselleria donen als tribunals.

Una altra novetat significativa és la que afecta a l’inici de les proves selectives. D’acord amb l’esborrany aquestes comencen a partir de dia 17 de juny de 2022. Des de Conselleria ens han explicat que aquest redactat no explicita que necessàriament la primera prova sigui dia 17 de juny sinó que han adoptat aquesta fórmula per tenir marge de maniobra per poder convocar la primera prova el mateix dia que ho facin les altres comunitats autònomes, especialment la Comunitat Valenciana i Catalunya i així reduir el possible efecte crida per als opositors d’altres territoris. Així idò, el dia exacte de la primera prova es publicarà més endavant. En aquest punt des d’UOB Ensenyament hem tornat a reclamar que es concedeixi un dia de llicència als opositors que s’han de desplaçar entre illes, el dia abans de les proves. 

Les reivindicacions que ha fet UOB Ensenyament sobre l’esborrany d’oposicions han estat:

 • Demanar la unificació de criteris dels tribunals d’una mateixa especialitat (els mateixos per a les quatre illes). Un exemple seria proporcionar unes rúbriques als tribunals. Pensam que aquestes directrius han de sortir de la Conselleria. Necessitem un nivell de concreció més acurat. Pensam que no es pot dir que cada tribunal farà una interpretació de la resolució, ja que això acaba generant l’aplicació de diferències quant a criteris.
 • Exigir que es prioritzi la inclusió d’un inspector en aquells tribunals d’aquelles especialitats minoritàries per qüestions d’efectius es sol donar una repetició quasi total dels membres del tribunal, procés rere procés. Per exemple en el cas del Conservatori. 
 • Insistir en afegir al final les causes d’abstenció: haver estat membre del tribunal en un o més dels tres cursos anteriors o haver estat nomenat alguna vegada a partir dels 55 anys.  Davant aquesta petició la Cap de Servei de Provisió Educativa ens ha respost que la regulació d’allò que afecta als tribunals es concreta en una resolució exclusiva per a tribunals. Des d’UOB Ensenyament ja n’érem conscients d’aquest fet però hem aprofitat per exigir que aquesta resolució també es negociï en Mesa Sectorial, petició que ha estat acceptada per part de la Direcció General de Personal Docent.
 • Reclamar que a l’apartat b) «Determinar i homogeneïtzar els criteris d’actuació dels tribunals», s’hi afegeixi la paraula «publicar»: per tant, que el punt 5.8.1 quedi redactat de la següent manera: «Determinar, homogeneïtzar i publicar els criteris d’actuació dels tribunals» per tal d’assegurar la coherència de les actuacions dels tribunals.

Tot i rebutjar l’actual model d’oposicions, pel que fa a l’esborrany que se’ns ha presentat, hem defensat:

 • Que la prova d’Unitat didàctica i Programació es faci en primer lloc.
 • Que es puguin llegir les parts escrites de la primera prova en veu alta davant al tribunal de forma voluntària.
 • Hem demanat que la Part B de la Primera Prova (Prova pràctica), sigui la mateixa a totes les illes. 
 • Hem insistit que la primera prova no sigui eliminatòria i que es pugui reclamar just després de la publicació de la puntuació de la primera prova. Que la reclamació es pugui adreçar a la part A, la part B o ambdues i que s’hagin de resoldre les reclamacions abans de passar a la segona prova.
 • Hem reclamat que l’Administració es responsabilitzi dels mitjans tècnics i electrònics, no l’aspirant, i que posi a disposició una pantalla electrònica.
 • A la Part A de la segona prova (Exposició i defensa d’una programació didàctica), on l’aspirant pot fer servir un guió DIN A4 per una cara que en finalitzar haurà de lliurar al tribunal, que quedi explicitat que aquest guió es podrà dur des de casa per evitar greuges comparatius entre tribunals que si que ho permeten i tribunals que exigeixen que l’aspirant elabori el guió durant l’hora de la tancada. 
 • Hem denunciat l’absurditat del barem de mèrits que només valora fins a un nivell B2 dins l’apartat 2.4.2. reservat a titulacions de règim especial (EOI) mentre que els nivells C1 i C2 es valoren dins l’apartat 3, apartat on també s’hi inclou la formació permanent. Això fa que molts d’opositors ja tenguin aquest apartat 3 cobert només amb la formació permanent i per tant han de fer passar un nivell C1 o C2 com si fos un B2 perquè els compti (0’5p) dins l’apartat 2.4.2. Des d’UOB Ensenyament consideram que és ridícul i que va en contra de la meritocràcia. Davant aquesta petició, novament la Conselleria s’ha excusat dient que el barem ve fixat pel Reial Decret 276/2007 i que ells no tenen marge de maniobra.

Davant aquest esborrany d’oposicions que no s’acosta ni de bon tros al model d’oposicions consensuat per l’assemblea d’UOB Ensenyament i d’acord amb la situació actual, pendents de la concreció i publicació del Projecte de Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el treball públic des d’UOB Ensenyament ens hem obert a la possibilitatd’ajornament de la publicació de la convocatòria d’oposicions, sempre i quan aquest ajornament no impliqui la pèrdua de les places a convocar. 
Davant la pressió rebuda en aquesta direcció per part dels sindicats, la Directora General de Personal Docent s’ha compromès a sol·licitar un informe jurídic per avalar la possibilitat d’ajornament de la publicació de la convocatòria sense la pèrdua de les places. 

En el torn obert de paraula hem demanat sobre la situació del procés d’elaboració curricular i hem tornat a reclamar que es compti amb la participació dels docents en actiu per a l’elaboració de la part autonòmica de la concreció curricular.