Es convoquen 10 places per al cos d’inspectors d’educació

Avui dijous s’ha tractat en MSE l’esborrany de resolució de la directora general de Personal docent per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears. El representant del DIE explica que els termes de la convocatòria són molt semblants a la de 2016. Actualment la plantilla d’inspectors és de 29  més 6 d’accidentals.

APORTACIONS D’UOB ENSENYAMENT

1.- Places insuficients a Menorca i Eivissa, tenint en compte, a més, que actualment només hi ha dos inspectors a cada una d’aquestes illes.

2.- Nomenament de tribunals a Menorca i Evissa per evitar trasllats i despeses dels aspirats d’aquestes illes a Mallorca

3.- Convocatòria dels membres del tribunal amb avís de recepció, ja que s’han donat casos en què els vocals no han accedit a veure la convocatòria fins un cop passada la data.

4.- Programa informàtic de gestió d’oposicions, semblant al que s’ha fet servir per a la resta de cossos docents. La finalitat és reduir paperassa i fer més àgil i segur l’accés dels aspirants a les comunicacions, citacions i publicacions del tribunal. La resposta ha estat manca de recursos per fer el programa, però que s’intentarà dur-lo a terme en la propera convocatòria.

5.- Adjudicació de llocs de feina provisional als funcionaris en pràctiques mitjançant un procés telemàtic transparent, tenint en compte el número d’ordre obtingut en el procés de selecció. L’esborrany preveu que aquests llocs provisionals els assigna directament el Cap de Departament d’Inspecció

Dates

  • Termini de presentació de sol·licituds del 6 al 29 de febrer de 2019, ambdós inclosos
  • Inici del procediment selectiu 7 de maig de 2019

Places i tribunal

  • Mallorca: 8
  • Menorca: 1
  • Eivissa: 1

Una d’aquestes places es reserva per a aspirants amb discapacitat.

És previst un únic tribunal amb seu a Mallorca

Proves fase d’oposició

Es durà a terme una sola prova estructurada en tres parts, cada una de les quals és eliminatòria:

  • Part primera: anàlisi escrita d’un cas pràctic
  • Part segona: desenvolupament per escrit d’un tema referit a la part A del temari, triat entre dos extrets per sorteig amb un màxim de dues hores
  • Part tercera: exposició oral per escrit d’un tema referit a la part B del temari, triat entre dos extrets per sorteig amb un màxim de mitja hora.

La ponderació serà d’un 40% per a la primera part i un 30% per a la segona i la quarta respectivament.

Fase de concurs

Es regirà per aquest barem, en què es preveu que els aspirants no poden aconseguir més de deu punts en la valoració dels seus mèrits.