Es regulen les pràctiques externes dels ensenyaments artístics a les Illes Balears

En la MSE que es dugué a terme el 24/1/19 es tractà el projecte d’ordre del conseller d’Educció i Universitat per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors.

El director general d’Universitat explica que la Conselleria d’Educació trameté aquest esborrany al CEIB per tal que n’emetés l’informe preceptiu. En aquest es constata que el projecte no ha passat per MSE i proposa que es faci la negociació pertinent.

APORTACIONS D’UOB ENSENYAMENT

1.- Assegurar que a l’hora d‘assignar l’entitat col·laboradora a un alumne es faci tenint en compte la qualificació mitjana de l’expedient acadèmic.

2.- Remarcar l’obligatorietat de la figura del coordinador de pràctiques externes a cada centre, tenint present que al projecte d’ordre té assignades sis importants funcions específiques.

3.- Aprovació del projecte formatiu objecte de les pràctiques per part d’un òrgan col·legiat com el claustre i no pel director, com es preveu.

4.- Aprovació del model d’informe final de pràctiques que ha d’emetre el tutor de l’entitat col·laboradora per part d’un òrgan col·legiat i no pel director.


Tipus i finalitat


  • Curriculars: pràctiques acadèmiques externes no són retribuïdes i d’una durada establerta al pla d’estudis. Poden ser obligatòries o voluntàries.
  • Extracurriculars: no estan incloses als plans d’estudis, tenen naturalesa voluntària.

Ambdós tipus de pràctiques pretenen que l’estudiant pugui completar la formació acadèmica adquirint les competències corresponents dins un àmbit productiu que s’acosti a la realitat del mercat de treball.

Entitats col·laboradores

Es tracta d’empreses, agrupacions o associacions d’empreses, institucions o organismes públics o privats, o institucions d’educació superior on els estudiants desenvolupen les activitats formatives. Aquestes tasques estan supervisades pels centres d’ensenyaments artístics superiors.
Les condicions i el desenvolupament de les activitats es regula mitjançant convenis de cooperació educativa.

Coordinació

  • Coordinador de pràctiques externes: el designa el director del centre i, entre d’altres tasques, ha d’elaborar la guia docent de les pràctiques i vetlar pel desenvolupament dels projectes formatius.
  • Tutor acadèmic de les pràctiques externes: el decideix el director a proposta del coordinador de pràctiques externes. Les responsabilitats principals d’aquest tutor són  fer-se càrrec de tots els alumnes matriculats a l’assignatura i elaborar els projectes formatius.

Horaris

En el temps que es duen a terme les pràctiques, els tutors acadèmics han de gaudir de disponibilitat dins el seu horari per a les visites setmanals a les entitats col·laboradores. En tot cas, el cap d’estudis ha de preveure que aquests professors puguin atendre tant els alumnes de pràctiques com els que romanen a classe.