Hi haurà mesa tècnica sobre OPOSICIONS 2019

 

A la mesa sectorial d’avui Personal docent s’ha compromès a convocar una mesa tècnica per analitzar com van anar les oposicions de 2018 i preparar les de 2019. Els representants d’UOB hi dúiem una bateria de propostes i observacions, que podeu veure més avall, que traslladarem per escrit a la Conselleria i defensarem a les meses que pertoquin.

La mesa s’ha limitat a tractar l’informe de la Conselleria sobre les oposicions de 2018. Per part nostra, hem indicat que és un informe de resultats purament estadístic i mancat d’autocrítica, i que entre altres coses ignora les reclamacions presentades i els 44 recursos d’alçada, molts dels quals referits a la indefensió dels aspirants per la manca d’argumentació de les
qualificacions.

Pel que fa al contingut de l’informe, hem demanat que es publiquin les dades per tribunals i de presentats i aprovats, i que s’introdueixi la variable del sexe tal com estableix la Llei d’Igualtat de les Illes Balears.

Si bé Personal Docent al·lega que els tribunals són sobirans i no pot intervenir en les decisions que prenen, des d’UOB pensam que les instruccions que se’ls fa arribar poden definir quina és l’actuació correcta en els diferents casos que es poden trobar. Continuam reclamant que aquestes instruccions es facin públiques.

Tot seguit vos informam de les aportacions que farem arribar a la Conselleria. Recordam que podeu enviar-nos les vostres demandes, propostes, suggeriments, etc., a ensenyament@uob.cat.

1. INDEFENSIÓ

 • Segons la convocatòria els tribunals han de contestar les reclamacions per escrit, però sovint les respostes són vagues o genèriques. Si el tribunal ha adjudicat una nota numèrica amb uns criteris objectius, hauria de poder explicar a l’aspirant com els ha aplicat a la seva prova. Les instruccions als tribunals ho han d’especificar.

2. REVISIÓ PRESENCIAL

 • Els opositors han de tenir dret a una revisió presencial, com van fer alguns tribunals per iniciativa pròpia, per dotar el procés de transparència i esvair les sospites de mala praxi.
 • Demanam que s’indiqui a les instruccions als tribunals que una revisió pot comportar la modificació de la qualificació.

3. PUBLICACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • L’experiència de 2017 ens va dur a demanar la publicació prèvia dels criteris d’avaluació i de les puntuacions per apartats mitjançant RÚBRIQUES. Insistim que es traslladi als tribunals.

4. PUBLICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS ALS TRIBUNALS

 • Continuam reclamant que les instruccions als tribunals siguin públiques, per garantir la transparència de la seva actuació.

5. RECLAMACIONS DESPRÉS DE LA PRIMERA PROVA

 • Reclamam que es retorni a la possibilitat de reclamar a la primera prova. La seva eliminació, que ja vam rebutjar, és una mesura per guanyar temps que obliga a esperar que acabi la segona prova. Si l’objectiu principal és acabar aviat difícilment un tribunal aprovarà una reclamació a la primera prova, que donaria dret a examinar-se de la segona fora del calendari previst. Que sapiguem, el 2018 no va prosperar cap reclamació.

6. MODEL D’OPOSICIONS

 • Mentre no puguem decidir un model d’oposicions propi, demanam que s’estudiïn mesures que minimitzin el pes dels temes i la prova pràctica i prioritzin l’aptitud didàctica i pedagògica.
 • Instam la Conselleria a insistir al  Ministerio que suprimeixi les proves eliminatòries, a fi de garantir un veritable concurs-oposició.

7. MITJANS INFORMÀTICS PER DEFENSAR LA PROGRAMACIÓ

 • Reclamam que es puguin fer servir pissarres digitals i projectors per defensar la programació. L’exposició dura aproximadament una hora i seria més dinàmic. Als docents se’ns demana saber emprar una pissarra digital i utilitzar les TIC a classe.
 • A les tancades no té sentit prohibir l’ús d’internet si per preparar classes els docents el fan servir.

8. MATEIXA PROVA PRÀCTICA A TOTES LES ILLES

 • Proposam que es faci una mateixa prova pràctica a totes les illes per garantir la igualtat de condicions.

9. NOMENAMENT TRIBUNALS

 • Proposam que haver estat membre del tribunal en un o més dels tres cursos anteriors pugui ser causa de renúncia.
 • Igualment per als majors de 55 anys que han estat nomenats alguna vegada a partir dels 55.
 • Demanam que el procediment per convocar els membres del tribunal no es deixi a criteri del president i es faci de manera oficial, amb comprovant de rebut signat (i no per mòbil, WhatsApp, correu electrònic, oralment, etc.).

10. ACTUACIÓ TRIBUNALS

 • Demanam que s’indiqui als tribunals que si l’aspirant s’equivoca d’opció a l’hora de fer les proves se li corregeixi d’ofici l’opció vàlida. 

11. ANONIMAT

 • En algun tribunal van donar un codi el primer dia en mà i el segon dia imprès. Això significa que van revisar els exercicis fets amb els codis de cada un i el nom, per poder assignar el mateix codi a cada persona, cosa que vulnera el principi d’anonimat. Una alternativa pot ser donar dos sobres, un que conté nom i DNI i l’altre amb el codi, i no obrir el sobre amb les dades personals fins que les notes estan posades.

12. PUNTUALITAT A LES PROVES

 • Proposam que s’adverteixi els aspirants que s’han de presentar amb
  puntualitat, per evitar suspicàcies quan es deixa entrar amb molt de
  retard. 
 • A les proves escrites la convocatòria estableix que s’ha de
  fer per crida única. Es podria indicar que l’opositor podrà entrar amb retard si no excedeix de 10-15
  minuts i aporta un justificant (metge, accident…).

13. IDENTIFICACIÓ A LES PROVES

 • Proposam que s’indiqui als tribunals que en cas que un/a aspirant no dugui la documentació en entrar a la prova, se li permeti començar-la i se li admeti sempre i quan algú li dugui la documentació abans d’acabar.

14. PROVA PRÀCTICA

 • Demanam que les opcions
  les opcions A i B de la prova pràctica siguin diferents. En alguns
  tribunals només diferia una pregunta.

15. FORMAT PROGRAMACIÓ

Demanam que als apartats de la convocatòria sobre la programació:

 • Es fixi uns marges per al document i s’especifiqui que es pot imprimir en paper reciclat.
 • S’indiqui que l’exemplar de la programació que té l’opositor/a durant l’actuació pot estar subratllat.
 • S’especifiqui si el guions de les proves 2A i 2B (programació i unitat didàctica) s’han de fer durant la tancada o es poden dur fets.

16. LLIURAMENT DE PROGRAMACIONS

 • Proposam que a la convocatòria el lliurament de les programacions i de les unitats didàctiques no sigui per crida única i es faci dins un marge horari, per exemple entre les 9h i 10h.

17. MÈRITS

Reclamam:

 • Que per a les especialitats de ciències es tengui en compte com a mèrit les publicacions científiques en revistes nacionals/internacionals.
 • Que el doctorat puntuï més que el diploma d’estudis avançats (recurs de reposició presentat per UOB el 12.3.2018).
 • Que s’accepti l’experiència docent en els cossos docents i figures contractuals del professorat universitari previstos per la LOU (Llei orgànica d’Universitats), com a altres CCAA, per exemple Catalunya, Madrid, La Rioja, Galícia, Navarra, Cantàbria, Castilla León, Extremadura, Aragó, Múrcia o Astúries (sol·licitud presentada per UOB el 22.5.2018)

18. TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Demanam que s’eviti la duplicació de documents a presentar a la inscripció i en el tràmit previ a la presa de possessió, com per exemple:

 • declaració de no haver estar separats de l’administració
 • declaració de no patir malalties
 • manifest d’incompatibilitats
 • autorització consulta delictes sexuals

19. REQUISITS

 • Instam a sol·licitar la revisió de la normativa estatal de forma que el màster de formació pedagògica es pugui presentar després del termini d’inscripció, per als aspirants que enguany l’estan cursant (per exemple, el reciclatge de català es pot presentar més tard i a la borsa d’interins s’hi poden inscriure sense el màster.)

20. PROPOSTES D’ESPECIALITATS A CONVOCAR EL 2019

 • Francès a Secundària.
 • Intervenció sociocomunitària

Properament informarem sobre la resta d’assumptes tractats a la mesa.