Etiqueta: Instruccions

Mesa sectorial: compatibilitats, hores extraordinàries, Instruccions i Concurs de Mèrits excepcional

Mesa sectorial

Convocada Mesa Sectorial per dijous 3 de novembre a les 09:00h.

Ordre del dia:

 • Esborrany sobre compatibilitats.
 • Esborrany sobre hores extraordinàries.
 • Esborrany Instruccions per al desenvolupament de les eleccions sindicals.
 • Esborrany COMPLET de Resolució pel qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant sistema excepcional de concurs de mèrits.

Accés als esborranys: 
https://drive.google.com/drive/folders/1BiQvS7CAsz6GDStr5kby-b6N9ZeKk7wj?usp=sharing.

Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 31 d’octubre a les 12:00h a ensenyament@uob.cat.

Manifest IES Inca

DEMANDA DEL COL·LECTIU DOCENT

A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA I AL
CONSELLER MARTÍ X. MARCH I CERDÀ 

Els sotasignats subscriuen aquest llistat de DEMANDES, a través del qual el col·lectiu docent
reclama per al pròxim curs 2020-2021
mesures de seguretat i protecció eficaces per preservar la
salut de tota la comunitat educativa davant les
instruccions insuficients, i en ocasions
inaplicables,
que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca va publicar el passat 7 de juliol a
l’Annex I
(Protocol d’actuació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per
als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs
2020-2021) de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la
consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals
de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB de dia 7 de juliol)

1. A partir de dia 19 d’agost i davant un nou rebrot de la Covid-19, el Govern de les Illes Balears
va ampliar les mesures de restricció relatives al contacte social per tal de lluitar contra l’expansió de
la malaltia. A una Resolució anterior, publicada el 31 de juliol de 2020, ja s’havia limitat el nombre
màxim de persones no convivents (15 persones a espais tancats i 30 a espais oberts) que podrien
trobar-se en reunions socials o familiars amb l’objectiu d’evitar els contagis. Malgrat això, a hores
d’ara, la Conselleria d’Educació continua admetent la legalitat dels Plans de Contingència elaborats
pels centres educatius que mantenen ràtios igual d’elevades o similars a les de cursos anteriors
(entre 25 i 35 alumnes per aula, segons parlem d’ensenyament a primària o a secundària).

DEMANAM que la Conselleria doti els centres educatius de recursos humans i d’infraestructures
que permetin una
reducció de les ràtios, ja que no rebaixar el número d’alumnes per aula en una
situació de crisi sanitària excepcional és una
temeritat que contribuirà, sense cap mena de dubte, a
la ràpida expansió de la pandèmia. 

2. En la majoria dels casos, és inaplicable la instrucció del manteniment d’una distància
interpersonal d’un metre i mig entre l’alumnat o entre l’alumnat i el professorat
com a mesura
per aconseguir la limitació de contactes -una de les indicacions bàsiques incloses en el
Protocol
d’Actuació
-. És una evidència que la capacitat d’aforament de les aules és molt menor que el
nombre d’alumnes que s’hi encabiran. Aquest fet, unit a la manca de sistemes adequats de
ventilació (altre principi bàsic de prevenció, higiene i promoció de la salut continguts en la
Resolució), serà garantia de la propagació de la Covid-19.

Sabedors de la impossibilitat que es puguin instal·lar en aquests moments uns sistemes de renovació
de l’aire dels espais interiors dels centres eductius,
RECLAMAM a la Conselleria un augment de la
contractació del personal de neteja que permeti cobrir les tasques de desinfecció de manera
continuada i durant tota la jornada lectiva, ja que a la
Resolució s’estableix només com a norma
general un mínim de desinfecció i neteja d’un cop al dia i també quan es produeixi un canvi de torn. 

3. D’altra banda podem afirmar que davant la manca d’espai i l’ excessiu nombre d’alumnat per
aula, la
utilització de mascaretes no serà un aval fiable per evitar els contagis. Els docents som ben
conscients que els estudiants no podran suportar la llarga jornada lectiva amb la protecció de les
mascaretes, sobretot durant els mesos de setembre i octubre, ja que les temperatures a les aules
encara són molt elevades. Per aquesta mateixa raó i per la pròpia naturalesa de la tasca docent,
també serà impossible que el professorat pugui impartir les seves classes amb una mínima
normalitat.

Per tant, volem deixar constància de la inviabilitat d’aquesta instrucció, i tornam a reiterar la
NECESSITAT que la Conselleria llenci noves propostes que garanteixin la salubritat als
centres educatius. 

4. Altra mesura preventiva que no han considerat ni el Govern ni la Conselleria d’Educació ha
estat la realització de
tests serològics a tots els treballadors docents i no docents dels centres
educatius abans de l’inici del nou curs. Aquest protocol només es durà a terme amb el personal
considerat de risc.

DEMANAM la realització de les esmentades proves a la totalitat dels treballadors amb
l’objectiu que el personal pugui incorporar-se dia 1 de setembre als seus llocs de feina amb les
màximes garanties de seguretat per l’alumnat, per les famílies i per als propis docents. 

5. Per altra banda, a la Resolució s’especifica que si un alumne presenta símptomes compatibles
amb la Covid-19
, el docent que es troba impartint classe en aquell moment a l’aula serà l’encarregat
de traslladar-lo a una sala d’aïllament i romandrà amb l’estudiant mentre s’avisa el pare, mare o tutor
legal. Com a col·lectiu docent amb escassa o nul·la formació en qüestions de salut
REMARCAM
la necessitat de comptar amb la figura d’un sanitari i d’un centre ambulatori de referència
que puguin ajudar a resoldre dubtes davant els possibles casos de contagi.

Tampoc el document no aclareix l’interrogant de fins on arriba la responsabilitat del professorat en
cas de contagi d’un alumne, per la qual cosa INSTAM la Conselleria a garantir de manera oficial
que els docents i els equips directius no podran quedar desprotegits davant una possible
denúncia
per part de les famílies afectades. 

6. També volem precisar que la instrucció que fa referència a la creació de “grups estables” és
inviable a l’educació secundària,
ja que els alumnes es veuen obligats a canviar d’espais i
companys segons les assignatures optatives que han triat. Encara que s’hagi tengut en compte aquest
condicionant i s’hagin pres algunes mesures per minimitzar la mobilitat dels estudiants, en la
pràctica serà
impossible arribar a aplicar el concepte de “grup bombolla” al cent per cent. 

7. D’igual manera, als centres amb un nombre d’estudiants elevat, no és realista la norma que
estipula que els
alumnes d’un mateix grup han de romandre en una única zona delimitada del pati
durant l’hora de l’esplai i no han de tenir contacte amb alumnes d’altres grups. A l’ensenyament
secundari no tots els docents coneixen la totalitat de l’alumnat ni el grup al qual pertanyen; per tant,
en moltes ocasions
no es podrà verificar si els estudiants són a la zona assignada.

El col·lectiu docent considera, per tant, que el protocol que la Conselleria ha elaborat per la
tornada a les aules és
deficient, ja que la situació no ha canviat substancialment en referència als
cursos anteriors. Ben cert és que el risc zero no existeix, i que l’escola presencial és un servei
essencial, però no podem obviar que amb la normativa actual els centres es veuran obligats a tancar
les seves portes al poc temps d’haver-se iniciat les classes perquè els contagis seran inevitables. Per
tant,
DEMANAM a la Conselleria d’Educació i el seus responsables que reconsiderin les seves
instruccions i rectifiquin la seva postura per poder garantir a la comunitat educativa un retorn a les
aules amb les màximes garanties de seguretat. 

AL CONSELLER D’EDUCACIÓ MARTÍ X. MARCH I CERDÀ

19 d’agost de 2020

Mesa sectorial d’instruccions de Conservatoris Professionals de Música i Dansa

Dimarts passat va tenir lloc la mesa sectorial d’instruccions d’inici de curs de Conservatoris Professionals de Música i Dansa. Unió Obrera Balear va fer les següents reclamacions:

 • Que es generalitzi la videoconferència per a les reunions a Eivissa on s’han de desplaçar els docents de l’extensió de Formentera (claustres, reunions de departament, CCP…), que no es limiti als dies que es tanca el port per mal temps, i que mentre això no es faci, que es convoquin amb més dies d’antelació per poder-se planificar. Planificació en va prendre nota.
 • Un coordinador específic per als Programes d’Ensenyaments Integrats (PEI) per organitzar-se amb els instituts corresponents, sobre tot en el cas de Conservatoris amb dues seus com a Menorca i en aspectes com els horaris de docents compartits, utilització d’espais, etcètera.
 • Mantenir l’assignació d’horaris, matèries i alumnes en funció de l’antiguitat, si no hi ha acord, i no passar-ho a mans de la direcció del centre.
 • Tot i que correspon als criteris de grups i quotes, vam fer constar que la ràtio màxima de 20 alumnes a dansa és excessiva, tant per a llenguatge musical com a la dansa.
 • També vam protestar per la manca d’ordenança al Conservatori de Maó i vam reclamar un ordenança i personal administratiu per a l’Extensió de Formentera.
 • Que no sigui obligatori assistir a cursos, etc., els caps de setmana.
 • La publicació del llistat de cors infantils o juvenils considerats de reconegut prestigi artístic a l’hora de convalidar la corresponent matèria.
 • Afegir que els alumnes de pedagogia del llenguatge i l’educació musical han de tenir dret a poder fer les pràctiques de professorat a centres integrats i a instituts d’educació secundària, per tal de no contradir la normativa vigent (per exemple el Pla d’estudis actual).
 • No obligar al professorat a fitxar les entrades i sortides.
 • Vam començar la nostra intervenció amb una nova queixa per haver-nos convocat i facilitat la documentació amb només dos dies d’antelació, una mala praxi recurrent de la Conselleria.

Enllaços:

Esborrany instruccions

Instruccions publicades

UOB demana a Planificació amb quina base legal se’ns fa fitxar

Unió Obrera Balear ha demanat formalment a la Direcció General de Planificació amb quina base legal se’ns fa fitxar als centres.

El «Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo», a l’article «10. Registro de jornada», modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors afiegint-hi un nou apartat 9 on s’hi indica que «La empresa garantizará el registro diario de jornada (…)». Els treballadors funcionaris docents, emperò, no es regeixen per l’Estatut dels Treballadors sinó per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Per altra banda, la Resolució de 28 de febrer de 2019 de la Secretaria d’Estat
de Funció Pública sobre jornada i horaris (i anteriorment a la
Resolució de 28 de
desembre de 2012), que estableix que els treballadors públics han de registrar entrades i sortides, especifica a l’article 1.2 que les normes de la Resolució no s’aplicaran, entre altres, «al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia

A l’escrit hem recordat que els docents realitzam tasques fora del centre que superen de llarg les 7,5 hores setmanals que tenim assignades a aquest efecte, que no se’ns reconeixen ni remuneren ni quedaran registrades amb les noves instruccions, i hem tornat a reclamar que es rectifiquin les instruccions de forma que no se’ns obligui a fitxar a l’entrada i sortida del centre, atès que és una mesura injusta i innecessària.

UOB rebutja l’obligació de fitxar als centres educatius

Dilluns passat es va dur a terme la Mesa Sectorial extraordinària on es van discutir els esborranys de les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius per al curs 2019-20, que compartírem AQUÍ. Les instruccions dels CEPA encara no estan fetes.

UOB, després de consultar els afiliats amb un resultat contundent, ha rebutjat la instrucció referent a l’obligatorietat de fitxar a l’entrada i la sortida dels centres, per injusta (continuaran sense ser reconegudes les hores extra que feim a casa preparant i corregint exàmens, preparant material de classe, fent formació fora de l’horari laboral i de pagament, forçats per la manca d’oferta de l’administració, etc., etc.) i innecessària (si no som al centre o arribam tard es nota tot d’una hagis fitxat o no, perquè els alumnes queden sense professor). De fet, si els docents complíssim estrictament el nostre horari oficial, i deixàssim de fer totes les hores extra no reconegudes que feim a casa, col·lapsaríem el sistema educatiu.

La resta de sindicats no es va pronunciar en contra d’implantar la mesura, que per cert no s’aplica als catedràtics de la UIB com el sr. Martí March.

També ens hem oposat a les instruccions perquè fan referència als criteris de quota prorrogats, que consoliden ràtios il·legals i ja vam rebutjar, i als horaris, que no van passar per mesa i no garanteixen les reduccions als majors de 55, ni els 18 períodes a secundària, ni redueixen la càrrega lectiva a infantil i primària, etc.

A més de la nostra oposició a fitxar als centres, des d’UOB vam fer les següents intervencions:

 • Vam tornar reclamar l’eliminació de la instrucció segons la qual en cas d’exercir els càrrecs de tutor i de cap de departament només es cobri un dels complements específics, com ja havíem fet oficialment.
 • Vam demanar explicacions sobre els “processos interns d’avaluació” que Inspecció aplicarà i sobre els quals “assessorarà els professors”. Consideram que cada centre ja s’avalua prou amb les reunions de departament, d’equips docents, de claustre i amb les memòries de fi de curs perquè se’ns sobrecarregui amb més paperassa.
 • També ens hem queixat perquè vam rebre els primers esborranys dijous i els darrers el divendres a les 12,23 hores, sense
  l’antelació necessària per analitzar-los i prendre decisions sense presses, una manera de procedir habitual d’Educació que incompleix la llei i que ja vam denunciar en el seu moment.
 • Insistírem en la demanda d’enviar instruccions específiques als centres educatius recordant la importància de fer una ràpida comunicació dels cessament dels interins substituts per tal que puguin estar disponibles per al primer tràmit següent.
 • Reclamàrem que als centres de secundària que tenen horari de matí i horabaixa, els horaris dels professors de cap manera incloguin els dos torns si no és que el docent ho vol.
 • Exigírem que figuri explícitament a les instruccions que totes les coordinacions obligatòries dels centres de secundària hauran de tenir assignada un mínim d’una hora setmanal. En el cas de la de normalització lingüística, de dues hores setmanals o més.
 • Recordàrem la nostra oposició que les proves extraordinàries de 2n de batxillerat s’avancin al mes de juny.

Instruccions d’inici de curs: tots els esborranys

La Conselleria ens ha fet arribar a les 12,23 hores els esborranys pendents de les instruccions
d’inici de curs, que es tractaran a la mesa sectorial extraordinària de
dilluns 1 de juliol. Ja hi tornam a ser amb enviar documentació sense temps material per analitzar-la, ni tan sols respectant les 48 hores hàbils d’antelació!

Aquí teniu totes les instruccions, les d’ensenyament privat concertat i no concertat les vam rebre per error perquè no es tracten a la mesa sectorial de la pública.