Etiqueta: Conservatoris

Ple del CEIB: llengua catalana i Ensenyaments Artístics Superiors

El passat 15 d’abril, el CEIB va remetre per fer-hi aportacions, l’esborrany d’Ordre de modificació per la qual es fixen les titulacions per fer classes de i en llengua catalana, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana  (INFORME 1/2021).

UOB Ensenyament va presentar una esmena a la disposició addicional única d’aquesta Ordre que fa referència al Règim aplicable als Ensenyaments Artístics Superiors i que citam a continuació:

“El règim específic aplicable, en matèria de capacitació en llengua catalana, en la selecció del professorat dels Ensenyaments Artístics Superiors serà l’establert, si és el cas, en els reglaments d’organització i funcionament acadèmic d’aquests centres d’ensenyament.”

Reproduïm també l’aportació d’UOB en la qual es modificava el final del paràgraf:

“El règim específic aplicable, en matèria de capacitació en llengua catalana, en la selecció del professorat dels Ensenyaments Artístics Superiors serà el mateix que s’exigeix al professorat d’Educació Secundària Obligatòria i per tant, requisit per a tots els docents que depenen de les institucions de les Illes Balears.”

A la sessió del CEIB que es va dur a terme ahir dilluns, dia 19, es va acceptar aquesta esmena, amb una petita modificació sense importància (en comptes de “professorat d’Educació Secundària Obligatòria” dirà “professorat de la resta de cossos docents”), canvi consensuat amb altres organitzacions.

UOB va votar en contra d’una aportació de la FSIE (sindicat majoritari a l’ensenyament concertat) que demanava la homogeneïtzació dels requisits exigits a les dues altres CCAA de parla catalana -Catalunya i Comunitat Valenciana-, així com amb altres CCAA amb llengua pròpia, com Galícia o Euskadi i que el FOLC, entre altres consideracions, no fos una exigència sinó un mèrit.

Al final de la reunió, després que algú explicàs que la llengua d’ús habitual de gran part de l’alumnat en pràctiques és el castellà, es va plantejar a la representant de la UIB, Carme Pinya, la urgència de l’actuació d’aquesta institució en l’ús de la llengua catalana entre el seu professorat i el nivell d’exigència d’aquest cap els/les estudiants, cosa que ella mateixa va constatar i aprovar.

Rebaixes en l’exigència del català com a requisit? Ni pensar-ho!

Circular 224/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Tots els indicis apunten que al professorat del Conservatori Superior i de l’ESADIB no se li demanarà el requisit de català i que aquest passarà a ser un mèrit. Des d’UOB Ensenyament volem començar a fer sentir les veus d’alarma per una proposta que va ser esmentada de passada a la Mesa Sectorial que vàrem tenir dia 9-12-2020 on es varen tractar entre d’altres qüestions els canvis en el FOLC. Cal recordar que UOB ja es va oposar a qualsevol rebaixa en l’exigència de coneixements de català com ara l’exempció del FOLC a determinat professorat. Podeu veure el resum AQUÍ.

Des del Diari de Balears varen fer ressò de les intencions de la Conselleria en una notícia apareguda dia 11-02-2021. El rotatiu digital, reproduïa íntegrament la Disposició addicional inclosa dins l’esborrany presentat per Conselleria que diu, textualment: «El règim específic aplicable, en matèria de capacitació en llengua catalana, en la selecció del professorat del Conservatori Superior de Música i Dansa i de l’Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears serà l’establert, si és el cas, en els reglaments d’organització i funcionament acadèmic d’aquests centres d’ensenyament». Podeu llegir el text complet de la notícia AQUÍ.

Això vol dir que si es publica l’Ordre tal i com està redactada actualment i tal i com també preveuen altres fonts, el professorat del Conservatori Superior i de l’ESADIB no seria tractat com la resta de docents que depenen de les institucions de les Illes Balears i no es regirien pel règim general, que incorpora el requisit de coneixement de català. 

Si tot això es confirma, el coneixement de la llengua catalana deixaria de ser un requisit per al professorat de l’ESADIB i del Conservatori  Superior de les Illes Balears i només comptaria com a mèrit. Aquest fet, no només és greu en el context de les Illes Balears, on el retrocés social del català és evident i la seva normalització en l’àmbit de l’administració pública és més que qüestionable sinó que també ens allunya del model aplicat a Catalunya on s’exigeix un nivell C1 o una prova específica de català d’un nivell similar al C1 quan es fa la prova d’instrument o cant.

Des d’UOB Ensenyament entenem que aquesta rebaixa en l’exigència del català com a requisit suposarà una greu violació de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, la qual proclama a l’article 17 l’oficialitat de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a tots els nivells educatius, i estableix, a l’article 23.1, que els plans d’estudis de les Escoles Universitàries de Formació del Professorat d’EGB i altres centres de formació, perfeccionament i especialització del professorat.

A més, aquesta mateixa llei estableix en l’article 23.2 que, donada l’oficialitat de les dues llengües, catalana i castellana, el professorat que imparteix docència dins l’àmbit de les Illes Balears ha de posseir el domini oral i escrit dels dos idiomes oficials necessari en cada cas per a les funcions educatives i docents que han de realitzar. 

Per tot això, compartim el nostre rebuig i alçam la veu de protesta contra tota vulneració i retrocés que es pugui produir vers la llengua pròpia de les Illes Balears en l’àmbit educatiu. No tolerarem cap passa enrere.

Mesa sectorial d’instruccions de Conservatoris Professionals de Música i Dansa

Dimarts passat va tenir lloc la mesa sectorial d’instruccions d’inici de curs de Conservatoris Professionals de Música i Dansa. Unió Obrera Balear va fer les següents reclamacions:

  • Que es generalitzi la videoconferència per a les reunions a Eivissa on s’han de desplaçar els docents de l’extensió de Formentera (claustres, reunions de departament, CCP…), que no es limiti als dies que es tanca el port per mal temps, i que mentre això no es faci, que es convoquin amb més dies d’antelació per poder-se planificar. Planificació en va prendre nota.
  • Un coordinador específic per als Programes d’Ensenyaments Integrats (PEI) per organitzar-se amb els instituts corresponents, sobre tot en el cas de Conservatoris amb dues seus com a Menorca i en aspectes com els horaris de docents compartits, utilització d’espais, etcètera.
  • Mantenir l’assignació d’horaris, matèries i alumnes en funció de l’antiguitat, si no hi ha acord, i no passar-ho a mans de la direcció del centre.
  • Tot i que correspon als criteris de grups i quotes, vam fer constar que la ràtio màxima de 20 alumnes a dansa és excessiva, tant per a llenguatge musical com a la dansa.
  • També vam protestar per la manca d’ordenança al Conservatori de Maó i vam reclamar un ordenança i personal administratiu per a l’Extensió de Formentera.
  • Que no sigui obligatori assistir a cursos, etc., els caps de setmana.
  • La publicació del llistat de cors infantils o juvenils considerats de reconegut prestigi artístic a l’hora de convalidar la corresponent matèria.
  • Afegir que els alumnes de pedagogia del llenguatge i l’educació musical han de tenir dret a poder fer les pràctiques de professorat a centres integrats i a instituts d’educació secundària, per tal de no contradir la normativa vigent (per exemple el Pla d’estudis actual).
  • No obligar al professorat a fitxar les entrades i sortides.
  • Vam començar la nostra intervenció amb una nova queixa per haver-nos convocat i facilitat la documentació amb només dos dies d’antelació, una mala praxi recurrent de la Conselleria.

Enllaços:

Esborrany instruccions

Instruccions publicades