Etiqueta: Marcatge horari

Els directors de l’IES S’Arenal i del CIFP Pau Casesnoves imposen el marcatge horari ‘ordeno y mando’

Circular 168/2020 – 1

Arran de la modificació de les instruccions de principi de curs, els directors de l’IES S’Arenal, Juan José Escobar, i del CIFP Pau Casesnoves, Antoni Garau, obliguen els docents a marcar al GESTIB, sense haver ni tan sols consultat el claustre, que té dret a pronunciar-se respecte a qüestions organitzatives del centre, tal com reconeix la LOE i es recull al ROC.

Aquesta imposició dictatorial, que es pretén justificar al·legant “motius tècnics”, queda en evidència davant tots els centres on s’ha retornat al control horari anterior al del GESTIB, dels quals n’oferim tot seguit una primera relació:

 • IES Sineu
 • IES Joan Maria Thomàs
 • IES Josep Maria Llompart
 • CEPA Francesc de Borja Moll (Inca)
 • IES Santa Margalida
 • IES Baltasar Porcel
 • IES Clara Hammerl 
 • CEIP Mestre Guillemet
 • CIFP Francesc de Borja Moll

UOB recorda que si el director es nega a consultar el claustre sobre el sistema
de control horari del centre, té l’obligació de convocar un
claustre extraordinari o incloure el punt a l’ordre del dia a un
claustre ordinari, si ho reclama un terç dels membres. AQUÍ trobareu un model de sol·licitud.

Recordam també que si un director o inspector s’atreveix a expedientar un docent per no marcar al GESTIB, tot i haver complit el seu horari, Unió
Obrera Balear el defensarà sindicalment i jurídicament, tant en el cas que el director hagi imposat el marcatge via “ordeno y
mando” com si ho hagués aprovat un claustre. Cal recordar que la normativa estatal de Funció Pública sobre jornada i horaris (Resolució de 28 de febrer de 2019) que
estableix el registre horari, n’exclou el
personal docent per la seva “naturalesa singular”, així com els militars, policies, funcionaris de presons i sanitat.

NO al marcatge horari imposat per inspectors i directors!

Circular 165/2019

Arran de la nova resolució sobre el marcatge horari, de 19 de desembre de 2019, que podeu trobar aquí (darrer PDF de la llista), Unió Obrera Balear manté la seva crida a no fitxar, i comunica el següent:

Primer: Aquesta resolució l’ha imposada el conseller Martí March en contra de la majoria sindical, que s’hi va oposar a la mesa sectorial del mateix 19 de desembre, on només hi votaren a favor els sindicats Alternativa i CCOO. Recordem que els sindicats rebutgen per unanimitat el sistema de marcatge horari del GESTIB. 

Segon: Denunciam i condemnam les noves amenaces, pressions i coaccions de determinats inspectors i directors de l’òrbita d’Adesma per forçar-nos a fitxar.

Tercer: Si un director o inspector s’atreveix a expedientar un docent per no marcar al GESTIB, tot i haver complit el seu horari, Unió
Obrera Balear el defensarà sindicalment i jurídicament, tant en el cas que el director hagi imposat el marcatge via “ordeno y
mando” com si ho hagués aprovat un claustre. Cal recordar que la normativa estatal de Funció Pública sobre jornada i horaris (Resolució de 28 de febrer de 2019) que
estableix el registre horari, n’exclou el
personal docent per la seva “naturalesa singular”, així com els militars, policies, funcionaris de presons i sanitat.

Quart: Davant les amenaces, pressions i coaccions, cal recordar que la resolució no diu enlloc que s’hagi de mantenir el marcatge del GESTIB, o que el director hagi d’imposar un marcatge informàtic. El que diu és que el control horari ha de ser el del GESTIB o “(…) un sistema alternatiu que, ateses les característiques del centre, es consideri que pot ser més eficient.”:

Cinquè: Inspecció no pot pressionar per imposar un sistema de marcatge o altre, perquè la resolució diu el que diu i a més a més, a pregunta d’Unió Obrera Balear, el Departament d’Inspecció així ho ratifica:


Bon capvespre,


Des del Departament d’Inspecció Educativa s’indica explícitament als centres educatius que s’han d’atendre per la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 19 de desembre de 2019, per la qual es modifica l’apartat referit a l’Horari general del centre, dels alumnes i dels professors de les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres per al curs 2019-20.

Cordialment

Departament d’Inspecció Educativa

I sisè: Tal com vam informar en el seu moment, el claustre té dret a ser consultat en qüestions com el control horari del centre:

– L’article 1 de la LOE estableix com a un dels principis bàsics que han de regir el sistema educatiu, en el seu apartat j), “la participació de la comunitat educativa en l’organització, govern i funcionament dels centres docents”.

– L’article 129 de la LOE enumera les competències del Claustre, que entre d’altres té les següents:

 • g) Analizar y valorar el
  funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y
  los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
  participe el centro.
 • h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.

– L’article 27 del ROC de Secundària, 26 al de Primària,
estableix que una de les tasques de l’equip directiu és precisament la
de:

 • b) Estudiar, i presentar al claustre i al
  consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació
  coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre
  .

Si el director es nega a consultar el claustre sobre el sistema de control horari del centre, recordau que té l’obligació de convocar un claustre extraordinari, o incloure el punt a l’ordre del dia a un claustre ordinari, si ho reclama un terç dels membres. AQUÍ trobareu un model de sol·licitud.

Ens teniu a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta. Ara més que mai,

NO FITXEM!

UOB vota NO a deixar la imposició del marcatge horari en mans dels directors

A la mesa sectorial d’avui dematí Unió Obrera Balear s’ha oposat a la proposta de Planificació de deixar en mans dels directors la imposició del marcatge horari, tal com havíem anunciat, i hem reclamat una vegada més la retirada del marcatge i el retorn al control horari anterior, tal com els sindicats de la Junta de Personal Docent no Universitari han reclamat per unanimitat i de forma reiterada a la Conselleria.

Han votat en contra del text proposat per Planificació, que podeu veure AQUÍ, UOB, STEI, ANPE i UGT, i a favor, Alternativa i CCOO.

Tot i l’àmplia majoria sindical que s’hi ha oposat, Planificació ja ha anunciat que ho tirarà endavant a partir del 7 de gener. Ara veurem quins directors imposaran un sistema de marcatge horari innecessari, injust i sovint inaplicable, que suposa un atemptat a la dignitat professional i que ha aconseguit tenir en contra la totalitat de la representació sindical.

Diario de Mallorca:

Última Hora:

 20.12.2019

Marcatge horari: Martí March vol deixar la imposició en mans dels directors

Segons l’esborrany de resolució que es tractarà a la mesa sectorial de dijous que ve, 19 de desembre, i que podeu veure AQUÍ,
el conseller d’Educació proposa que els directors decideixin si aplicar
o no el marcatge horari (vegeu imatge inferior). Unió Obrera Balear ja
pot avançar que, una vegada més, exigirà la retirada del marcatge horari i el retorn al control horari anterior. No hem acceptat la imposició de la Conselleria i tampoc acceptarem que la imposició vengui de mans dels directors.

Marcatge horari: unanimitat contra la pretensió del conseller March d’implantar-lo per la porta de darrere. NO FITXEM!

Foto: 5.12.2019

Circular 162/2019

La postura dels sindicats continua invariable davant la pretensió del conseller Martí March d’implantar el marcatge per la porta de darrere, que, tal com vam explicar, va exposar a la reunió de 15 de novembre i consistia en: 

 1. Reconeixement per part dels sindicats de l’obligatorietat del
  control horari. UOB va demanar llevar aquest punt per innecessari i
  humiliant i el conseller s’hi va negar.
 2. Opcionalitat per als directors d’aplicar el sistema de marcatge. Se suprimiria de les instruccions d’inici de curs.
 3. Convocatòria d’una comissió de treball sobre sistema de marcatge amb participació de directors. Pel que fa consultar el claustre sobre aplicació o no del sistema
  actual de marcatge, dependria de les conclusions de la comissió de
  treball.

Com podeu veure al document de la fotografia, la resposta dels sindicats ha estat la següent:

 1. Reiteram la petició registrada oficialment per les juntes de personal docent no universitari de Mallorca (6/11/2019), Menorca (08/11/2019) i Eivissa i Formentera (17/11/2019).
 2. Valoram positivament el compromís del conseller de retirar la referència al control dels treballadors dels centres educatius de les Instruccions d’Organització i Funcionament per al curs 2019-2020.
 3. Recordam a la Conselleria que qualsevol aspecte que afecti les condicions laborals dels docents s’ha de tractar en el si de la Mesa Sectorial d’Educació.

La postura d’UOB es manté també inalterable: davant la negativa de Martí March a retirar el marcatge horari i tornar al control anterior,

NO FITXEM!

UH, 12.12.2019

Marcatge horari: els directors no poden prohibir al claustre que es manifesti!

Recordam que els directors no poden impedir que el claustre es manifesti sobre el marcatge horari! Així ho demostren tots els casos de claustres que han aprovat textos al respecte sense cap problema, i a més a més:

– L’article 25.1 del ROC de secundària (i l’article correlatiu del de primària) estableix que:

 • 1. El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres, que hauran d’indicar els temes que s’han d’incloure a l’ordre del dia. En tot cas, seran preceptives, a més, una sessió del claustre al principi del curs i una altra al final.

Aquesta disposició estableix un deure de convocatòria de Claustre quan ho sol.liciti un terç dels seus membres, amb l’única condició que s’indiquin els temes a incloure a l’ordre del dia, sense que prevegi que el director pugui denegar la seva convocatòria si es compleixen aquests requisits.

També cal tenir en compte que l’art. 1 de la LOE estableix com a un dels principis bàsics que han de regir el sistema educatiu, en el seu apartat j), “la participació de la comunitat educativa en l’organització, govern i funcionament dels centres docents”.

En conseqüència, totes les normes i qüestions que es puguin plantejar sempre s’han d’interpretar a la llum d’aquest principi, fent la interpretació més oberta i favorable a la participació dels diferents agents de la comunitat educativa, en aquest cas el professorat, en la presa de decisions, o com a mínim en el fet que puguin esser escoltats en tots aquells aspectes que puguin afectar l’organització, govern i funcionament dels centres.

Per si això no fos suficient, si acudim a l’art. 129 de la LOE, que enumera les competències del Claustre, trobam que, entre d’altres, té les següents:

 • g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
 • h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.

Veim per tant que la pròpia LOE, en línia amb el principi general abans esmentat, atorga una competència molt genèrica i àmplia al Claustre de professors en ordre a opinar i informar sobre el funcionament general del centre i la seva organització, conceptes que s’enuncien de forma prou àmplia com per entendre que poden opinar sobre qualsevol aspecte que afecti el seu funcionament, inclòs el sistema de control de l’assistència del professorat, que sense cap dubte és un aspecte organitzatiu i de funcionament.

Finalment podem indicar que l’art. 27 del ROC de Secundària (i el seu correlatiu 26 de Primària), estableix que una de les tasques de l’equip directiu és precisament la de: b) Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.

Resulta obvi que la negativa d’un director de convocar un claustre que ha estat sol.licitat conforme estableix l’esmentat art. 27 del ROC, 26 a Primària, amb el pretext que opinar sobre el sistema de control de l’assistència del professorat al centre no és competència del claustre, o convocar-lo i no permetre que es dugui a terme la votació sol·licitada, no tan sols és fer-ne una interpretació molt restrictiva sinó directament il·legal per tal que vulnera el principi general de participació del professorat en un aspecte de funcionament i organitzatiu en el qual té tot el dret a opinar i a esser escoltat i el seu propi deure de fomentar i possibilitar la participació.

Martí March es nega a retirar el marcatge horari i tornar al control anterior. NO FITXEM!

Nota publicada a facebook el divendres 15 de novembre:

MARCATGE HORARI: REUNIÓ AMB EL CONSELLER

Ha acabat la reunió amb el conseller Martí March, DG de Personal Docent i Planificació i Secretari general.

Educació proposa:

1) Reconeixement per part dels sindicats de l’obligatorietat del
control horari. UOB ha demanat llevar aquest punt per innecessari i
humiliant i el conseller s’hi ha negat.

2) Opcionalitat per als directors d’aplicar el sistema de marcatge. Se suprimiria de les instruccions d’inici de curs.

3) Convocatòria d’una comissió de treball sobre sistema de marcatge amb participació de directors.

Pel que fa consultar el claustre sobre aplicació o no del sistema
actual de marcatge, dependria de les conclusions de la comissió de
treball.

Per part d’UOB, recordam que la nostra postura continua
essent la manifestada unitàriament per les forces sindicals: retirada
immediata del sistema de marcatge i retorn al control horari anterior
.
Per tant, som allà mateix i ens oposarem a la proposta.

El
conseller Martí March hauria de tenir present que l’arrogància del PSOE
ja li ha fet perdre un diputat a les Balears i tres a nivell d’estat a
les darreres eleccions.

Ampliarem informació sobre altres qüestions tractades: pressuposts, Llei educativa i oposicions.

AMPLIACIÓ A LA NOTA DE FACEBOOK:

 

Properament les comissions permanents de les Juntes de Personal es reuniran per decidir la resposta a donar a la Conselleria.

Unanimitat sindical contra una mesa tècnica sobre el marcatge horari

Els sindicats amb representació a la mesa sectorial d’Educació hem comunicat al conseller d’Educació, Martí March, que ens negam a assistir a la mesa tècnica sobre l’eina de marcatge que Planificació havia convocat per a avui dematí.

La convocatòria de la mesa tècnica havia arribat divendres, dos dies després de la presentació de l’escrit de la Junta de Personal de Mallorca on reclamam la retirada immediata del marcatge i el retorn al control horari anterior. Si Planificació feia comptes dividir la unitat d’acció sindical amb aquesta convocatòria d’urgència, la jugada no li ha sortit bé.

NOTA DE DARRERA HORA: Després de registrar l’escrit, el conseller d’Educació ha citat els representants sindicals per a divendres migdia.

AraBalears:

Diario de Mallorca:

Última Hora:

Aquí teniu l’escrit presentat al registre:

La Permanent de la Junta de Personal de Menorca també exigeix la retirada del sistema de marcatge

La Comissió permanent de la Junta de Personal
Docent no Universitari de Menorca també reclama la retirada immediata
del sistema de marcatge i el retorn al control horari anterior.

Planificació convoca mesa tècnica sobre sistema de marcatge per dimarts
12 de novembre, a les 10h. “Es treballarà sobre el document de l’eina de
marcatge que es va lliurar per a la Mesa de dia 29 d’octubre.”

UOB es mantindrà inflexible en la reclamació de la retirada immediata
del sistema de marcatge i el retorn al control horari anterior.