Etiqueta: Eleccions sindicals 2022

Oposicions “ordinàries” 2023, NO en el nostre nom!

Mesa sectorial extraordinària

Avui dematí, hem tengut Mesa Sectorial Extraordinària amb la participació del secretari general de la Conselleria d’Educació, Tomeu Barceló, la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, el cap del Departament de Personal Docent, Albert Flores, el cap del Departament de Gestió de Personal Docent, Manel Gacias i la cap del Servei de Provisió Educativa, Maria Antònia Alzamora.

L’ordre del dia de la convocatòria constava de tres punts:
1. Informació sobre locals sindicals.
2. Informació sobre convocatòria de places ATD.
(**). Causes d’exclusió dels membres dels tribunals.
3. Proposta de resolució per la qual es convoquen les proves selectives
d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents a les
Illes Balears.

El punt (*) no estava inclòs dins l’ordre del dia. Després del punt 2 s’ha sol·licitat a les forces sindicals presents la possibilitat d’incloure’l i per unanimitat s’ha acceptat la proposta d’inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia.

1. Informació sobre locals sindicals

El secretari general ha informat formalment als sindicats sobre les dues propostes de gestió dels locals sindicals per a la legislatura sindical 2022-2026, atès que no disposen de locals adequats per a la seva cessió en totes les illes, tal com disposa la LOLS. Una primera proposta consistiria en la cessió de tres espais compartits per a tots els sindicats: un a Mallorca, un a Menorca i un a Eivissa. La segona proposta consistiria en una assignació econòmica perquè cada sindicat gestionés el lloguer d’un o més locals (en funció de l’illa o illes on tenen representació). El secretari general s’ha compromès a concretar per escrit ambdues propostes per poder-les negociar en una propera Mesa Sectorial i així debatre’n els detalls. Des d’UOB Ensenyament tenim ben clar que sigui quina sigui l’opció que triem prioritzarem aquella que ens faciliti les possibilitats d’atenció a l’afiliació així com el treball en equip en el dia a dia.

2. Informació sobre convocatòria de places ATD

Des de la Secretaria General han proposat a la Mesa Sectorial la no convocatòria de les 13 places d’ATD que varen quedar desertes a la convocatòria del curs passat i que no han pogut cobrir de cap manera perquè no hi ha candidats, la majoria d’elles d’informàtica. Des d’UOB Ensenyament consideram raonable la proposta i hi hem votat favorablement.
Al mateix temps hem exigit una relació de totes les places d’ATD que gestiona la Secretaria General amb noms i llinatges de les persones que ocupen cada plaça així com el codi de plaça, la denominació de la plaça i l’any que es va concedir. Volem assegurar-nos la màxima traçabilitat per evitar qualsevol sospita de portes giratòries. El secretari general s’ha compromès a elaborar aquest catàleg de llocs de feina d’ATD de cara a la convocatòria que es negociarà el proper curs (en cas que l’actual equip de la Conselleria repeteixi després de les eleccions).

(*) Causes d’exclusió dels membres dels tribunals

Se’ns han presentat les causes d’exclusió que permeten excloure determinats perfils de la designació com a tribunals d’oposicions. La principal novetat ha estat la inclusió dels Caps d’Estudis Adjunts com a membres que seran exclosos en la designació com a membres de tribunals.
Des d’UOB Ensenyament hem estat fidels a les nostres reivindicacions històriques en aquest punt. Exigim que siguin considerades causes d’exclusió:

 • Haver estat membre del tribunal en un o més dels tres cursos anteriors.
 • Haver estat tribunal alguna vegada a partir dels 55 anys.
 • Tenir un fill/a menor de 3 anys.
 • La necessitat de concreció de les causes d’exclusió específiques com podrien ser, entre d’altres:
  – Família monoparental.
  – Que ambdós progenitors hagin estat designats membres de tribunals.
  – Que ambdós progenitors hagin estat designats membres de tribunal.

3. Convocatòria d’oposicions ordinàries juny 2023

Recordem que a la mesa se’ns ha presentat la proposta de places que la Conselleria fa comptes treure a la propera convocatòria d’oposicions ordinàries del proper mes de juny.
L’oferta de places d’aquesta convocatòria, de la mateixa manera que s’ha fet amb el Concurs de mèrits excepcional i el Concurs-oposició excepcional (oposicions d’estabilització) és a nivell de comunitat autònoma, fet que sorprèn i indigna al mateix temps, ja que en aquest cas estam parlant d’una convocatòria ordinària d’oposicions. Aquest canvi de criteri fet sense previ avís suposa un daltabaix sense precedents per al col·lectiu interí que havia vist com des del 2008 les convocatòries es feien per illes i no a nivell de comunitat autònoma. Des d’UOB Ensenyament consideram inadmissible aquest canvi en unes oposicions ordinàries, ja que constitueix un canvi en les regles de joc assumides pels interins durant 15 anys.

Els canvis que ha introduït la Conselleria respecte de les oposicions del passat juny de 2022 es concentren fonamentalment en el barem. Aquests canvis s’han introduït d’acord amb el RD 276/2007 que és el text normatiu vigent actualment que fonamenta les convocatòries d’oposicions.

Aquí podeu consultar la Resolució de la convocatòria del concurs-oposició ordinari.

Principals canvis respecte la convocatòria de 2022

> Programació en cursos LOMLOE.
Aquell aspirant que presenti una Planificació anual de situacions d’aprenentatge per a un curs on s’aplica la LOMLOE haurà d’incloure 9 Situacions d’Aprenentatge i un índex.

> Suma d’experiència docent prèvia per períodes inferiors a 30 dies.
S’especifica la possibilitat de sumar punts d’experiència per l’acumulació de períodes inferiors a un mes. Quan la prestació de serveis s’hagi realitzat per períodes inferiors a un mes, es considera com a mes l’acumulació dels serveis prestats per períodes de 30 dies.

> Transposició experiència dels Professors Tècnics de Formació Professional.
Transposició de l’experiència dels PTFP a les mateixes especialitats en el cos de què es tracti.

> Eliminació de l’experiència com a mestre en centres d’educació infantil 0-3, tant públiques com privades.

> Canvis en l’escala de puntuació de la nota del títol (gradació en 3 trams).
Es passa de 2 trams a 3 trams:
– De 6,00 fins a 7,49 (0,5 punts)
– De 7,50 fins a 8,99 (1 punt)
– De 9 a 10 (1,5 punts)

> Domini d’idiomes estrangers (certificats d’idiomes estrangers admesos per ACLES (Associació de Centres de Llengües d’Educació Superior).
Dos canvis al respecte.
a)
Passen de l’apartat Altres mèrits (màxim 2 punts) a l’apartat Formació acadèmica (màxim 5 punts)
b) Passa de 3 trams de puntuació a 1 sol tram.
3 trams anteriors: B2 (0,5 punts), C1 (1 punt) i C2 (2 punts).
1 sol tram: C1 i C2 (0,5 punts). Ambdós nivells puntuen el mateix.

> Reconeixement dels Aprovats Sense Plaça.
Per primera vegada es concedeixen 0,75 punts per convocatòria d’oposicions aprovada sense haver obtingut plaça des del 2012 (amb un màxim de dues convocatòries). S’inclou dins l’apartat Altres mèrits (màxim 2 punts).

> Obligatorietat de l’elaboració d’una rúbrica de cada una de les proves per part de les comissions de selecció.
Tots els tribunals hauran de disposar d’una rúbrica d’avaluació de cada una de les proves. Això permetrà que les reclamacions a les qualificacions de cada una de les proves es puguin sol·licitar d’acord amb la rúbrica d’avaluació.

> Reducció del pes de la Formació permanent.
Passa de 2 punts a 1 punt.

Què hem reivindicat des d’UOB Ensenyament?

1. Convocatòria per illes i no per Comunitat Autònoma.

Quina ha estat la resposta de Conselleria?
El fet que la convocatòria de les oposicions “ordinàries” també s’hagi fet a nivell de comunitat autònoma és (segons Personal Docent) per qüestions tècniques. Segons se’ns ha explicat avui a la mesa, per procediment estatal, a l’hora de concursar en el primer concurs de trasllats tots els nous funcionaris que s’han funcionaritzat un mateix any han de participar amb una mateixa assignació territorial (sigui per a nivell de comunitat autònoma o per illes) i que davant això no hi poden fer res. El fet que els processos d’estabilització siguin convocatòries d’àmbit autonòmic ha arrossegat el concurs oposició ordinari perquè també així ho sigui. Els representants de la Conselleria han expressat la seva disconformitat en el fet que això hagi de ser així i al mateix temps, han manifestat la seva intenció que les oposicions del 2024 (en cas que se’n convoquin) tornin a ser per illes.
Davant aquest fet des d’UOB Ensenyament hem advertit, com ja vàrem fer públic la setmana passada, del futur negre de la mobilitat per comissió de serveis i de la necessitat d’ampliar les possibilitats de conciliació familiar prevista en l’actual normativa de comissions de serveis per aquells nous funcionaris.
Des d’UOB Ensenyament, som escèptics davant els arguments presentats per la Conselleria i no entenem com així si el proper concurs de trasllats (que es convocarà previsiblement el proper mes de novembre) és d’àmbit autonòmic, ens hem de regir al procediment estatal i no organitzar-lo atenent a la casuística insular de la nostra comunitat.

2. La possibilitat de reclamar després de cada prova.

Quina ha estat la resposta de Conselleria?
Han pres nota, però no han respost aquesta qüestió.

3. La possibilitat d’obtenir una revisió presencial a les reclamacions.

Quina ha estat la resposta de Conselleria?
Han afirmat que de facto a la convocatòria d’oposicions del passat mes de juny de 2022 ja es varen fer aquestes revisions presencials. S’han compromès a tornar a donar aquestes instruccions als tribunals de la convocatòria d’enguany. Des d’UOB Ensenyament volem recordar a tots els aspirants que sol·licitin una revisió que facin constar per escrit que la volen presencial.

4. Que hi hagi tribunals de cada una de les especialitats convocades a totes les illes per evitar desplaçaments.

Quina ha estat la resposta de Conselleria?
No s’han pronunciat sobre aquesta possibilitat i l’esborrany de la convocatòria així com està redactat no convida a l’optimisme.

5. La no coincidència dels dos processos d’oposició (ordinari i d’estabilització) i la compatibilització de la participació en ambdós processos.

Quina ha estat la resposta de Conselleria?
Tot i que a la convocatòria de les oposicions d’estabilització també figuri que el procés començarà a partir de dia 3 de juny des de Personal Docent s’han compromès a què l’acte de presentació i primera prova no coincideixi. En cas que les altres proves dels processos selectius coincideixin en el temps es podrà justificar com a força de causa major la no assistència a una de les dues proves i sol·licitar el seu ajornament. D’aquesta manera la voluntat és que sigui possible la participació en paral·lel dels dos processos selectius.

6. La regulació de les jornades de feina dels tribunals.

Temem que el fet de voler començar les oposicions dia 3 de juny faci que molts tribunals hagin d’anar a treballar en cap de setmana durant els mesos de maig i juny. Reclamam instruccions clares per evitar la sobrecàrrega dels companys i companyes que hauran de combinar el final de curs amb les tasques de preparació i correcció de les proves.

Quina ha estat la resposta de Conselleria?
No hem tengut cap resposta concreta a aquesta qüestió.

7. La reducció de la taxa d’inscripció a les oposicions.

És indignant la quantitat de 83,72 euros com a pagament per a la inscripció en un procés selectiu docent quan a sanitat o serveis generals pot ser fins un 50% més barat.

Quina ha estat la resposta de Conselleria?
Han reconegut l’elevat cost de les taxes d’inscripció a les oposicions docents en comparació amb altres processos selectius del sector públic de les Illes Balears o d’altres comunitats autònomes. Com que es tracta d’una normativa que penja de la Llei de pressuposts autonòmics, s’han compromès a modificar-la de cara a la tramitació dels pressuposts del 2024. El dubte, clar, és si seran ells qui negociaran els pressuposts de l’any que ve. Des d’UOB Ensenyament hi estarem ben atents i recordarem a qui faci falta el compliment d’aquest compromís.

8. L’aclariment de les condicions i terminis d’ajornament de la realització d’alguna de les fases per motius d’embaràs i part.

Actualment, la base 6.5 de l’Annex 1 de la Resolució de la convocatòria només contempla el part com a causa per ajornar alguna de les fases i sempre dins un termini establert que mai és públic i només controlen els tribunals. Exigim que es concreti aquesta informació i es disposi en quins casos es pot al·legar la condició d’embarassada per a sol·licitar l’ajornament d’una de les fases.

Quina ha estat la resposta de Conselleria?
No han concretat res al respecte.

9. Exigim que es concreti en 10 dies el temps d’antelació en què els tribunals han de publicar els criteris específics de valoració i qualificació.

A dia d’avui només s’estableix: Abans de la realització de cada una de les proves els òrgans de selecció han de publicar els criteris específics de valoració i qualificació de cadascuna.

Quina ha estat la resposta de Conselleria?
Han pres nota, però no han concretat res al respecte.

10. Invertir l’ordre de la realització de les proves, tal com es fa a Catalunya. Primer la part didàctica (defensa de programació i UD/SA) i després la part teòrica (tema i cas pràctic).

Quina ha estat la resposta de Conselleria?
No han respost a aquesta reivindicació.

11. La concreció de les parts que ha de contenir la Planificació anual de situacions d’aprenentatge.

Exigim una concreció de l’Annex 4 perquè tant opositors com tribunals tenguin clar quines parts ha de contenir això que ara denominen Planificació anual de situacions d’aprenentatge i en què ha de consistir la primera part de la segona prova.

Quina ha estat la resposta de Conselleria?
Han pres nota de la reivindicació. En tractar-se d’un Annex volem ser optimistes en el marge de maniobra de què disposa la Conselleria per millorar i aclarir el redactat.

12. Ens hem oposat a l’eliminació del barem de l’experiència dels mestres en escoletes 0-3.

UOB Ensenyament ha estat l’únic sindicat que ha tret a rotlle aquesta modificació.

Quina ha estat la resposta de Conselleria?
Segurament aquesta ha estat la resposta més surrealista que hem obtingut a les nostres reivindicacions. Des de Provisió Educativa han assegurat que han eliminat aquesta experiència perquè d’aquesta manera el barem era més similar al del concurs de mèrits. Des d’UOB Ensenyament consideram aquest fet com una manca de respecte i reconeixement a la important tasca que es fa a 0-3. No deixarem de lluitar perquè es reconegui aquesta experiència.

13. Hem reclamat la inclusió de membres del cos d’Inspecció Educativa dins els tribunals de les especialitats minoritàries.

Concretament, hem reclamat la seva inclusió dins els tribunals dels cossos 0594 (Professorat de música i arts escèniques), 0595 (Professorat d’arts plàstiques i disseny) i 0596 (Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny) per garantir una major objectivitat, ja que es tracta de tribunals d’especialitats molt minoritàries i on és fàcil trobar els mateixos membres convocatòria rere convocatòria.

Quina ha estat la resposta de Conselleria?
Han pres nota, però no han respost a aquesta qüestió.

Des d’UOB Ensenyament som conscients dels canvis que suposa aquesta convocatòria d’oposicions respecte a les convocatòries ordinàries que s’havien anat succeint els darrers anys. No volem enganar a ningú, sembla difícil que s’arregli la qüestió de la convocatòria a nivell de comunitat autònoma, però arribarem fins al final per aclarir si els arguments de la Conselleria constitueixen un No puc o realment estan emmascarant un No vull.

Constitució Mesa Sectorial d’Educació

Eleccions sindicals 2022

Ahir, dilluns 16 de gener de 2023, després que els resultats de les eleccions sindicals docents hagin estat en quarantena (recordem que les eleccions es varen celebrar el passat 1 de desembre), es constituí la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter extraordinari, amb la presència per part de l’Administració del conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, la directora general de personal docent, Rafaela Sánchez, els cap de departament Manel Gacias i Albert Flores i la cap del servei de Provisió Maria Antònia Alzamora, amb un únic punt en l’ordre del dia: constitució de la Mesa Sectorial d’Educació (MSE).

Què és la Mesa Sectorial d’Educació?
És l’òrgan encarregat d’exercir les funcions i les competències que s’estableixen en el capítol IV del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Quines competències té la MSE?
La MSE és competent per a la negociació, en el marc de la normativa bàsica, dels assumptes que afecten directament o indirectament les condicions sociolaborals del personal docent, com per exemple, els criteris sobre condicions de treball, les retribucions, l’oferta d’ocupació (oposicions), la gestió i convocatòria d’interins, el calendari laboral, l’horari, les jornades i els permisos entre d’altres.

Qui en forma part?
En formen part, a més dels representants de l’Administració educativa, les organitzacions sindicals que hagin obtingut el 10 % o més dels representants a les Juntes de Personal Docent no Universitari (JPDnU) de les diferents illes.
Segons el cens electoral de les passades eleccions corresponia escollir un total de 89 representants: 41 per a la JDPDnU de Mallorca, 25 per a la d’Eivissa i Formentera i 23 per a la de Menorca.
Així, atenent-nos a la normativa vigent, en la constitució d’aquesta MSE sols hi prengueren part els sindicats que varen assolir aquest mínim del 10% (8’9 representants) en les passades eleccions: STEI (29), ANPE (19), UOB (11) i UGT (9). Al marge d’aquests, pel fet de tenir la consideració de sindicat més representatiu a nivell estatal (d’acord amb la Llei Orgànica 11/1985 de llibertat sindical), malgrat no *superar el 10%, també és present a aquesta MSE el sindicat CCOO (6). No fa falta dir que des d’UOB Ensenyament consideram aquesta circumstància com una perversió de la representativitat sindical.

Fruit dels resultats obtinguts en les darreres eleccions, cal posar en valor el que UOB Ensenyament ha aconseguit: per tercera legislatura consecutiva, ser present a la MSE – com a tercera força sindical – per continuar defensant tot el col·lectiu docent. Gràcies a aquesta nova fita podrem seguir reivindicant entre d’altres, la millora de les condicions sociolaborals dels nostres companys i companyes, la millora de la qualitat del nostre sistema educatiu i la presència del català dins l’ensenyament públic a les Illes Balears.
A més, la presència a la MSE ens permetrà seguir amb una pràctica que s’ha convertit en el tret diferencial d’UOB Ensenyament respecte a la resta de forces sindicals: la compartició de tots els esborranys que es treballen en les MSE. D’aquesta manera tots els companys i companyes hi podran dir la seva fent-nos arribar les aportacions que creguin oportunes.

Quantes meses sectorials hi ha? És el mateix la Mesa Sectorial que la JPnDU?
De MSE només n’hi ha una, i és la Mesa Sectorial d’Educació de les Illes Balears amb les competències que hem exposat anteriorment.
Pel que fa a les JPDnU, n’hi ha tres: la de Mallorca, la de Menorca i la d’Eivissa i Formentera. Les JPDnU són els òrgans on es reuneixen tots els representants sindicals escollits cada quatre anys. Com a norma, es reuneixen trimestralment de manera ordinària, i segons el context i la urgència, de manera extraordinària segons decisió autònoma de cada junta.

Aclariment d’UOB respecte de les eleccions sindicals

Eleccions sindicals 2022

Circular 277/2022 – Comunicat de premsa

El passat 1 de desembre es varen celebrar les eleccions sindicals de les diferents JPDnU de les Illes Balears, a les quals s’hi presentaren fins a 7 candidatures (8 a Eivissa i Formentera), fet que UOB Ensenyament valora positivament perquè en la varietat de visions hi ha la riquesa. Llavors, UOB Ensenyament consolidà el nombre de representants al conjunt de les illes, i així es manté com a tercera força sindical quant a nombre de representants, i també a la Mesa Sectorial d’Educació.

UOB considera impecable la seva forma de procedir durant tot el procés. En aquest sentit, UOB no pot acceptar les acusacions rebudes per part de l’organització sindical SIAU en diferents mitjans de comunicació.

Aquesta organització ens ha acusat de voler canviar les regles del joc durant el recompte de vots perquè no formàs part de la Mesa. Ara bé, UOB ni pot ni vol canviar les regles del joc democràtic quan el procés ja està engegat, i les accepta, a més de recordar-les i exigir-ne el compliment, tant si l’afavoreixen com si no. Durant l’esmentat recompte, i davant un dubte que es plantejà, la nostra representant es limità a fer notar que per saber quina ha de ser la composició de la Mesa cal acudir al Reglament d’organització i funcionament de la Mesa Sectorial d’Educació de l’Administració de la CAIB (BOIB 24-2-18), i, més en concret, a l’article 1.b quan disposa que:

“(…)1. D’acord amb els resultats de les darreres eleccions a la Junta de Personal Docent No Universitari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es constitueix la Mesa Sectorial d’Educació amb la composició següent:

b) Per la part social, un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals que varen obtenir el 10% o més dels representants en les eleccions de la Junta de Personal Docent No Universitari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (…)”.

L’escrutini va assignar 11 representants a UOB Ensenyament, xifra que està per sobre del 10% exigit en el Reglament. Per tant, les manifestacions fetes per SIAU no tenen cap fonament ni al fons ni a la forma.

Com a segon punt, UOB desmenteix que SIAU sigui una escissió d’Unió Obrera Balear. La realitat és que el gener del 2020 set afiliats d’UOB foren expulsats, tot seguint el procés reglamentari definit als estatuts d’UOB, per manca d’avinença amb els principis del sindicat. Anys després, ben entrat aquest mateix 2022, dos d’aquells antics afiliats han participat en la fundació del nou sindicat SIAU. Per tant, no hi ha cap vincle entre UOB i el nou sindicat, ni es pot parlar d’escissió, en no haver-hi ni continuïtat temporal ni voluntarietat en l’abandó del sindicat.

Per concloure, UOB Ensenyament continuarà amb la seva tasca d’orientació i defensa activa dels drets dels seus afiliats i, en general, del col·lectiu docent, tal com ha fet fins ara, i sempre des del més estricte respecte a les regles del joc democràtic. Aquest comunicat serà la darrera referència que UOB faci a l’esmentat sindicat, perquè considera que la seva tasca és seguir fent feina amb rigor, fermesa i respecte, i no entrar en conflicte amb altres organitzacions, per tal de no orientar la seva energia cap a bregues estèrils que no fan més que desprestigiar el moviment sindical, i que poden afeblir el moviment i la lluita dels i de les docents.

UOB Ensenyament consolida el nombre de representants

Eleccions sindicals 2022

Resultats eleccions sindicals 2022

MallorcaMenorcaEivissa i FormenteraTotal
UOB54211
STEI138829
ANPE94619
Alternativa3025
CCOO3216
UGT3429
SIAU5128
CSIFSense candidaturaSense candidatura22
Total representats a elegir41232589
Resultats eleccions sindicals 2022 a la JPnD (dades provisionals)

UOB Ensenyament consolida el nombre de representants en el conjunt de les illes i es manté com a tercera força sindical a la Mesa Sectorial d’Educació.

Agraïm als docents de les Illes la confiança dipositada en el projecte d’UOB Ensenyament amb un esment especial a les persones que han sumat amb nosaltres per a la candidatura, per fer d’interventores i apoderades.

Per a UOB Ensenyament aquests resultats representen un reconeixement a la tasca que feim dia a dia, consulta a consulta i mesa a mesa. Gràcies a això podrem sumar mans i seguir lluitant en la defensa del col·lectiu.

La nostra candidatura al complet

Eleccions sindicals 2022

Candidatura PitiüsesCandidatura MallorcaCandidatura Menorca
Feu clic damunt imatge de cada candidatura per consultar el llistat de persones de la nostra candidatura.

Dona un cop d’ull al nostre programa electoral

Feu clic damunt imatge per consultar el nostre PROGRAMA ELECTORAL al complet.

Consulta el nostre díptic de campanya

Diptic-UOB-Eleccions-2022

Candidatura UOB Ensenyament Menorca

Eleccions sindicals 2022
 1. Sonia Moll Bosch
 2. Yolanda Delgado Paredes
 3. Aina Freitas Cortès
 4. Ana Pons Gascón
 5. Virna Elorza Miquel
 6. Marc Arimany Coll
 7. Eva Arroyo Jaén
 8. Sili Florit Torres
 9. Josep Torres Mesquida
 10. Núria Enrich Seguí
 11. Cristina Salvador Moll
 12. Rosa Pons Pons
 13. Almudena Mercadal Villalonga
 14. Rosa Gonyalons Pons
 15. Maria Pons Pons
 16. Gerard Coll Clopés
 17. Patricia Fuertes Pons
 18. Tomeu Al·lès Pons
 19. Sandra Suárez Camps
 20. Natalia Bosch Pons
 21. Martí Gual Camps
 22. Marta Cardona Mir
 23. Maria Alonso Soriano
 24. Cristina Arnau Berch
 25. Teresa Borràs Atienza
 26. Vanessa Cortès Seguí
 27. Marta Sintes Mercadal
 28. Joan Gómez Pons
 29. Dámaso de la Cruz Pons
 30. Ximo Martínez Calduch

Programa electoral UOB 2022

Programa electoral eleccions sindicals 2022

A la legislatura 2022-2026, vetllarem, defensarem i lluitarem per:

RETRIBUCIONS

 1. El reconeixement de la tasca docent defensant una carrera professional ben dotada econòmicament, d’adhesió voluntària i que es basi, principalment, en el desenvolupament de la tasca docent.
 2. Retribucions econòmiques dignes i que garanteixin el poder adquisitiu del col·lectiu davant pujades inflacionàries.
 3. L’aplicació efectiva, sense enginyeria comptable, dels increments salarials dictats per l’estat i que aquests s’apliquin tant a les retribucions bàsiques com a les complementàries.
 4. La reivindicació històrica del cos únic: a igual feina, igual salari.
 5. L’equiparació de sou amb la resta de funcionaris de la mateixa categoria professional.
 6. L’increment substancial del complement de tutoria.
 7. El cobrament íntegre del complement de tutoria o de qualsevol altre càrrec per als docents que estan a mitja jornada.
 8. La compatibilitat del cobrament dels complements quan es donin situacions de doble càrrec.
 9. El cobrament de complements per exercir tasques el dia d’avui no retribuïdes com ara la coordinació de cicle o la coordinació TIC.
 10. L’actualització i equiparació del Fons social amb el dels altres sectors de l’administració.

CÀRREGA LECTIVA

 1. La reducció immediata de la càrrega lectiva per assolir les 23 hores a Infantil i Primària i les 18 hores a la resta de cossos.
 2. La reducció d’hores lectives de docència directa en funció del número d’alumnat amb necessitats educatives que ha d’assumir el professor titular de l’assignatura. Plantejarem que aquesta reducció s’inverteixi en hores per a l’elaboració de materials i atenció a l’alumnat NESE.
 3. La compensació econòmica o horària per a l’elaboració de materials digitals quan per elecció de centre es decideixi prescindir de materials didàctics elaborats per les editorials.
 4. La reducció d’hores lectives de docència directa quan es tenguin més de 130 alumnes o s’imparteixin més de 3 assignatures/mòduls.
 5. La reducció real de 3h lectives per als docents (inclosos els interins) majors de 55 anys.
 6. La recuperació dels desdoblaments a FP en els mòduls pràctics.
 7. L’increment de les hores per a les coordinacions pròpies d’FP, especialment el programa Erasmus+ i les de coordinació d’FCT. 
 8. Fer realitat les reivindicacions d’UOB Ensenyament pel que fa a la Coordinació TIC: remuneració del càrrec, compensació d’hores lectives, formació específica i la contractació de tècnics informàtics per a totes aquelles tasques no pedagògiques.
 9. Defensar un calendari escolar que garanteixi el temps de preparació i programació prèvia adient abans de l’inici de les activitats lectives.
 10. El dret al descans dels docents a partir de dia 1 de juliol davant qualsevol intent per part de Conselleria per alterar l’statu quo.
 11. El dret a la desconnexió digital durant les hores que no són de permanència en el centre. Volem garantir el dret a la pau digital fora de l’horari de treball. Volem una Llei de Pau Digital.

DRETS LABORALS

 1. La impartició de classes en les condicions climàtiques i ambientals legals i  existència d’un vertader protocol per part de Riscos Laborals.
 2. Una formació per als docents gratuïta, de qualitat, útil, específica per especialitats, en horari laboral o retribuïda, si es fa fora de les hores de feina en el proper Pla Quadriennal de 2024-2028.
 3. Fer realitat la reivindicació històrica de l’Estatut del Docent, per tal que desfaci ambigüitats i aporti claredat sobre els nostres drets i deures.
 4. La millora i ampliació de les llicències i els permisos per a tot el professorat, sense discriminacions, això és: tant per interins com per funcionaris de carrera.
 5. Contractació de terços de jornada per garantir el dret a la conciliació familiar sense carregar els departaments. 
 6. La regulació de l’any sabàtic per a docents que ja es preveia l’any 2006 a l’Acord del Consell de Govern de dia 28 de juliol i que mai s’ha arribat a desenvolupar.
 7. La modificació del gaudi del permís de maternitat/paternitat perquè es pugui gaudir sota la forma de reducció de jornada i així dilatar-se en el temps.
 8. L’elaboració d’un Pla d’Igualtat.
 9. L’elaboració d’un protocol per fer front a les agressions al personal docent.
 10. La consolidació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals amb els recursos suficients.
 11. La revisió del catàleg de malalties professionals.
 12. La dotació per part de l’administració de tota eina de treball docent, inclòs qualsevol dispositiu digital.
 13. Evitar l’extinció de les places de mestres de taller que hi ha a les diferents escoles d’art. 

DIGNITAT PROFESSIONAL

 1. Eliminar el marcatge horari que denigra la nostra professió.
 2. Garantir principis de lliure concurrència i publicitat en la designació de càrrecs funcionarials. 
 3. La dignitat professional del col·lectiu docent davant qualsevol atac a càrrec de les organitzacions i partits polítics de l’extrema dreta espanyola. Cap agressió sense resposta.
 4. La posada en funcionament del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. Perquè sigui una realitat aquest òrgan sigui un vertader interlocutor amb l’administració en qüestions pedagògiques. 
 5. Assolir els punts del decàleg de la vaga indefinida convocada per l’Assemblea de Docents (setembre 2013 – febrer 2016) que queden pendents d’aconseguir, com la davallada real de les ràtios, el cobrament de les baixes 100% remunerades i que els interins substituts cobrin l’estiu sencer.

INVERSIÓ EDUCATIVA

 1. Assolir un pressupost educatiu del 6% del PIB com a mínim, d’acord amb la Declaració Incheon 2030 de la UNESCO i atès l’infrafinançament històric de les Illes Balears.
 2. La renovació de tallers i equipaments per a l’FP i escoles d’Art i Disseny.
 3. La cessió o construcció d’infraestructures a fi que totes les EOI tenguin seu pròpia.
 4. Una planificació de les noves infraestructures, concretades en el Pla d’Infraestructures, que permeti la reducció de ràtios i s’ajustin a les necessitats actuals. 
 5. Un Pla de Digitalització que garanteixi una vertadera dotació de recursos digitals.
 6. Reforçar en la dotació de mitjans humans i materials per resoldre efectivament les incidències informàtiques habituals en els tràmits telemàtics que depenen de la Conselleria.

MODEL D’ESCOLA

 1. Una escola laica, de qualitat, moderna, arrelada al país, en català i oberta al món.
 2. Una escola que compensi les desigualtats socials i de gènere i que vetlli per la consecució d’un bon nivell acadèmic i competencial de tot l’alumnat. 
 3. Un model educatiu estable, fruit del consens i que vagi més enllà dels canvis de color polític dels governs.
 4. Una escola amb recursos econòmics i de personal suficients, que permetin fer feina en unes condicions de seguretat, per a la salut i de treball adequades.
 5. Els equips directius com a companys de claustre que han decidit fer un pas endavant pel bé del centre i no com a líders al servei d’un programa de promoció personal. 
 6. Els companys dels equips directius que són crítics i fidels al seu claustre i posen per davant la fidelitat al seu claustre quan l’aplicació de la normativa genera rebuig entre el professorat.
 7. L’empoderament dels claustres com a vertaders òrgans de decisió dels centres educatius. 
 8. Fer evident i derrocar la dictadura dels “experts en educació” a qui encarreguen l’elaboració de normativa i no coneixen la realitat del dia a dia dins l’aula.
 9. Reduir la burocràcia excessiva i inútil, que just serveix per carregar de feina el professorat i no aporta res a la millora de la qualitat educativa.
 10. Evitar qualsevol intent d’espanyolització i introducció de la cultura militar als centres educatius. 
 11. Consolidar i ampliar la xarxa d’escola infantil pública 0-3 anys i manteniment del suport a les reivindicacions de l’Assemblea 0-3. 

ESCOLA EN CATALÀ

 1. Aconseguir un diagnòstic real de l’ús del català a les aules tant per part de l’alumnat com del professorat. 
 2. Un ensenyament plenament en català, tant a nivell didàctic com a nivell de llengua vehicular. 
 3. La recuperació del Servei d’Ensenyament del Català, totalment necessari en una situació d’emergència lingüística com l’actual.
 4. Sumar forces a qualsevol iniciativa en defensa de la llengua catalana i la identitat pròpia.
 5. La convocatòria de tots els nivells de llengua catalana en les proves lliures dels diferents organismes.
 6. La solidaritat amb els companys/es víctimes de l’assetjament per motius lingüístics. Cap agressió sense resposta.
 7. Aconseguir que desapareguin les exempcions en Llengua i literatura catalana. També seguirem reclamant més dotació de recursos per a la immersió lingüística dels nouvinguts.
 8. L’obligatorietat de la prova específica de Llengua i literatura catalana a la nova selectivitat LOMLOE per tot l’alumnat. 

LEGISLACIÓ I NORMATIVA EDUCATIVA

 1. Defensar la participació del professorat en actiu en l’elaboració de normativa educativa davant qualsevol calendarització que respongui a criteris polítics.
 2. La creació immediata i posada en funcionament de la Mesa de Docents com a mesa de participació que estableix la LEIB.
 3. La continuïtat i sobirania dels Departaments didàctics com a òrgans de decisió acadèmica i pedagògica de les diferents especialitats de Secundària.
 4. Evitar que es vulneri el principi d’especialitat de manera imposada. Que la decisió de la integració de matèries en àmbits correspongui als Departaments implicats.
 5. Derogar o modificar la LOMLOE. Una llei amb la qual l’assemblea d’UOB Ensenyament s’ha posicionat en contra del fons i de la seva implantació. 
 6. Assolir un acord de les diferents institucions que vetlli activament pel consens i la continuïtat de la legislació educativa al marge de les anades i vengudes de la conjuntura política.
 7. La redacció d’uns currículums propis d’FP per a les Illes Balears, de manera que s’adeqüin al nostre teixit productiu. 

OPOSICIONS

 1. Unes proves selectives adaptades a l’actualitat i que permetin demostrar la vàlua docent i no la memorística. 
 2. Diferenciar l’oferta de places a les oposicions reservant places pels docents amb més experiència i pels docents amb manco experiència.
 3. Unes proves no eliminatòries i regular la possibilitat de reclamar al finalitzar cada part.
 4. Uns criteris de correcció, instruments d’avaluació i qualificació i instruccions detallats i públics.
 5. Vigilar que es convoquen a oposicions totes les places de les corresponents taxes de reposició.
 6. Ampliar les causes de renúncia dels membres dels tribunals.
 7. Millorar les condicions dels membres dels tribunals. Millora econòmica de les dietes per sessió de feina i quilometratge.
 8. L’alliberament de l’horari lectiu dels membres dels tribunals dues setmanes abans de l’inici de les proves. 

INTERINS

 1. Recompensar els aprovats sense plaça de cara a les llistes d’interins.
 2. La creació d’una comissió de revisió de l’annex IV de la resolució d’interins (llistat de titulacions que habiliten per impartir docència a cada especialitat).
 3. Uns processos d’adjudicacions i de tutorització totalment transparents i amb garanties.
 4. La creació de vacants i substitucions de terços de jornada per possibilitar l’accés a la docència un cop resolts els processos d’estabilització.
 5. Uns processos telemàtics àgils i amb garanties.  
 6. La no obligatorietat de marcar totes les places en el tràmit d’estiu.
 7. Una tutorització que es pugui fer en períodes de 15 dies i a més d’un centre.
 8. Defensar la dignitat, la igualtat de drets i oportunitats i la vàlua professional dels interins.
 9. Un barem de la borsa d’interins que sigui just, equilibrat i meritocràtic.
 10. Defensar els professors tècnics i els professors especialistes.
 11. Aconseguir que tots els interins que hagin treballat 5,5 mesos durant el curs cobrin, puntuïn i cotitzin els dos mesos d’estiu.
 12. Que els interins tinguin dret a la llicència per interès personal (dies personals sense retribució).
 13. Demanar que s’exceptuï als interins del requisit de disposar d’un contracte d’arrendament d’1 any per accedir a les ajudes de lloguer.
 14. Que l’administració faciliti habitatge social als docents destinats a una altra illa on és impossible llogar a preus raonables.
 15. Regular l’accés a les bestretes per part dels interins que cobreixin vacants.
 16. Una llista única i transparent, que permeti treballar alhora a la concertada i a la pública segons els principis de mèrit, capacitat i publicitat. Fins que això no sigui així, demanem que l’experiència a l’escola concertada no compti entre els interins no tutoritzats.

DESCENTRALITZACIÓ ENTRE ILLES

 1. Fer costat a les demandes de les comunitats educatives d’Eivissa, Formentera i Menorca sobre l’assumpció de més competències en Educació. Especialment pel que fa a la gestió en qüestions com infraestructures (IBISEC).
 2. Lluitar contra la massificació i l’abandonament històric de les infraestructures escolars, especialment d’Eivissa i Formentera. 

MODEL SINDICAL

 1. Prendre els acords per via assembleària.
 2. No caure en les cúpules autocràtiques que es perpetuen en els càrrecs.
 3. Limitació temporal de la funció d’alliberat sindical. Màxim 8 cursos.
 4. Acabar amb la formació en mans dels sindicats concedida per l’Administració, que suposa entrar en un procés de mercadeig de favors.
 5. Prioritzar la representativitat de tots els cossos als òrgans de govern.
 6. No volem tenir un local en propietat sinó que l’empresa, en aquest cas l’Administració, ens proporcioni un espai apropiat a cada illa on tenim representació per dur a terme la tasca de representació sindical així com estableix la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.
 7. Restablir el caràcter de negociació de la Mesa Sectorial d’Educació. No acceptarem la utilització de la MSE com a òrgan merament informatiu.
 8. Aconseguir que les actes de la MSE per part de la Conselleria siguin públiques i estiguin disponibles per a tot el personal docent i no docent.
 9. Difondre de tots els esborranys de normativa que ens arribin amb cada convocatòria de la Mesa Sectorial d’Educació a fi d’empoderar els docents i recollir aportacions.
 10. Informar després de cada Mesa Sectorial d’Educació a través d’un resum on detallarem els temes tractats, les reivindicacions fetes i els acords presos.

NOTA:
Les formes del gènere gramatical tradicionalment dit masculí que apareixen en aquest programa s’han d’entendre com a genèriques quan es refereixen a persones i, per tant, es refereixen a totes, amb independència del sexe amb què s’identifiquin.

Candidatura UOB Ensenyament Eivissa i Formentera (Pitiüses)

Eleccions sindicals 2022
 1. Isabel Farelo Moyà
 2. Rita Planells Ferrer
 3. Nicolás-Alberto Pérez-Salamero García
 4. Victòria Vicens Mora
 5. Josep Planells Ferrer
 6. Yolanda Montoya Pocoví
 7. Jordi Serra Cardona
 8. Marina Isern Torres
 9. Jaume Cabalgante Guasp
 10. Irene Criado Escandell
 11. Xavier Llobet Buscató
 12. Naika Yern Torres
 13. Francesc Font Gomila
 14. Maria Torres Cardona
 15. Julia Fragua Serna
 16. Santiago Vich Capllonch
 17. Llucia Cirer Ferrà
 18. Vicent Luis Casañs
 19. Sonia Bravo Mascaró
 20. Joan Ginard Nicolau
 21. Noemí Carrasco García
 22. Rosa Maria Marí Sánchez
 23. Vicent Josep Matoses Sendra
 24. Antònia Tur Rosselló
 25. Jaume Vidal Forteza
 26. Irene Palau Riera
 27. Anna Betlem Tortosa Gómez
 28. Bernat Nadal Moyà
 29. Elizabeth Fernández Sampayo
 30. Ernesto Palazón Bermell
 31. Sonia González Santacruz
 32. Atteneri Ojeda Santana
 33. Miquel Àngel Ripoll Nicolau
 34. Sara Vergés Arús
 35. Eduard Cañellas Ramis
 36. Glòria Chamarro Domínguez
 37. Maria Josefa Esquerdo Llobet
 38. Glòria Micó Pérez
 39. Maria Antònia Zafra Lliteras
 40. Albert Jesús Amorós Brocal
 41. Tamara Baranova Khachatryab
 42. Anabel Márquez Falero
 43. Cristina Gómez Zaragoza
 44. Pablo García López
 45. Adriana Moreno Gaya
 46. Jorge Hernández García
 47. Benjamín Serra Montes
 48. Josep Manel Aldeguer Gómez
 49. Mateo Juan Amengual
 50. Félix Roig Martínez
 51. Kiko Tur Montserrat

Candidatura UOB Ensenyament Mallorca

Eleccions sindicals 2022
 1. Maria Magdalena Salom Pol
 2. Antònia Soler Rubí
 3. Aleix Font Gomila
 4. Albert Bonnín Mádiko
 5. Maria Carmona Roca
 6. Ignasi Palmer Forés
 7. Miquel Àngel Rosselló Bibiloni
 8. Tolo Carbonell Crespí
 9. Antònia Font Tous
 10. Joan Pau Beltrán Amengual
 11. Antoni Miquel Bauçà Company
 12. Martí Gené Ramis
 13. Joana Maria Mut Miralles
 14. Jaume Simó Sabater Garau
 15. Serafí Expósito Ruiz
 16. Carme Blanes Mayans
 17. Joan Marimón Munar
 18. Joan Miralles Rossinyol
 19. Tomeu Pons Capó
 20. Ramon Canet Carbonell
 21. Maria Fullana Company
 22. Joan Ramon Serra Álvarez
 23. Patricia Pascual Grimm
 24. Mireia Mulet Mas
 25. Toni Moragues Seguí
 26. Aina Peña Barceló
 27. Toni Bauzà Matas
 28. Jonatan Vo Medina
 29. Jordi Tornila Canals
 30. Xisco Martorell Salvà
 31. Francina Alemany Comas
 32. Nadal March Mascaró
 33. Antònia Llompart Cabanelles
 34. Toni Ribot Caldentey
 35. Maria Francisca Osuna Isern
 36. Toni Sureda Massanet
 37. Antònia Font Brunet
 38. Joan Oliver Garau
 39. Francisca Maria Mut Miralles
 40. Joan Noguera Vich
 41. Biel Vives Ferrer
 42. Maria Gelabert Oliver
 43. Jeroni Payeras Bergas
 44. Maria Garí Frade
 45. Eva M. Gálvez Núñez
 46. Xavier Castelló Llobet
 47. Maria Isabel Alomar Bennàssar
 48. Yasmina Marín Mas
 49. Llucia Manresa Oliver
 50. Jaume Roca Pizà
 51. Maria Antònia Moyà Bover
 52. Marta Cabot Duran
 53. Joan Roig Abraham
 54. Joan Roig Ferrà
 55. Aure Ibernón Gil
 56. Laura Jiménez Alemany
 57. Montserrat Alcaraz Vich
 58. Albert González Martorell
 59. Biel Campaner Salvà
 60. Laura Checconi Celià
 61. Arnau Company Matas
 62. Toni Borrás Mateu
 63. Laura Ferragut Jaume
 64. Francesca Pons Ortega
 65. Iria Rodríguez Lázaro
 66. Sebastià Sansó Nicolau
 67. Francesca Morey Bover
 68. Cristina Gual Colom
 69. Joan Carles Gregorio Simonet
 70. Catalina M. Català Bernat
 71. Victor Castells Avinyó
 72. Rosa Maria Galán Real
 73. Caterina Maria Julià Alou
 74. Maria Dolors Ramis Caldentey
 75. Estefanía Reus Llabrés
 76. Llorenç March Mascaró
 77. Josep Lluís Mercadal Vidal
 78. Maria Morey Matas
 79. David Martín Martínez
 80. Toni Pol Arrom
 81. Maria Magdalena Amengual Caldés
 82. Cristina Ferragut Jaume
 83. Catalina Riutort Mayans
 84. Ismael Moll Pelegrí
 85. Mònica Oliver Baeza
 86. Judit Jiménez Noceda
 87. Catalina Garau Sitjar
 88. Margarita Pou Segura
 89. Llúcia Sala Ferriol
 90. Mercè Seguí Cuquerella
 91. Tomeu Oliver Gomila
 92. Josep Andreu Genovart Rosselló
 93. Sebastià Sureda Rosselló
 94. Toni Frau Carbonell
 95. Marta Bestard Nigorra
 96. Jerònia M. Mulet Miralles
 97. Antònia Nicolau Tomás
 98. Tomeu Duran Serra
 99. Jaume Perelló Llabrés
 100. Maria Francisca Salom Ferrer
 101. Margalida Sureda Font
 102. Toni Vich Coll
 103. Susana Puchalt Morant
 104. Lluís Pons Llabrés
 105. Lluïsa Terrassa Ventayol
 106. Bernat Rosselló Enrich
 107. Eva Rotger Gelabert
 108. Aina Garcias Moyà
 109. Apol·lònia Llull Tenerife
 110. Maria Antònia Alajarín Pitarch
 111. Àngela Alemany Vives
 112. Maria Magdalena Castell Pons
 113. Àngela Melis Galmés
 114. Maria Villalonga Rotger
 115. Lònia Sansó Capó
 116. Rosa Maria Nicolau Pericàs