Manifest IES Inca

DEMANDA DEL COL·LECTIU DOCENT

A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA I AL
CONSELLER MARTÍ X. MARCH I CERDÀ 

Els sotasignats subscriuen aquest llistat de DEMANDES, a través del qual el col·lectiu docent
reclama per al pròxim curs 2020-2021
mesures de seguretat i protecció eficaces per preservar la
salut de tota la comunitat educativa davant les
instruccions insuficients, i en ocasions
inaplicables,
que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca va publicar el passat 7 de juliol a
l’Annex I
(Protocol d’actuació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per
als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs
2020-2021) de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la
consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals
de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB de dia 7 de juliol)

1. A partir de dia 19 d’agost i davant un nou rebrot de la Covid-19, el Govern de les Illes Balears
va ampliar les mesures de restricció relatives al contacte social per tal de lluitar contra l’expansió de
la malaltia. A una Resolució anterior, publicada el 31 de juliol de 2020, ja s’havia limitat el nombre
màxim de persones no convivents (15 persones a espais tancats i 30 a espais oberts) que podrien
trobar-se en reunions socials o familiars amb l’objectiu d’evitar els contagis. Malgrat això, a hores
d’ara, la Conselleria d’Educació continua admetent la legalitat dels Plans de Contingència elaborats
pels centres educatius que mantenen ràtios igual d’elevades o similars a les de cursos anteriors
(entre 25 i 35 alumnes per aula, segons parlem d’ensenyament a primària o a secundària).

DEMANAM que la Conselleria doti els centres educatius de recursos humans i d’infraestructures
que permetin una
reducció de les ràtios, ja que no rebaixar el número d’alumnes per aula en una
situació de crisi sanitària excepcional és una
temeritat que contribuirà, sense cap mena de dubte, a
la ràpida expansió de la pandèmia. 

2. En la majoria dels casos, és inaplicable la instrucció del manteniment d’una distància
interpersonal d’un metre i mig entre l’alumnat o entre l’alumnat i el professorat
com a mesura
per aconseguir la limitació de contactes -una de les indicacions bàsiques incloses en el
Protocol
d’Actuació
-. És una evidència que la capacitat d’aforament de les aules és molt menor que el
nombre d’alumnes que s’hi encabiran. Aquest fet, unit a la manca de sistemes adequats de
ventilació (altre principi bàsic de prevenció, higiene i promoció de la salut continguts en la
Resolució), serà garantia de la propagació de la Covid-19.

Sabedors de la impossibilitat que es puguin instal·lar en aquests moments uns sistemes de renovació
de l’aire dels espais interiors dels centres eductius,
RECLAMAM a la Conselleria un augment de la
contractació del personal de neteja que permeti cobrir les tasques de desinfecció de manera
continuada i durant tota la jornada lectiva, ja que a la
Resolució s’estableix només com a norma
general un mínim de desinfecció i neteja d’un cop al dia i també quan es produeixi un canvi de torn. 

3. D’altra banda podem afirmar que davant la manca d’espai i l’ excessiu nombre d’alumnat per
aula, la
utilització de mascaretes no serà un aval fiable per evitar els contagis. Els docents som ben
conscients que els estudiants no podran suportar la llarga jornada lectiva amb la protecció de les
mascaretes, sobretot durant els mesos de setembre i octubre, ja que les temperatures a les aules
encara són molt elevades. Per aquesta mateixa raó i per la pròpia naturalesa de la tasca docent,
també serà impossible que el professorat pugui impartir les seves classes amb una mínima
normalitat.

Per tant, volem deixar constància de la inviabilitat d’aquesta instrucció, i tornam a reiterar la
NECESSITAT que la Conselleria llenci noves propostes que garanteixin la salubritat als
centres educatius. 

4. Altra mesura preventiva que no han considerat ni el Govern ni la Conselleria d’Educació ha
estat la realització de
tests serològics a tots els treballadors docents i no docents dels centres
educatius abans de l’inici del nou curs. Aquest protocol només es durà a terme amb el personal
considerat de risc.

DEMANAM la realització de les esmentades proves a la totalitat dels treballadors amb
l’objectiu que el personal pugui incorporar-se dia 1 de setembre als seus llocs de feina amb les
màximes garanties de seguretat per l’alumnat, per les famílies i per als propis docents. 

5. Per altra banda, a la Resolució s’especifica que si un alumne presenta símptomes compatibles
amb la Covid-19
, el docent que es troba impartint classe en aquell moment a l’aula serà l’encarregat
de traslladar-lo a una sala d’aïllament i romandrà amb l’estudiant mentre s’avisa el pare, mare o tutor
legal. Com a col·lectiu docent amb escassa o nul·la formació en qüestions de salut
REMARCAM
la necessitat de comptar amb la figura d’un sanitari i d’un centre ambulatori de referència
que puguin ajudar a resoldre dubtes davant els possibles casos de contagi.

Tampoc el document no aclareix l’interrogant de fins on arriba la responsabilitat del professorat en
cas de contagi d’un alumne, per la qual cosa INSTAM la Conselleria a garantir de manera oficial
que els docents i els equips directius no podran quedar desprotegits davant una possible
denúncia
per part de les famílies afectades. 

6. També volem precisar que la instrucció que fa referència a la creació de “grups estables” és
inviable a l’educació secundària,
ja que els alumnes es veuen obligats a canviar d’espais i
companys segons les assignatures optatives que han triat. Encara que s’hagi tengut en compte aquest
condicionant i s’hagin pres algunes mesures per minimitzar la mobilitat dels estudiants, en la
pràctica serà
impossible arribar a aplicar el concepte de “grup bombolla” al cent per cent. 

7. D’igual manera, als centres amb un nombre d’estudiants elevat, no és realista la norma que
estipula que els
alumnes d’un mateix grup han de romandre en una única zona delimitada del pati
durant l’hora de l’esplai i no han de tenir contacte amb alumnes d’altres grups. A l’ensenyament
secundari no tots els docents coneixen la totalitat de l’alumnat ni el grup al qual pertanyen; per tant,
en moltes ocasions
no es podrà verificar si els estudiants són a la zona assignada.

El col·lectiu docent considera, per tant, que el protocol que la Conselleria ha elaborat per la
tornada a les aules és
deficient, ja que la situació no ha canviat substancialment en referència als
cursos anteriors. Ben cert és que el risc zero no existeix, i que l’escola presencial és un servei
essencial, però no podem obviar que amb la normativa actual els centres es veuran obligats a tancar
les seves portes al poc temps d’haver-se iniciat les classes perquè els contagis seran inevitables. Per
tant,
DEMANAM a la Conselleria d’Educació i el seus responsables que reconsiderin les seves
instruccions i rectifiquin la seva postura per poder garantir a la comunitat educativa un retorn a les
aules amb les màximes garanties de seguretat. 

AL CONSELLER D’EDUCACIÓ MARTÍ X. MARCH I CERDÀ

19 d’agost de 2020