Etiqueta: Innovació

La Conselleria acabarà imposant les comissions de serveis per a projectes

La Conselleria tirarà endavant les comissions de serveis per a places de projectes educatius de centre, que la setmana passada van rebre el rebuig unànime dels sindicats. El nou esborrany, que podeu veure AQUÍ, manté els punts que van fer que no li donàssim la nostra aprovació:

 • Són comissions prorrogables indefinidament, cosa que bloqueja les places i impedeix la lliure concurrència.
 • Permeten perfilar fins a un 20% de la quota, que aquest segon esborrany continua sense aclarir si és es refereix la quota total, cosa que suposaria unes 2.200 places, o només a les vacants.

A la mesa sectorial d’ahir dijous els representants d’UOB vam tornar a manifestar la nostra oposició i vam recordar un cop més que les comissions de serveis ordinàries ja inclouen places per a projectes, programes i plans d’innovació. També insistírem que alguna cosa falla quan uns projectes educatius que en teoria compten amb el suport del claustre es veuen obligats a recórrer a docents d’altres centres per dur-los a terme. En tot cas s’ha obert la porta a perfilar unes places que si no es cobreixen amb comissions de serveis s’hauran d’adjudicar a interins, i cal no oblidar que les associacions de directors no han renunciat a l’objectiu d’adjudicar places d’interins a dit.

Selecció de centres públics per implantar plans d’innovació: menys places

A la Mesa sectorial de 16 de febrer de 2017 es va revisar l’esborrany de “Resolució del conseller d’Educació per la qual s’ha de convocar el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018”.

Segons la resolució, sols 10 centres podran ser seleccionats, enfront dels 30 de la convocatòria passada, i els sindicats d’ensenyament no seran presents a la Comissió de Selecció.

Demandes d’UOB acceptades a la mesa:

 • Assegurar als docents que participen en el pla d’innovació l’accés a tenir accés a la formació permanent sol·licitada
 • En cas d’empat en puntuació de centres sol·licitants, increment de fins a un 10% del nombre de centres seleccionats.
 • Posada a l’abast sindicats d’ensenyament de tota la informació d’aquest procediment per tal de retre’ls comptes abans de fer la selecció definitiva, tal com era a la convocatòria passada.

Principals demandes d’UOB no acceptades:

 • Inclusió d’altres propostes de base per a la innovació, a més de les “comunitats professionals d’aprenentatge”.
 • Recuperació dels plans intercentre, que es preveien a la convocatòria anterior.
 • Que els centres seleccionats s’haguessin de comprometre a usar el català com a única llengua vehicular, llevat del que faci referència a l’ensenyament de l’espanyol, de l’anglès o de qualsevol altra llengua estranger.
 • Que el nombre màxim de CEIPs i IES que es poguessin admetre fos de trenta (com a la convocatòria passada)i no de deu, com es preveu.
 • Inclusió a la Comissió de Selecció de representants de tots els sindicats presents a la JPDNU, tal com es preveia a la convocatòria passada.

Informam tot seguit sobre el procés de selecció.

Proposta de base

 • La proposta de base de la resolució gira a l’entorn del concepte de comunitat professional d’aprenentatge: una organització amb un lideratge distribuït i una autonomia suficient per crear les condicions necessàries per al desenvolupament personal i l’alt rendiment acadèmic dels alumnes en un entorn inclusiu; una organització que fomenta el creixement professional dels docents i fa evident el compromís de cadascun dels membres amb una visió comuna centrada en l’aprenentatge.

Definició i característiques del pla

 • Es defineix com un document estratègic que partirà de les necessitats detectades pel centre educatiu en les darreres quatre memòries anuals.
 • Es fonamenta en l’autonomia dels centres
 • Ha de concretar elements estratègics de millora de gestió dels centres, de la formació dels professors, de la coordinació dels equips de feina i d’innovació metodològica i de la participació de les famílies en l’aprenentatge dels alumnes.
 • Caldrà avaluar l’impacte del pla en els resultats acadèmics, en la millora de la convivència i en la reducció de l’absentisme i, en el cas de secundària, de l’abandonament del sistema educatiu abans d’hora.
 • El claustre de professors i el consell escolar han d’haver aprovat prèviament que el centre participi en aquesta iniciativa.

Desenvolupament

Tenen una vigència de dos anys si se supera l’avaluació de seguiment després del primer.

Fase 1: Elaboració del pla

 • Diagnòstic inicial
 • Concreció dels objectius
 • Indicadors quantitatius d’avaluació
 • Actuacions
 • Gestió
 • Programa de formació
 • Previsió del seguiment i de l’avaluació

Fase 2: Execució del pla

 • Cal desenvolupar-lo amb la concreció. Avaluades les actuacions corresponents s’ha de fer una nova concreció del pla.

Fase 3: Incorporació de les actuacions al project educatiu de centre

 • L’objectiu és aconseguir un plantejament únic de centre per tal d’adoptar mesures organitzatives estables que s’ajustin a les necessitats reals de cada centre.

Compromís de les parts

Els centres es comprometen a:

 • Constitució d’un equip de responsables liderat per l’equip directiu.
 • Desenvolupament de programa de formació.
 • Participació en la formació d’acompanyament.
 • Direcció dels processos d’ensenyament aprenentatge al desenvolupament de les competències bàsiques.
 • Seguiment de les actuacions.
 • Disseny i implementació d’autoavaluació interna.
 • Col·laboració amb l’Administració en l’avaluació.
 • Concreció de participació, compromis i coresponsabilitat en el pla.
 • Informació a les famílies i a l’Adm. De la implementació del pla.
 • Gestió i i organització de recursos.
 • Al final, incloure el pla en els documents institucionals del centre.

La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a:

 • Assignar recursos als centres, degudament justificats.
 • Promocionar i garantir l’accés a la formació permanent sol·licitada.
 • Assessorar els docents.
 • Donar suport a la cooperació i intercanvi d’experiències.
 • Fomentar la formació adreçada a les famílies.
 • Facilitar l’assignació de professors d’acord amb les característiques del pla presentat.
 • Establir un conjunt d’indicadors per avaluar objectivament i homogènia.

Seguiment i avaluació

 • La inspecció educativa i l’equip assessor de la Conselleria faran el seguiment integral del pla.
 • Al final del primer curs d’aplicació, els directors dels centres han d’incloure en la memòria anual un apartat amb l’avaluació de l’assoliment del pla.

Procés de selecció de centres

 • Objecte de la convocatòria: Fomentar l’elaboració i la posada en pràctica de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa.
 • El nombre màxim de sol·licituds que s’acceptaran seran 10. En cas d’empat es podrà incrementar fins a un 10% el nombre de centres seleccionats.

Destinataris

 • Hi poden participar tots els centres de titularitat pública d’ensenyament no universitari.Un cop elaborat el pla s’ha de sotmetre a l’aprovació del claustre i del consell escolar.

Presentació de sol·licituds

 • La documentació s’ha de trametre a l’adreça qualitat@dgplacen.caib.es.
 • El termini s’acaba el 31 de març.
 • Els centres exclosos disposen de cinc dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals, per presentar les al·legacions per esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió.

Instrucció del procediment i comissió de selecció

 • L’òrgan competent per instruir i ordenar el procediment per seleccionar els centres és la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.
 • L’estudi i la valoració de les sol·licituds presentades corresponen a la Comissió de Selecció que s’ha de crear a aquest efecte.

Criteris de selecció

S’aplicarà aquest barem:

 • Pla d’innovació pedagògica per a la millora efectiva del centre: fins a 20 punts.
 • Pla d’innovació pedagògica per a la millora efectiva del centre: fins a 20 punts.

Resolució de la convocatòria

 • La Comissió de Selecció, un cop valorats els plans, ha d’emetre un informe, ha de contenir una relació dels centres seleccionats, ordenada per ordre decreixent segons la puntuació obtinguda, i una relació dels centres no seleccionats.
 • Els centres exclosos tenen 5 dies naturals per presentar al·legacions.
 • En haver-se resolt la selecció definitiva de centres es publicarà una Resolució al Boib.

Sol·licitud d’admissió de la convocatòria

Cal emplenar el document signat pel director, i adjuntar aquesta documentació:

– Pla d’Innovació Pedagògica per a la Millora Educativa del Centre

– Certificat que acredita el suport donat pel Clauste de Professors i el Consell Escolat a la sol·licitud de participar a la convocatòria

– Certificat de la direcció del centre que acredita l’adquisició de compromisos del centre i dels professors que inclou:

 • Noms dels responsables de l’equip impulsor i tasques assumides
 • Nom i llinatges dels professors compromesos en la formació
 • Nom i llinatges dels professors que participen en el procés d’aprenentatge i assessorament entre iguals

Trobareu AQUÍ el text complet de la resolució.