Etiqueta: Convivència

UOB difon un protocol d’actuació davant les agressions als docents

Circular 132/2019

Des d’Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, davant la iniciativa del Claustre d’un centre de Menorca de denunciar el seu malestar i desemparament davant la violència que pateixen reiteradament per part d’alguns alumnes i famílies, tan verbal com física, i de reclamar ajuda immediata a l’Administració, volem donar suport als docents, sense oblidar l’alumnat i famílies que pateixen indirectament aquesta situació i també els fan costat. Al mateix temps feim una crida a la cohesió i apoderament del professorat en general, per tal de denunciar públicament les agressions que puguin patir.

Atès que molts docents pateixen casos de violència i es veuen desprotegits davant de vexacions reiterades, amb el conseqüent malestar físic i emocional, des d’UOB posam a disposició de tothom un senzill protocol d’actuació en cas de ser objecte d’agressió o amenaça, que podeu veure AQUÍ i posam a disposició de tothom a la nostra web.

Instam també la Conselleria a oferir als docents suport immediat, mitjançant l’ampliació de l’assistència jurídica als casos en què el docent és víctima d’agressions o amenaces, tant a l’hora de presentar denúncia com en tots els tràmits que se’n derivin.

Maó, 19 de febrer de 2019

Es Diari (menorca.info):

Infraestructures: cofoisme de la Conselleria i pilotes fora

Tornam a quedar decebuts pel Pla d’Infraestructures. Consideram que cap de les preguntes fetes per UOB a la conselleria durant el plenari del CEIB no foren realment contestades; les respostes van ser del tot insuficients i, a vegades, fins i tot condescendents, fet que ens deixà certament indignats.

El plenari es dugué a terme el passat dos de març, dia en què es reuní el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) per tal de ser informat pel Conseller Martí March sobre el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-20 i per la directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (ICEE) sobre la Memòria de l’ICEE del curs 2015-16.

Us explicam com es desenvolupà la sessió:

PLA D’INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES 2016-20

Martí March assistí a presentar el Pla acompanyat d’Antonio Morante, el Director General de Planificació, Ordenació i Centres. Ambdós destacaren, entre altres, els següents aspectes:

 • Tenim un dèficit històric acumulat d’infraestructures.
 • Som l’única comunitat autònoma on augmenta el nombre d’alumnes, fet que accentua el problema dels barracons i dificulta l’objectiu d’eliminar-ne el 70% de cara al 2019.
 • Ara mateix és necessari construir una quinzena de centres a les I.B. Les dificultats principals es troben en el finançament i en l’obtenció de solars.
 • Durant tota la legislatura es duran a terme tasques d’eliminació d’amiant per anar cap a una escola saludable.
 • Aquest és el primer pla d’infraestructures que es duu a terme des de la Conselleria d’Educació, cosa que no s’havia fet en anteriors legislatures. El Pla, a més, s’ha elaborat a partir de criteris objectius i no de preferències.

Criteris de planificació de les actuacions

Explicaren que, a l’hora de prioritzar unes actuacions o altres, s’han regit pels següents criteris:

 1. Necessitats d’escolarització.
 2. Presència d’aules modulars.
 3. Existència de deficiències estructurals o que puguin afectar la seguretat.
 4. Posada de solar a disposició de la conselleria.
 5. Demanda de l’ajuntament.
 6. Demanda del centre educatiu.
 7. Eliminació de barreres arquitectòniques.
 8. Eliminació d’instal3lacions de fibrociment.
 9. Distribució territorial.
 10. 1Existència de finançament europeu.
 11. Possibilitat d’altres fonts de finançament, per exemple, municipal.

Després de les intervencions del Conseller i el Director General, els membres del Ceib poguérem plantejar-los preguntes directament. A continuació us detallam les preguntes de UOB i la resposta rebuda.

SOBRE RÀTIOS A INFANTIL I PRIMÀRIA

– Un total de 115 grups, sense comptar 4t d’Infantil, tenen 28 o més alumnes sense un desdoblament físic.

– A 4t d’infantil, 83 grups tenen 23 o més alumnes i tampoc se’ls desdobla.

Quins criteris d’actuació s’han establert en funció d’aquestes dades pel que fa a les actuacions previstes fins al 2019?

Resposta: Sí que s’han tengut en compte les ràtios, vegeu els mapes que apareixen al document del Pla. Que a 4t d’Infantil no siguin 25 és gràcies a una decisió d’aquesta conselleria.

SOBRE L’INFORME DE FADESIB 2014-15 ALS IES

– El 51,4% dels IES no compleix la normativa d’1,5 m² per alumne a l’aula.

– El 83,8 % dels patis de secundària no respecta la normativa sobre zones parcialment cobertes.

– El 54,1 % dels centres presenta barreres arquitectòniques.

– I el 54,3 % de les sales de professors de secundària són massa petites.

A quins percentatges es preveuen abaixar aquestes xifres abans del 2019?

Resposta: Hi ha coses molt difícils d’arreglar, hi ha centres que mai compliran la normativa perquè són de construcció antiga i la normativa és posterior; el decret dels m² per alumne és del 2010 i els nostres centres són de molt abans.

Sobre el fet que la sala de professors sigui petita, ho haurà de continuar sent perquè l’edifici no es pot estirar i s’han de prioritzar necessitats.

BARRACONS

 – Nou centres que sumen 15 barracons no apareixen al Pla.

Confirma la Conselleria que no se’ls donarà cap solució fins com a mínim d’aquí a sis anys?

Resposta: L’escolarització del curs 2017-18 ens dirà si s’han d’afegir o llevar barracons. Les aules modulars són inevitables en zones d’escolarització creixent durant tot el curs, serà impossible eliminar-ne el 100%. També hi ha centres que no volen que es llevin perquè les usen de magatzem.

AMIANT

– Per què la Conselleria no reconeix l’existència d’amiant a 29 CEIPs de Palma tenint coneixement de l’informe que l’ajuntament va emetre el 3/4/14? I per què en tot el Pla no es preveu retirar-ne l’amiant?

Resposta: No totes les actuacions que es duen o es duran a terme apareixen especificades. Tenim un pla per eradicar el fibrociment però a vegades hi ha imprevists, la política és eliminar-lo progressivament. Si es detecten centres que no sabem, que s’informi la Conselleria. 

A més a més:

MEMÒRIA DE L’ICEE DEL CURS 2015-16

La directora de l’ICEE, per altra part, explicà les principals actuacions dutes a terme per l’Institut i repassà àmpliament tot el contingut de la memòria.

Podeu trobar tota la informació al respecte clicant AQUÍ.

Continuam sense saber quina cobertura legal tenim davant les agressions

El passat dilluns 23 assistírem, juntament amb la resta de sindicats de l’educació pública i concertada a la reunió informativa convocada per la directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (ICEE); a més dels esmentats, hi assistiren també el director general d’Innovació i Comunitat Educativa i la cap del Servei de Planificació Educativa, amb el següent ordre del dia:

 1. Presentació de les línies d’actuació de l’ICEE.
 2. Mesures aplicades per millorar la convivència escolar.
 3. Suggeriments i torn obert de paraula.

Respecte a les línies d’actuació, l’ICEE explicà que les organitza en cinc blocs:

 • Foment de la convivència positiva, incidint en la prevenció, mitjançant assessorament o formació sobre bones pràctiques, mediació comunitària, o pràctiques restauratives.
 • Creació d’Unitats de Convivència i Comitès d’Experts per a elaborar i difondre protocols sobre assetjament, abús sexual, violència de gènere, etc.
 • Coordinació amb institucions i entitats que treballen la convivència.
 • Comunicació i difusió.
 • Àmbit normatiu, per valorar, elaborar i difondre la normativa necessària.
 • Avaluació de la convivència i de les actuacions realitzades.

Podeu consultar aquestes línies més desenvolupades clicant AQUÍ o ampliar una mica més consultant el document sobre èxit educatiu que la conselleria publicà recentment. La composició i funcions de l’ICEE les trobareu al Decret 10/2008, en què es creà l’Institut.

Pel que fa a les mesures aplicades, la directora de l’ICEE destacà:

Per a més informació sobre les accions dutes a terme, podeu consultar també l’esborrany de la memòria de l’ICEE del curs 2015/16 que s’ha entregat aquesta setmana al CEIB per a la seva revisió abans de publicar-se.

Quant als suggeriments, la directora de l’ICEE se centrà en la sol·licitud de UOB (vegeu també el comunicat de premsa) demanant un protocol amb instruccions sobre com actuar davant les agressions ja que no quedà especificat en el Protocol d’assetjament i el professorat desconeix les conseqüències jurídiques que poden tenir les seves accions davant un cas d’agressió violenta. Sol·licitàvem també formació específica al respecte i dotació de personal de seguretat als centres amb risc de conflictivitat.

La directora de l’ICEE incidí en què es volen potenciar les comissions de convivència als centres per incidir en la prevenció i evitar arribar a situacions amb violència i que, a més, tots els recursos econòmics actuals de l’ICEE es destinen a formació. Comentà el dubte de si la sol·licitud de UOB s’havia de respondre amb un protocol o amb un format diferent tipus orientacions. Així i tot, presentà un document de treball per a usar com a punt de partida en l’elaboració d’una resposta a les necessitats plantejades. Ara, podem fer aportacions a aquest document de punt de partida fins al dia 7/2/17, de manera que agrairem els vostres comentaris i propostes. Consultau el document de treball clicant AQUÍ.

El que no quedà gens clar i, per tant, haurem d’insistir en el tema, és l’aspecte jurídic sobre el qual el director general d’Innovació comentà que cauria més en l’àmbit de riscos laborals. Ara bé, hem de recordar que Educació no compta encara amb un servei propi de riscos laborals com des de UOB demanam des del  març de 2015 i que just ara es troba en fase pública de rebuda de suggeriments prèvia a la publicació d’un esborrany. Així, consideram necessari que la conselleria expliqui clarament davant quines responsabilitats jurídiques es troba el professorat davant situacions d’agressions entre alumnes i fins a quin punt i amb quins criteris l’Administració ens dóna cobertura i assessorament legal.