Assemblea constituent del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears

ASSEMBLEA CONSTITUENT DEL COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS

DE LES ILLES BALEARS

Anunci BOIB: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10999/623144/anunci-de-convocatoria-de-l-assamblea-constituent-

🔸 DIA I LLOC:

Dimarts, 25 de juny a les 19h (en 1a convocatòria) i a les 19:30h (en 2a convocatòria)

  • -Mallorca: edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB
  • -Menorca i Eivissa: Extensions universitàries

🔸 ORDRE DEL DIA:

  1. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe de gestió de la comissió gestora de la constitució del Col·legi.
  2. Presentació d’esmenes i aprovació, si s’escau, dels estatuts definitius del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.
  3. Elecció de les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponent als òrgans col·legiats.
  4. Torn obert de paraules.

🔸 ANUNCI:

  • Queden convocats els professionals que estiguin habilitats per a l’exercici de la professió en qualsevol dels nivells educatius dels centres educatius de titularitat pública, concertada o privada de les Illes Balears. Aquesta condició s’haurà d’acreditar fefaentment entre les 18h i les 19h (carnet docent, certificació del centre que acrediti que estan en actiu o qualsevol altre document que acrediti aquesta condició), al mateix lloc de l’assemblea.