Categoria: Concurs de mèrits excepcional

La baremació del procés d’estabilització, impartició d’activitats de formació i RLT.

Mesa sectorial extraordinària

15 de febrer de 2023

Avui dematí ha tengut lloc la Mesa Sectorial d’Educació amb l’ordre del dia següent: 

 1. Autorització per superar 75 hores a l’any per a la impartició d’activitats de formació del professorat relacionades amb els currículums LOMLOE

En aquest punt ens han dit que per l’alta demanda de docents que es volen formar, i el poc nombre de formadors disponibles, hi ha la necessitat de modificar a l’alça el límit normatiu de 75 hores anuals, sobrepassat el qual ja seria necessari demanar compatibilitat.

A la seva intervenció, UOB Ensenyament, ha volgut remarcar que la implantació de la LOMLOE ha estat precipitada i que aquesta proposta és la constatació de què la feina no s’ha fet bé. Recordem que UOB va demanar un calendari adequat, amb temps i forma i, estant en contra de la LOMLOE, no hem votat a favor d’aquesta formació massiva i precipitada.

2. Proposta d’aprovació de la RLT del personal funcionari docent al servei de l’Administració de la CAIB.

Són les places que pertanyen a la plantilla orgànica ja publicada el passat mes de gener. L’augment és de 997 places, les que pertanyen a Secundària són 617 i les restants a Primària.

3. Informació sobre el procés d’estabilització.

La informació més important és que avui es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent la baremació del concurs de mèrits amb el llistat d’admesos i dels exclosos (annex II). Dins el llistat d’admesos es podran donar 3 casuístiques:

 • Admesos en totes les comunitats on han optat.
 • Admesos en altres comunitats però no a les Illes Balears, per no tenir el requisit lingüístic.
 • Admesos a les Illes però exclosos d’altres CCAA (Exemple: Exclòs a València per no tenir el requisit lingüístic de la Comunitat Valenciana).

Paral·lelament, dins el portal de l’aspirant d’estabilització, l’aspirant podrà veure totes les seves sol·licituds i podrà consultar:

 • El llistat global de tots els admesos amb la seva baremació.
 • Llistat global per especialitat (sempre ordenat alfabèticament i només de les Illes).
 • El barem de la seva sol·licitud o sol·licituds realitzades.

A la vegada, s’obrirà el tràmit per esmenar les causes d’exclusió, que romandrà obert fins el 2 de març, inclòs.

 

Indemnització Post Estabilització

Procés d'Estabilització

Gràcies a la pressió exercida per UOB Ensenyament, des de Conselleria s’ha inclòs una referència (tot i que velada) a la qüestió de la indemnització per aquells companys i companyes que a dia 01/09/2024 no tenguin feina.
No tenir feina vol dir que no s’ha obtingut plaça en el procés d’estabilització (concurs de mèrits+oposicions d’estabilització) i tampoc s’ha obtingut plaça en les adjudicacions d’estiu del 2024 i, per tant, a dia 1/09/2024 s’està en situació d’atur.

Com s’interpreta aquesta referència?:
1. Per tenir dret a la indemnització en cas de pèrdua de feina a dia 01/09/2024 s’ha d’haver participat del procés d’estabilització: tant del concurs de mèrits excepcional com de les oposicions excepcionals d’estabilització.

2. En cas que no hi hagi convocades especialitats de les quals estic habilitat/da com a interí/na al concurs-oposició excepcional d’estabilització m’hi he de presentar igualment per qualsevol especialitat?
. Si compleixes els requisits per poder-t’hi presentar (titulació universitària o equivalent a efectes de docència, Formació pedagògica i didàctica i Capacitació en llengua catalana). T’has de presentar, sense importar l’especialitat a la qual et presentis.

3. Què vol dir presentar-se al concurs oposició excepcional d’estabilització? Vol dir pagar les taxes d’inscripció d’una especialitat (83,73 €) i (nosaltres) entenem que assistir a la prova, amb la independència de la nota que obtinguis.

UOB Ensenyament ha estat l’únic sindicat que ha tret a rotlle aquesta qüestió. Som conscients que el tràmit per inscriure’s a les oposicions d’estabilització acaba dilluns 30 de gener a les 23:59 h, però ens hem estimat més informar amb la informació que teníem que no restar en silenci davant una nova irresponsabilitat del Ministerio de Educación y FP que no ha fet cap esforç per concretar la Llei 20/2021 a nivell del sector educatiu, una llei que tracta l’estabilització dels interins/es a nivell general sense entrar amb les particularitats pròpies dels interins/es de cada sector.

Ara per ara no tenim cap més informació. Davant qualsevol dubte us recomanam que l’adreceu directament a la Direcció General de Personal Docent deixant constància per escrit, ja sigui via correu electrònic (informacio@dgpdocen.caib.es) o bé via registre electrònic.

Guia-tutorial tràmit telemàtic concurs de mèrits excepcional

Tutorial tràmit concurs de mèrits

[FAQS] Preguntes freqüents sobre el CONCURS de MÈRITS excepcional

Preguntes freqüents concurs de mèrits excepcional

Informació actualitzada en data d’11 de maig de 2023.

ACLARIMENT PREVI: tota la informació continguda en aquest FAQ és d’acord amb la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits (BOIB núm. 147 de 15 de novembre), la posterior Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de novembre de 2022 per la qual es rectifiquen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents a les Illes Balears i la Resolució de la directora general de Personal Docent de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears.

TRÀMIT

Pregunta – Quin termini tenc i quina és la forma en què puc participar en el procés selectiu d’estabilització?
Resposta – El tràmit – exclusiu – telemàtic per emplenar, tramitar i formalitzar la sol·licitud de participació en el concurs de mèrits excepcional romandrà obert des de les 09:00:00 h del dia 21 de novembre a les 23:59:59 h de dia 21 de desembre de 2022.

P – Aquest tràmit és exclusiu de les Illes Balears?
R – No, el tràmit es farà conjuntament en totes les comunitats autònomes excepte Canàries, Catalunya, Galícia i País Basc. Les pots veure a l’Annex 4 de la Resolució de la Convocatòria del Concurs de Mèrits.

P – Puc participar per diferents especialitats i/o per diferents comunitats autònomes?
R – Sí, però has de tenir present que cada especialitat requereix una nova sol·licitud, en canvi, per a cada sol·licitud/especialitat pots seleccionar diverses comunitats autònomes.

P – Puc formalitzar una sol·licitud per una especialitat a les Illes Balears, i una altra sol·licitud a una altra comunitat, diferent de la que sol·licito a les Illes Balears?
R – Sí, no hi ha cap impediment legal. El problema esdevindria si presentessis dues sol·licituds per la mateixa especialitat en dues comunitats autònomes diferents. Llavors, has de tenir present que la sol·licitud que s’atendria com a vàlida – per ordre teu preferencial – seria la darrera enregistrada.

P – Si la meva primera intenció és obtenir una plaça d’una especialitat concreta a les Illes Balears, puc formalitzar la sol·licitud al País Valencià, però posar preferencialment les Illes Balears?
R – No. En aquest cas has de participar en la convocatòria de la comunitat autònoma a la qual vols aconseguir una plaça d’aquesta especialitat. És a dir, hauràs de realitzar el tràmit a les Illes abonant la taxa. La Conselleria d’Educació i Formació Professional serà l’òrgan responsable de baremar els mèrits que aportis.

P – Com funciona el procediment si selecciono més d’una CA? Em poden assignar una plaça de la mateixa especialitat i cos a més d’una comunitat autònoma, seguint el meu ordre de prioritats?
R – No. No et poden assignar ni provisionalment ni definitivament diferents places de la mateixa especialitat per després triar la que més t’agradi atès que has establert un ordre de prioritats entre comunitats autònomes.

P – Em poden assignar una plaça a més d’una especialitat distinta del mateix cos?
R – Sí, però en aquest cas hauràs d’optar, per escrit, en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi fet pública la llista, per una d’elles.
En el cas que la persona aspirant seleccionada no presenti escrit d’opció preferent, descartant així la resta de CA on t’han adjudicat plaça també, s’entendrà que opta per l’especialitat en la qual té major puntuació o, si no, per aquella especialitat en la qual acrediti major experiència en centres educatius públics com a personal funcionari interí, expressada en anys, mesos i dies, i que renuncia a la resta.

P – Què significa que puc participar pel Torn 1 o Torn 2?
R – Significa que pots participar pel torn lliure d’accés general (Torn 1) o pel torn de reserva per a persones amb discapacitat (Torn 2).

P – Com en altres procediments selectius, s’acumulen al torn lliure les places que no es cobreixin pel torn de persones amb discapacitat?
R – Sí, les places del torn de reserva per a persones amb discapacitat que no es cobreixin per aquest torn s’acumularan a les del torn lliure.

P – Si presento una sol·licitud en més d’una especialitat, i en cas d’haver de lliurar documentació per al barem de mèrits, quantes vegades he de lliurar la documentació?
R – Una única vegada.

P – Si concorro en el torn 2, és a dir, al reservat per a persones amb discapacitat, puc concórrer a torn 1 (ingrés lliure) per places de la mateixa especialitat?
R – No. Si concorres per aquest torn a places d’una especialitat, no podràs concórrer a places de la mateixa especialitat pel sistema d’ingrés lliure en aquesta administració educativa. Si vols participar en el torn 2 per places d’aquesta comunitat autònoma, ho hauràs de seleccionar en la sol·licitud.
Així mateix, podràs concórrer en el torn 2 a les Illes Balears, i al torn 1 al País Valencià.

P – Què necessites per fer la sol·licitud de participació en el concurs de mèrits?
R – Inicialment indicar-te que NO podràs participar amb usuari i contrasenya, sinó que per accedir-hi i poder emplenar i tramitar la sol·licitud – via telemàtica únicament – se’t requerirà l’autenticació prèvia de la teva identitat mitjançant el sistema d’identitat electrònica per a les administracions:
– Certificat digital.
– DNI electrònic.
– Cl@ve PIN.
– Cl@ve Permanent.

P – He de presentar documentalment, malgrat que la Conselleria ho té al “meu” portal del personal, la documentació que té a veure amb els requisits i condicions específics per a poder participar en el procés?
R – Sí. El tràmit telemàtic sols recupera i mostra automàticament les dades que consten en la Direcció General de Personal Docent de les Illes Balears en relació amb els mèrits. Llavors, hauràs d’adjuntar – en format PDF – en una passa del tràmit telemàtic:
Titulació universitària o equivalent a efectes de docència.
Formació pedagògica i didàctica (vegeu explicació en els FAQS sobre els REQUISITS).
Capacitació en llengua catalana (vegeu explicació en els FAQS sobre REQUISITS).

P – Què he de fer si la informació referida als mèrits no hi consta quan es carreguen automàticament les dades en el tràmit telemàtic?
R – En el moment de fer la sol·licitud es carregaran automàticament les dades que consten al portal del personal en relació amb els mèrits. Si trobes a faltar alguna informació que vols que se’t valori com a mèrit, no pateixis, la podràs incorporar a l’espai que trobaràs habilitat al formulari de la sol·licitud de participació. Abans de finalitzar el tràmit telemàtic, la persona aspirant haurà d’adjuntar la documentació justificativa dels mèrits al·legats que hagi introduït manualment.

P – Puc presentar-me alhora al concurs de mèrits, al concurs-oposició d’estabilització i/o a les oposicions ordinàries?
R – Sí, no hi ha impediment legal per a presentar-t’hi simultàniament, però atès que presumiblement el concurs-oposició extraordinari i el concurs-oposició ordinari, esdevindran alhora, podria ser incompatible que hi puguis concórrer a ambdós. Llavors, en el moment que pertoqui, t’hauràs de decidir per un o per l’altre procés selectiu.
Al mateix temps has de tenir present que si aconseguissis plaça, i estàs pendent de nomenament en alguns dels processos (mèrits o concurs-oposició, tant ordinari com extraordinari), depenent de quin es resolgués abans, doncs t’exclourien de la resta dels no resolts.

P – Podré optar en aquest concurs de mèrits excepcional a una plaça d’àmbit?
R – No, no hi podràs optar. No s’hi ofereixen places d’àmbit perquè no existeixen com a especialitat i, per tant, no es poden nomenar funcionaris/àries d’un àmbit. Aquestes seran ocupades – si són de plantilla definitiva – per les persones dels respectius departaments.

P – Si no aconsegueixo que m’adjudiquin una plaça, em retornen la taxa que he pagat per a la inscripció al concurs de mèrits?
R – No, sols en el cas que al final del procés siguis exclòs/a pels motius que estableix la normativa sobre el concurs.

P – Estic fent el tràmit del concurs de mèrits per a concórrer com a primera preferència, a les Illes Balears, de l’especialitat de Llengua i Literatura Catalana (590014), però en voler triar com a segona opció la Comunitat Valenciana, no em deixa seleccionar-la. Com ho puc fer, quan veig que a la seva convocatòria surten un total de 273 places i estic interessat/da en concórrer-hi?
R – Hauràs de fer una altra sol·licitud, però des de la Comunitat Valenciana. El problema ve perquè el codi de les especialitats és diferent i aquí no existeix el codi d’allà (i viceversa). L’especialitat 590014 d’aquí, no existeix allà. En aquesta comunitat s’anomena Llengua i Literatura Valenciana (590056), per tant, si hi vols concursar hauràs de fer la sol·licitud des d’allà. Et deixam l’enllaç a la seva pàgina https://estabilizacion-edu.gva.es/ perquè puguis informar-te’n i formalitzar la sol·licitud.
ATENCIÓ: tingués present que si fas el tràmit a les Illes Balears sol·licitant l’especialitat de Llengua i Literatura Catalana, i alhora també el fas allà sol·licitant l’especialitat de Llengua i Literatura Valenciana, et pot passar que NO t’adjudiquin aquí una plaça provisionalment en l’especialitat 590014, i t’adjudiquin allà provisionalment una plaça en la 590056, i després, podria donar-se el cas que algú renunciés a una plaça a les Illes Balears, i com que t’han adjudicat una plaça provisional a la Comunitat Valenciana del mateix cos – segons normativa no et poden adjudicar (proposar per a l’ingrés) dues especialitats del mateix cos – no hi puguis optar. Sí que et poden seleccionar per dues o més especialitats del mateix cos, però sols podràs ingressar en una d’elles. A la resta, hauràs de renunciar-hi per escrit en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi fet pública la llista de persones seleccionades.

P – En relació amb la pregunta anterior, llavors, em comptaran l’experiència docent prèvia en l’especialitat 590014 si concorr a l’especialitat 590056, o viceversa?
R – Sí, tant si concorres a l’especialitat 590014 a les Illes Balears, com a la 590056 a la Comunitat Valenciana, et comptaran l’experiència docent prèvia com si fos la mateixa.

REQUISITS

P – Per a poder participar en el procés, a quina data he de complir els requisits i condicions, tant generals com específics?
R – A la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el 21 de desembre de 2022, inclòs.

P – Quins són els requisits i condicions específics que he de complir per a poder participar en el procés?
R –
Titulació universitària o equivalent a efectes de docència.
Formació pedagògica i didàctica: per als cossos de secundària, EOI i professorat especialista en sectors singulars de formació professional, estar en possessió del Màster en Formació del Professorat o equivalent. En el paràgraf 2.2.2 de la Resolució de la Convocatòria del Concurs de Mèrits trobaràs els casos en què estàs dispensat d’aportar-ho o el seu equivalent, i en l’Annex 2, hi trobaràs la documentació acreditativa que has d’aportar dels requisits de participació, segons el cas en què et trobis.
Capacitació en llengua catalana: Es necessita el CCIP o el CCS (depenent del Cos).
Aquí trobareu totes les convalidacions i equivalències dels certificats de capacitació.
Les equivalències a què fa referència el Decret 115/2001 podeu trobar-les aquí.
ATENCIÓ: si heu realitzat el FOLC, Conselleria ens ha indicat que NO sols heu d’aportar el document/certificat que expedeix la UIB per haver-ho dut a terme, sinó que també heu d’adjuntar en l’apartat corresponent de la vostra sol·licitud el C1 de català.
L’alternativa és adjuntar-hi un certificat emès per la Conselleria on s’acredita que teniu la capacitació en llengua catalana per haver cursat el FOLC. Aquesta passa es duu a terme un cop s’ha aconseguit el FOLC mitjançant una sol·licitud expressa a Conselleria.

P – Puc presentar-me a qualsevol especialitat que trobi oportú, malgrat no sigui la que tenc atribuïda segons l’Annex 4?
R – Sí, sense cap tipus d’impediment, llevat que es vulgui accedir al cos de mestres. Per l’accés en aquest cos es necessitarà estar en possessió del títol de mestre, de diplomat en professorat d’educació general bàsica, de mestre d’ensenyament primari o el títol de grau corresponent.
Llavors, qualsevol persona que estigui en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència (Reial Decret 276/2007), de 23 de febrer), podrà accedir tant a places del cos de secundària, com a les del cos de professors d’ensenyament d’idiomes, a les del cos de professors de música i arts escèniques, a les del cos de professors d’arts plàstiques i disseny, al cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, i a les del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional.
Així mateix, has de tenir present que qualsevol experiència docent que aportis com a mèrit per concórrer a un altre cos diferent del teu, puntua 0,125 punts. Alhora cal que no oblidis també que per l’experiència docent en una altra especialitat del mateix cos de la teva principal especialitat et meritaran 0,350 punts per any.

P – Malgrat la modificació del Decret llei 6/2022 en relació amb el català, hi cap la possibilitat que puguin concórrer al concurs de mèrits docents de les comunitats de parla catalana?
R – Sí, aquesta modificació, tenint present l’assenyalat en la pregunta anterior, no assegura al 100% que no hi puguin concórrer, sempre que reuneixin els requisits i condicions generals i específics que s’exigeix en la convocatòria. El fet de reunir aquests requisits i condicions generals podria també ser fruit d’haver assolit la capacitació de les Illes Balears en qualque moment en què hagin pogut fer feina a les illes, o n’haguessin previst fer-hi feina.
A tall d’exemple, indicar que – malgrat la modificació normativa – aquells/es mestres que tenguin el Certificat de capacitació per al professorat d’ensenyament primari del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, podran concórrer al concurs de mèrits.
També existeix la possibilitat que una part dels i les docents que provenen de les comunitats catalana i valenciana, i que a hores d’ara o de llavors ençà fa anys estan fent feina aquí, no puguin concórrer al concurs de mèrits (també al concurs-oposició extraordinari i d’ara endavant a les interinitats) perquè no tenen la capacitació en llengua catalana per mor de la modificació del Decret llei 6/2022.

P – Només tenc dos anys d’experiència com a mestre/a, puc participar en el concurs de mèrits?
R – Qualsevol persona que reuneixi els requisits de titulació, capacitació pedagògica i capacitació lingüística es pot inscriure. No és requisit tenir una determinada experiència prèvia, ara bé, poca experiència suposarà pocs punts al barem de mèrits.

P – Si m’he presentat al concurs de mèrits de Catalunya, País Basc, Canàries o Galícia, puc també participar en el de les Illes Balears?
R – Si en aquestes comunitats autònomes t’has presentat per una especialitat del mateix cos, has de saber que en cas que t’adjudiquin una plaça en alguna d’aquestes comunitats abans que es resolgui a les Illes Balears, a la nostra comunitat sortiràs com exclòs per estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera a una altra comunitat.

P – Puc presentar-me i aportar la formació pedagògica i didàctica i/o la capacitació en llengua catalana una vegada finalitzat el termini d’inscripció?
R – No, necessites presentar-los dins el termini establert (fins al 21 de desembre de 2022) per a la formalització de participació en el concurs de mèrits excepcional.

P – Soc funcionari/ària de carrera de l’especialitat de Geografia i Història, em puc inscriure per obtenir l’especialitat de Llengua Catalana?
R – No. El fet de ser funcionari/ària de carrera, o estar proposat/da per ser-ho, d’un determinat cos és causa d’exclusió del procediment. Sí que podries fer la inscripció per aconseguir una especialitat d’un cos diferent, per exemple del cos de Mestres, sempre que tinguessis la titulació corresponent.

P – Som funcionari/ària de carrera, puc participar en el concurs de mèrits per canviar de cos?
R – Sí, sense cap impediment legal. A més, si vares ser anomenat/da funcionari/ària abans del 2011, no perdràs la teva condició de règim de classes passives (RD 13/2010, de 3 de desembre). Així mateix, has de saber que si com a resultat del concurs de mèrits excepcional, aconsegueixes plaça, adquiriràs la condició de funcionariat de carrera, i en conseqüència, hauràs d’incorporar-te, tant sí com no, a la teva nova especialitat en una destinació provisional.

BAREMACIÓ

P – Si la meva experiència docent és d’una especialitat fins ara de professor/a tècnic/a d’FP i ara aquesta especialitat ha passat al cos de secundària, em contaran l’experiència?
R – Sí, es valorarà l’experiència en aquestes especialitats per l’ingrés a les mateixes especialitats, independentment del cos de què es tracti (Annex 3 de la Resolució de la Convocatòria del Concurs de Mèrits.
Cal afegir que, si vols concórrer per una especialitat que ja pertanyia al cos de secundària, i vols aportar en la beramació l’experiència docent que has adquirit via una especialitat que ara és de secundària, però abans pertanyia a l’extingit cos de PTFP, aquesta, et computarà com a mèrit 0,3500 punts per any d’experiència docent, i viceversa.

P – Fins a quina data em seran considerats com a vàlids, i en conseqüència, em computaran en la baremació, els mèrits que hi aporti?
R – Únicament se’t valoraran aquells mèrits assolits i degudament perfeccionats (inclosa l’experiència docent) a data 21 de desembre de 2022, sense que un mateix mèrit pugui ser valorat en més d’un apartat o subapartat del barem.
En relació amb l’experiència docent, indicar que d’entrada a tothom se li tindrà en compte fins a 21 de desembre. Després, Conselleria validarà si la persona aspirant ha cessat del seu lloc de feina abans d’aquesta data per descomptar en la seva baremació els punts que pertoqui per aquest apartat, en el cas de docents que facin feina a les Illes Balears. Si són docents d’altres comunitats, hauran d’aportar prova documental.

P – Podré incloure tanta experiència docent com desitgi, malgrat sobrepassi els 10 anys de màxim?
R – Sí, podràs incloure la que desitgis. No hi ha cap mena de topall. Té present que en cas d’empat, l’experiència docent és uns dels criteris – no el primer – de desempat.

P – Podré incloure tants cursos de formació com desitgi, malgrat sobrepassi els 2 punts de màxim?
R – No, el topall dels 2 punts marca el límit, i en conseqüència, el programa no et deixarà aportar més d’aquest màxim.

P – Em puntua l’experiència docent adquirida a la concertada?
R – Sí, per cada any que hagis treballat en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual s’opta, et puntuarà 0,1 punts.

P – Em puntua l’experiència a la universitat/escoletes infantils?
R – No se’t valorarà l’experiència docent prestada en universitats públiques i privades, en escoletes infantils públiques o privades (cicle 0 a 3 anys), ni com a educador o educadora, monitor o monitora, auxiliar de conversa, lector o lectora o altres activitats similars que es desenvolupin en els centres educatius, ni com a personal laboral especialista.

P – Si tenc un cicle formatiu de grau superior, em puntua?
R – Sí, et puntuarà 0,2 punts, però has de tenir present que no et sumarà si l’aportes com a requisit per a l’ingrés al cos o l’has utilitzat per a l’obtenció del títol al·legat per a l’ingrés (p. ex. has entrat al grau de magisteri d’educació infantil mitjançant el cicle formatiu d’educació infantil. En aquest darrer cas, perquè et sumés, hauries de demostrar-ho aportant documentació justificativa (títol de batxillerat o altres títols).

P – Si tenc la diplomatura de magisteri i, a posteriori, vaig treure el grau, aquest últim em puntua?
R – Sí, si tries com titulació d’accés la diplomatura, podràs al·legar el títol de grau com a mèrit, és a dir un punt més en la baremació.
Aquesta casuística no s’aplica en el cas de secundària per a titulacions considerades equivalents.

P – Tenc el nivell avançat de l’EOI d’un idioma, em puntua?
R – Depèn del moment en què et vas treure el títol. Has de tenir present que fins a 2017 els cursos EOI anaven amb LOE i un avançat equivalia a un B2, en canvi, a partir del 2018 (pla nou, Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, BOE núm. 311, de 23 de desembre) l’avançat és un C1. Només els nivells C1 i C2 donen 0,5 punts.

P – Tenc el C1 de Català de l’EOI, em dona punts?
R – No, perquè t’acredita el nivell d’idioma d’una llegua cooficial, que és requisit d’ingrés als cossos docents de l’Administració educativa de les Illes Balears.

P – Tenc el C2 de Català de l’EOI, em dona punts?
R – Sí, en l’apartat 2.4.2 del barem. Tingués present que no et donarà punts si tens el C2 de la Direcció General de Política Lingüística.

P – Com em puntuarà l’experiència docent en les funcions d’àmbits sociolingüístic, cientificotècnic o pràctic, o en Cultura clàssica?
R – L’experiència et puntuarà en relació amb la matriu de l’especialitat per la qual es concursa: per exemple, si es concursa a matemàtiques, l’experiència en àmbit científic puntua com experiència en matemàtiques.
Tal i com deixàrem palès en la nostra Guia-tutorial difosa abans que s’iniciés el termini de sol·licitud telemàtica, si tens experiència docent en qualsevol d’aquests àmbits, en un moment del tràmit, hauràs de seleccionar l’especialitat a la qual vols assignar l’experiència acumulada en qualsevol d’aquestes funcions. PERÒ ATENCIÓ, una vegada formalitzada (inclou pagament) la sol·licitud, NO podràs modificar la selecció de l’especialitat a la qual has assignat l’experiència docent a l’àmbit en el cas que vulguis participar per una altra especialitat o en el cas que vulguis tornar a registrar una altra sol·licitud. El sistema et recuperarà la selecció prèvia realitzada i no et deixarà modificar-la.

P – Com em puntua l’experiència docent en la funció de cultura clàssica?
R – Ídem que la resposta anterior.

P – Com em puntua l’experiència en atenció a la diversitat a primària?
R – Et puntuarà per al cos de primària.

P – Per saber l’odre en que previsiblement quedaré al concurs de mèrits, puc prendre de referència l’ordre de baremació de la lista d’interinitats del curs 2022-2023?
R – No, aquesta seria una manera molt esbiaixada d’interpretar el procés/situació. Has de tenir present que el topall de 10 anys com a màxim d’experiència docent prèvia, iguala molts de casos. A més, és important assenyalar que el barem que s’aplica en el concurs de mèrits no té res a veure amb el barem que s’aplica al procés d’interinitats de les Illes Balears.

P – Quins són els criteris de desempat, en el cas que en l’ordenació de les persones aspirants es produeixin empats?
R –

 1. Sense poder excedir el màxim establert per apartat, el primer criteri és obtenir la major puntuació en els apartats del barem de mèrits per l’ordre en què aquests apareguin en el barem (Annex 3). És a dir, primer es mirarà l’apartat 1 de l’experiència prèvia, si es continua empatant, en segon terme es mirarà l’apartat 2, el de formació acadèmica, i si encara continués l’empat, en tercer i darrer terme, es miraria l’apartat 3, el d’altres mèrits.
 2. Si malgrat això, persistís l’empat, es mirarà la major puntuació en els subapartats del barem de mèrits per l’ordre en què aquests apareguin al barem (Annex 3). És a dir, primer es mirarà el subapartat 1.1, el de l’experiència docent en l’especialitat del cos a la qual s’opta, en centres públics, si encara així continua l’empat, en segon terme es mirarà el següent subapartat, el 1.2 que fa referència al d’experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual s’opta, en centres públics. Si continua l’empat, s’anirà botant per tots i cada un dels subapartats, segons l’ordre d’aparició al barem (Annex 3), fins que algun d’ells desempati. És a dir, subapartat 1.3, 1.4, després es pegaria el bot al subapartat 2.1, 2.2,… i així successivament fins que es desempatés.
 3. Si malgrat tot l’anterior, encara continua l’empat, en darrer terme, el criteri que s’emprarà per desempatar serà el de major temps d’experiència en centres públics en l’especialitat per la qual es participa, expressada en anys, mesos i dies.

ATENCIÓ: sembla ser, publicades les llistes provisionals per especialitat del concurs de mèrits, que moltes persones aspirants es troben empatades en tots els apartats i subapartats, incloent-hi el tercer criteri de desempat. En conseqüència, consultat aquest aspecte amb la Conselleria, ens han dit que a hores d’ara, malgrat que en el seu dia ja informaren el Ministeri sobre que això podria passar, no se sap com es produirà aquests desempats. O bé els resoldrà el mateix Ministeri o se n’haurà d’encarregar la Conselleria. Vos mantindrem informats.

P – Si tenc experiència docent prèvia com a MESTRE/A – contractada – en escoletes de 0-3 anys, i que actualment em compta al portal del personal segons la normativa de la borsa d’interinitats d’aquí, em comptarà com a mèrit en el concurs?
R – No. La normativa, assenyala que NO es valora l’experiència docent prestada en universitats públiques i privades, en escoletes infantils públiques i privades (cicle 0 a 3 anys), ni com a educador, monitor, auxiliar de conversa, lector o altres activitats similars que es desenvolupin en els centres educatius, ni com a personal laboral especialista. Malgrat que no sigui del tot clara i després d’haver-ho consultat a Conselleria, la interpretació que fa aquesta d’aquest apartat, és que NO compta com a mèrit la teva experiència docent prèvia, malgrat que el teu contracte posi que estàs contractada com a mestre/a. Per tant, sigui quin sigui el contracte laboral, l’experiència en escoletes de 0-3 anys NO computa en el concurs de mèrits.

P – En el meu expedient acadèmic em surt una nota mitjana de 7,80 en l’escala de 0 a 10, i un 2 amb l’escala de 0 a 4. Quina prevaldrà a l’hora de baremar-me? Perquè, segons el barem, amb la primera m’atorgarien 1 punt, i amb la segona 0,5 punts.
R – Conselleria assenyala que ídem al que fan en les oposicions ordinàries, sempre miren (fa prevaler) la més beneficiosa per a la persona aspirant, llavors, t’atorgaran 1 punt, sempre que en el teu expedient hi consti la nota de 0 a 10 com assenyales. Val a dir que si sols hi apareix la nota amb l’escala de 0 a 4, et tendrien present aquesta, i en conseqüència, t’atorgarien 0,5 punts.

P – Si em present a altres comunitats, com ho puc fer perquè em computi com a mèrit el C1 de Català d’EOI, que aquí és requisit?
El requisit de C1 o C2, sempre d’EOI, es valida d’ofici i s’envia d’ofici a la resta de comunitats perquè computi si no és requisit.

ADJUDICACIÓ

P – Quan es resoldrà el concurs de mèrits i, per tant, quan sabré si seré nomenat funcionari/ària de carrera?
R – No hi ha dates definides, en tot cas ha de ser abans del 31 de desembre de 2024. Dependrà, en bona part, de la quantitat d’aspirants que s’hi presentin i el temps necessari per a la baremació dels seus mèrits.

P – Si soc seleccionat/da en el concurs, i dia 1 de setembre no m’incorpor a la plaça assignada, perdo aquesta plaça?
R – Sí. En conseqüència, la plaça podria ser assignada a la primera persona que hagi quedat sense ser seleccionada en el concurs de mèrits.

P – Malgrat formalitzi el tràmit a les Illes Balears, establint en conseqüència l’ordre de prioritat a les illes, hi cap la possibilitat que m’adjudiquin una o vàries places de la mateixa especialitat, però a diferents comunitats autònomes?
R – No, atès que la persona aspirant prioritza per cada especialitat les comunitats autònomes desitjades. Aleshores, si t’adjudiquen una plaça aquí, encara que tinguessis possibilitats reals – fruit de la teva baremació – d’adjudicació d’una o vàries places de la mateixa especialitat a una altra o altres comunitats autònomes, li adjudicaran abans a una altra persona que podria tenir manco punts que tu.

P – Si estic interessat/da en el fet que primer m’adjudiquin una especialitat, però també participo en la sol·licitud d’una altra, i m’adjudiquen aquesta darrera perquè hi ha gent que té més mèrits que jo en la primera que m’interessa, si es produeix una renúncia, una no presentació o una no incorporació en la primera, i a mi teòricament em tocaria per mèrits, podré desistir de la meva altra especialitat i agafar la plaça a l’especialitat que realment m’interessa?
R – No. Si, després de publicar la llista definitiva d’aspirants seleccionats, queden places convocades sense estabilitzar pels motius que s’indiquen l’apartat 7.7. de la Resolució de la Convocatòria del Concurs de Mèrits, en cap cas no es realitzarà un nou acte d’adjudicació global de les places convocades. No obstant això, la Direcció General de Personal Docent, en el supòsit que quedin places convocades sense estabilitzar, pels motius indicats anteriorment, pot recórrer a la llista definitiva d’aspirants admesos, amb la puntuació dels mèrits indicada a la base 6.5, d’aquesta convocatòria, a l’efecte de seleccionar, per ordre de puntuació, els aspirants que han indicat, en primer lloc, places de les Illes Balears, de les especialitats corresponents. Llavors, no és segur que la Conselleria realitzi aquesta nova assignació perquè així ho ha previst a la normativa. De fet, en aquest sentit – per exemple – la Comunitat Valenciana preveu en la seva normativa (Ordre 6/2022, base 9.5.) que: “Publicades les llistes definitives de persones aspirants seleccionades, si algú renuncia a la plaça obtinguda, o per motius degudament justificats perd tots els drets derivats del procediment, en cap cas podrà considerar-se seleccionada la persona que, per ordre de puntuació, ocupe el lloc immediat posterior al de l’última que figure en la llista de l’especialitat corresponent“.

P – Si aconsegueixo una plaça en aquest procés selectiu, em diran des del primer moment a quin centre m’ha tocat la plaça?
R – No. El primer curs (2023-24 o 2024-25) després d’haver-se resolt el concurs, tendràs una adjudicació provisional, és a dir, triaràs plaça al procediment d’adjudicacions de l’estiu (abans que els interins) i participaràs, durant el curs (normalment es fa el mes de novembre) obligatòriament, al concurs de trasllats per intentar obtenir una plaça definitiva pel curs següent.
En cas de no participar-hi, la Direcció General de Personal Docent t’adjudicarà d’ofici una destinació provisional corresponent a l’especialitat per a la qual has superat el procés selectiu.

P – Obtindré plaça definitiva al primer concurs de trasllats?
R – Possiblement, no. Pots quedar en expectativa de destinació, de manera que cada any participaries en les adjudicacions de l’estiu (abans que els interins) fins a obtenir plaça definitiva al concurs de trasllats.

P – La primera vegada que participi en el concurs de trasllats, ho faré amb la puntuació obtinguda al concurs de mèrits, o se m’aplicarà la baremació completa del concurs de trasllats?
R – Aquesta qüestió està pendent de definir-se.

P – Si durant aquest curs 2022-2023 sóc funcionari en pràctiques d’un determinat cos, però vull participar aquest concurs de mèrits perquè crec que tenc possibilitats, me poden adjudicar una plaça a un altre cos diferent al meu on estic fent l’any de pràctiques?
R – Sí, perquè uns dels requisits i les condicions generals (apartat 2.1. de la Resolució de la Convocatòria del Concurs de Mèrits) que has de complir per a poder concórrer en aquest concurs de mèrits és no ser funcionari de carrera ni funcionari en pràctiques, o estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera, del mateix cos al qual aspira ingressar. Llavors, al poder i voler optar per un altre cos, podries concursar, i si fos el cas, adjudicar-te una plaça.

P – Si he concorregut pel torn 2, és a dir, al reservat per a persones amb discapacitat, i no obtinc plaça, em podrien adjudicar una plaça pel torn 1 (lliure ingrés)?
R – Sí, en el cas que et presentis pel torn reserva de places per a persones amb discapacitat, i no obtinguis plaça, i la puntuació que hagis obtingut en el concurs, sigui superior a l’obtinguda per altres aspirants del torn lliure de la mateixa especialitat, serà inclòs, per ordre de puntuació, en el sistema d’ingrés lliure.

P – Em poden proposar/seleccionar per ingressar a una plaça a més d’una especialitat del mateix cos? 
R – Sí, però en cap cas podràs ingressar com a funcionari/ària de carrera, per més d’una especialitat del mateix cos. Hauràs d’optar per una plaça o per l’altra per escrit, en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi fet pública la llista de persones seleccionades, per una i renunciar, per tant, a la resta.

P – Em poden proposar per ingressar a una plaça de la mateixa especialitat en dues o més comunitats autònomes, les quals he assenyalat com a segona o següents preferències en el tràmit, per després destriar a quina vull anar finalment?
R – No. Si t’adjudiquen una plaça de la mateixa especialitat i cos a les Illes Balears (o en la comunitat on has presentat preferencialment el tràmit – sempre serà la primera opció per defecte -), no t’adjudicaran cap altra plaça de la mateixa especialitat i cos en una altra comunitat autònoma. Per tant, no podràs triar entre diverses opcions, atès que has mostrat certes preferències. La circumstància també et passarà en el cas que no et donin plaça a una especialitat que has sol·licitat des de les Illes Balears, però si te donin plaça en una altra comunitat autònoma que has assenyalat com a opció 2, 3, o successives.

P – Si obtenc una plaça vacant provisional, fins que aconseguim la definitiva en qualque concurs de trasllats, quines places hem de prendre de referència?
R – Les vacants que, per exemple, s’han adjudicat a l’estiu, incloses les de programes temporals, al marge d’altres que s’hagin consolidat en plantilla. Això implica que els i les docents que tenen una vacant fins al 31 d’agost de 2025, podrien finalitzar la seva contractació el 31 d’agost de 2023, o a tot tardar, de 2024.

P – Si no aconsegueixo una placa en aquest procés d’estabilització, ja sigui en el concurs de mèrits expecional o al concurs-oposició excepcional, seré indemnitzat/da?
R – D’acord amb el que estableix l’article 2.6 de la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública “correspondrà una compensació econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats, per al personal funcionari interí o el personal laboral temporal que, estant en actiu com a tal veiés finalitzada la seva relació amb l’Administració per la no superació del procés selectiu d’estabilització. La no participació del candidat o candidata en el procés selectiu d’estabilització no donarà dret a compensació econòmica en cap cas“.
Malgrat la interpretació de la norma, i després que UOB Ensenyament pressionàs a la Conselleria d’Educació i FP, i fos l’únic sindicat que tragué a rotlle la qüestió de la indemnització, l’advocacia de la Comunitat Autònoma ha elaborat un informe a petició de la Conselleria en el que conclou que només és exigible la participació en els dos procediments extraordinaris en cas que en ambdós processos es convoquin places de l’especialitat docent de l’aspirant. En conseqüència, i en vista de les conclusions de l’informe jurídic, la Conselleria retornarà les taxes d’aquells docents que s’hagin presentat a un procediment en el qual no hi ha places de la seva especialitat. S’obrirà un tràmit per a reclamar aquest retornament.
Indicar que el criteri perquè un aspirant es consideri presentat al procés selectiu (concurs de mèrits i concurs-oposició excepcional), és complir aquests requisits:

 • Lliurar (i defensar) la Unitat didàctica o Situació d’aprenentatge.
 • Presentar-se a totes i cada una de les parts que conformen el procés.

P – Si m’exclouen perquè tenc perquè m’assenyalen que els requisits estan incorrectes, podré esmenar-ho?
Sí. Una vegada la Dir. Gral. de Personal docent publiqui la llista provisional de persones aspirants admeses en el procediment, amb la puntuació dels mèrits, i d’exclosos, s’obrirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà del dia en què es facin públiques les llistes.
Dintre d’aquest període (termini) es podrà esmenar per a reclamar a la puntuació provisional assignada, i perquè les persones aspirants excloses puguin esmenar la causa d’exclusió i aportar els documents que acreditin el compliment dels requisits exigits.
ATENCIÓ: els mèrits no al·legats o els al·legats, però no acreditats documentalment abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds no es poden al·legar o acreditar dins el termini per presentar reclamacions, sense perjudici de la possibilitat d’esmenar, dins aquest termini, els mèrits al·legats i acreditats de manera incompleta o defectuosa (escanejat/fotografiat borrós, illegible…).
Ressaltar que dins aquest termini no es pot:
– Modificar la sol·licitud presentada, ni alterar l’ordre de preferència de la selecció de places indicat en la sol·licitud.
– Abonar la taxa del dret de participació, excepte en el cas d’haver participat pel torn de reserva d’aspirants amb discapacitat en aquesta comunitat autònoma i haver estat exclòs per no complir els requisits establerts a la base 2.2.3 sempre que hagi sol·licitat places pel torn d’ingrés lliure a altres comunitats o ciutats autònomes.

CANVI D’ILLA/CENTRE

P – Podré en qualque moment canviar de centre/illa?
R – Una vegada obtinguda plaça definitiva mitjançant el concurs de trasllats, hauràs d’estar mínim dos anys en aquell centre per poder tornar a participar en el concurs de trasllats, i així optar a una altra plaça definitiva en un altre centre.

P – Podré, abans d’aquests dos cursos, demanar canvi per conciliació familiar?
R – Hauràs de consultar els requisits de la convocatòria de comissions de serveis del curs en qüestió.

P – Podré demanar places d’altres especialitats que no siguin per la que m’han assignat plaça en el concurs de mèrits?
R – No. L’adquisició de noves especialitats requereix un nou procediment selectiu. S’exceptua d’aquesta regla general l’adquisició de noves especialitats d’educació primària, que poden ser adquirides per habilitació.

RENÚNCIA

P – Puc renunciar a la plaça que m’adjudiquin?
R – La renúncia com a tràmit no existeix, es fa efectiva al no incorporar-te dia 1 de setembre al centre adjudicat. De totes maneres, pensa que la primera adjudicació que obtinguis és provisional per a un curs escolar, i que no té per a què ser la mateixa que la definitiva, què aconseguiràs participant en el concurs de trasllats.

P – M’han adjudicat una plaça, i no m’hi he incorporat dia 1 de setembre (2023 o 2024) sense motiu justificat, què passa?
R – S’entén que renuncies a la plaça i, en conseqüència, renuncies a tots els drets que et puguin correspondre pel fet d’haver participat en el procediment selectiu (base 10.4 de l’Annex 1 de la Resolució de la convocatòria del concurs de mèrits).

P – Si he “renunciat” (no m’he incorporat a la plaça adjudicada) puc continuar fent feina com a interí/na?
R – Sí que pots fer-ho, però has de tenir present que ja estaran fetes les adjudicacions d’estiu.

Si després de llegir aquesta entrada encara et queda algun dubte, els ens pots fer arribar a ensenyament@uob.cat.

Aprovats sense plaça: esforç mal pagat!

Circulars

Circular 273/2022Comunicat de premsa

Actualment, la resolució de la convocatòria d’interins que s’aplica per al curs 22-23 inclou en el barem de puntuació un apartat reservat al fet d’haver aprovat convocatòries d’oposicions i haver quedat sense plaça. Aquest apartat del barem es troba separat dels apartats corresponents a l’experiència i la formació i es preveuen 5 punts per cada convocatòria aprovada sense plaça. Malauradament, la Conselleria d’Educació va establir aquest mèrit només per aquelles convocatòries aprovades sense plaça des del 2018. 

Recordar que aquesta puntuació que es va aconseguir va ser gràcies a la lluita d’UOB Ensenyament i davant la manca de fermesa de la majoria de sindicats per reconèixer aquest mèrit i alterar l’statu quo com es pot comprovar amb l’acta de la Mesa Sectorial d’Educació.

Aquesta defensa va ser presa per l’assemblea d’UOB Ensenyament que es va posicionar a favor de la defensa d’aquells companys aprovats sense plaça i arran dels grans canvis que està patint el col·lectiu interí, creiem que és de justícia refermar el nostre compromís amb els aprovats sense plaça. Sobretot, amb un futur pròxim on cada vegada serà més difícil aconseguir una vacant o una substitució arran de la reducció imminent de la taxa d’interinitat derivada dels diferents processos d’estabilització que haurien de culminar al llarg d’aquest curs.

Per aquest motiu des d’UOB Ensenyament defensarem que:

 • Que els interins no tutoritzats que hagin aprovat una oposició i hagin quedat sense plaça adquireixin la condició de tutoritzats.
 • Que es tenguin en compte totes les convocatòries d’oposicions aprovades sense plaça. A mateix esforç, mateixos drets.
 • Que només es tenguin en compte les convocatòries aprovades sense plaça amb les fases eliminatòries.
 • Que s’augmenti de 5 punts a 6’5 punts la convocatòria aprovada sense plaça.

Aquestes reivindicacions es posaran damunt la taula a la propera mesa d’interinitats que es preveu que es convoqui el mes de gener de 2023, un cop passades les eleccions sindicals del proper 1 de desembre. A més, des d’UOB Ensenyament, proposarem a l’afiliació tornar a tractar aquest assumpte una vegada resolts els processos d’estabilització per veure si cal definir un nou posicionament davant l’horitzó de la reducció imminent de la interinitat. 

La Gran MSE: concurs de mèrits, eleccions sindicals i altres herbes

Mesa sectorial

Ahir, dijous 3 de novembre de 2022, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter ordinari, amb la presència, entre d’altres, de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez.

Es tractaren els següents punts de l’ordre del dia:

1. Proposta d’acord de compatibilitats només per a determinades places o especialitats

La proposta de la Conselleria és permetre que qualsevol treballador al servei de la CAIB pugui compatibilitzar la seva activitat principal amb una segona, vinculada a determinades especialitats o places de difícil cobertura, degudament relacionades, en règim laboral, a temps parcial, i prèvia i expressa autorització de la comptabilitat.

UOB Ensenyament comprèn que es tracta de cobrir una necessitat urgent del servei, que no perjudica l’interès de cap treballador ni col·lectiu docent, i que la selecció de places i especialitats és prou acurada com per no constituir un atac al principi general d’incompatibilitat.

Ara bé, UOB considera que, a més d’aquesta mesura, s’hauria de prendre la decisió estratègica de revisar l’Annex 4 (una demanda històrica d’UOB), mesura que ajudaria a incrementar la disponibilitat de personal docent. Així mateix, lamenta la decisió de deixar fora de l’activitat docent treballadors de l’ensenyament amb experiència de dècades, decisió precipitada que d’una banda causa greus perjudicis personals a aquests treballadors, i de l’altra no contribueix a omplir les places buides de determinades especialitats de difícil cobertura. Malauradament, els representants de la Conselleria no respongueren cap dels dos suggeriments d’UOB al respecte.

2. Proposta d’acord per poder pagar hores extres a determinats docents i treballadors al servei de la Conselleria d’Educació i FP en determinades circumstàncies extraordinàries

La motivació de la proposta té un punt de partida similar a l’anterior: la dificultat per cobrir places a determinades especialitats. En aquest cas, la solució rau en permetre fer hores extraordinàries als docents del mateix centre i especialitat que ja estiguin fent 21 hores setmanals, fins a una mitjana de 5 setmanals, i amb caràcter estrictament voluntari, amb el benentès que aquest recurs només s’activarà un cop exhaurits tots els tràmits d’interins. Les hores en qüestió tendran caràcter lectiu, no s’obligarà als docents que hi participin a restar al centre per fer les corresponents hores complementàries i, tot i que el preu de les hores encara no s’ha determinant, en calcular-lo s’hi tendrà present no només el caràcter lectiu de cada hora, sinó l’element de les hores complementàries no incorporades a l’horari del docent. Als mòduls de FP que tenguin més de 5 hores setmanals, el màxim de 5 hores setmanals de mitjana implicarà la necessitat de més d’un docent a cada un d’aquests mòduls. En cap cas s’adjudicaran aquestes hores extres com a hora de tutoria i, com a principi general, tampoc com a hores de FCT, a no ser que sigui estrictament imprescindible per necessitats del servei.

D’altra banda, davant la previsió de l’allau burocràtic que implicarà l’imminent Concurs extraordinari d’Estabilització de places docents, s’ha previst el mateix mecanisme d’hores extres per als treballadors de la Conselleria d’Educació i FP.

UOB està tranquil·la, perquè comprèn la necessitat del servei, i que el procediment no perjudica l’interès de cap treballador ni col·lectiu de treballadors. Tot i això, UOB va expressar la seva preocupació perquè la proposta contempla augmentar el límit de 80 hores extres anuals a 150, però ens responguren que ho han consultat amb serveis jurídics, ben conscients, i que és perfectament legal.

Ara bé, com al punt 1., UOB considera que, a més d’aquesta mesura, s’hauria de prendre la decisió estratègica de revisar l’Annex 4 (una demanda històrica d’UOB), mesura que ajudaria a incrementar la disponibilitat de personal docent. Així mateix, lamenta la decisió de deixar fora de l’activitat docent treballadors de l’ensenyament amb experiència de dècades, decisió precipitada que d’una banda causa greus perjudicis personals a aquests treballadors, i de l’altra no contribueix a omplir les places buides de determinades especialitats de difícil cobertura. Malauradament, els representants de la Conselleria no respongueren cap dels dos suggeriments d’UOB al respecte.

3. Instruccions per al procés d’eleccions sindicals docents

Les eleccions sindicals d’enguany es celebraran dijous dia 1 de desembre entre els 13:00 i les 18:00 hores. La gran novetat d’enguany és que no s’aturaran les activitats docents, amb l’excusa de no poder disposar de suficient transport escolar abans de les hores habituals de sortida dels centres.

Davant aquesta circumstància, UOB, més que valorar la conveniència o no del canvi, vol assegurar la màxima participació dels treballadors docents al procés electoral i, en tal sentit, l’estricte compliment de la llei electoral sindical.

I aquí rau la nostra discrepància amb la Conselleria: tenim el seu compromís que els docents que no treballin a centres de votació i usin el permís de dues hores per anar a votar, no s’hagin de reincorporar als seus centres si han usat les darreres hores de sa jornada per votar, i els basti presentar el justificant de vot el dia següent. Ara bé, la Conselleria interpreta que el permís de dues hores és un màxim possible, no una garantia, i que cada equip directiu, de manera discrecional, decidirà quin és el temps imprescindible per anar a votar. UOB estudiarà si aquesta interpretació s’ajusta a la llei electoral o no i, en cas de detectar conculcació de drets, actuarà en conseqüència.

D’altra banda, UOB va demanar que s’asseguri que tots els qui han de constituir Mesa a un centre diferent del que treballen tenguin temps per arribar-hi al context d’unes illes col·lapsades pel trànsit i , que, si és necessari, es doni més d’una hora de llicència, per assegurar la puntualitat. Finalment, UOB demanà que els apoderats docents puguin tenir una jornada de llicència en les mateixes condicions que els interventors, però la Conselleria va objectar que, en tenir obligacions diferents i més flexibles els apoderats, la petició no era pertinent.

4. Concurs de mèrits extraordinari per a l’estabilització de places docents

UOB Ensenyament començà la seva intervenció refermant la seva posició històrica sobre aquest procés, i va recordar que el model d’UOB és un model d’oposicions propi, elaborat de manera assembleària, i que assegura la no discriminació i la no divisió al bell sí del col·lectiu docent interí. Per tant, UOB considera que, pel que fa a aquest procés, la seva tasca fonamental és vetllar per a què es resolgui amb tanta pulcritud tècnica com sigui possible.

En aquest resum, no inclourem detalls tècnics, que incorporam a les FAQ, sinó que ens concentrarem en les principals novetats:

 • El procés no és per illes, sinó amb districte únic a tot el territori de les Illes Balears. UOB va lamentar que la Conselleria no hagi complert la seva promesa de negociar aquesta qüestió en MSE i, en comptes d’això, presentar-lo com a un fet consumat. En demanar el perquè d’aquesta elecció, els representants de la Conselleria al·legaren seguir el criteri de districte únic de la resta de Comunitats Autònomes,  a més de problemes tècnics en cas d’adscriure les places a una illa concreta.
 • UOB celebra que un requisit per a presentar-se al procés sigui el FOLC.
 • UOB no accepta que el nivell C2 de català no expedit per una EOI no compti com a mèrit al barem. UOB comprèn que el nivell C1 de català, en ser requisit, no pot ser un mèrit, però sí el C2. El nivell C2 d’EOI, en efecte, es pot incloure com a mèrit a l’apartat 2.4.2. del barem, però no d’altres títols que certifiquin el C2 de català, en no ser compatible amb la normativa estatal.
 • Conselleria confia que el procés estigui acabat pel maig del 2023 i que els qui n’hagin obtingut plaça puguin participar com a funcionaris de carrera al procés d’adjudicació provisional de places de l’estiu del 2023. Ara bé, si aquests terminis no poguessin complir-se, els terminis s’allargarien un any més.
 • UOB recorda que l’esborrany que rebé de la Conselleria és erroni pel que fa a la participació de les persones amb discapacitat: la participació al torn de discapacitats no es considera com a convocatòria única per evitar exclusions injustes al torn lliure. Això implica que si un aspirant ha concursat a una CA on hi ha plaça de discapacitat, i no obté plaça, no queda automàticament exclòs del procés si també ha concursat a una altra CA on no hi ha places de discapacitat per a aquella especialitat: l’aspirant podrà pagar al torn de reclamacions i seguir dins el procés, sempre que hagi concursat a una CA diferent de la primera.
 • UOB considera que el mètode general per adjuntar documentació al procediment, que es conforma amb un PDF, sense necessitat de presentar documentació degudament compulsada, genera inseguretat jurídica al procés.
 • UOB lamenta el preu excessiu de les taxes, definides per Hisenda de la CAIB, i considera que, com a mínim, un sol pagament hauria de ser suficient per gestionar cada una de les diferents sol·licituds.
 • UOB recorda que a l’esborrany que va rebre hi havia una errada al nombre de places de l’especialitat del cos de Secundària 590210 – Màquines, serveis i producció: no són 13, sinó 2.

Volem insistir: per a més informació, consultau les nostres FAQ que hem preparat per a aquest procés d’estabilització.

5. Torn obert de paraules

Al torn obert de paraules UOB va plantejar dues qüestions:

 • Quan es convocarà la MSE per a la integració del professorat tècnic de FP amb titulació universitària al cos de Secundària? Segons el cap de departament de Personal Docent, Sr. Flores, això passarà cap al febrer. Aquesta informació contrasta amb la pressa que va expressar el secretari general de la Conselleria, Sr. Barceló, que a la MSE anterior va expressar que la qüestió li urgia tant que volia convocar MSE durant el novembre. La directora general de Personal Docent, que era present a ambdues Meses, no va saber resoldre l’evident contradicció, que UOB posà de relleu. Essent generosos, hem de parlar d’una greu descoordinació interna al més alt nivell de la Conselleria d’Educació.
 • Pel que fa a la Formació, UOB reclamà més places de formació pública per al desplegament de la LOMLOE i l’aprenentatge de com elaborar Situacions d’Aprenentatge, sense fiar-ho tot a les entitats col·laboradores (no ens cansarem de reclamar formació pública universal i gratuïta a càrrec exclusiu de l’Administració Pública), i més oferta de cursos en horari de matí per als docents que treballen els capvespres. La Sra. Rafaela Sánchez ens digué que aquestes qüestions formen part de l’àmbit competencial de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, que li transmetria a la seva directora general, Amanda Fernández, i que ens donaria resposta, bé escrita, bé convoncant-nos a una reunió per tractar la qüestió.

BAREMACIÓ CONCURS de MÈRITS excepcional

Concurs de mèrits excepcional

Barem – puntuació màxima: 15 punts

Únicament seran valorats aquells mèrits assolits i degudament perfeccionats (inclosa l’experiència docent) a data 21 de desembre de 2022, sense que un mateix mèrit pugui ser valorat en més d’un apartat o subapartat del barem.

Mèrits

IMPORTANT: l’experiència docent prèvia en les especialitats que abans eren del cos de PTFP i que ara són de secundària, es valoraran com experiència de la mateixa especialitat a secundària.

 1. Experiència docent prèvia: puntuació màxima 7 punts (es valoraran un màxim de 10 anys):
  1. Mateixa especialitat i cos en centres públics: 0,7 per any, 0,0583 per mes sencer.
  2. Altres especialitats del mateix cos en centres públics: 0,35 per any, 0,0291 per mes sencer.
  3. Altres cossos en centres públics: 0,125 per any, 0,0104 per mes sencer.
  4. Centres concertats i privats (mateix nivell o etapa): 0,1000 per any, 0,0083 per mes sencer.
 2. Formació acadèmica: puntuació màxima 3 punts.
  Expedient acadèmic, doctorats, altres titulacions universitàries, titulacions de règim especial…
  1. Expedient acadèmic:
   • De 6 a 7,49 o de 1,50 a 2,24: 0,5 punts.
   • De 7,50 a 8,99 o de 2,25 a 2,99: 1 punt.
   • De 9,00 a 10,00 o de 3,00 a 4,00: 1,5 punts.
  2. Doctorat, postgraus i premis extraordinaris:
   1. Estudis avançats, màsters oficials, suficiència investigadora: 1 punt.
   2. Títol de doctor/a: 1 punt.
   3. Premi extraordinari en el doctorat: 1 punt.
  3. Altres titulacions universitàries:
   1. Primer cicle: 1 punt.
   2. Segon cicle: 1 punt.
  4. Titulacions de règim especial:
   1. Títol professional de música i dansa: 0,5 punts.
   2. C1 o C2 d’EOI (aquí s’hi exclou el C1 de català perquè és requisit d’ingrés): 0,5 punts.
   3. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny: 0,2 punts.
   4. Tècnic superior de Formació Professional: 0,2 punts.
   5. Tècnic Esportiu Superior: 0,2 punts.
  5. Domini d’idiomes estrangers (admesos per ACLES)
   • C1 o C2: 0,5 punts.
    Només es valora el de més nivell de la mateixa llengua. Incompatible amb el 2.4.2
 3. Altres mèrits: puntuació màxima 5 punts:
  • 2,5 punts per fase d’oposició superada a partir del 2012 de la mateixa especialitat a la qual s’opta.
  • Formació permanent (puntuació màxima 2 punts):
   • Cursos de 30 a 99 hores: 0,2 punts/curs.
   • Cursos de 100 hores o més: 0,5 punts/curs.
   • Cursos de 20 a 29 hores: se sumen tots els cursos i la suma computarà com un sol curs d’acord amb els dos punts anteriors (0,2 o 0,5 punts).

Criteris de desempats
Es desempatarà d’acord amb els següents criteris:

 1. Major puntuació en els apartats del barem de mèrits per l’ordre establert al barem (ap. 1, ap. 2, ap. 3), sense poder excedir el màxim establert per cada apartat.
 2. Major puntuació en els subapartats del barem de mèrits per l’ordre establert al barem (ap. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1…), sense poder excedir el màxim establert per cada apartat.
 3. Major temps d’experiència en centres públics en l’especialitat per la qual es participa, expressada en anys, mesos i dies.

Superació del concurs de mèrits i nomenament

En cas de superar el concurs de mèrits, si la llista definitiva de persones aspirants seleccionades es publica abans de la finalització del curs escolar 2022-2023:

 • L’estiu de 2023 es triarà plaça provisional per al curs 2023-24, a totes les illes.
 • L’octubre o novembre de 2023 s’haurà de participar del concurs de trasllats per triar plaça definitiva, a totes les illes.

En cas de superar el concurs de mèrits, si la llista definitiva de persones aspirants seleccionades es publica abans de la finalització del curs escolar 2023-2024:

 • L’estiu del 2024 es triarà plaça provisional per al curs 2024-25, a totes les illes.
 • L’octubre o novembre de 2024 s’haurà de participar del concurs de trasllats per triar plaça definitiva, a totes les illes.

Nomenament com a personal funcionari de carrera
La data d’efectes del nomenament com a personal funcionari de carrera d’aquest concurs serà l’1 de setembre de 2023 o l’1 de setembre de 2024, segons les dues casuístiques assenyalades anteriorment.

Informació general sobre el CONCURS de MÈRITS excepcional

Concurs de mèrits excepcional

D’acord amb l’aplicació del RD 276/2007, disposició transitòria 6 i 8, la Conselleria d’Educació i Formació Professional convoca un concurs de mèrits – excepcional – on s’adjudicaran un total de 2.583 places a centres de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Al marge d’aquesta normativa concreta, la Conselleria s’ha valgut de la següent normativa de referència per a la convocatòria d’aquest procés d’estabilitació de concurs de mèrits excepcional:

 • Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
 • RD 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de l’esmentada llei.
 • RD 270/2022, de 12 d’abril, pel qual es modifica el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la citada llei, aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.
 • RD 800/2022, de 4 d’octubre, pel qual es regula la integració del professorat del Cos, a extingir, de Professors Tècnics de Formació Professional en el Cos de Professors d’Ensenyament Secundari, i es modifiquen diversos reials decrets relatius al professorat d’ensenyaments no universitaris.
 • Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent a la taxa d’estabilitat del personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears.
 • Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de novembre de 2022 per la qual es rectifiquen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents a les Illes Balears.
 • Resolució de la directora general de Personal Docent de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears.

Requisits i condicions específiques per a poder participar-hi:

 • Titulació universitària o equivalent a efectes de docència.
 • Màster de formació pedagògica i didàctica o equivalent (només els cossos de secundària, EOI i professorat especialista en sectors singulars de formació professional).
 • Capacitació en llengua catalana.
 • Pot participar qualsevol persona, malgrat que no tingui experiència prèvia docent.

Sol·licituds

Termini
Les persones aspirants hauran d’emplenar, tramitar i formalitzar, exclusivament per mitjans electrònics, la sol·licitud de participació (s/annex 2 Resolució convocatòria), del 21 de novembre al 21 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Tràmit telemàtic
La Direcció General de Personal Docent habilitarà un tràmit telemàtic a l’efecte en el seu web http://dgpdocen.caib.es per a que les persones aspirants formalitzin la sol·licitud de participació. Indicar que la persona aspirant NO podrà participar amb usuari i contrasenya, sinó que per accedir-hi i poder emplenar i tramitar la sol·licitud, es requerirà l’autenticació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant mitjançant el sistema d’identitat electrònica per a les administracions:

 • Certificat digital.
 • DNI electrònic.
 • Cl@ve PIN.
 • Cl@ve Permanent.

Sol·licituds per especialitat
La persona aspirant podrà presentar tantes sol·licituds de participació com especialitats a les que pot/vol optar, amb el benentès que per cada especialitat que se sol·liciti, haurà de formalitzar-se un tràmit diferent.

Taxes del dret de participació
Les taxes corresponents per al dret de participació en aquest procediment selectiu seran de 83,72€, d’acord amb el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. Entre d’altres, hi haurà les excempcions habituals:

 • Les persones en situació legal de desocupació.
 • Les persones amb una discapacitat igual al 33% o superior.
 • Les famílies nombroses.
 • Les víctimes de violència de gènere.

Àmbit estatal
Al final, la participació no es podrà fer per illes, per tant, en un futur es podrà obtenir una plaça a qualsevol de les illes.
En el tràmit es podran seleccionar places de qualsevol comunitat autònoma (excepte, Catalunya, País Basc i Galícia), en l’ordre prioritari que es desitgi.
La persona aspirant haurà de formalitzar el tràmit en la comunitat autònoma de preferència que vol situar en primer terme.

Reserva per a persones amb discapacitat
En relació amb el procediment d’ingrés, les persones aspirants poden participar pel torn lliure (codi 1), per un total de 2.478 places, o pel torn de reserva per a persones amb discapacitat (codi 2), per un total de 105 places. Les places que no es cobreixin pel torn amb reserva per a persones amb discapacitat, s’acumularan a les del torn lliure.

Distribució de les places del CONCURS de MÈRITS excepcional

Concurs de mèrits excepcional

D’acord amb l’aplicació del RD 276/2007 disposició transitòria 6 i 8, la Conselleria d’Educació i Formació Professional convoca un concurs de mèrits – excepcional – on s’adjudicaran un total de 2.583 places a centres de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
En relació amb el procediment d’ingrés, les persones aspirants poden participar pel torn lliure (codi 1), per un total de 2.478 places, o pel torn de reserva per a persones amb discapacitat (codi 2), per un total de 105 places. La distribució de les places és la següent:

DISTRIBUCIÓ PER COSSOS (QUADRE RESUM GENERAL)

CODICOSTOTAL PLACES
590Professors d’ensenyament secundari 1726
592Professors d’escoles oficials d’idiomes30
594Professors de música i arts escèniques31
595Professors d’arts plàstiques i disseny21
596Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny4
597Mestres698
598Professors especialistes en sectors singulars
de formació professional
73
TOTAL2.583

DISTRIBUCIÓ PER ESPECIALITATS

PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

CODIESPECIALITATTORN 1TORN 2TOTAL PLACES
590001Filosofia21122
590002Grec101
590003Llatí15116
590004Llengua castellana i literatura964100
590005Geografia i història1086114
590006Matemàtiques1726178
590007Física i química76480
590008Biologia i geologia90494
590009Dibuix23124
590010Francès15116
590011Anglès1596165
590012Alemany28129
590014Llengua i literatura catalanes1136119
590016Música19120
590017Educació física80484
590018Orientació educativa71475
590019Tecnologia68472
590061Economia26127
590101Administració d’empreses28129
590103Assessoria i processos d’imatge personal617
590104Construccions civils i edificació505
590105Formació i orientació laboral38139
590106Hoteleria i turisme13013
590107Informàtica58260
590108Intervenció sociocomunitària21122
590109Navegació i instal·lacions marines707
590110Organització i gestió comercial14115
590111Organització i processos de
manteniment de vehicles
303
590112Organització i projectes de fabricació
mecànica
202
590113Organització i projectes de sistemes
energètics
404
590115Processos de producció agrària707
590116Processos en la indústria alimentària202
590117Processos diagnòstics clínics i productes
ortoprotètics
314
590118Processos sanitaris14115
590119Processos i mitjans de comunicació101
590122Processos i productes d’arts gràfiques101
590124Sistemes electrònics101
590125Sistemes electrotècnics i automàtics10010
590205Instal·lació i manteniment d’equips
tèrmics i de fluids
11011
590206Instal·lacions electrotècniques18119
590210Màquines, serveis i producció202
590212Oficina de projectes de construcció505
590216Operacions i equips de producció agrària22123
590219Procediments de diagnòstic clínic i
ortoprotètic
14014
590220Procediments sanitaris i assistencials29130
590221Processos comercials11011
590222Processos de gestió administrativa41142
590225Serveis a la comunitat49150
590227Sistemes i aplicacions informàtics28129
590229Tècniques i procediments d’imatge i so505
590231Equips electrònics202
TOTAL1.656701.726

PROFESSORAT D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

CODIESPECIALITATTORN 1TORN 2TOTAL PLACES
592001Alemany516
592002Àrab101
592003Català404
592004Xinès202
592006Espanyol202
592008Francès303
592011Anglès718
592012Italià202
592017Rus202
TOTAL28230

PROFESSORAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

CODIESPECIALITATTORN 1TORN 2TOTAL PLACES
594403Cant101
594405Clavecí101
594406Contrabaix101
594412Fonaments de composició202
594414Guitarra101
594415Guitarra flamenca101
594416Història de la música101
594419Oboè101
594423Piano617
594424Saxòfon101
594426Trombó101
594433Violí202
594434Violoncel202
594435Dansa espanyola101
594436Dansa clàssica303
594460Llenguatge musical314
594465Cant flamenc101
TOTAL29231

PROFESSORAT D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

CODIESPECIALITATTORN 1TORN 2TOTAL PLACES
595501Ceràmica101
595507Dibuix artístic i color314
595508Dibuix tècnic101
595509Disseny d’interiors101
595510Disseny de moda101
595512Disseny gràfic213
595515Fotografia101
595516Història de l’art101
595517Joieria i orfebreria101
595520Materials i tecnologia: disseny101
595522Mitjans informàtics303
595523Organització industrial i legislació202
595525Volum101
TOTAL19221

MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

CODIESPECIALITATTORN 1TORN 2TOTAL PLACES
596605Ebenisteria artística101
596615Tècniques de joieria i bijuteria202
596618Tècniques de metall101
TOTAL404

COS DE MESTRES

CODIESPECIALITATTORN 1TORN 2TOTAL PLACES
597 EIEducació infantil1846190
597 EFEducació física35136
597 MUMúsica41142
597 PTPedagogia terapèutica1066112
597 ALAudició i llenguatge89493
597 FIAnglès73477
597 PRIEducació primària1426148
TOTAL670284

PROFESSORAT ESPECIALISTA EN SECTORS SINGULARS D’FP

CODIESPECIALITATTORN 1TORN 2TOTAL PLACES
598001Cuina i pastisseria20121
598002Estètica606
598003Fabricació i instal·lació de fusteria i moble202
598004Manteniment de vehicles13013
598005Mecanitzat i manteniment de màquines303
598007Perruqueria11011
598008Producció d’arts gràfiques505
598001Serveis de restauració12012
TOTAL172173

Mesa sectorial: compatibilitats, hores extraordinàries, Instruccions i Concurs de Mèrits excepcional

Mesa sectorial

Convocada Mesa Sectorial per dijous 3 de novembre a les 09:00h.

Ordre del dia:

 • Esborrany sobre compatibilitats.
 • Esborrany sobre hores extraordinàries.
 • Esborrany Instruccions per al desenvolupament de les eleccions sindicals.
 • Esborrany COMPLET de Resolució pel qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant sistema excepcional de concurs de mèrits.

Accés als esborranys: 
https://drive.google.com/drive/folders/1BiQvS7CAsz6GDStr5kby-b6N9ZeKk7wj?usp=sharing.

Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 31 d’octubre a les 12:00h a ensenyament@uob.cat.