BAREMACIÓ CONCURS de MÈRITS excepcional

Concurs de mèrits excepcionalLlicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 by UOB

Barem – puntuació màxima: 15 punts

Únicament seran valorats aquells mèrits assolits i degudament perfeccionats (inclosa l’experiència docent) a data 21 de desembre de 2022, sense que un mateix mèrit pugui ser valorat en més d’un apartat o subapartat del barem.

Mèrits

IMPORTANT: l’experiència docent prèvia en les especialitats que abans eren del cos de PTFP i que ara són de secundària, es valoraran com experiència de la mateixa especialitat a secundària.

 1. Experiència docent prèvia: puntuació màxima 7 punts (es valoraran un màxim de 10 anys):
  1. Mateixa especialitat i cos en centres públics: 0,7 per any, 0,0583 per mes sencer.
  2. Altres especialitats del mateix cos en centres públics: 0,35 per any, 0,0291 per mes sencer.
  3. Altres cossos en centres públics: 0,125 per any, 0,0104 per mes sencer.
  4. Centres concertats i privats (mateix nivell o etapa): 0,1000 per any, 0,0083 per mes sencer.
 2. Formació acadèmica: puntuació màxima 3 punts.
  Expedient acadèmic, doctorats, altres titulacions universitàries, titulacions de règim especial…
  1. Expedient acadèmic:
   • De 6 a 7,49 o de 1,50 a 2,24: 0,5 punts.
   • De 7,50 a 8,99 o de 2,25 a 2,99: 1 punt.
   • De 9,00 a 10,00 o de 3,00 a 4,00: 1,5 punts.
  2. Doctorat, postgraus i premis extraordinaris:
   1. Estudis avançats, màsters oficials, suficiència investigadora: 1 punt.
   2. Títol de doctor/a: 1 punt.
   3. Premi extraordinari en el doctorat: 1 punt.
  3. Altres titulacions universitàries:
   1. Primer cicle: 1 punt.
   2. Segon cicle: 1 punt.
  4. Titulacions de règim especial:
   1. Títol professional de música i dansa: 0,5 punts.
   2. C1 o C2 d’EOI (aquí s’hi exclou el C1 de català perquè és requisit d’ingrés): 0,5 punts.
   3. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny: 0,2 punts.
   4. Tècnic superior de Formació Professional: 0,2 punts.
   5. Tècnic Esportiu Superior: 0,2 punts.
  5. Domini d’idiomes estrangers (admesos per ACLES)
   • C1 o C2: 0,5 punts.
    Només es valora el de més nivell de la mateixa llengua. Incompatible amb el 2.4.2
 3. Altres mèrits: puntuació màxima 5 punts:
  • 2,5 punts per fase d’oposició superada a partir del 2012 de la mateixa especialitat a la qual s’opta.
  • Formació permanent (puntuació màxima 2 punts):
   • Cursos de 30 a 99 hores: 0,2 punts/curs.
   • Cursos de 100 hores o més: 0,5 punts/curs.
   • Cursos de 20 a 29 hores: se sumen tots els cursos i la suma computarà com un sol curs d’acord amb els dos punts anteriors (0,2 o 0,5 punts).

Criteris de desempats
Es desempatarà d’acord amb els següents criteris:

 1. Major puntuació en els apartats del barem de mèrits per l’ordre establert al barem (ap. 1, ap. 2, ap. 3), sense poder excedir el màxim establert per cada apartat.
 2. Major puntuació en els subapartats del barem de mèrits per l’ordre establert al barem (ap. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1…), sense poder excedir el màxim establert per cada apartat.
 3. Major temps d’experiència en centres públics en l’especialitat per la qual es participa, expressada en anys, mesos i dies.

Superació del concurs de mèrits i nomenament

En cas de superar el concurs de mèrits, si la llista definitiva de persones aspirants seleccionades es publica abans de la finalització del curs escolar 2022-2023:

 • L’estiu de 2023 es triarà plaça provisional per al curs 2023-24, a totes les illes.
 • L’octubre o novembre de 2023 s’haurà de participar del concurs de trasllats per triar plaça definitiva, a totes les illes.

En cas de superar el concurs de mèrits, si la llista definitiva de persones aspirants seleccionades es publica abans de la finalització del curs escolar 2023-2024:

 • L’estiu del 2024 es triarà plaça provisional per al curs 2024-25, a totes les illes.
 • L’octubre o novembre de 2024 s’haurà de participar del concurs de trasllats per triar plaça definitiva, a totes les illes.

Nomenament com a personal funcionari de carrera
La data d’efectes del nomenament com a personal funcionari de carrera d’aquest concurs serà l’1 de setembre de 2023 o l’1 de setembre de 2024, segons les dues casuístiques assenyalades anteriorment.