IAQSE: recursos tudats i pressió sobre els docents


Circular 310/2024

No és la primera vegada que UOB Ensenyament denuncia la càrrega de feina dels docents de les Illes Balears, especialment aquella de tarannà burocràtic, que ha augmentat considerablement en els darrers anys. En un moment crític, amb les avaluacions de final de curs a tocar, i amb uns docents esgotats després de suportar cursos amb ràtios pels núvols, desvaris legals en forma de lleis educatives i condicions tèrmiques inhumanes, l’Administració no ha estat capaç d’eliminar un dels elements més estèrils que encara impregnen onerosament la tasca dels docents: les proves IAQSE.

UOB Ensenyament ja va denunciar en un comunicat la futilitat i inoportunitat d’aquestes proves. Anys després, l’Administració amaça a mantenir unes proves que dificulten la tasca dels docents i menyspreen l’autoritat de les seves avaluacions ordinàries. Per si no n’hi hagués a bastament, les correccions només es paguen a una part dels docents que forçosament les han d’avaluar: aquells que avaluen proves d’altres centres. Tot aquell professorat que corregeix les proves del seu centre haurà de fer una tasca extra no remunerada per satisfer el caprici d’una Administració que diu que vol reduir les tasques burocràtiques del sistema educatiu però no fa altra cosa que alimentar-les.

Les proves IAQSE es duen a terme durant dos dies i els docents aplicadors (aquells que corregeixen proves d’altres centres, que són les que s’usen com a mostra) hauran de corregir un mínim de sis grups classe. Cada prova consta de trenta preguntes tipus test i preguntes de redacció amb 15-20 ítems a avaluar. Per tant, fent un càlcul aproximat, cada aplicador haurà d’avaluar i introduir al sistema 5300 ítems i ho hauran de fer abans del 30 de maig.

Per altra banda, l’Administració està destinant uns recursos ingents per dur a terme unes proves que no serveixen per res llevat de complicar la vida –encara més– als docents i també als equips directius, atès que sobre ells recauen les tasques d’organització i coordinació. Per altra banda, en molts casos els departaments d’orientació han patit la sobrecàrrega d’haver d’adaptar aquestes proves per a l’alumnat NEE, provés que no es podran tenir en compte per al mostreig general perquè cada centre ho ha fet a la seva manera sense unes instruccions determinades.

Finalment, la desorganització i la falta d’informació de la Conselleria a l’hora de donar unes instruccions objectives i clares és flagrant. Han convocat als docents aplicadors amb molt poc temps d’antelació per rebre les instruccions pertinents, fet que els hi ha impedit organitzar-se la feina adequadament.

Des d’UOB Ensenyament instam l’Administració a què suprimeixi les proves IAQSE i demanam que, en cas de fer-se, es contemplin aquestes mesures per, almenys, alleugerir la tasca del professorat: 

  • Que qualsevol docent —sigui observador o no— cobri per la correcció dels exàmens que li pertoquen.
  • Canviar la data de les proves: resulta evident que el mes de maig no és idoni, sinó més aviat tot el contrari. 
  • Ampliar els terminis de correcció: instam la Conselleria a ampliar el termini d’enguany (com a mínim fins al quinze de juny) i, per a futures convocatòries, dilatar-lo encara més. 
  • Reduir la càrrega establint un màxim de 5 grups per corrector. 
  • Incrementar les retribucions per prova corregida (actualment es paguen a 2,5 euros)

Palma, 15 de maig de 2024