El professorat d’FP, el gran oblidat


Circular 311/2024

L’aprovació de la LO 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la formació professional suposa una revolució en el sistema de la formació professional conegut fins ara. Ens trobem davant d’una llei molt ambiciosa que suposarà un gran repte per al professorat d’FP.

Amb la nova llei, s’obre l’oportunitat d’actualitzar, per fi, títols i currículums de totes les famílies professionals a la realitat del nostre entorn, demanda que UOB Ensenyament ha reivindicat en diferents ocasions.  A més, la finalitat d’aquesta nova normativa abasta aspectes força rellevants d’un nou règim de formació que pugui respondre tant als interessos i necessitats de qualificació professional de les persones, com a les competències demandades per les noves necessitats del mercat laboral. Així, es promou un nou engranatge, d’importància cabdal, que fa d’aquest procediment normatiu un camí prou complex perquè l’Administració assumeixi aquesta responsabilitat de manera diligent.

Però, l’Administració, obsessionada a complir terminis ministerials, no és conscient de l’oportunitat que planteja aquesta nova llei respecte a la concreció i adaptació curricular. Si ho fora, hauria començat a treballar, ja aquest curs, en la revisió i actualització dels currículums fent partícip a tota la comunitat educativa. Aquesta és una tasca ingent, que no pot quedar reduïda a una revisió precipitada ni supeditada a uns tempos tan curts que no permetin una profunda reflexió d’aquests. Una tasca que hauria de continuar amb el desenvolupament normatiu pertinent i la formació dels docents en els nous reptes que hauran d’enfrontar, i, finalitzar, amb l’estudi de quin seria el curs més adequat per la seva implantació.

UOB Ensenyament vol posar l’accent en determinats aspectes com la planificació inicial, el desenvolupament normatiu i la formació proposada per la Direcció General d’FP i Ordenació educativa.

En primer lloc, el calendari d’actuacions establert per la Conselleria inclou la creació de grups de treball, aquest curs 2023-24, per a la revisió i adaptació dels currículums d’FP en l’àmbit autonòmic. No obstant això, el dia d’avui encara no s’ha iniciat aquesta tasca ni hi ha indicis en el fet que sigui així a mitjà o a curt termini. Per això, UOB Ensenyament ha demanat que se l’informi adequadament quan l’Administració posi en marxa qualsevol actuació en aquest sentit. 

En segon lloc, és força preocupant que la mateixa Administració sigui incapaç de complir amb el calendari establert. S’arriba tard a la tasca de revisió dels currículums, la qual cosa suposarà un endarreriment en les fases posteriors de desenvolupament normatiu (prevista pel curs 2024-25) i d’implantació (prevista pel 2025-26). O el que pot ser més perillós, una acumulació de tasques a darrera hora, la qual cosa dificultarà una revisió profunda i reflexionada dels currículums que, al cap i a la fi, constitueixen l’eina fonamental dels docents.

A més a més, UOB Ensenyament exigirà que la creació d’aquests grups de treball sigui un procés de concurrència pública, prioritzant la participació del professorat d’FP, i que compti amb l’alliberament d’un nombre de docents suficient dedicat plenament a aquesta tasca. UOB Ensenyament restarà atent i vetllarà perquè aquests procediments es convoquin amb la màxima transparència, així com amb el temps suficient perquè l’anàlisi del canvi curricular sigui acurada i no precipitada, com ja va ocórrer amb els currículums de secundària.

En darrer lloc, i no menys important, hi ha previst un Pla Formatiu, tal com s’especifica al document penjat al web de la Direcció General d’FP i Ordenació educativa, que duu per nom Presentació nou sistema de formació professional. És en aquest punt, emperò, que UOB Ensenyament també vol fer notar el seu malestar, ja que en cap moment s’ha informat ni de l’estructura ni de la planificació d’aquest Pla. L’únic que UOB Ensenyament ha detectat és que, a partir del mes de maig, s’han començat a oferir, puntualment, cursos introductoris a la nova llei i de formació específica sobre els nous mòduls. Una prova més de la improvisació de la Conselleria en la planificació i implantació del nou sistema d’FP, ja que el pròxim curs s’iniciarà amb els currículums actuals, però incorporant les modificacions que recull la nova normativa. Així doncs, l’èxit és assegurat

Finalment, no es pot oblidar la reivindicació històrica d’UOB Ensenyament quant a la dignificació de la professió docent i, en particular, la del professorat de Formació Professional, el gran oblidat. Aquesta fita s’aconsegueix per dues vies: la d’una concreció curricular actualitzada dins el termini i en la forma escaient, tal com ja hem comentat, i també amb l’econòmica. 

Amb la integració del col·lectiu docent de Formació Professional al cos A1, aquesta darrera via comença a assolir-se, però cal tenir ben present que, encara, alguns companys i companyes romanen en desigualtat de condicions. Per això, UOB Ensenyament ha exigit, en múltiples ocasions, el compliment del punt 8è de l’Acord Marc vigent que estableix l’aproximació de les condicions sociolaborals del professorat tècnic d’FP sense titulació amb les del cos d’ensenyament secundari.

UOB Ensenyament és conscient que qualsevol canvi normatiu s’ha d’implantar gradualment, però, tenint en compte que la llei en qüestió és de l’any 2022, queda palesa la falta de previsió i capacitat organitzativa de l’Administració.La casa s’ha començat per la teulada i la Formació Professional continua sent la gran oblidada del sistema educatiu.

Palma, 23 de maig de 2024