UOB recorre contra l’impagament del complement de tutoria

Circular 202/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, ha presentat recurs d’alçada a la Conselleria d’Educació per l’impagament del complement de tutoria als interins substituts, que no el cobren
fins i tot si el titular té una excedència i tampoc no el cobra.

Educació va contestar a un primer recurs d’UOB que “tots els funcionaris de carrera i interins amb un nomenament com a tutor perceben aquest complement“.
Tot i així, una campanya de reclamacions individuals no va bastar
perquè la Conselleria complís les seves pròpies paraules. Davant això,
hem donat suport jurídic al recurs d’alçada d’un treballador a qui
Personal Docent li ha denegat el complement per escrit.

Les normatives autonòmica i estatal sobre remuneració de la tutoria no fan distincions entre funcionaris interins i de carrera, mentre que
la legislació europea (Directiva 1999/70/CE) consagra el principi d’igualtat i no discriminació entre
l’ocupació temporal i la indefinida. En general, la jurisprudència estableix que no hi pot haver discriminació de drets entre interins i funcionaris de carrera sense la regulació corresponent.

UOB va iniciar aquesta reivindicació el novembre de 2018 i no aturarà fins que es faci justícia.

Palma, 27 de juliol de 2020

dbalears.cat:

UH, 28.7.2020