El Plenari del CEIB aprova l’informe sobre la regulació dels requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil

Dimarts, 14 de maig es reuní el Plenari del CEIB amb el principal punt de l’ordre del dia d’aprovar si s’esqueia, l’Informe 4/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.

Es debateren les següents esmenes:

  • Introduir unes consideracions generals  en relació al document de la UE de 2013 que fa unes recomanacions  en el sentit d’incrementar la prioritat política relativa a l’educació i l’assistència de la primera infància i de considerar fonamental garantir l’accés de tots els infants a uns serveis d’educació infantil i atenció de la infància de qualitat. S’aprovà.
  • Es rebutjà la proposta inclosa a l’esborrany d’informe de la Disposició transitòria novena. El redactat quedà d’aquesta manera com al Projecte original sense canviar la “o” per una “i”: Als centres que hagin sol·licitat autorització educativa o acreditin tenir llicència administrativa per acollir infants d’edats corresponents al primer cicle d’educació infantil abans de l’entrada en vigor d’aquesta modificació els serà d’aplicació. Des d’UOB Ensenyament defensàrem el text amb “o”, ja que hauria representat tancar la porta a tots els centres que ara no són educatius, però que volen arribar a ser-ho. A més a més es refereix a condicions que s’han de complir abans de la data de publicació de la modificació del decret. 
  • S’accepta l’esmena amb el vot favorable d’UOB  en el sentit de preveure que la persona que exercesqui la direcció del centre hi ha d’estar adscrita a jornada completa i no a mitja, amb l’especificació que es refereix a jornada lectiva. L’objectiu que es persegueix és de garantir la màxima dedicació de directors o directores .

Segons el president, Pere Carrió, s’està implementant la Llei 15/2019 de 29 de març, que amplia la composició del Consell Escolar de les Illes Balears i modifica el procés d’elecció del president i del vicepresident. Tanmateix, transitòriament,  es continua amb la composició anterior mentre es fan les diferents passes i gestions per aconseguir aquesta major representativitat. 

Canvis com els derivats dels resultats de les Eleccions sindicals de desembre de 2018, la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears i la creació de l’Assemblea  0-3 hauran de tenir el seu reflex en la nova composició del CEIB. Aquests i d’altres incorporacions no s’han d’allargar en el temps.