Etiqueta: Tutorització

Interins: Madrid retalla, la Conselleria executa i UOB lluita

 

 • S’obrirà un tràmit entre el 18 i el 25 de juliol per poder modificar les preferències d’illes i jornades, però en cap cas les funcions.
 • Les vacants passaran a tenir una durada de tres anys i només n’hi haurà de jornada competa.
 • Cessament de les substitucions que arribin a final de curs a 31 de juliol de 2023.
 • Es podrà renunciar a les mitges jornades després del primer any treballat.

Avui, dijous dia 30 de juny de 2022 s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter ordinari, amb la presència, entre d’altres, de la directora general de Personal Docent, la Sra. Rafaela Sánchez, i el cap de departament de Personal Docent, el Sr. Alberto Flores. L’ordre del dia l’integraven dos punts ben diferenciats:

1. Procés d’adjudicació de personal docent per al curs 2022-2023:

A causa de la Llei d’Estabilització, l’esborrany presentat del procés d’adjudicació ha sofert una modificació quant a les tipologies de places.

1.Les vacants seran una plaça, en una determinada illa i d’una determinada especialitat o funció que no té titular, a jornada completa i a més cessaran dia 31 d’agost de 2025, si la plaça no és ocupada per un funcionari de carrera, suprimida o amortitzada.

2.Les substitucions de tot el curs escolar tindran  efectes a l’1 de setembre de 2022 fins el 31 de juliol de 2023. UOB ha reiterat en diferents ocasions el cessament al 31 d’agost de 2023 però Conselleria no ho ha acceptat de cap de les maneres. Cal dir que a l’esborrany presentat es cessava a 31 de juny de 2023. No es cobrarà la indemnització i no es tindrà en compte haver treballat un mínim de 5,5 mesos.

3.Les places temporals, que poden ser de jornada completa o mitja, cessaran dia 31 d’agost de 2025, si la plaça no és ocupada per un funcionari de carrera, suprimida o amortitzada. En aquest cas hem demanat que els interins que triïn una plaça d’aquestes puguin renunciar després del primer any treballat sense penalització.  Al principi s’hi han negat, però després de la seva reflexió ens han dit que tothom que tingui mitja jornada al final del seu contracte podrà renunciar a la plaça sense penalització.

Aquestes modificacions en la tipologia de places han fet que Conselleria hagi d’habilitar un tràmit telemàtic del 18 de juliol al 25 de juliol per tots aquells docents que vulguin canviar illes i/o jornades, ja que hem de tenir present que tant les vacants, com les places temporals hauran de ser cobertes durant 3 anys (excepte si la plaça no és ocupada per un funcionari de carrera, suprimida o amortitzada). UOB Ensenyament ha demanat que a aquest tràmit es puguin canviar també les funcions però no ho han acceptat.

Així mateix era inadmissible que els companys i companyes que modificassin la tipologia de jornada a una illa, per exemple, llevar l’opció de mitja jornada d’aquella illa, quedassin directament fora de l’opció de la jornada sencera dins aquella illa. UOB, ha estat l’únic sindicat que ho ha demanat, i finalment hem aconseguit que es pugui llevar l’opció de mitja jornada però poder seguir conservant l’opció d’optar a la jornada sencera d’aquella illa.

UOB Ensenyament ha posat de manifest la seva indignació per la retallada que suposa el no cobrament d’estiu (ni tan sols indemnització) per part de tots aquells interins que no aconsegueixen l’adjudicació d’una vacant o una plaça temporal. L’esborrany presentat per Conselleria manté la retallada de drets promoguda pel govern estatal amb l’eliminació de la indemnització per a tots aquells interins que a través d’una o diverses substitucions haguessin sumat més de 5’5 mesos treballats. De res ha servit la demanda feta durant la Mesa anterior en el sentit de modificar el cessament i cercar recursos jurídics per no pegar aquest cop de tisora. Com a mínim, però, s’ha aconseguit, tal com UOB havia demanat, que els contractes s’allarguin fins dia 31 de juliol envers del 30 de juny. Per tant, la cosa
queda així: no es cobrarà la indemnització per haver treballat 5,5
mesos però en el cas que es faci una substitució en la que el titular no es reincorpori abans del 31 de juliol, es cobrarà el mes de juliol.

D’altra banda, i de manera excepcional, s’estableix un tràmit voluntari previ al procés ordinari d’adjudicacions de substitucions per considerar afins als àmbits altres especialitats, que tingui validades l’aspirant que ho sol·liciti, per a la cobertura de places en el procés extraordinari de substitucions. Les especialitats afins de cada un dels diferents blocs (llengua i ciències socials, ciències i tecnologia, i pràctic), queden definides a l’Annex 5 de l’esborrany de la Resolució). 

Finalment, l’adjudicació de places es farà seguint aquest ordre:

1.  Les places reservades per aspirants amb discapacitat.

2. Les places d’especialitats de difícil cobertura.

3. Les places preferents.

4. Les placces no preferents.

5. Les places triades pels interins exclosos per català.

Termini per presentar les sol·licituds:

 • Funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari: des del 6 de juliol a les 09:01 fins al 8 de juliol a les 08.59.
 • Funcionaris docents en pràctiques: des del 27 de juliol a les 12.01 hores fins al 29 de juliol a les 08.59 hores.
 • Funcionaris interins docents: des de l’1 d’agost a les 14.01 hores fins al 4 d’agost a les 08.59 hores.

Termini de modificació d’opcions (jornades i illes):

 • Des del dia 18 de juliol a les 9:00 fins al 25 de juliol a les 8:59.

Termini tràmit d’especialitats afins per al procediment extraordinari d’adjudicacions de places:

 • Des del dia 18 de juliol a les 9:00 fins al 31 d’agost a les 8:59.

2. Procediment de tutorització de funcionaris interins i personal laboral per al curs 2022-2023:

No hi ha hagut canvis substancials respecte del procediment del curs anterior.

A la nostra intervenció en aquest punt hem demanat:

 • Afegir un apartat on especifiqui que: «Aquells aspirants que han superat la fase d’oposició i no han superat el procediment selectiu per als cossos docents, aprovats sense plaça, es considerin tutoritzats». Ens han dit que per normativa és impossible.
 • Substituir «30 dies consecutius» per «30 dies acumulables en períodes mínims de 15 dies» i per tant substituir «en el mateix centre públic» per «en un o més centres públics». Conselleria no ha acceptat aquesta esmena a causa del fet que trenta dies consecutius és el mínim que compleix el criteri d’objectivitat per a l’avaluació.

Tutors, els grans oblidats. Per una revisió de les condicions laborals dels tutors i tutores

Circular 247/2022

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament vol tornar a posar de manifest la sobrecàrrega crònica dels tutors en contraposició a la seva manca de retribució salarial així com de reducció horària. Des d’UOB Ensenyament volem alçar la veu per visibilitzar una part del col·lectiu molt sovint oblidada i resignada a assumir cada vegada un major volum de tasques que curs rere curs li va encolomant la Conselleria. La darrera, la gestió administrativa (introducció al Gestib) de les dades de les enquestes per a l’obtenció de l’ISEC del centre

Aquesta sobrecàrrega dels tutors va en detriment de la qualitat del sistema educatiu des del moment en què els tutors es veuen obligats a prioritzar aquelles tasques extra de la funció tutorial enlloc de poder dedicar-se plenament a la preparació didàctica de les matèries que també han d’impartir. Això sense oblidar la càrrega d’estrés afegida per una tasca que en funció del grup es pot complicar molt i que va més enllà de l’horari laboral.

Per aquest motiu una de les qüestions que des d’UOB Ensenyament consideram fonamental posar damunt la taula és que es redueixin les hores de docència directa als companys que tenen al càrrec una tutoria.  


Així mateix, ens sembla insultant la retribució que perceben els tutors de totes les etapes educatives per desenvolupar la seva tasca. Per això exigim que Conselleria augmenti significativament el complement de tutoria que actualment és de 32,31€ i que es va fixar el 2007 en 30€. 

És a dir, 14 cursos després només ha augmentat en 2,31€. Fins i tot hi hauria qui podria considerar que és una broma de mal gust.

Des d’UOB Ensenyament consideram que la funció de tutoria ha anat sumant més tasques que l’han feta cada vegada més complexa i feixuga. Fer el seguiment de l’aplicació de les mesures d’atenció a la diversitat dels alumnes tutoritzats o l’augment de la gestió telemàtica de la tutoria a través del Gestib són arguments més que evidents per a fer una revisió de la quantitat econòmica percebuda per aquest càrrec. Si a n’això hi sumam l’augment de les ràtios i la no reducció d’hores lectives ens trobam amb tutors i tutores completament desbordats. 

És evident a ulls de tot el col·lectiu que  hi ha molta diferència de ser tutor a no ser-ho quant a la càrrega de treball que ha d’assumir un docent al llarg del curs.

Un altre aspecte que no ens cansarem de denunciar és el fet que els companys i companyes que estan a mitja jornada i tenen al seu càrrec una tutoria no percebin el complement en la seva totalitat, com si només atenguessin a la meitat del grup! Ja ho vàrem denunciar i ho tornarem a denunciar fins que es faci justícia. Ho podeu veure AQUÍ.

Des d’UOB Ensenyament ja hem reclamat en altres ocasions la convocatòria d’una mesa sectorial per tractar la pujada d’aquest complement, podeu veure-ho AQUÍ

Per tot això UOB Ensenyament tornarà a entrar a registre una petició de convocatòria de Mesa Sectorial per tractar aquest tema.

Les propostes que fa UOB Ensenyament quant a la revisió de les condicions laborals dels tutors i tutores és la següent:

1.Augmentar significativament la retribució del complement de tutoria.

2.Cobrament íntegre del complement encara que s’estigui a mitja jornada.

3.Fixació d’un màxim d’hores lectives de docència directa per als tutors.

4.Cobrament del complement de tutoria encara que també es percebi el complement com a Cap de Departament.

Donarem tota la pitja que faci falta fins que la funció tutorial es vegi reconeguda amb la consideració horària i salarial que consideram. Conscients del paper clau que juguen els tutors i tutores dins el sistema educatiu, des d’UOB Ensenyament no deixarem de fer-los costat.

Palma, 4 de febrer de 2022

UOB Ensenyament segueix lluitant per la millora i transparència en els processos d’adjudicacions i de tutorització de persones interines

Avui, divendres 11 de juny, s’ha celebrat la Mesa Sectorial d’Educació per tractar:

 • El procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari.
 • L’establiment del procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2021-2022.

Pel que fa a les adjudicacions, un dels canvis més notoris és que totes aquelles persones interines que facin la tria, a banda d’establir un ordre de preferència com sempre s’ha fet, les places es podran ordenar segons dos nous criteris: places d’adjudicació preferents i places d’adjudicació no preferents. D’aquesta manera a l’hora de fer l’adjudicació Conselleria tindrà present les places que cada interí hagi establert com a preferents i en segon lloc (en cas que no n’hagi obtingut cap de les places preferents) les que hagi establert com a no preferents. Així i tot, en el procés d’adjudicacions d’agost, totes les persones interines han de triar TOTES les places per ordre de preferència com ja hem esmentat.

Des d’UOB Ensenyament hem demanat:

 • Avançar uns dies aquests terminis, en previsió dels habituals problemes informàtics.
 • Que les comissions de serveis sol·licitades per motius personals s’adjudiquin en primer lloc respecte de la resta de comissions.

El procediment d’adjudicació de les places es desenvolupa en quatre fases ordenades de la següent manera:

 • Primera fase, les places reservades per aspirants amb discapacitat sobre les quals s’hagi exercit el dret d’adjudicació prioritària.
 • Segona fase, el conjunt de les places classificades com a preferents per a l’adjudicació corresponents a les places de la primera fase que no s’han adjudicat i a les places no reservades per a aspirants amb discapacitat.
 • Tercera fase, el conjunt de les places classificades com a no preferents per a l’adjudicació corresponents a les places de la segona fase que no s’han adjudicat i a la resta de places.
 • Quarta fase, les places de la tercera fase que no s’han adjudicat.

D’acord amb l’esborrany de la resolució, els terminis de presentació de sol·licituds seran els següents:

 • Pels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari: des del 6 de juliol a les 00.01 hores fins al 7 de juliol a les 23.59 hores.
 • Pels funcionaris docents en pràctiques: des del 26 de juliol a les 12.01 hores fins al 28 de juliol a les 11.59 hores.
 • Pels aspirants a funcionaris interins i interins docents exclosos pel català: des del 29 de juliol a les 14.01 hores fins al 2 d’agost a les 11.59 hores.

Tot i que des d’UOB Ensenyament celebram aquestes dues modificacions, ja que suposen una millora respecte del procés del curs anterior, hem votat en contra de l’aprovació de la resolució a causa del fet que cap de les esmenes fetes per la nostra part s’ha tingut en consideració.

Quant al procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2021-2022, des d’UOB Ensenyament hem fet les següents aportacions:

 • Hem demanat que aquells aspirants que han superat la fase d’oposició i no han superat el procediment selectiu per als cossos docents siguin també tutoritzats.
 • Hem esmentat substituir «30 dies consecutius» i «en el mateix centre» per «30 dies acumulables en períodes mínims de 15 dies» i pugui ser «en un o més centres públics».

En la ronda de votació ens hem abstingut.

Com sempre, seguirem treballant sense descans vers la transparència i millora dels processos d’adjudicacions i tutorització de persones interines.

Tutorització interins al curs 20-21

A la Mesa Sectorial d’avui dematí, s’ha revisat l’esborrany de la resolució que ha de regir la tutorització dels interins durant el curs 20-21.

NOVETATS

 • L’esborrany només inclou algunes petites modificacions respecte del curs 19-20 i el sistema de tutorització en general s’entén com a pròrroga o continuació de l’actual, pendent de la feina d’un grup de treball amb Conselleria i sindicats ajornat a causa del Covid-19.
 • Es fixen les dates en què els interins podran ser tutoritzats: entre l’1 de setembre i el 18 de juny.
 • Els resultats de la tutorització podran ser APTE, NO APTE o NO AVALUAT; aquesta darrera opció és nova i s’aplicarà en els casos que, per motius diversos, com ara una baixa mèdica, no s’hagi pogut complir el termini dels 30 dies treballats encara que el contracte sigui de major durada. 
 • Com sempre, els efectes de la tutorització comptaran per al curs següent, és a dir, els tutoritzats APTES al curs 20-21 passaran a ser considerats interins I al curs 21-22.

APORTACIONS D’UOB

 •  Hem tornat a demanar que els professors especialistes també puguin ser objecte de tutorització.
 • També, que els que han aprovat una oposició però han quedat sense plaça es considerin tutoritzats.
 • Igualment, continuam defensant que el termini mínim de 30 dies no hagi de ser consecutiu sinó que pugui ser acumulable en períodes mínims de 15 dies en un o més centres.

Interins 20-21: novetats i resum de la primera Mesa

Avui dematí ha tengut lloc la primera Mesa entre sindicats i Conselleria per parlar de la gestió d’interins al curs 2020-21 i la previsió és que es torni a convocar Mesa sobre el mateix tema per dilluns que ve dia 25.

Com sempre, ens podeu fer arribar les vostres aportacions a ensenyament@uob.cat

Vegeu, de la Mesa d’avui, les informacions més destacades i les aportacions de UOB a cada punt:


CONVOCATÒRIA DE BORSA

Les principals novetats o propostes de la Conselleria són:

 • El termini per apuntar-se a la borsa d’interins s’ampliarà i previsiblement estarà obert del 10 o el 15/12/19 al 31/3/20.
 •  Els mèrits o requisits a presentar i tenir en compte a l’hora de baremar els interins serien els assolits fins al 31/8/19.
 •  Els interins que ja estassin apuntats a la borsa en el curs actual i que
  no haguessin de presentar nova documentació o canviar opcions de illes, jornades o funcions, no caldria que es tornassin a apuntar cada any, en no ser que fes un any consecutiu (o altre termini a determinar) que l’apuntat a borsa s’hagués declarat com a no disponible.
 • Aquesta darrera novetat i algunes de les que trobareu més avall a l’apartat sobre tràmits telemàtics d’adjudicacions, anirien encaminades cap a l’objectiu de tenir una borsa oberta tot l’any. Segons la Conselleria, falta estudiar i anar polint aquesta idea que voldrien poder tenir valorada de cara al curs 2021-22.

Les principals peticions de UOB a aquesta convocatòria són:

> Quant a les Bases específiques:

 • Que es recuperi l’opció de disponibilitat per treballar 1/3 de jornada per tal de cobrir les reduccions de jornada que els funcionaris de carrera demanin en aquesta proporció.
 • Que l’excepcionalitat dels professors tècnics d’FP només demani dos requisits: A) haver acreditat un dia de servei en l’especialitat demanada i B) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu en procediment disciplinari.
 • Que es redueixi al màxim possible el temps d’espera entre el termini per apuntar-se a borsa i la publicació de les llistes provisionals i definitives d’admesos i exclosos.
 • Que els PDF de llistes d’admesos i exclosos no es despengin de la web de Conselleria i es puguin consultar també de manera retrospectiva com a mínim durant quatre anys.
 • Que s’arregli el portal de baremació de la mateixa web, que no funciona i no permet consultar els admesos i exclosos actuals.

> Quant al Barem:

 • Que la data de finalització de reconeixement de mèrits sigui fins al darrer dia de la convocatòria.
 • Que el fet d’haver aprovat oposicions i haver quedat sense plaça en convocatòria igual o posterior a la del 2018 es meriti en un apartat diferent de la formació i de l’experiència docent i que, d’entre aquests aprovats, els que siguin a la llista S es considerin tutoritzats i passin directament a la llista I.
 • Que es baremi l’experiència docent a escoles municipals de música, escoletes d’infantil i universitats privades així com l’experiència laboral que excedeixi el temps demanat com a requisit en les especialitats d’FP, professorat d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
 • Que l’experiència a centres privats puntuï menys que a centres concertats.
 • Que l’experiència com a professors de religió puntuï com a màxim com a un centre concertat.
 • Que l’experiència a centres públics d’altres comunitats autònomes puntuï menys que l’experiència als centres públics de les Illes Balears.
 • Pel que fa a la puntuació per formació acadèmica, que s’hi incloguin els Graus Superiors del Conservatori.
 • Que s’afegeixi un apartat d’FP on s’hi baremin les titulacions de Grau  Mitjà i Grau Superior.
 • Que meritin les titulacions de les Escoles d’Art.
 • Respecte a la formació no acadèmica o permanent, que es baremin la formació del SOIB i les certificacions professionals.

> Quant a l’Annex 4:

 • Per cinquè any consecutiu demanam que es convoqui el Grup de treball o la Mesa per a la revisió, l’anàlisi i l’establiment d’un diagnòstic sobre l’estat d’aquest Annex .
 • Que la Conselleria ens faci arribar els informes de validació de funcions per a una titulació concreta, tant si l’informe és favorable a la validació com sinó, periòdicament a partir d’ara i en retrospectiva des del 2015.
 • Que es contempli la possibilitat que un màster, una titulació de Tècnic Superior d’FP, una habilitació de Magisteri o l’experiència com a professor especialista puguin habilitar funcions.

CONVOCATÒRIA D’ADJUDICACIONS 

Les propostes principals de Conselleria serien:

 • Mantenir l’obligatorietat de seleccionar totes les places a què l’interí pugui accedir en el tràmit d’adjudicacions de l’estiu.
 • La revisió del tràmits telemàtics: vegeu-ho a continuació.

TRÀMITS TELEMÀTICS D’ADJUDICACIONS 

Les principals novetats de la Conselleria serien:

 • Es permetria que els exclosos per català i/o els exclosos per formació pedagògica participassin a tots els tràmits de selecció de places, tant d’estiu com setmanals, mantenint-se, això sí, en la darrera posició en l’ordre d’adjudicació. (Vegeu esquema més avall *)
 • Al tràmit setmanal d’adjudicacions seria possible optar també a places definides per opcions que l’interí no hagués seleccionat quan s’apuntà a borses. Per exemple, si un interí només seleccionà jornada completa a Mallorca per a funció de Català a Secundària, al tràmit setmanal d’adjudicacions també podria optar a places d’altres illes o a altres funcions que pogués impartir i que no hagués seleccionat o podria optar també a places de mitja jornada, fet que no faria necessària la modificació de les creuetes de cada interí durant el curs.
 • Es crearia un nou tràmit telemàtic setmanal d’adjudicació de vacants sobrevingudes i substitucions per via d’urgència, que s’obriria cada dilluns un cop publicades les adjudicacions del tràmit setmanal i es tancaria el dilluns a vespre, abans de començar el dimarts amb les telefonades per a les adjudicacions extraordinàries. A aquest tràmit hi podria participar qualsevol persona admesa o exclosa a borsa o no apuntada a borsa quedant aquests últims en darrera posició d’adjudicació per darrere dels exclosos. (Vegeu esquema més avall*). Les places que s’oferirien en aquest tràmit d’urgència serien les que haguessin quedat desertes en l’adjudicació setmanal ordinària de cap de setmana.

Segons la D.G. de Personal Docent, aquests canvis exposats permetrien una reducció de les publicacions de convocatòries extraordinàries d’interins per una part i de les adjudicacions extraordinàries d’entre setmana per l’altra, en què l’acceptació de la plaça sí que és obligatòria.

* Esquema procediments d’adjudicacions:

 1. Tramit telemàtic d’adjudicacions de l’estiu.
 2. Adjudicacions setmanals.

                    2.1. tràmit telemàtic ordinari setmanal de divendres a dilluns.

                    2.2. tràmit telemàtic urgent setmanal el dilluns horabaixa.

                    2.3. adjudicacions extraordinàries de dimarts a dijous.

* Esquema ordre d’adjudicació:

 1. Admesos a borsa.
 2. Exclosos per català.
 3. Exclosos per formació pedagògica.
 4. Exclosos per català i formació pedagògica.
 5. (Només aplicable en el tràmit telemàtic urgent setmanal del dilluns horabaixa) No admesos ni exclosos, és a dir, interessats que no s’han apuntat a borsa, però que compten amb titulacions adequades segons l’Annex 4 de la convocatòria de borsa.

Principals demandes de UOB respecte a les adjudicacions:

 •  Que es convoqui el Grup de treball o la Mesa per a revisar els tipus de perfils i els criteris de perfilament.
 • Que en una plaça de suport l’interí no pugui ser l’únic responsable d’un grup classe.
 • Que es respecti el dret a la reducció de jornada dels interins majors de 55 anys.
 • Que es revisin les dates de cessament i el cobrament de l’estiu i que qualsevol interí que hagi treballat 5,5, mesos i tengui contracte a 30 de juny se li estengui d’ofici el contracte fins a 31 d’agost sempre i quan no es reincorpori el titular de la plaça.
 • Que s’elimini l’obligatorietat d’haver de seleccionar totes les places a què hom pot optar en el tràmit d’adjudicacions de l’estiu.
 • Pel que fa a possibles mesures d’estabilitat per a interins en relació amb les adjudicacions, hem reiterat la nostra oposició a la possibilitat de l’existència de places de pacte.

ESPECIALITATS MANCADES DE PROFESSORAT

Pel que fa a aquestes especialitats, que obliguen a publicar cada any convocatòries extraordinàries de borses d’interins i de professors especialistes en funcions com ara Català, Alemany, Francès, Cuina, Sistemes Electrònics o Manteniment de vehicles entre altres:

La Conselleria ha informat que:

 • Quant a les adjudicacions, confien que el  nou esquema de procediments i el fet que els exclosos per català i/o formació pedagògica puguin accedir a tots aquests procediments, ajudaran a mitigar el problema mentre s’espera a poder tenir el sistema organitzat per a tenir la borsa oberta tot l’any.
 • Que s’ha fet una revisió d’ofici de l’annex 4 en les especialitats on s’ha detectat aquesta mancança.

UOB, per altra part, ha reiterat:

 • La necessitat de revisar l’annex 4
 • La necessitat de convocar el Grup de treball per estudiar diferents possibilitats per a solucionar el problema. 

TUTORITZACIÓ

En general, s’han fet les següents aportacions:

Conselleria:

 • Creuen que és necessari acabar de definir el funcionament de la tutorització però no han indicat en quin sentit introduirien canvis.

UOB hem demanat que:

 • La tutorització sigui més una acollida i acompanyament al nou professorat que comença a treballar que no pas un tràmit burocràtic.
 • Que es mantengui el procediment actual amb el termini de 30 dies, que aquests puguin ser acumulables i que la funció principal sigui la d’acompanyament.
 • Que els professors especialistes es considerin tutoritzats en les mateixes condicions que els interins docents.

Altres:

 • Tres sindicats han demanat que es revisi tot el procediment de tutorització per tal que aquest sigui equiparable i homologable a les pràctiques dels que han aprovat oposicions. En realitat, això suposaria un allargament temporal molt important de la tutorització, que hauria de ser de cinc mesos i mig com a mínim, i un augment significatiu de la burocràcia.

A la fi es penjaran les actes de les meses sectorials

Aquest dijous, 25 de juliol s’ha duit a terme la Mesa Sectorial extraordinària amb dos punts a l’ordre del dia.

Publicació de les actes de la Mesa Sectorial

– A la fi s’acorda la publicació de les actes de les meses sectorials un cop aprovades, fruit de la llarga i persistent reivindicació d’UOB. És previst que estiguin a disposició pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

– Aquesta mesura de transparència ha estat promoguda per UOB Ensenyament en considerar que tot tipus d’informació, posicionament o acord  manifestat en una reunió de la MSE ha de poder arribar de forma oficial i sense filtre a tots els docents que s’hi veuen representats.


 

Pròrroga de la resolució de tutorització per al curs 2019-20

– Es prorroga la resolució de tutorització d’interins per al curs 2019-20 per als qui han fet feina 30 dies seguits en un mateix centre públic de les illes Balears. Per al curs 20-21 s’ha de redactar una resolució  tenint el compte la tasca que faci el grup de treball i passant després per Mesa Tècnica i Mesa Sectorial.

– UOB Ensenyament ha defensat:

 • La declaració d’aptes en el procés de tutorització per a aquells que hagin complert fins al darrer dia lectiu del curs escolar almenys trenta dies, consecutius o no, de treball efectiu en un o diferents centres públics, seguint l’acord d’assemblea de març de 2019.
 • Donar prioritat a aquelles activitats d’inserció que representin un vertader pla d’acollida i un acompanyament al docent novell.

– També hem recordat la demanda a la DG de Personal Docent (Reunió del Grup de Treball de Tutorització de 15/4/19) de realitzar un estudi comparatiu entre els diferents sistemes de tutorització d’arreu de l’estat espanyol per tal de poder-lo analitzar i debatre. Es preveu que la propera reunió del grup es faci a finals de setembre o principis d’octubre.

Podeu consultar AQUÍ l’esborrany de la resolució.

Grup de treball a la Conselleria sobre tutorització d’interins

Avui dematí hem assistit al grup de treball que va convocar Personal Docent el 29 de març per correu electrònic. Tot i que en resposta al correu vam demanar que se’ns fes arribar l’ordre del dia, atès que la Conselleria havia dit que els assumptes a tractar en aquest grup de treball poden ser diversos, i que vam insistir per telèfon, fins que ha començat la reunió no hem sabut que el tema a tractar era la tutorització d’interins. Des d’UOB hem expressat la nostra disconformitat amb aquesta manera de procedir.

Segons han dit els representants de l’Administració, l’objectiu de la trobada era fer una previsió de possibles canvis als criteris de la tutorització de cara a les noves bases generals, que haurien de publicar-se el setembre, i tot seguit s’ha produït un intercanvi d’impressions entre els representants sindicals i els de l’Administració.

Per part d’UOB hem informat dels acords presos a la darrera assemblea, pels quals defensarem a les meses sectorials la tutorització dels interins, tot i entenent que correspon al tutor desenvolupar una tasca d’ajuda i d’acompanyant del docent interí que comença a fer classes per primera vegada, i que per als interins que iniciïn la tasca docent fent substitucions i facin feina a més d’un centre en el període d’un mes, el còmput de dies sigui acumulatiu.

La propera reunió del grup de treball per continuar discutint aquest assumpte està prevista per a dilluns 15 d’abril.

UOB defensa la valoració de les oposicions al barem d’interins

Davant
la notícia apareguda a la premsa on el col·lectiu Aprovats sense plaça
rebutja el no reconeixement de la superació de les oposicions al barem
d’interins, i ho atribueix a “la pressió dels sindicats”, des d’UOB
volem recordar que defensam que haver aprovat les oposicions de 2018
meriti al barem d’interins, en un apartat diferent a la formació i
experiència laboral, i doni per tutoritzats els aspirants “S”, tal com
vam acordar en assemblea el passat 11 d’octubre.

Com
vam explicar en el seu moment, el 12 de novembre vam abandonar la mesa
sectorial de la convocatòria d’interins perquè la Conselleria no va
voler donar un temps suficient per analitzar la documentació. El temps
ens va donar la raó, els acords de la mesa es van anul·lar i la
Conselleria ho va negociar en reunions bilaterals, perquè la mesa no es
podia tornar a constituir fins que els resultats de les eleccions
sindicals fossin oficials. A la bilateral defensàrem la baremació de
la superació del concurs-oposició, que finalment la Conselleria ha
decidit no incorporar a la convocatòria.

Esperam
que aquesta nota hagi aclarit que UOB no forma part en cap cas de “la
pressió dels sindicats” criticada pels Aprovats sense plaça.

Llistes tutoritzats

Aquest divendres 23/3/18 la D.G. de Personal Docent publicà les llistes d’interins tutoritzats i declarats aptes o no durant el curs 2017-18. Podeu consultar aquestes llistes clicant AQUÍ.

Segons la Resolució de 23/3/18, els interins que hagin estat objecte
de tutorització entre el 16/1/18 i el 16/3/18, tenen fins aquest
dimecres 28/3/18 per a presentar al registre
de Conselleria, dirigint l’escrit a la Direcció General de Formació professional i Formació del Professorat,  les activitats de formació permanent realitzades fins al 15/1/18 per tal que els siguin computades com a mèrits a les borses del curs 18-19.

Segons la conselleria, en aquestes llistes hi falten els tutoritzats entre el 23/3/17 i el 30/6/17
els quals, tot i ser tutoritzats dins el curs 2016-17, tocaven sortir
també a les llistes publicades divendres passat i no és el cas.

Així, en els propers dies, al mateix enllaç indicat al principi, s’hi publicaran les llistes d’aptes i no aptes dels tutoritzats entre les dates de març i juny del 2017 indicades. En qualsevol cas, la conselleria ens ha informat que tots els tutoritzats en aquest període foren declarats aptes.

Podeu fer-nos arribar les vostres consultes sobre el tema a ensenyament@uob.cat