La Formació Professional necessita un poc de llum

Ahir, 23 de juny de 2021, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació per tractar dos nous projectes que afecten Formació Professional: el Programa REACTIVA FP 20.21 i el Pla Pilot de Reforç de Llengües Estrangeres. Ambdós plans estan dotats amb partides finalistes procedents de la Unió Europea i suposaran la dotació, entre els dos, d’uns quaranta docents més.

1) Programa REACTIVA FP 20.21

Un programa pensat per donar resposta a les mancances educatives que la COVID-19 pugui haver provocat en els alumnes de formació professional bàsica i de cicles de grau mitjà i que serà d’aplicació durant el primer trimestre del proper curs.


UOB, tot i pensar que pot ser adequada i necessària una actuació d’aquest tipus ha posat damunt la taula la poca concreció de l’esborrany presentat, que obre molts interrogants sobre l’aplicació del programa:

 • Com és que se’ns presenta a correcuita un pla dia 23 de juny quan es va publicar al BOE el novembre de 2020 per fer-se efectiu durant el curs 20-21 i el primer trimestre del 21-22?
 • Quan i com s’aplicaran aquests reforços? Es farà tipus PAE en hores fora de l’horari lectiu dels alumnes o es faran desdoblaments? Quin horari? Quins alumnes hi aniran? De quins mòduls? Coneixeu la realitat de l’alumnat d’FP, en especial de formació bàsica? Si ja és una lluita que assisteixin a classe en horari normal, com s’aconseguirà que hi vagin en hores “extres” si aquesta és l’opció? Quina dotació d’hores de professorat s’assignarà a la quota?
 • Quins criteris es faran servir per seleccionar els centres? Com es dotarà el professorat necessari per realitzar aquests suports?

Ens han contestat que: 

 • El pla es presenta ara perquè a les Illes Balears es va decidir acumular la dotació en el primer trimestre del curs vinent, atès que per aquest curs que acaba ja disposaven de Quota COVID. 
 • Pel que fa a l’aplicació, la majoria d’aquestes qüestions ja s’han acordades amb les direccions dels centres, i que, bàsicament, els recursos humans que suposarà el programa es destinaran a desdoblaments de mòduls pràctics. Però que cada centre ha de presentar el seu propi pla d’actuació que, a banda de desdoblaments, pot incloure actuacions de caire més d’orientació i suport emocional. 
 • Volen abastir tots els centres que ho sol·licitin, fins i tot si això suposa afegir-hi “despesa” no inclosa en el programa. Les places que suposarà aquest programa seran incloses en la quota del centre i figuraran a la convocatòria d’adjudicacions.

2) Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres 

Dirigit a millorar la competència lingüística de l’alumnat de cicles formatius de grau mitjà, preveu dues actuacions:

 • Implantació d’un mòdul extracurricular en llengua estrangera, de matrícula voluntària pels alumnes, que donaria continuïtat al mòdul de llengua estrangera que ja figura en el currículum dels cicles seleccionats pel pla pilot.
 • Impartició en llengua estrangera d’un mínim de dues hores d’un mòdul a primer i un altre a segon (de manera semblant a com s’imparteixen ja en els cicles de grau superior)

Un altre cop, UOB ha fet palesa l’ambigüitat en la redacció de la resolució:

 • Com s’han seleccionat els centres pilots? Quins mòduls d’aquests cicles seran els que s’impartiran parcialment en llengua estrangera? 
 • Qui impartirà aquests mòduls? Professorat de llengües estrangeres o Professorat d’FP amb competència lingüística? Quantes hores de dotació de professorat tendrà cada centre seleccionat per posar en marxa el pla pilot? Hi ha previstes hores de coordinació i/o de preparació de material? 
 • Essent un pla pilot, quina continuïtat es preveu?. Són conscients de les dificultats de l’alumnat de grau mitjà (especialment a la part forana) per desplaçar-se als centres fora de l’horari lectiu habitual?

No totes les qüestions han estat respostes explícitament per part de l’administració:

 • Els mòduls que es faran parcialment en llengua estrangera s’han decidit amb els centres seleccionats. Seran el mateix mòdul de cada cicle formatiu a tots els centres.
 • Per la impartició del mòdul extracurricular s’assignaran hores de llengua estrangera.

  Per la dels mòduls en llengua estrangera cada centre podrà triar que sigui impartit:

  •  per professorat de l’especialitat + professor de llengua estrangera, que suposaria que aquest mínim de dues hores serien els dos professors dins l’aula.
  • per professorat de l’especialitat acreditat en la llengua estrangera corresponent, en el cas que el centre en disposi en la seva plantilla orgànica.
 • En total, a cada centre es destinaran 10 hores en quota, que permetrà cobrir les hores lectives i les de coordinació i preparació de material.
 • La voluntat és que el pla persisteixi en el temps, de moment tenen coberts amb fons europeus els dos propers cursos.
 • A més, està previst també el desenvolupament d’oferta complementària: accés a les titulacions de les EOI, estades formatives a altres països, intercanvis, Erasmus… i altres accions tant per a l’alumnat com per als docents

UOB ha insistit en la necessitat que les resolucions reflecteixin i concretin tots els aspectes tractats, en especial els que fan referència a assignació de quota de professorat, a la qual cosa s’ha compromès el Sr. Baos, que ha dit també que almenys en el cas del pla pilot de llengües es dictaran unes instruccions complementàries.

3) Aprofitant la presència del director general de Formació Professional, Sr. Baos, UOB l’ha interpel·lat en diverses qüestions, posant de manifest que està molt bé la incorporació de nous plans i projectes a l’FP però que no es pot deixar de banda el dia a dia i la realitat de les aules de formació professional:

 • Som la única Comunitat Autònoma que no disposa d’un sol currículum propi de cap ni un dels cicles de formació professional implantats a les Illes, la qual cosa fa que ens hàgim de regir pels currículums del Ministeri fets per a Ceuta i Melilla; evidentment l’apropament a la realitat del teixit productiu i empresarial del territori brilla per la seva absència. 
 • La pèrdua, fa anys, dels desdoblaments en la majoria de mòduls pràctics, conseqüència directa de no disposar de currículums propis.
 • Encara no ens han aclarit quan es farà efectiu el traspàs del professorat tècnic amb titulació universitària al grup A1, com mana la LOMLOE, ni solucions pel professorat tècnic que no disposa d’aquesta titulació.
 • El fet de la ponderació d’hores lectives i la conseqüent càrrega en els horaris del professorat que imparteix docència en els grups de segon de cicles, i que va en detriment tant del professorat com dels alumnes, que es queden sense les activitats de reforç i de recuperació de què disposaven durant el tercer trimestre.
 • La programació de les proves de recuperació en el mes de juliol, que provoca no pocs greuges comparatius entre companys, alhora que carrega determinats membres del departament, tenint en compte que es cessa els interins substituts a 30 de juny. No hi trobam, en cap cas, cap explicació de caire pedagògic.
 • La desaparició dels criteris de quota de les hores assignades a les coordinacions dels programes Erasmus+ per FP, fet que ja deixarem palès en la Mesa on es tractaren les quotes i que desconeixia el director general.
 • Com a resum de tot plegat, hem instat el Sr. Baos a defensar davant Planificació i Centres la quota de professorat d’FP, una Formació Professional de qualitat (amb la qual s’omplen fa anys la boca tots els polítics) comença per la dotació de recursos, humans i materials, suficients.