El professorat tècnic d’FP segueix sense poder incorporar-se a Secundària

Avui, divendres 26 de març, hem assistit, en qualitat de membres de les Juntes de Personal Docent de les Balears, a una nova reunió informativa convocada per les direccions generals de personal docent i de formació professional sobre el professorat tècnic d’FP a petició de les Juntes. Seguim demanant informació i concreció del traspàs del professorat d’FP al cos de secundària, tal i com estableix la LOMLOE. 

Per part de l’administració se’ns comunica que depèn del Ministeri i que no hi ha cap novetat, però que traslladaran a la propera Conferència Sectorial d’Educació totes les propostes. Rafaela Sánchez, Directora General de Personal Docent, ressalta que aquesta nova regulació, que ha de suposar una millora pel professorat, en cap cas no pot empitjorar les condicions sociolaborals dels treballadors perquè no tindria sentit proposar una millora que empitjori certs aspectes. Preveu la creació d’una nova figura de contractació, diferent al personal laboral, que garanteixi que el professorat interí sense grau universitari no pugui ser exclòs de la docència passat els tres anys de servei.

Des de UOB hem reiterat les següents demandes:

•La inclusió immediata del professorat funcionari de carrera i interí en el Grup A1.

•Un compromís de calendarització per a tot el professorat afectat. Que es traslladi a la conferència sectorial la reivindicació que la totalitat del personal docent tècnic s’integri en el cos de secundària amb la màxima celeritat possible. Això inclou no només el Professorat Tècnic amb titulació universitària, funcionari de carrera i funcionari interí, sinó també el personal docent tècnic interí sense titulació universitària.

•Ens sumam a la demanda que aquesta incorporació al grup A1 tengui, a efectes econòmics, un caràcter retroactiu des que va entrar en vigor la LOMLOE. 

•Pel que fa al personal docent tècnic interí, demanam que es facilitin vies perquè qui no disposi de titulació universitària pugui seguir exercint la docència, sense que això suposi cap tipus d’empitjorament de les seves condicions laborals o d’accés a aquestes places.

•Concretar el Cos Únic d’Ensenyants, integrant el cos de primària. Instam a l’administració a continuar fent feina per aconseguir la completa igualtat de condicions de tot el personal docent, fins aconseguir fer real el principi d’igual feina, igual salari.

Continuarem lluitant per aconseguir al més aviat possible fer efectiva la inclusió del professorat tècnic d’FP al cos de secundària.