Comissions de servei ATD, garantim la transparència

Avui, 24 de març de 2021, hem tengut una Mesa Sectorial amb la presència de la Directora General de Personal Docent i el Secretari General d’Educació per tractar l’esborrany de la Convocatòria per proveir les comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions d‘Assessor Tècnic Docent a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

La convocatòria d’aquest tipus de comissions de servei (amb una durada de 2 anys) ve regulada per una  Instrucció de 2018 que posava fi a l’obscurantisme que hi havia en l’adjudicació d’aquests llocs de feina a Conselleria i que UOB ja havia denunciat. 

A la instrucció de 2018 va quedar fixat que aquestes places, que anteriorment s’ocupaven indistintament per funcionaris de carrera i interins per mitjà d’un nomenament a dit, s’anirien traient com a comissions de serveis voluntàries de manera progressiva a raó d’un 25-30% cada any per a què els funcionaris de carrera hi poguessin participar de manera transparent mitjançant una convocatòria de comissions de serveis. Aquest percentatge s’ha traduït en nombres absoluts en unes 35-40 places per a cada convocatòria.

A pregunta d’UOB, des de Conselleria ens han indicat que ara mateix hi ha al voltant de 155 places d’ATD comptant les que ja s’han ocupat en les anteriors convocatòries (2018 i 2019), les que surten a la convocatòria d’enguany i les que mancaran per acabar de treure a la convocatòria del proper curs. La convocatòria del 2020 no es va realitzar per mor de l’esclat de la pandèmia i es va optar per prorrogar per un any a les persones que ja ocupaven aquestes places. 

Així idò, la convocatòria d’enguany on es treuen a concurs 39 places serà la tercera que es fa d’ençà de la regulació del 2018 i des de la Conselleria ens han comentat que encara restaria una altra convocatòria el proper curs per haver tret a concurs totes les places ATD. Un cop s’hagin tret totes les places, les successives convocatòries ja comptaran amb moltes menys places. Només sortiran aquelles que hagin quedat desocupades o aquelles de nova creació.

Des de la Conselleria han confirmat que la instrucció que actualment regula la treta a concurs d’aquestes places és una regulació transitòria mentre s’acaben de treure totes les que hi havia. Un cop s’hagin tret totes i d’acord amb el redactat final de la LEIB un cop aquesta s’aprovi (a l’esborrany 3 de la LEIB l’article que hi fa referència és el número 89) la Conselleria elaborarà un decret que fixi definitivament el procediment a seguir a l’hora de convocar i gestionar les places ATD.

Per aclarir les sospites de places perfilades amb noms i llinatges, des d’UOB hem demanat la justificació de l’adequació entre els requisits que es demanen i les funcions associades a certes places. A més, hem demanat assistir a la comissió de valoració dels mèrits i requisits per garantir la transparència del procés. 

Des d’UOB ens mantindrem a l’aguait per a que aquests processos es desenvolupin d’acord amb els principis de transparència i meritocràcia que sempre hem defensat i no es torni al modus operandi anterior al 2018.

Al torn obert de paraules, de d’UOB hem demanat sobre la filtració a la premsa d’àmbit nacional de les línies generals que maneja el Ministerio de Educación y Formación Profesional per a l’elaboració dels nous currículums LOMLOE. Consideram que els representants legítims del professorat haurien de tenir un accés preferent a aquests documents que en definitiva marcaran la nostra tasca dins l’aula i no haver-nos d’assabentar a través de la premsa.