El Govern recupera la figura del cap del Servei de normalització lingüística

L’Acord
del Consell de Govern de 4 d’agost que modifica la relació de llocs de
treball canvia el cap del Servei d’homologacions i convalidacions pel de
cap del Servei de normalització lingüística i formació.


La modificació de l’organigrama encara no es reflecteix a la web de la Direcció General de FP.


http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10692/598100/acord-del-consell-de-govern-de-4-d-agost-de-2017-p