El Govern publica un Decret llei de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials!

Si els comerciants poden esser defensats a través d’un Decret llei, per què no la comunitat educativa? El paràgraf del Decret llei de comerç que reproduïm tot seguit, no és perfectament aplicable a la situació extraordinària i d’urgència creada pels currículums LOMCE a Secundària?

“Per tot això, el Govern considera que, amb la màxima celeritat possible, s’han d’adoptar les mesures legals apuntades, atès que s’ha produït una situació de necessitat extraordinària i urgent que no pot ser afrontada raonablement, amb la mateixa eficàcia, per via parlamentària. Aquest és el pressupost de fet habilitat de la figura del decret llei, que en aquest cas troba empara en l’article 49 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.”

Ja ens ho explicaran la presidenta Armengol i el conseller March!!

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10349/568435/decret-llei-2-2015-de-24-de-juliol-de-mesures-urge