March ha donat un sol dia als centres per decidir si modifiquen les tres hores LOMCE

Continuen les presses a la Conselleria per imposar els horaris LOMCE. Com vam informar, a la Mesa Sectorial de dilluns 20 es discutí l’esborrany de les tres hores a disposició dels centres. En aquest punt UOB defensà la via del Decret llei proposada per l’Assemblea de Docents. Doncs bé, la resolució de les tres hores es va publicar l’endemà mateix, al BOIB de dimarts 21, amb un apartat que diu:

  • Abans del 22 de juliol de 2015, els centres públics han de comunicar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, a través de l’adreça <info@dgplacen.caib.es>, qualsevol canvi en la quota de professors assignats o de perfils definits, sense que en cap cas pugui variar el nombre total de professors ja determinat.

És a dir, que els centres han hagut de decidir en un sol dia si feien canvis als horaris segons el que permet la resolució, cosa que implica l’elaboració d’una proposta per la CCP i l’aprovació del claustre. Un marge de temps, no cal dir-ho, totalment insuficient. El BOIB d’avui no publica cap esmena al respecte.

Text de la resolució:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10345/568196/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d