Martí March continua descartant el Decret llei contra els currículums LOMCE

Ahir dematí, a les 12 hores, va tenir lloc a la Conselleria una Mesa Sectorial presidida pel conseller d’Educació, Martí Xavier March i Cerdà, a qui van acompanyar la directora de Personal Docent, Rafaela Benítez, i el director general de Planificació, Antoni Morante.

Les principals conclusions a que vam arribar els representants d’UOB després de la Mesa són aquestes:

 • El
  conseller March no vol entrar a debatre la proposta de Decret llei ni
  explicar els arguments jurídics que l’han duit a descartar-lo com a via
  per derogar els currículums LOMCE aprovats per Bauzà.
 • La
  Conselleria assumeix i manté les instruccions del director general de
  Planificació, Antoni Morante
  , que insten els centres de Secundària a
  aplicar els horaris LOMCE encara que no els hagi aprovat el claustre.
 • La Conselleria admet que amb els currículums LOMCE es poden perdre places de matèries afectades.

Però anem a pams. Els punts de l’ordre del dia van ser els següents:

 1. Proposta de supòsits en què es podria autoritzar la substitució de professorat abans dels 10 dies.
 2. Esborrany de Resolució de mesures provisionals sobre l’horari lectiu setmanal a l’ESO.

No hi va haver aprovació de l’acta anterior ni torn obert de paraules, atès que la Mesa es va convocar amb caràcter extraordinari.

El sr. March va iniciar la sessió explicant que es reunirà amb els comitès de vaga per arribar a un acord global sobre la taula reivindicativa, però que s’han trobat amb uns problemes immediats que ha calgut resoldre amb reunions com les d’avui.

1. Proposta de supòsits en què es podria autoritzar la substitució de professorat abans dels 10 dies

La directora general de Personal va passar a tractar el primer punt de l’ordre del dia, Proposta de supòsits en què es podria autoritzar la substitució de professorat abans dels 10 dies, cedint la paraula als sindicats perquè exposassin les seves propostes.

Els representants d’UOB vam recordar que la taula reivindicativa reclama la substitució immediata de les baixes, i vam proposar que la Conselleria, ja que va més enllà de la normativa estatal dels 10 dies quan introdueix una llista excepcions, estableixi que la llista abarqui tots els casos possibles.

Tant la directora general de Personal com el sr. March van contestar que han elaborat una llista de supòsits limitada perquè els assessors jurídics de la Conselleria creuen que així no serà recorreguda per l’Estat. El sr. March va negar que la renúncia a cobrir de forma immediata totes les baixes sigui per motius econòmics, i va afegir que no han fet un estudi de l’impacte econòmic.

La llista proposada per la Conselleria és la següent:

 • a) Als centres públics que imparteixen educació infantil i primària, les absències dels tutors de les escoles unitàries, dels tutors de les aules UEECO (Unitat Específica Educativa de Centre Ordinari amb currículum propi), dels tutors d’educació infantil i d’educació primària, i dels mestres de suport.
 • b) Als centres públics que imparteixen educació secundària i formació professional, les absències dels professors amb major càrrega lectiva a la formació professional bàsica, del professorat de les especialitats en què només hi hagi un professor al centre d’una determinada assignatura, del professorat que imparteix el quart curs d’educació secundària obligatòria, el segon curs de batxillerat o el segon curs dels cicles mitjà i superior de formació professional.
 • c) Als centres públics d’educació especial, qualsevol absència del seu professorat.
 • d) Als centres públics d’educació d’adults, les absències del professorat que imparteix cursos quadrimestrals d’ESPA (Educació secundària per a Persones Adultes

Els representants d’UOB vam reclamar una negociació global de la taula reivindicativa i vam recordar que no tancaríem cap acord sense passar-ho per l’Assemblea de Docents. Vam reconèixer els avenços en Infantil i Primària, comparat amb la proposta de l’anterior director general d’Educació, Antoni Vera, que finalment suprimí ell mateix, i també el fet que per primera vegada es prengui en consideració la importància de l’atenció a la diversitat.

A partir d’aquí vam assumir com a pròpies les propostes que el Comitè de vaga havia fet arribar a la directora general de Personal a la reunió que havia tingut lloc poc abans, per ampliar la llista el màxim possible, amb la inclusió dels següents supòsits:

 • Totes les baixes que es puguin preveure amb antelació (jubilacions, permisos per maternitat, intervencions quirúrgiques programades, excedències, etc.)
 • Els mestres especialistes de Primària (Música, Anglès, Educació Física).
 • L’orientador dels centres de Secundària.
 • Els professors dels Àmbits Socio-Lingüístic, Cientific-Tècnic i Pràctic.
 • Els tutors de Secundària.
 • Tots els docents de Formació Professional Bàsica.
 • Els docents l’absència dels quals afecti greument la convivència, a criteri de la direcció del centre.

La directora de Personal va prendre nota de la proposta i es va comprometre a enviar l’esborrany modificat el proper dijous dematí com a molt tard, a fi que pugui ser traslladat a l’Assemblea de Docents. La intenció de la Conselleria és tancar la llista de supòsits al Consell de Govern del proper divendres.

L’adjudicació d’aquestes places excepcionals urgents tindrà la consideració d’extraordinària i per tant es farà per via telefònica, en les condicions fixades al procés d’adjudicacions.

2. Esborrany de Resolució de mesures provisionals sobre l’horari lectiu setmanal a l’ESO

El director general de Planificació, Antoni Morante, va explicar que la Resolució s’ha redactat per minimitzar els efectes de la LOMCE sobre els currículums i les plantilles, per evitar perjudicis a les matèries afectades, i per donar autonomia als centres. Va explicar també que tenen més mesures en preparació, que respectaran la plantilla i la quota global anteriors i que avui dimarts hi ha una reunió de treball a Planificació per estudiar el
document que ha presentat el sindicat STEI i el de l’Assemblea de
Docents, és a dir la proposta d’horaris inclosa dins la proposta de
Decret llei.

Davant les queixes pel fet que la proposta de Resolució arriba tard, quan ja hi ha claustres que han aprovat horaris LOMCE i difícilment es tornaran a reunir per tornar-los enrere, el director general de Planificació va al·legar les especials circumstàncies i la manca de temps amb què han hagut de fer feina. Sobre les instruccions que el sr. Morante ha enviat als centres per instar a aplicar horaris LOMCE encara que no hagin estat aprovats pel claustre, va afirmar que a partir d’ara procuraran tractar els esborranys en Mesa Sectorial.

Pel que fa al Decret llei, el sr. March va manifestar que no considerava adient debatre aquesta proposta.

Des d’UOB vam recordar que hi ha diversos recursos interposats contra els currículums LOMCE de l’anterior Govern, entre ells els de l’Assemblea de Docents, que s’han admès a tràmit, i que això fa que la seva implantació el proper curs sigui precària. Vam insistir en la defensa del Decret llei per derogar els decrets i donar així estabilitat i normalitat a l’inici de curs.

Vam informar que segons les dades de la Plataforma Crea, a partir d’un sondeig encara en procés d’elaboració, es perden com a mínim una trentena de places de matèries afectades. El sr. Morante va dir que globalment les quotes augmentaran a Primària i Secundària però que és possible que, per exemple, se’n perdin de Música i se’n guanyin de Matemàtiques.

El sr. Morante també va explicar que tenen en preparació instruccions
perquè els consells escolars recuperin poder i per obrir vies per
sortejar la LOMCE, així com un projecte de decret de governança dels
centres.

El sr. March va finalitzar les seves intervencions afirmant que estan contra la LOMCE, sobre tot per les revàlides, que lamenta que ja estigui implantada a Primària i que la Formació Professional Bàsica és un desastre. Va esmentar la iniciativa que es du al Senat per demanar l’anul·lació de la llei, i va vaticinar que serà difícil derogar-la tot i amb una nova correlació de forces al congrés de diputats, degut al procés legislatiu.

Des d’UOB vam advertir que la suspensió del TIL als tribunals va comportar el cessament de la consellera Camps, i que això hauria de servir de toc d’atenció a l’actual Conselleria, tenint en compte que els contenciosos podrien dur a una suspensió cautelar dels currículums LOMCE, que de moment el sr. March sembla disposat a implantar el proper curs. Finalment, vam lamentar que la Conselleria no hagi explicat amb arguments jurídics per què ha descartat la via del Decret llei.