Resum de la Mesa Sectorial de 15 de juliol: convocatòria d’adjudicacions, LOMCE i altres

Aquest dimecres s’ha duit a terme la primera Mesa Sectorial d’Educació
amb la nova Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez
Benítez per tal de revisar i modificar, si n’era el cas, l’esborrany
de la resolució de la convocatòria d’adjudicacions de places per al
curs 2015-16 que deixà redactada el cessat Antoni Vera.

La Directora General ha presentat els que seran els sot-càrrecs
del seu departament
: Manuel Gacies, Cap de Departament de
Personal; Miquel Bujosa, Cap de Servei de Primària; Albert Flores,
Cap de Servei de Secundària; el Cap de Servei de Provisió queda,
encara, pendent de nomenar.

Abans d’entrar en l’ordre del dia, hem presentat com a
Prèvies la documentació que l’Assemblea de Docents feu arribar el
passat 8/7/15 als cap de llista de PSOE, MES i PODEM
, Armengol,
Barceló i Jarabo, i al nou Conseller d’Educació Martí
March; aquesta documentació inclou una proposta del contingut que
podria tenir el Decret-llei que aturàs la LOMCE
a les Illes
Balears modificant-ne el desplegament, una proposta d’estructura i
organització dels dos cursos de Batxillerat i una altra proposta
d’organització de primer i tercer d’ESO. Aquesta documentació
s’ha entregat a la Directora General i als representants de la resta
de sindicats per tal que coneguin de primera mà les possibilitats
d’aplaçament de la LOMCE que planteja l’Assemblea de Docents i que
han estat ignorades pel nou Govern.

Convocatòria
d’adjudicacions.

Un cop aprovada l’acta anterior, s’ha obert una roda d’intervencions
per tal que els sindicats fessin les aportacions oportunes a
l’esborrany de la convocatòria
d’adjudicacions
, que era el segon punt de l’ordre del dia.
Aquestes esmenes les podem dividir en tres blocs depenent del tema:
per una part, interins de pacte; priorització dels filòlegs i
requisits per als d’humanitats amb titulació lingüística, per
altra part, i aspectes diversos.

Pel que fa a aportacions sobre aspectes diversos, s’han fet
les següents peticions en què coincideixen la majoria de sindicats:

que el període de vacances
proporcionals
que han de gaudir els interins que cessen el
30/6 puntuïn com a experiència, cosa que suposaria acumular,
de mitjana, entre 15 i 30 dies més d’experiència. La resposta de
l’administració és que
n’estudiaran la possibilitat

que els interins que
hagin treballat els nou mesos de curs
, ja sia per haver
realitzat una substitució d’aquesta durada o bé sia per haver
encadenat diferents substitucions, puguin cobrar l’estiu igual
que ho fan els interins que han accedit a una vacant. Segons R. Sánchez l’administració té la intenció d’aconseguir-ho però
aquesta decisió formaria part d’un futur procés de revisió
del Decret 5/2012 (el que establia el gran paquet de retallades)

que el procés
telemàtic
de selecció de places de
substitucions
durant el curs no es dugui a terme de
divendres a dilluns sinó en dos dies consecutius d’entre setmana
per tal de no perdre la cotització del cap de setmana.
No hi ha hagut resposta
sobre aquest punt
.

que els tres dies de termini
per incorporar-se a la plaça
que es preveuen en les
adjudicacions de substitucions si l’illa de residència és
diferent a la de destinació
, també es tenguin en compte en les
adjudicacions de l’estiu per assegurar que, si aquestes adjudicacions
es fan el 31/8, l’interí pugui prendre possessió amb seguretat. La
resposta de l’administració és que la petició «té sentit» i,
per tant, es podria incloure fàcilment.

que no es perfilin places
compartides entre cossos diferents
; per exemple, que no hi
hagi places compartides entre IES i FP o entre IES i EOI. En aquest
aspecte, la Conselleria no s’ha pronunciat.

que els funcionaris de carrera que vulguin optar a
altres cossos mitjançant les llistes d’interins, no hagin de
passar el
procés de
tutorització
. Aquesta
proposta ha estat directament acceptada i sembla que ja quedarà
integrada en la
redacció
definitiva de la resolució.

que es revisin les
vacants d’anglès a primària
ara que s’ha derogat el TIL ja
que encara que en el Pacte d’Estabilitat no s’hi incloguessin places
perfilades amb el B2
, sí que hi havia places de l’especialitat
d’anglès de primària. Pel que fa a aquest punt, segons la
Directora General
, «en aquesta convocatòria no hi haurà
places amb B2 perquè el TIL ha estat eliminat»

Dins aquest bloc, UOB ha demanat, a més:

-que la nova Conselleria respecti el seu propi Acord de
governabilitat en què presentava com a una de les «accions far de
la legislatura» «la substitució immediata de les baixes dels
docents
» i elimini les ordres vigents que obliguen a esperar 10
dies lectius abans de substituir qualsevol baixa. Sobre aquest punt,
Sánchez ha contestat que «s’hi està fent feina»

-que s’obri un nou termini per a presentar sol·licituds
d’habilitació per impartir llengües estrangeres
atès que,
essent la primera vegada que no s’habilita d’ofici i que només es
notificà via BOIB, un cert nombre d’interessats han quedat sense
l’habilitació reconeguda. Segons l’administració, el termini
s’establí i enuncià de manera correcta i, per tant, com a molt, es
podria tenir en compte
obrir un termini en cas que hi hagués
d’haver una convocatòria extraordinària
per obrir borses si
aquestes, en un moment donat, quedassin sense reserva de professorat.

Quant a l’ordre d’adjudicació per cossos, la priorització dels
filòlegs i les condicions necessàries que han de reunir els
titulats en humanitats i ciències socials pel que fa a les places de
llengües estrangeres:

-La Conselleria eliminarà de la resolució els paràgrafs que
remetien a les Bases Generals en el seu punt 3 que és on
s’especifica que l’adjudicació de places de llengües estrangeres a
IES i EOI es farà en primer lloc per als filòlegs (és a dir, els
que compleixen els requisits de titulació de l’Annex 4) i a
continuació per a la resta d’aspirants segons el nivell més alt de
titulació d’idiomes (els de humanitats i socials amb B2, per
exemple). D’aquesta manera, en aquesta convocatòria, les places
de llengües estrangeres a IES i EOI no s’adjudicaran per titulació
sinó per estricte puntuació a les llistes
,
acceptant així la petició
de UOB i altres sindicats.

-Pel que fa a l’ordre d’adjudicació
de les places segons els cossos
,
la modificació que s’introduïa enguany si s’hagués donat la
priorització dels filòlegs, queda també anul·lada i els cossos
mantendran l’ordre de l’any passat en les adjudicacions,
és a dir, el següent:

– Places del cos de mestres

– Places del cos de professors de secundària

– Places del cos de professors de FP

– Places del cos de professors d’EOI

– Places del cos de professors de música i arts escèniques, i els
d’arts plàstiques i disseny.

-Sobre les condicions demanades als
de
humanitats i ciències socials amb titulació
lingüística per impartir llengües estrangeres, els requisits es
mantenen
. Recordem quins són:

-B2 (per a IES) / el nivell més alt ofert per l’EOI (C) (per a
places a EOI)

mínim
12 mesos de servei prestat en l’especialitat a què es vol accedir

-haver format part de borses el curs 2013-14

-haver prestat servei en l’especialitat a què es vol accedir durant
el curs 2013-14 o el curs 2014-15

Segons la Conselleria, aquests requisits es mantenen perquè
modificar-los
suposaria esmenar
les Bases Generals en punts que afecten directament els criteris de
selecció de personal interí i, si aquest fos el cas, aleshores
s’hauria de tornar a repetir la selecció, cosa que significa tornar
a obrir una convocatòria de bores, unes noves llistes provisionals i
definitives… i això portaria un endarreriment que segons la Conselleria
situaria
les adjudicacions d’interins ja dins l’octubre
,
per falta de temps i de
recursos personals.

No té les mateixes conseqüències l’eliminació de la priorització
dels filòlegs perquè aquesta no afecta els criteris de selecció
sinó només els d’adjudicació.

En tot cas, l’administració
es compromet a revisar els requisits durant el curs que ve

i deixa les portes obertes a modificar-los en cas que hi hagués
d’haver una convocatòria extraordinària per falta de professorat de
llengües estrangeres.

Respecte als interins de pacte:

Segons paraules de la
Directora General, «l’administració es compromet a complir el
pacte»
. Per tant, tots els
interins de pacte desplaçats hauran de tenir feina garantida
sense
tenir prioritat en l’adjudicació respecte dels interins sense pacte
.
Com ho complirà l’administració? No se sap.

La pregunta de si es
contempla una
nova oportunitat per renunciar al pacteper part dels interins de
pacte que esdevinguin desplaçats en no confirmar la permanència a
la plaça si aquesta ha estat modificada per augment de funcions o
perfil,
no ha
queda contestada
per part de la
conselleria.

-La proposta de UOB
que els
interins de pacte desplaçats puguin
seleccionar les places sense restriccions d’ordre
o,
en tot cas, en l’ordre que s’especificava a la convocatòria
anterior,
no ha estat acceptada
per l’administració amb l’argument que s’imposa aquest ordre per tal
de garantir al màxim l’ocupació d’una plaça per part de l’interí
desplaçat.

Així doncs, «els
interins desplaçats estan obligats a seleccionar totes les places
disponibles a què puguin optar
,
amb excepció de les places a mitja jornada, que seran de selecció
voluntària, d’acord amb les especialitats o funcions i illes en què
figurin admesos a les borses
seguint l’ordre següent:

1. Totes les places de a mateixa especialitat i illa a jornada
completa

2. Totes les places d’altres especialitats del mateix cos i de la
mateixa illa a jornada completa

3. Totes les places d’altres especialitats del mateix grup i de la
mateixa illa a jornada completa

4. Totes les places d’altres especialitats de distint grup i de la
mateixa illa a jornada completa

5. Les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries)

6. Totes les places a altres illes a jornada completa

7. Les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries)»

UOB ha demanat, a
més,
que al mateix
temps que es publiqui la llista d’interins de pacte no desplaçats,
es publiqui també
una segona
llista amb els interins de pacte desplaçats.
Aquesta proposta sí que ha estat acceptada
i es publicaran ambdues el mateix dia (vegeu el calendari).

Pel
que fa als
interins de pacte no desplaçats, aquests no
hauran de participar del procés telemàtic de sol·licitud de plaça

ja que, amb antelació a aquest tràmit i juntament amb els llistats
de desplaçats i no desplaçats, ja es publicaran les places ocupades
pels no desplaçats, per als quals també s’obrirà un període de
reclamacions (vegeu el calendari)

Calendari d’adjudicacions
curs 2015-16
(tercer punt de l’ordre del dia)

Queda de la següent manera:

24/7/15. Publicació
de les llistes definitives dels col·lectius previs (funcionaris de
carrera) i de les vacants que poden sol·licitar

27 i 28/7/15. Tràmit
telemàtic de selecció de places per als col·lectius previs

29/7/15. Adjudicació
dels col·lectius previs incloses les comissions de servei

30/7/15. Publicació
de la llista provisional d’adjudicacions dels col·lectius previs i
les comissions de servei

31/7/15 i 1 i 3/8/15.
Termini
de reclamacions dels col·lectius previs i les comissions de servei

5/8/15. Publicació
de la llista definitiva d’adjudicacions dels col·lectius previs i
les comissions de servei

11/8/15. Publicació
de les llistes provisionals d’interins de pacte desplaçats i no
desplaçats amb les adjudicacions d’aquests darrers.

12/8/15. Termini de
reclamacions de les adjudicacions dels interins de pacte no
desplaçats

13/8/15. Publicació de la
llista definitiva d’adjudicacions a interins de pacte no desplaçats

14 a 18/8/15. Tràmit
telemàtic de selecció de places per part de tots els interins manco
els de pacte no desplaçats

19/8/15. Publicació de la
llista provisional d’adjudicacions als interins

20 a 22/8/15. Termini de
reclamacions a les adjudicacions provisionals d’interins.

24/8/15. Publicació de la
llista definitiva d’adjudicacions a interins.

-Altres aspectes de calendari importants però no confirmats són:

16 o 17 de juliol
els centres rebran les quotes definitives

21 o 23 de juliol
es publicaria al Boib la modificació de les Bases Generals i la
Resolució de convocatòria d’adjudicacions.

Precs i preguntes: LOMCE,
horaris i quotes.

Al darrer punt de l’ordre del dia,
UOB ha presentat les següents peticions:

-que es convoquin oposicions
a l’ensenyament públic
per a l’any 2016

que es convoquin
al més aviat possible els
comitès de vaga
per negociar la taula reivindicativa

adjudicar les places de
matèries de secundària segons els horaris previs a la LOMCE
.
A tal efecte, instar el Govern a
emetre un Decret-llei
que ajorni els currículums de la LOMCE

per al curs 2015-16 mentre aquests es refan, i apliqui
provisionalment els currículums anteriors.

Com era d’esperar, la LOMCE ha estat el tema principal en aquesta
darrera part de la Mesa.

UOB, entre altres forces
sindicals,
ha protestat per les instruccions que el
Director General de Planificació, Antoni Morante, ha enviat als
centres amb ordres d’aplicar els horaris LOMCE encara que no hagin
estat aprovats pels claustres
,
instruccions de les quals n’hem tingut notícia per la premsa just
abans de començar aquesta Mesa
i que no han passat per
cap Mesa Sectorial d’Educació com indica la normativa
.
UOB ha destacat també en aquest sentit que si el principi del curs
2015-16 no és normal, serà a causa del comportament de
l’administració; que els sindicats s’assabentin d’aquestes
instruccions per la premsa es considera una provocació.

Sobre el fet de la pèrdua d’hores
i places provocada per l’aplicació de la LOMCE i com quedarà
reflectida a les quotes,
la Directora General ha informat
que les quotes quedarien tancades avui mateix cosa que implica que
tampoc passaran per MSE, com seria preceptiu
.

A més, Rafaela Sánchez
ha afirmat que no només amb els horaris LOMCE no es perden places
sinó que fins i tot hi haurà centres en què se n’augmentaran
.
No cal dir que
aquesta afirmació no s’avé en absolut amb
les dades que arriben des dels centres, en la majoria dels quals es
perden places i hores de les matèries més afectades per la LOMCE

com són Plàstica, Música, Tecnologia i Filosofia.

UOB i la resta de sindicats han demanat, per tant, que la Direcció
General de Personal Educatiu demostri les seves afirmacions amb la
publicació de les quotes dels curs 2014-15 i del curs 2015-16 per
tal de poder-les comparar.