La figura de PTSC a totes les etapes

Des que la setmana passada la Conselleria va anunciar que s’incorporarien de forma estable nous Professors Tècnics de Serveis a la Comunitat (PTSC) a secundària, tal com es regula a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig de 2019, hi ha hagut molt d’enrenou degut al fet que, al mateix temps, es comunicava als educadors socials que treballaven a alguns centres de secundària per el “Programa de prevenció a l’abandonament escolar dels alumnes d’Educació Secundària de Balears” que la seva figura no continuaria existint com a tal el proper curs.

Des d’UOB Ensenyament ens mantenim al marge del debat sobre els coneixements, eines, habilitats i tècniques que puguin tenir uns o altres, ni dubtam tampoc del bons resultats i les valoracions positives de la feina feta. El que sí tenim clar, com no pot ser d’altra manera, és la necessitat d‘una figura que ajudi a consolidar la relació del centre amb la comunitat i les famílies i a prevenir l’abandonament escolar, entre altres funcions.

Com hem esmentat abans, la normativa marca el següent (article 19):

1. Els departaments d’orientació (DO) són els òrgans responsables de garantir la intervenció psicopedagògica i de contribuir al desenvolupament de l’orientació educativa, social i professional dels alumnes dels centres docents que imparteixen els ensenyaments d’educació secundària obligatòria i/o postobligatòria.

2. S’han de constituir departaments d’orientació als centres següents: instituts d’educació secundària (IES), centres concertats que imparteixen educació secundària, centres integrats de formació professional (CIFP), centres de règim especial i centres d’educació de persones adultes (CEPA).

3. Els departaments d’orientació estan integrats per:

a) Professors de l’especialitat d’orientació educativa.

b) Professors tècnics de serveis a la comunitat.

c) …

És cert que per accedir a una plaça de PTSC pots tenir titulacions de sociologia, antropologia, treball social, pedagogia, psicologia… però també educació social. Per tant, un educador/a que vulgui optar a la figura de PTSC ho podrà fer, això sí, haurà de tenir el màster en formació del professorat (MFP) i la titulació necessària de català.

S’han sentit també algunes veus apuntant que aquestes titulacions requerides per al perfil de PTSC poc tenen a veure amb la intervenció socioeducativa i no poden realitzar les mateixes funcions que una educador/a social. No tothom comparteix aquest punt de vista. A la inversa es podria dir que les educadors/es socials no són personal docent i no compten, per tant, amb un coneixement del funcionament del Sistema Educatiu. En qualsevol cas aquest seria un aspecte que es podria tenir en compte en la perfilació de les places.

Recordam aquí les funcions de caire socioeducatiu de la figura de PTSC:

  1. Prevenció i detecció d’indicadors de risc

  2. Posada en marxa de protocols d’assetjament, absentisme, identitat sexual

  3. Facilitació de processos de canvi a nivell familiar.

  4. Detecció, seguiment i intervenció amb NESE, concretament Incorporacions tardanes i Condicions Personals/Història escolar.

  5. Creació i posada en marxa de programes diversos adaptats a les necessitats detectades a cada centre: millora de la convivència, acompanyament a l’alumnat nouvingut

  6. Coordinació amb serveis externs específics públics i privats.

  7. Participació a “Comissions educatives” i “Comissions sanitàries”.

  8. Fa treball en xarxa sociocomunitària i treball en equip amb l’Orientador/a Educatiu/va o de centre,  professionals docents, equips directius i equips de suports…

UOB considera una bona notícia que la figura de PTSC, que ja és present a primària, pugui incorporar-se a totes les etapes de l’educació tal com fa anys que aquest col·lectiu reclama.

Correspondrà a l’administració vetllar i dotar de mitjans perquè aquestes funcions es desenvolupin com pertoca.