La Conselleria continua obligant els interins a seleccionar totes les places. Resum mesa sectorial 20/6/19

Avui ha tingut lloc una Mesa Sectorial on s’han tractat els següents temes:

1. Comissions de serveis per proveir llocs de feina de la Inspecció Educativa 


En aquest punt s’ha tractat l’esborrany rebut (enllaç). l’Administració ens ha informat que aquests anys s’ha anat incrementant el nombre d’inspectors i que ara s’arribarà a un total de trenta entre totes les illes. De l’esborrany s’ha corregit un error, concretament a l’apartat «Requisits dels participants», lletra «b». S’ha canviat «deu anys» per «sis anys», quedant el redactat de la següent manera: «Acreditar una antiguitat mínim de sis anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència mínima de la mateixa durada». També s’ha destacat que en el punt 4.3. (Coneixement d’idiomes) del barem, puntuaran els certificats de nivell B2 i superiors.

2. Procés d’adjudicació de destinacions provisionals i de substitucions

 

S’ha tractat l’esborrany rebut (enllaç). l’Administració ens ha dit que en els tràmits d’adjudicacions la visualització de les places serà distinta a com era fins ara. Veurem una caràtula, prèvia adjudicació, on apareixerà la informació del centre, característiques, perfils genèrics, estudis que ofereix… 

El calendari previst per realitzar el tràmit d’estiu de selecció de places és el següent:

·Funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i desplaçats per manca d’horari: del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de juliol a les 12.00 hores.

·Funcionaris docents en practiques: del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29 de juliol a les 12.00 hores.

·Funcionaris interins docents: del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5 d’agost a les 12.00 hores.

Cal recordar que aquestes dates no són oficials fins que no surtin publicades en el BOIB.

Hem demanat el següent: 

-Que els esborranys dels documents a tractar en mesa se’ns enviïn amb un major marge de temps per tal de poder fer la comparativa i estudi amb suficients garanties. Aquesta vegada s’han enviat dos esborranys 48 hores abans de la mesa i dues actes amb menys de 24 hores respecte la mesa. 

-Que s’elimini l’obligatorietat d’haver de marcar totes les places docents en el tràmit d’adjudicació de destinacions provisionals. 

-Que si finalment es manté l’obligatorietat de marcar totes les places, a aquells que se’ls hi adjudiqui mitja jornada i volen anar tres dies al centre, puguin. 

-Que en l’ordre d’adjudicació, les comissions de serveis demanades per motius personals es situïn més amunt. 

-Que els funcionaris de carrera que es trobin en situació d’expectativa per no tenir la capacitació de català, siguin adjudicats a continuació dels funcionaris docents en pràctiques o, en tot cas, just abans; és a dir, en la darrera posició pel que fa a funcionaris de carrera. 

-Que se substitueixi el termini de «vint-i-quatre hores» per la mateixa expressió que a la convocatòria del curs 2017-2018, és a dir, que es doni un termini de «un dia hàbil». 

-Que no es modifiquin ni suprimeixin places un cop iniciat el termini de realització dels tràmits telemàtics per a la selecció de places. 

-Que ens informin si s’autoritzaran places compartides entre dos cossos diferents. 

-Que ens diguin quantes renúncies s’han presentat al·legant causa de força major o circumstàncies excepcionals durant aquest curs. 

-Que es faci referència clara sobre quins interins cobraran l’estiu, a part dels que ja sabem que el cobraran. 

-Que quan s’adjudica una plaça sempre es comuniqui telefònicament i per correu electrònic a l’interessat, no una o altra manera sinó les dues per tal de garantir-ne la recepció. 

-Que ens aclareixin, en els casos de places difícils de cobrir, si es traurà la corresponent convocatòria extraordinària abans de recórrer a altres especialitats afins. 

-Que ens facilitin el llistat sencer de perfils (amb els no significatius inclosos). 

-Que es convoqui una mesa de perfils i de revisió de l’annex 4. El tema dels perfils també podria anar al Grup de Treball que se va constituir. 

-Que hi hagi un/s informàtic/s de guàrdia (horabaixes, cap de setmana) durant les adjudicacions d’estiu. 

-Que des de l’aplicatiu de baremació es puguin generar pdf’s de les llistes. I si no és possible, que se’ns enviïn en el mateix format emprat els darrers anys. Hem recordat que a altres comunitats autònomes, com Catalunya, els interins poden fer la consulta telemàtica i descarregar els corresponents arxius en pdf (arxius d’elevat nombre de pàgines). 

-Que es retornin les programacions d’oposicions i que es permeti presentar-les dins un sobre precintat. Sobre aquest tema la Conselleria ens ha «respost» amb un silenci absolut. 

-Que la Conselleria pengi les actes a la seva pàgina web i que dugui el tema a mesa.

3. Borsa oberta

La Conselleria estudia la possibilitat de publicar dues convocatòries de borsa oberta:

-Borsa permanentment oberta: es tractarà un cop iniciat el curs, no abans, i amb efectes a partir del curs 2020-2021. 

-Borsa extraordinària oberta: a tractar properament i amb efectes pel curs 2019-2020. És important destacar que la intenció de l’Administració és que només es pugui recórrer a persones d’aquesta borsa si prèviament s’han esgotat tots els aspirants de l’especialitat en qüestió que es varen apuntar a la proppassada convocatòria d’interins (entre el 15 i el 29 de gener de 2019). 

En tenir més novetats us seguirem informant.