151 accidents laborals comunicats el curs 14-15

La Memòria d’activitats preventives del curs 2014-2015, que es presentà a la reunió del Comitè Intercentres de Seguretat i Salut per al personal docent Universitari d’ahir dijous 28 de gener, registra un total de 151 comunicacions d’accidents laborals. Hi destaquen les caigudes, accidents in itinerere i la manipulació de càrregues.

S’han presentat 13 sol·licituds de malalties professionals de les quals se n’han reconegut 8. Una no ha estat admesa i la resta està pendent de resoldre. La Memòria recorda que els interessats han de notificar les possibles malalties professionals per al seu reconeixement i adaptacions laborals pertinents.  S’han rebut 5 sol·licituds d’avaluació extraordinària medico laboral,
de les quals se n’han resolt dues, una és “amb restriccions temporals” i
dues resten pendents d’estudi.

Hi ha hagut 151 comunicacions de treballadores gestants i s’han realitzat 72 actuacions post-part.

El Servei de Prevenció ha dut a terme 17 avaluacions de riscs laborals als centres que analitzen la seguretat, higiene, ergonomia, psicosociologia i planificació de l’activitat preventiva. Les avaluacions es fan a petició dels centres, que n’han de justificar la necessitat. A partir del curs passat el Servei de Prevenció ofereix una jornada de formació al claustre del centre avaluat.

L’IBISEC ha contractat l’elaboració de 16 manuals d’autoprotecció. Per contactar amb l’IBISEC:

  • suport@ibisec.caib.es
  • Telèfon 971787370
  • Fax 971176942

S’està ultimant l’oferta semestral de cursos de formació en matèria de riscos laborals, que s’enviarà als delegats i centres docents.

A la pregunta d’UOB sobre el requeriment d’Inspecció de Treball, que l’any passat va demanar una memòria de la planificació de reconeixements mèdics, la Conselleria informà que es va remetre a Treball còpia de l’acta del Comitè Intercentres on reclamava un servei propi de prevenció. Pel que fa a la planificació de reconeixements mèdics la situació és la mateixa que amb el PP: no existeix com a tal per manca de mitjans.

Pel que fa a la retirada d’amiant la informació de la Memòria és molt escassa. Tractam la qüestió en una altra entrada del blog.