Convocades 15 noves places de professors especialistes

Al Boib núm. 141 de dissabte 26/9/15, Secció II, es publica la resolució
per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres
públics no uiversitaris depenents de la Conselleria d’Educació, de les
quals 11 corresponen a l’especialitat de Cuina i pastisseria.

Les places que s’oferten són les següents:

A l’Escola d’Art d’Eivissa

 • Especialitat: Tècniques del Metall (Forja artística)

Al CIEIP Son Serra (Mallorca)

 • Especialitat: Cor

A Formació Professional Específica

 • IES Isidor Macabich (Eivissa). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Sa Serra (Eivissa). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES S’Algarb (Eivissa). Mòdul de Comunicació alternativa (llengua de signes)
 • IES Marc Ferrer (Formentera). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Marc Ferrer (Formentera). Especialitat: Serveis de restauració
 • IES Juníper Serra (Mallorca). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Sureda i Blanes (Mallorca). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Alcúdia (Mallorca). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Calvià (Mallorca). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Guillem Colom Casasnovas (Mallorca). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Puig de Sa Font (Mallorca). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Maria Àngels Cardona (Menorca). 2 places de l’especialitat de Cuina i pastisseria

Podeu consultar el document complet del Boib, perfil de les places, barem de valorcació de mèrits, etc al següent enllaç: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10376/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació va des d’aquest dilluns 28/9/15 a divendres 2/10/15, ambdós inclosos.

Trobareu el model oficial de sol·licitud a l’annex 3 d’aquest Boib, a la web de la Conselleria http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=38 o al registre de la Conselleria d’Educació.

Pel que fa a la documentació a aportar, cal currículum i
acreditació documental dels mèrits i requisits. No es tendran en compte
els mèrits que no s’acreditin abans d’acabar el termini per presentar
les sol·licituds ni els requisits que no es compleixin en la data final
del termini.

Les sol·licituds seran examinades per una Comissió de Valoració
formada pel cap de Servei de Secundària (com a president), el cap del
Departament de Formació Professional, la cap de la Secció V i la cap del
Negociat XIII com a vocals, a més d’un funcionari del Servei de
Provisió Educativa com a secretari.

Un cop valorades les sol·licituds, es publicarà a la web de la Conselleria la llista provisional d’admesos i exclosos.

A partir de l’endemà d’aquesta publicació, s’obrirà un termini de tres dies hàbils per presentar al·legacions i esmenar motius d’exclusió.

Posteriorment, es publicaran a la mateixa web les llistes definitives de persones admeses i excloses ordenades per puntuació i amb indicació de la causa d’exclusió si n’és el cas.