Publicada la convocatòria del procés d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2015-16

Resolució al BOIB:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10347/568383/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce