El conseller d’Educació i Universitats rep els representants d’UOB

Avui dematí, a les 11 hores, el conseller d’Educació Martí March, acompanyat de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i del director general de Planificació, Antoni Morante, ha rebut a la Conselleria els representants d’UOB.

Abans de seure a la taula hem fet obsequi al sr. conseller d’aquesta foto:

El sr. March ha iniciat les converses referint-se al Pacte per l’Educació com a document de referència bàsica, a partir del qual redactaran un pacte de mínims comptant amb els diversos sectors de la comunitat educativa. El document resultant es traslladarà al Parlament i intentaran assolir un acord polític el més inclusiu possible. Ha afegit que per assolir una llei educativa de consens també s’haurà de tenir en compte l’àmbit estatal.

Tot seguit ens ha cedit la paraula i hem començat per lliurar-li un document amb les propostes d’UOB, que reproduïm a continuació i que després hem anat tractant punt per punt:

Propostes d’UOB Ensenyament traslladades al conseller d’Educació i Universitats, Martí March, a la reunió bilateral de dilluns, 27 de juliol de 2015, perquè siguin incloses al full de ruta de la Conselleria.

TAULA REIVINDICATIVA
1) Compliment de tots els apartats de la taula reivindicativa de la vaga indefinida.

LOMCE
2) Publicació d’un Decret llei per a l’ajornament dels currículums LOMCE de Secundària decretats per l’anterior Govern balear, segons el document de treball de l’Assemblea de Docents, a fi de garantir les places docents de matèries afectades (Música, Plàstica, Tecnologia, Filosofia, etc.), assegurar la formació integral dels alumnes i evitar a les famílies despeses innecessàries en llibres de text.

RÀTIOS I HORARIS
3) No aplicació de l’augment de ràtios fins a un 20% i compromís d’assolir les mitjanes dels països de l’OCDE (21 a Primària i 24 al primer cicle de Secundària).
4) Retorn al màxim de 22-23 sessions setmanals a Primària i 18 a Secundària.
5) Informació sobre les quotes docents dels darrers cinc cursos, tal com UOB té sol·licitat des del 17 de juny, així com del proper curs 2015-1016, per poder analitzar la seva evolució.
6) Publicació anual de les quotes dels centres un cop tancades.
 

RISCOS LABORALS
7) Creació d’un Servei de Prevenció de Riscos Laborals propi, tal com UOB va sol·licitar el 23 de març.
8) Publicació del llistat de centres on s’ha retirat l’amiant i on encara està pendent, tal com tenim sol·licitat des del 2 de juliol.

CONDICIONS SOCIOLABORALS
9) Establiment d’un calendari per a la recuperació dels sexennis i complements perduts.
10) Convocatòria d’oposicions a Primària i Secundària per a l’any 2016, el més aviat possible a fi que els aspirants puguin preparar-les amb temps.
11) Eliminació de la consolidació del complement de director. En cas de manca de candidats al càrrec, estudi d’altres incentius.

CATALÀ LLENGUA VEHICULAR
12) Llei educativa o Decret que estableixi l’ensenyament 100% en català, a excepció de les matèries d’altres llengües i de l’aprenentatge voluntari de matèries en llengües estrangeres (Seccions europees, etc.).
13) Mentre tal disposició no arribi, verificació del compliment del Decret de mínims als centres educatius mitjançant el Servei d’Inspecció Educativa, i establiment de mesures per fomentar l’ensenyament en català.
 

SITUACIÓ POSTERIOR AL TIL
14) Comprovació que les vacants perfilades amb B2 d’Anglès per al curs 2015-16 i següents formen part del programa de Seccions europees o del British Council, atès que per al proper curs només ho justifiquen així una petita part.
15) Publicació de les despeses de l’Escola Oficial d’Idiomes derivades de la impartició de cursos d’Anglès arran dels requisits del TIL, i de la partida corresponent posterior a la seva derogació. En cas que el nou pressupost sigui inferior, informació de la destinació que es donarà a la quantitat estalviada.

LLEI DE LLIBERTAT SINDICAL
16) Cessió immediata d’un local al nostre sindicat en compliment de la Llei orgànica de llibertat sindical, tal com ho tenim sol·licitat des del 30 de gener de 2015.Palma, a 27 de juliol de 2015

Pel que fa a la LOMCE, el conseller ha explicat que passat demà, dimecres 29 de juliol, té una reunió bilateral amb el ministre, a la qual fa comptes demanar la paralització del calendari d’aplicació, sobre tot pel que fa a les revàlides. Veu probable un canvi de correlació de forces estatals després de les eleccions, que podria comportar un acord de mínims que donàs lloc a una nova llei educativa. El 13 d’agost hi haurà una conferència sectorial amb les comunitats autònomes, 12 de les quals no són del PP, on també es preveu una petició de paralitzar la LOMCE.

A les nostres preguntes sobre els motius per no emetre el Decret llei, el sr. March ha contestat que aquesta via no els agrada, que el Tribunal Constitucional qüestiona la seva aplicació a temes educatius i que consideren que no hi havia alternativa de currículums si es derogaven els aprovats pel Govern Bauzá. No ha entrat a valorar el document de treball dels assessors jurídics de l’Assemblea de Docents, que proposa una alternativa curricular un cop derogats els currículums via Decret llei. Nosaltres hem esmentat la contradicció que suposa el fet que el govern emeti un Decret llei per
paralitzar projectes de noves grans superfícies
i no hagi utilitzat la
mateixa via per ajornar l’aplicació de la Lomce.

El sr. Morante ha afegit que Ordenació ha començat a fer feina sobre la qüestió a partir de les aportacions d’entitats com l’Assemblea de Docents i STEI, que avui mateix s’havia de reunir amb la plataforma CREA i que demà ho farà amb la plataforma en defensa de la Filosofia, i que volen marcar distàncies amb la línia de treball de l’anterior Govern.

Sobre la recuperació de complements, la sra. Sánchez ha dit que estan fent el càlcul del cost total. El sr. March ha afegit que s’haurà de negociar amb Hisenda i que faran un calendari d’aplicació. Pel que fa a la carrera professional, ha manifestat que se n’ha de parlar amb tranquil·litat per arribar a un consens.

A la petició d’oposicions, el sr. March ha respost que no tenen clar que sigui convenient convocar-les per a l’any 2016, perquè volen acumular el màxim de places disponibles a partir de les taxes de reposició. Tenen pendent de fer un estudi de les especialitats per a les quals es convocaran. Ha manifestat la intenció de negociar amb el sector la millor manera de dur-les a terme, atès, segons les seves paraules, l’alt cost que suposa convocar-les.

A la nostra pregunta sobre si les programacions a preparar per a les oposicions hauran de ser LOMCE, el sr. March ha dit que ara mateix no tenen resposta però que creu que el més probable és que no. La sra. Sánchez ha afegit que en tot cas s’haurà de revisar tot el document d’oposicions pel que fa a programacions, titulacions, etcètera, perquè encara és vigent el de 2004.

Han pres nota de la proposta d’eliminar la consolidació del complement de director i han admès que hi pot haver altres maneres d’incentivar la presentació de candidatures, per exemple amb un augment del complement durant l’exercici del càrrec.

Pel que fa a l’ensenyament en català, el sr. March ha dit que un cop derogat el TIL és necessària una base jurídica que parteixi del Decret de mínims, que ha considerat que fins ara ha estat una bona eina. Ha expressat la intenció de fomentar l’autonomia dels centres, tant els que fan immersió com els que no, i la necessitat de disposar de projectes lingüístics avaluables. Ha dit també que duran endavant un pla de foment d’una tercera llengua perquè els resultats de la política del PP no han estat bons. Ha esmentat el fet que fins ara totes les normatives fins han estat consensuades i aprovades per governs del PP com la Llei de normalització lingüística i el Decret de mínims. També s’ha referit a l’Ordre Rotger.

Nosaltres hem incidit en el fet que amb els Governs de Pacte no s’ha vist un canvi en l’impuls i aplicació de les normatives, i que aquesta manca de suport ha comportat un sobre-esforç dels docents a l’hora d’aprovar i aplicar projectes lingüístics que van més enllà del 50%.  Hem insistit en la necessitat que el Govern ordeni un ensenyament 100% en català, i que només es prevegin excepcions allà on es demostri que els coneixements del castellà es veuen afectats per aquesta circumstància, i hem recordat que l’ensenyament íntegrament en català és una reivindicació que ja es va fer el 2001 amb “PROCLAMA PER L’ENSENYAMENT

EN CATALÀ”, signada per Josep Massot i Muntaner, Josep

Melià i Pericàs i Gabriel Oliver, “Majoral”.

Davant la nostra petició de fomentar l’ensenyament en català i donar un nou impuls a les Comissions de Normalització Lingüística dels centres, el sr. March s’ha decantat per considerar primer la situació segons quin sigui cada centre. El sr. Morante també ha esmentat la necessitat disposar d’una radiografia dels assoliments lingüístics centre per centre, i ha manifestat la intenció de posar en mans del Servei d’Inspecció la tasca d’assessorar, donar suport i aportar recursos als centres, amb la finalitat de recuperar els coneixements de català. El sr. March ha afegit que el IAQSE pot ser un instrument útil per avaluar la situació actual, que volen actuar amb la màxima transparència i que aportaran informació i suport als centres per millorar resultats. Ha expressat la voluntat de potenciar el coneixement i l’ús del català i s’ha referit a la recuperació del requisit a Funció Pública i a la intenció de fer el mateix amb els canals de televisió suprimits pel PP.

Un cop ha quedat clar que la Conselleria no està per ordenar l’ensenyament 100% en català, caldrà veure si totes aquestes mostres de bona voluntat es fan o no realitat.

Arribats a la qüestió de les places perfilades amb B2 sense que consti que formen part del programa de Seccions europees, del Pla Pilot Plurilingüe, o de l’acord amb el British Council, aparegudes a l’oferta de vacants per al proper curs, han dit que ho comprovaran i que de cap manera no hi pot haver places TIL. Continuarem informant al respecte. Pel que fa a quina titulació han d’aportar els docents de matèries no lingüístiques en llengua estrangera, i si fa falta habilitació, atès que no consta a les bases generals, es revisarà igualment per a futures convocatòries, tot i que suposen que ha de ser també el B2, tenint en compte la normativa estatal, i que l’habilitació és necessària.

Sobre el possible estalvi en cursos d’Anglès d’EOI un cop derogat el TIL, no han fet cap càlcul. El sr. Morante ha afirmat que no es faran tants de cursos com abans i que està previst impulsar el programa EOIES, consistent en fer classes d’anglès als alumnes dels IES amb professors dels centres per preparar els examens de l’EOI.

El sr. March ha expressat la voluntat de professionalitzar la Conselleria d’Educació i ha valorat molt negativament l’estat amb què se l’han trobada pel que fa a estructura i organització. Ha manifestat la decisió de dotar-la de transparència cap a centres públics i concertats i cap a l’opinió pública.

Per part nostra, hem recalcat que també volem transparència pel que fa als drets que ens assisteixen com a sindicat, i que de l’Administració no volem res més que allò que ens pertoqui per llei, i hem recordat que estam pendents del local. El sr. conseller i la directora general de Personal ens han dit que hi estan fent feina i que després de nosaltres hi ha dos sindicats més que també el reclamen.

Hem parlat també del futur del Consell Escolar de les Illes Balears. El sr. March ha dit que estan per un altre model, no tan controlat per l’Administració i que tingui les funcions d’un Parlament educatiu. Ha explicat que preveu una primera fase amb una reforma dels estatuts, que passaria pel Parlament, i una segona on el seu funcionament es mouria en tres eixos: un establiment de noves funcions, que s’haurien de definir, una ampliació de la representació, i la creació de comissions mixtes de seguiment. Ha exposat també la possibilitat que el president sigui elegit per la Conselleria a partir d’una terna proposada pel mateix Consell Escolar, a fi que compti amb el suport de la base educativa. S’ha proposat enllestir aquestes reformes en el termini d’un any o any i mig. Nosaltres hem expressat la nostra preocupació pel fet que el procés de reforma del
Consell Escolar pugui suposar un fre a la
incorporació immediata de noves forces sindicals com la nostra
.

Amb aquest darrer punt s’ha tancat la trobada entre el sr. conseller i els directors generals de Personal i Planificació amb els representants d’UOB. Lamentam que el sr. March continuï negant-se a
publicar un Decret llei sense aportar cap argument de pes
. Mentre no es
demostri el contrari, aquesta via legislativa és l’única manera
d’ajornar la LOMCE a Secundària i evitar així els perjudicis que
ocasiona: pèrdua de places docents de matèries afectades, impossibilitat
de donar una formació integral dels alumnes, despeses innecessàries a
les famílies per la compra de llibres, etcètera.