Reunió bilateral amb la DG de Planificació i Centres per tractar l’esborrany del nou ROC

Dilluns dia 29 vàrem tenir una reunió bilateral amb el Director General de Planificació i Centres, Antoni Morante i la Cap del Departament de Planificació i Centres, Antònia Serra on ens varen exposar les directrius que havien seguit per a l’elaboració de l’esborrany del nou ROC.

Des d’UOB som ben conscients que el ROC del 2002 havia quedat obsolet en alguns aspectes i que era necessària una actualització. No obstant això, volíem tractar una sèrie de punts de l’esborrany que ens han generat dubtes.

Passam a resumir les qüestions que vàrem plantejar i les respostes per part de la Direcció General de Planificació i Centres:

1. Quin serà el recorregut d’aquest Decret fins a la seva publicació al BOIB?

Tot i que ara mateix des dels sindicats ja podem fer arribar les al·legacions que considerem a la DG de Planificació i Centres, l’esborrany sortirà a exposició pública (si no hi ha res de nou) dia 13 d’abril, que serà quan es publiqui (l’esborrany) al BOIB. El termini d’exposició pública serà de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al BOIB, això ens duu fins dia 4 de maig.

Després d’aquest termini es convocarà la corresponent Mesa Sectorial i paral·lelament el text també serà objecte de debat en el Consell Escolar de les Illes Balears que n’emetrà el corresponent informe de caràcter consultiu per part de Conselleria. 

La intenció és que el nou ROC estigui aprovat a finals de 2021 o, com a tard, a inicis de 2022. En qualsevol cas, la seva entrada en vigor seria a partir del curs 2022-2023, coincidint amb la implantació del nou ordenament organitzatiu i curricular previst per la LOMLOE en els nivells de 1r, 3r i 5è de Primària, 1r i 3r d’ESO, i 1r de Batxillerat.

2. La implantació d’àmbits de 1r a 3r d’ESO.

La modificació que fa la LOMLOE sobre la LOE, en el seu article 24 diu literalment que “es poden agrupar en àmbits” les matèries de:

Biologia i geologia.

Educació física.

Educació plàstica, visual i audiovisual.

Física i química.

Geografia i Història.

Llengua castellana i literarura i, si n’hi ha, llengua cooficial i literatura.

Llengua estrangera.

Matemàtiques.

Música.

Tecnologia i digitalització.

No obstant això, el redactat de l’article 12.4 de l’esborrany del nou ROC afegeix un grau més d’obligatorietat en la implantació dels àmbits dient que “es procurarà” agrupar les matèries en àmbits. 

Partint del fet que  l’aplicació d’estratègies didàctiques pròpies s’ha de recollir a la concreció curricular, i requereix l’aprovació del claustre de professorat i del consell escolar del centre (art. 8.4 de l’esborrany del nou ROC), des d’UOB no enteníem a què responia aquesta diferència entre l’opcionalitat que estableix el redactat de la LOMLOE (art. 24) i el major grau d’obligatorietat que estableix el redactat del nou ROC.

Des de Planificació i Centres ens varen respondre que són partidaris de la implantació dels àmbits de 1r a 3r d’ESO, d’acord amb les tendències pedagògiques actuals. No ens varen dir quines.

Des d’UOB, sense entrar a valorar la idoneïtat o no d’aquesta mesura, volem recordar i defensar la sobirania del claustre a l’hora d’implantar aquests tipus d’estratègies. Cada claustre ha de poder decidir lliurement (com ja estableix la mateixa normativa) sense cap tipus de pressió per part de la directiva, inspecció educativa o la pròpia Conselleria. Per aquest motiu, defensarem un redactat on això sigui ben evident i fugir així de redactats tendenciosos.

3. Quina necessitat hi havia de fer un ROC únic per a Infantil, Primària i Secundària?

Planificació argumenta que hi ha molts aspectes organitzatius que són comuns als centres, independentment de l’etapa que imparteixin. També varen defensar que actualment hi ha centres de Primària que ja imparteixen l’etapa d’ESO, són els anomenats CEIPIESO i que la intenció és anar incrementant aquesta tipologia de centres.

Des d’UOB trobam que aquesta opció força a haver de fer un redactat molt general, ja que hi ha especificats organitzatives pròpies de cada etapa que queden diluïdes quan es regula de manera més àmplia. Entenem que un document com el ROC, que és un document de consulta recurrent per tota la comunitat educativa i especialment per part del professorat, ha de servir perquè tothom pugui resoldre els dubtes que tengui pel que fa a l’organització de cada etapa educativa. Consideram que la practicitat a l’hora de resoldre dubtes concrets fa més adient la publicació de dos ROC diferenciats. Un per Primària i un altre per Secundària, com els que ara mateix són vigents, que daten de l’any 2002. Entenem que el cas dels CEIPIESO quedarien entre dues aigües, però és evident que, ara per ara, aquests centres representen una proporció mínima (només n’hi ha 2) de tots els centres educatius de Balears.

4. Com així han desaparegut les comissions de l’articulat de l’esborrany del nou ROC?

L’esborrany del nou ROC no contempla l’existència de comissions, més enllà de la Comissió de Coordinació Pedagògica o la Comissió de Coeducació. Així idò, comissions com la Comissió de Normalització Lingüística, la Comissió d’Activitats Extraescolars o la Comissió Mediambiental no són d’obligada constitució, d’acord amb l’establert a l’esborrany del nou ROC. 

Des de Planificació i Centres argumenten que l’autonomia de centres permetrà que cada centre organitzi i creï les comissions que consideri necessàries. 

Des d’UOB consideram aquesta interpretació del concepte d’autonomia de centres com una temeritat i defensam la necessitat de la inclusió dins l’articulat del nou ROC de comissions que entenem com a estratègiques com són la Comissió de Normalització Lingüística o la Comissió Mediambiental, sense perjudici que el centre (dins la seva autonomia) pugui crear-ne de noves, si les considera necessàries. 

5. Com influirà el redactat del nou ROC amb l’elaboració dels nous Criteris de la Conselleria d’Educació i Universitat per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres docents públics?

Des d’UOB estam vigilants a quines noves tasques o coordinacions que haurà d’assumir el professorat a partir del redactat del nou ROC per defensar que vagin acompanyades d’una dotació horària adient i no sobrecarregar (encara més) al professorat.

6. Suggeriment de canvi de l’ordre en què apareixen els òrgans col·legiats i els òrgans unipersonals a l’esborrany del nous ROC.

El redactat de l’esborrany del nou ROC fa aparèixer primer els òrgans unipersonals de govern (Capítol II) després els òrgans col·legiats de govern (Capítol III).

Des d’UOB, vàrem suggerir que es canviés l’ordre i que primer apareguin els òrgans col·legiats i posteriorment els òrgans unipersonals com ja fa la pròpia LOE o l’actual ROC de 2002.

7. Organització del nou curs escolar d’acord amb l’evolució de la pandèmia.

Des d’UOB vàrem demanar sobre quines mesures es preveuen de cara al proper curs 21-22 pel que fa a la gestió de la pandèmia dins els centres escolars.

Des de Planificació i Centres ens varen assegurar que es mantindrien mesures com ràtios per davall de la mitjana d’abans de l’esclat de la pandèmia, la necessitat d’ús de mascaretes o la necessitat de ventilació constant dels espais. A banda d’aquestes mesures, i atenent a la situació pandèmica que encara és molt volàtil, se n’anirien adoptant d’altres arribat el moment.

Des d’UOB estarem atents per a que aquestes mesures garanteixin la seguretat dels professorat i que es prenguin amb l’antelació suficient per no caure en improvisacions.