Etiqueta: Perfilació

Marginació del claustre a la perfilació de places per a comissions de servei. Per aquí no passam!

Mesa sectorial extraordinària

Circular 262 (1)/2022

Ahir dijous, 15 de setembre, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter extraordinari. Per part de la Conselleria hi varen assistir el conseller, Martí March, el secretari general, Tomeu Barceló, la directora general de personal docent, Rafaela Sánchez, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández i la cap del Departament d’Inspecció Educativa, Camila Tudurí. 

Abans de l’inici de la mesa, UOB Ensenyament, juntament amb les altres organitzacions sindicals varen forçar el conseller a convocar una Mesa Sectorial de caràcter tècnic per negociar les Instruccions d’avaluació que afectaran aquest curs als nivells on s’aplica el currículum LOMLOE:

 • 1r, 3r i 5è de Primària
 • 1r i 3r d’ESO
 • 1r de Batxillerat

Des d’UOB Ensenyament volem deixar ben clar que no acceptarem unes Instruccions d’avaluació que suposin augmentar encara més la càrrega burocràtica que ja pesa sobre els docents. Ras i curt, volem fer classe que és el que ens agrada i sabem fer, no volem passar el temps fent paperassa! Davant això el conseller es va comprometre a convocar una Mesa Sectorial de caràcter tècnic per al proper dimecres 21 de setembre. Podeu veure el comunicat de premsa que vàrem publicar ahir, AQUÍ.

Quant a l’ordre del dia de la Mesa d’ahir, els temes que s’havien de tractar eren de prou importància com per quedar i lluitar pels companys. La convocatòria estava integrada per tres punts:

1. Esborrany resolució perfils educatius

2. Projecte de decret de transport escolar

3. Projecte de decret que regula la inspecció educativa

1. Esborrany resolució perfils educatius

La resolució de perfilació de places és una de les obsessions malaltisses del tàndem Martí March-Antoni Morante. La idea de la Conselleria és que a partir del curs que ve, els centres puguin perfilar fins a un 20% de places del total de la quota de professorat del centre. Aquestes places es cobririen per comissions de servei amb una durada d’un curs que es podrien anar prorrogant sempre que cap funcionari de carrera ocupés aquella plaça mitjançant un concurs de trasllats. Així idò, la mobilitat per concursos de trasllats sempre estaria administrativament per damunt de les places perfilades per comissions de serveis i les places vacants d’una determinada especialitat no podrien quedar bloquejades al concurs de trasllats pel fet d’estar ocupades per funcionaris de carrera en comissió de serveis per una plaça perfilada.

No obstant, des d’UOB Ensenyament hi veiem dues línies vermelles a n’aquesta proposta que mai traspassarem:

1. El no de Martí March a introduir com a requisit per a la perfilació de places l’aprovació per part del claustre de la proposta de perfilació feta per l’equip directiu que en un segon terme s’hauria d’aprovar definitivament en el Consell Escolar. 

Des d’UOB Ensenyament no aturarem de reivindicar tot el poder per als claustres i el reconeixement de la figura dels directors com primus inter pares que ocupen una situació de poder delegat. Només reconeixent una sobirania plena al claustre aconseguirem avançar cap a la plena autonomia de centres. Així com està redactat a l’esborrany, només se sol·licita un informe al claustre que en cap cas és vinculant. Paper banyat. 

2. El fet que a l’hora de concedir les comissions de servei, primer s’assignin aquelles comissions de servei per places perfilades i després les comissions per motius personals que inclouen casuístiques com: 

– Atenció de familiars afectats per una malaltia greu o per situació de discapacitat.

– Conciliació familiar quan es tenen fills menors de 12 anys.   

– Embaràs.

La imminent de reducció de la interinitat arran dels processos d’estabilització prevists (concurs de mèrits i oposicions) farà que, previsiblement, el curs 23-24 ens situem al voltant d’un 8% d’interins. A mesura que les places vacants es vagin ocupant amb els nous funcionaris les opcions per aconseguir una plaça en comissió de serveis es reduiran. Si a n’això hi afegim la prioritat en l’assignació de les comissions de servei per places perfilades encara més dificultats hi haurà per poder aconseguir una plaça per una comissió de serveis concedida per motius personals. 

No obstant, aquesta qüestió de la prelació a l’hora de la concessió de les comissions de servei encara es podria arribar a revertir a l’hora de negociar la convocatòria de les comissions de servei per al curs 2023-2024 amb la Direcció General de Personal Docent. Des d’UOB Ensenyament no ens mourem ni un pam en aquesta reivindicació. 

2. Projecte de decret de transport escolar

La veritat és que ens va sorprendre que s’inclogués aquest punt a l’ordre del dia d’una Mesa Sectorial, ja que no entenem molt bé quina relació pot guardar amb les condicions sociolaborals dels docents. No obstant, no podem deixar de reconèixer que és una millora per als alumnes i davant això no podíem fer més que votar favorablement. 

Tota manera, vàrem aprofitar per fer una reivindicació i és que s’inclogués als docents com a beneficiaris del transport escolar en cas que hi hagi places buides que no ocupin els alumnes. Consideram que es podria regular aquest fet i que els docents als quals els quadri bé tant per ruta com per horari el poder agafar el transport escolar, ho han de poder fer, sempre reconeixent la prioritat de l’alumnat, clar.

3. Projecte de decret que regula la inspecció educativa

A n’aquest punt UOB Ensenyament va votar en contra perquè segons el nostre punt de vista des de Conselleria se cerca blanquejar el nomenament irregular de l’actual cap del Departament d’Inspecció Educativa que es va fer mitjançant una lliure designació individualitzada sense concurrència pública per altres possibles candidats que complissin els requisits.

A més, també vàrem fer veure al Conseller que l’esborrany havia obviat per complet una de les funcions que la mateixa LEIB encarregava a la Inspecció Educativa, la vetlla del compliment efectiu dels projectes lingüístics de centre (Article 136.5 de la LEIB):

La Inspecció Educativa ha de supervisar els processos d’elaboració dels projectes lingüístics dels centres i avaluar-ne la implementació i l’impacte en els resultats acadèmics i en els processos de cohesió i inclusió dels alumnes. Si no garanteixen l’assoliment dels objectius establerts, ha d’instar a modificar-los.

Davant aquesta evidència des de la Conselleria no varen poder fer més que admetre que sí que era una funció que li pertocava i que presentàssim l’esmena corresponent perquè així s’inclogués. Des d’UOB farem aquesta feina i hi estarem ben atents, ja que fa anys i panys que reclamam una diagnosi real del grau de compliment dels projectes lingüístics per part d’Inspecció Educativa.

Meses de participació i perfilació de places: UOB no mossega l’esquer!

 • UOB Ensenyament ha pogut votar SÍ a l’esborrany de Decret de Meses de Neogociació i Participació gràcies a les esmenes que hem fet, que ens han acceptat, i que han allunyat tot perill d’una Mesa Sectorial d’Eduació afeblida o amb menys poder de negociació. UOB negocia amb energia i eficàcia!
 • La perfilació de places es regirà pel procediment de Comissions de Serveis.
 • Les places perfilades en comissió de serveis no bloquejaran places en el concurs de trasllats. Els funcionaris que obtinguessin una destinació definitiva en el concurs de trasllats desplaçarien els funcionaris que estiguessin ocupant una plaça perfilada per comissions de serveis.
 • UOB Ensenyament lluita perquè la perfilació de places hagi de comptar amb l’aprovació del claustre.
 • UOB Ensenyament defensa que les comissions de servei per raons de conciliació familiar sempre tenguin prioritat a l’hora d’adjudicació davant l’assignació de places perfilades per comissió de serveis.
 • No queda tancada la negociació quant a la perfilació de places i la Conselleria ens remetrà a una segona mesa.

Ahir, dimecres dia 29 de juny de 2022, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter extraordinari, amb la presència del conseller d’Educació i Formació Professional, el Sr. Martí March, del secretari general d’Educació, el Sr. Tomeu Barceló i de la directora general de Personal Docent, la Sra. Rafaela Sánchez. L’ordre del dia constava de dos punts ben diferenciats:

 1. Esborrany de Decret pel qual es regulen les meses de participació per sectors de la comunitat educativa de les Illes Balears en l’àmbit de l’educació no universitària.

 2. Esborrany de Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional per la qual s’estableixen els criteris que han de regir el procediment per convocar comissions de serveis per a la dotació de places docents amb perfil educatiu als centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

1. Esborrany de Decret pel qual es regulen les meses de participació per sectors de la comunitat educativa de les Illes Balears en l’àmbit de l’educació no universitària.


La Mesa ha estat, pel que fa a aquest punt, una continuació de la del passat 10 de juny, on s’havia acordat que, abans de votar, l’Administració recolliria esmenes de les forces sindicals (i d’altres organitzacions). UOB Ensenyament ha estat l’única força sindical amb representació a la Mesa que presentà esmenes per escrit en temps i forma.  La nostra feina ha estat reconeguda pel propi secretari general per la seva quantitat i qualitat. I, sí, podem dir-ho amb orgull: n’estam satisfets, perquè de les onze esmenes que presentàrem, ens n’han acceptades nou i mitja (això de la ‘mitja’ us ho explicarem més endavant).

La clau de volta ha estat la plena redefinició –i fins i tot ampliació– de les competències de la Mesa Sectorial d’Educació (MSE). Aquesta definició ampliada de competències allunya, en opinió d’UOB, tot perill de buidar de contingut la MSE en favor d’altres instàncies, i fins i tot reforça i institucionalitza el seu poder de negociació.


També ens alegra molt haver pogut defensar els drets de les associacions de docents d’àmbit insular (volem dir d’una sola illa), gràcies a l’esmena de reducció i racionalització del nombre mínim d’associats per a formar part de la Mesa de Docents.

Tanmateix, allò que més lamentam és la no acceptació plena de la nostra esmena que demanava la inclusió a la Mesa de Docents de les associacions de docents d’una àrea o matèria específica. Com a mínim, emperò, hem aconseguit que es reconegui que, en elaborar el seu reglament, la Mesa de Docents ha d’establir espais de participació puntual d’aquelles associacions de docents d’àrea o matèries específiques en aquells aspectes que els afecten.”, aspecte concret que consideram un èxit parcial. Per això us hem dit allò de la ‘mitja’ esmena acceptada.

2. Esborrany de Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional per la qual s’estableixen els criteris que han de regir el procediment per convocar comissions de serveis per a la dotació de places docents amb perfil educatiu als centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.


Aquest és un assumpte que feia temps que sabíem que tard o d’hora la Conselleria posaria damunt la taula. Tenim ben present que l’obsessió per la perfilació de places és un mantra d’aquesta Conselleria, especialment per a la DG de Planificació i Centres i per al centre d’adoctrinament de directors, el CFIRDE-IB. Aquesta línia estratègica ja la va anticipar la Conselleria quan rebérem el primer esborrany de la LEIB, durant el curs 2019-2020. 

A més, el Sr. Antonio Morante ens havia confirmat aquesta obsessió quan el mes de setembre passat ens va presentar l’esborrany del nou ROC, esborrany al qual totes les forces sindicals varen votar en contra. Cal recordar que tant l’aprovació de la LEIB com el desplegament de la LOMLOE han endarrerit finalment l’aprovació de l’esborrany del nou ROC (s’espera que sigui durant el proper curs 2022-2023) i, en conseqüència, la seva aplicació (seria el curs següent, durant el curs 2023-2024).

En aquest sentit, l’esborrany de resolució de perfilació de places que despús-ahir ens varen presentar constitueix la primera passa per a la materialització d’allò que recull la LEIB. 

Des d’UOB Ensenyament sempre ens hem oposat a la perfilació de places per a projectes de centre que no impliquin d’una titulació concreta i específica. No obstant, cal reconèixer que la perfilació de places que ens va presentar la Conselleria no és ni de bon tros similar a la que impera a Catalunya on els directors poden nomenar a dit tant interins com funcionaris de carrera que després ocupen places (en el cas dels funcionaris de carrera) que bloquegen la mobilitat dels funcionaris de carrera via concurs de trasllats.

Cal avançar que l’esborrany de resolució finalment no es va votar i que la Conselleria ens ha emplaçat a presentar formalment les esmenes que vàrem argumentar i tornar a reunir-nos en una segona Mesa per seguir negociant un segon esborrany. 

Tota manera, creim imprescindible informar el professorat perquè sàpiga de què va la cosa i què és realment el que està en joc:

Tècnicament com planteja la Conselleria la perfilació de places?

Es tractaria d’un supòsit més de comissions de serveis a les quals podrien participar lliurement els funcionaris de carrera. Només es podrien perfilar places vacants de la quota (això inclou les orgàniques i les de quota encara no consolidades). En cap cas es podrien concedir a dit a interins o a funcionaris de carrera ja que tot el procés seguiria les mateixes passes d’assignació de comissions de serveis.

El fet que algú ocupi una plaça perfilada en comissió de serveis faria que no s’hi pogués optar per concurs de trasllats?

No. El concurs de trasllats sempre serà el mecanisme de mobilitat original a l’hora d’aconseguir una nova destinació definitiva. Un funcionari que aconsegueixi una determinada plaça orgànica mitjançant el concurs de trasllats faria botar un altre funcionari de carrera que estigués a n’aquella plaça per raó de comissió de serveris per plaça perfilada.

Quantes places podria perfilar un centre?

Segons va afirmar el Secretari General, un centre només podrà tenir un màxim d’un 20% de places de la quota en Comissions de Serveis. Aquest 20% inclou totes les tipologies de comissions de serveis: per formar part d’equip directiu, per raons de conciliació familiar i també les places perfilades. 

Quin seria el procés que hauria de seguir el centre per poder perfilar una plaça orgànica vacant?

Aquest primer esborrany preveu una sèrie de requisits:

a) Que per motius d’aplicació del projecte educatiu de centre, el centre pugui assignar com a mínim 4 períodes lectius a aquesta plaça.

b) Un informe favorable del director del centre referent a la comissió de serveis. En aquest informe s’haurà de justificar que el perfil específic que requereix la plaça i les tasques que s’han de dur a terme són coherents amb l’aplicació del projecte educatiu del centre. A més a més, s’haurà d’especificar la dedicació en períodes lectius que suposarà en l’horari del docent.

c) Un certificat del consell escolar o consell social, si s’escau, en el qual consti l’acord favorable a la sol·licitud del participant i el motiu de la comissió de serveis.

Quin criteri se seguirà si dos o més funcionaris sol·liciten una comissió de serveis per a una mateixa plaça perfilada?

En aquests casos se seguiria el mateix procediment objectiu que se segueix en els casos d’empat pels altres motius que permeten demanar una comissió de serveis i que estan recollits a la instrucció 8a de la Resolució de comissions de servei.

Quina durada tendrien aquestes comissions de servei?

L’esborrany no fixa una durada màxima i preveu la possibilitat de renovació. 

Quines han estat les esmenes d’UOB Ensenyament a aquest primer esborrany:

1. Reducció del màxim del 20% de places que es podrien perfilar.

2. Incloure com a requisit per poder perfilar una plaça una aprovació per part del claustre. Des d’UOB Ensenyament volem seguir fent feina per l’empoderament dels claustres, especialment després de l’efecte desvinculador de la pandèmia. Sembla que aquesta proposa podria ser acceptada per la Conselleria.

3. Obligatorietat d’haver concursat al centre concret on hi ha la plaça perfilada a la qual s’ha demanat la Comissió de serveis. 

4. Que a dins l’assignació de les Comissions de servei en primer lloc es concedeixin aquelles motivades per raons de conciliació familiar i després les des les places perfilades.

5. Augmentar el requisit d’hores que el centre ha d’assignar a la plaça perfilada per poder justificar-la. Des d’UOB proposaríem que fossin al voltant de 9 o 10 hores.

6. Fixar un límit temporal a la durada de la comissió de serveis per places perfilades.

Seguirem fent feina amb rigor i responsabilitat a fi d’aconseguir que aquest procés tan temut no impliqui cap pèrdua de drets sociolaborals per als companys i companyes. Informarem detingudament sobre les aportacions fetes a aquest primer esborrany i compartirem amb tota la comunitat educativa el segon esborrany quan ens arribi (tot fa pensar que ja serà per setembre).

Nous canvis a les comissions de serveis

Avui s’ha tractat en mesa sectorial l’esborrany d’instruccions per a les comissions de serveis del curs 19-20. Un cop s’han exposat les esmenes dels sindicats, Personal Docent ha dit que enviarà un nou esborrany amb les que s’hagin acceptat.

L’esborrany presenta diverses novetats:

SOL·LICITANTS:

 • Els funcionaris que el curs 18-19 o 19-20 tinguin la primera destinació
  definitiva (és a dir, el primer o segon any) només podran demanar comissió de serveis a la mateixa illa i per conciliació de
  vida familiar (instrucció 3.1c), i ja no per l’apartat 4 (places d’equips directius). Des d’UOB hem tornat a demanar que també es pugui
  sol·licitar per motius greus de salut o per atendre familiars amb malaltia greu o discapacitat (3.1a i 3.1b). 
 • Els funcionaris amb destí a altres CCAA només les podran demanar per motius personals (instrucció Tercera, punt 5). L’any passat es podien acollir als
  mateixos motius que els destinats a les Balears però se’ls concedia en
  darrer lloc.

REQUISITS:

 • Es concreta que s’exceptuarà del requisit d’haver sol·licitat plaça al darrer concurs de
  trasllats
  les situacions excepcionals o
  sobrevingudes “posteriors al 27 de novembre“, en relació a les dates del concurs de trasllats. 
 • S’exceptua també del requisit si és per formar part dels equips directius (instrucció Tercera, punts 2, 3 i 5): un màxim de dues vegades per a secretaris, caps d’estudis i caps d’estudis adjunts, i sense limitació en cas dels directors.
 • Continua exceptuant-se si és per a places amb perfils educatius, per raons de servei o per motius personals (Tercera, punts 2, 3 i 5).
 • S’elimina de l’excepció “Per presentar un informe actualitzat del Servei de Prevenció de Riscs Laborals (…)”. Segons l’Administració, un informe del SPRL que resolgui un canvi de lloc de treball és preceptiu i no cal afegir-hi el tràmit de la comissió de serveis.

CAUSES:

1. PER MOTIUS PERSONALS

 • a) Per motius greus de salut: S’afegeix el requisit que la malaltia sigui “greu” i “que la concessió de la comissió de serveis repercutirà en una millora de la seva situació laboral o de salut.” S’ha demanat que es retiri aquesta darrera frase per redundant.
 • b) Per atendre familiars de 1r grau amb malaltia greu o discapacitat: S’afegeix que la distància entre el destí definitiu i el domicili ha de ser mínim de 30 km a Mallorca, 25 a Menorca i 20 a Eivissa, i que la distància al centre de la comissió de serveis sigui inferior. Hem demanat que sigui de 20 km en tots els casos.
 • c) Per conciliar vida laboral i familiar: Els requisits ara no són tan restrictius perquè l’edat màxima del fill menor a càrrec directe, en els diversos casos, passa de 3 a 6 anys (instrucció Tercera, 1.c). Les distàncies màximes al centre de la comissió de serveis es mantenen (30 km a Mallorca, 25 km a Menorca i 20 km a
  Eivissa). També s’ha demanat posar-les totes a 20 km.
 • En aquest mateix apartat, es manté que la comissió de serveis només la pot demanar un dels membres de la parella. Des d’UOB hem tornat a demanar que la puguin demanar els dos, en cas de fills bessons o de dos menors de tres anys.
 • S’han suprimit els motius “excepcionals i sobrevinguts a valorar discrecionalment per la Conselleria. Segons Personal Docent, les noves instruccions ja recullen els casos possibles i no volen haver de decidir a discreció la concessió de comissions de serveis, més enllà de les regulades, entre altres motius de cara a la transparència.
 •  L’apartat anterior s’ha substituït per un nou apartat “d) Per qualsevol dels motius anteriors, que han de ser degudament acreditats, sempre que la comissió de serveis impliqui un canvi d’illa del funcionari que la sol·licita.”

2. PER A CENTRES AMB PERFILS

 • Continua apareixent com a causa la d’ocupar places a centres amb perfils
  educatius, arran de la Resolució d’1 de febrer de 2018.
 • Pel que fa a les comissions a centres perfilats, hem tornat a recordar que ja ens hi vam oposar
  a la mesa corresponent perquè són comissions prorrogables i en
  conseqüència impedeixen la lliure concurrència, poden ser una porta
  d’entrada a l’aplicació a les interinitats i poden afectar fins a un 20%
  de les places del centre, que sumades al 15% de les comissions
  ordinàries ens durien a un 35% (si queda el 15% com apareix al nou esborrany, vegeu el final del proper apartat).

3. PER RAONS DE SERVEI

 • Enguany desapareixen les places per a altres especialitats al mateix centre (CEIP), segons Personal Docent perquè ja hi ha prou oferta de causes; per a aules UEECO, que en tot cas s’hauran de vehicular a com a places relacionades amb programes específics o altres projectes; i les d’Orientació a CEIP i IES perquè ja s’han cobert per altres vies (les dels CEIP, amb l’assignació a partir del desmantellament dels EOEP).
 • Si és per participar a nous estudis que s’implanten al centre, el darrer nivell encara no s’ha d’haver impartit el 18-19.
 • L’informe favorable de la direcció que especifica que la dedicació horària de la plaça és d’un mínim del 16% de les hores lectives de l’horari del sol·licitant (4 hores a primària i 3 a secundària) per al curs 2019-2020, ara s’aplica a tots els casos.
 • Per a les places de tasques de coordinació caldrà que el certificat del consell escolar especifiqui “també el curs d’aprovació de la proposta d’implantació del pla d’innovació pedagògica.” 
 • Ara els informes favorables dels directors “no poden superar el 15 % de la quota assignada al centre el curs 2018-2019“. Per unanimitat s’ha demanat que es mantingui el 10% de la resolució anterior.

4. PER FORMAR PART D’EQUIPS DIRECTIUS

 • Queda igual, només es podrà demanar per a un sol centre.

5. PER MOTIUS PERSONALS DE SOL·LICITANTS D’ALTRES CCAA

 • Si és per reagrupament familiar, s’especifica que els fills han de ser menors d’edat.
 • S’eliminen els “altres motius a valorar per la Direcció General de Personal Docent” per les raons exposades al punt 1.

TERMINIS:

 • Es preveu que el termini de sol·licitud sigui del 24 al 30 de maig (l’any passat va ser 19 al 26 d’abril).
 • Es mantenen els tres dies hàbils per reclamar a la llista provisional.

ADJUDICACIONS:

 • Hem tornat a reclamar que les places sol·licitades per motius personals s’adjudiquin en primer lloc.
 • Tal com es va demanar per unanimitat l’any passat, des d’UOB hem tornat a reclamar que a l’ordre de prioritat de les adjudicacions les places per perfils educatius, si no s’eliminen, passin del segon al darrer lloc.
 • Als sol·licitants d’altres CCAA se’ls aplicarà els mateixos criteris de prelació en cas de persistència d’empat.

Continuarem informant.

(Vegeu aquí informació sobre la mesa de l’any passat.)

Més reclamacions de transparència als perfils d’interinitats

Tal com fa uns dies vam instar una vegada més la Conselleria
a verificar el compliment dels perfils de les places d’interinitats,
hem reclamat que es revisin més possibles irregularitats:

 • Demanam a la Conselleria que comprovi si les quatre places perfilades amb B2
  a l’IES Calvià,

  al·legant programes europeus, ho són totes o només dues,
  cosa que suposaria el típic perfil dissuasiu per evitar la lliure concurrència

 • Demanam per què els instituts IES Guillem Cifre de Colonya, IES Santanyí i IES Balàfia,
  que ofereixen un cicle de FPB en Cuina i Restauració, el primer curs
  del qual és íntegrament de cuina i el segon de restaurant i bar,
  perfilen ambdues places amb una única funció (serveis de restauració),
  quan el més coherent seria comptar amb un professor de cuina i
  pastisseria i un
  altre de serveis de restauració, o bé dos perfils combinant ambdues
  funcions.

Reclamam a l’Administració una resposta prou satisfactòria per esvair qualsevol sospita de favoritisme.

Exigim el compliment dels perfils d’interinitats

Davant les irregularitats que continuen detectant-se en els perfils d’interinitats hem reclamat a la Conselleria el que segueix:

 • Que  les places que s’ofereixen amb un tipus d’horari determinat (matí, horabaixa o matí i horabaixa) es corresponguin amb la realitat i la persona que ha triat una plaça amb horari de matí, per exemple, no hagi de fer feina d’horabaixa.
 • Que a les places que s’ofereixen d’una determinada especialitat de Formació Professional no s’hagi d’impartir moltes hores d’una altra, o bé que se n’adverteixi al perfil. 
 • Que l’horari d’un mòdul de cicle formatiu de FP no es divideixi injustificadament entre diversos docents, cosa que dificulta la tasca d’avaluació i seguiment i l’aprenentatge de l’alumnat
 • Que es verifiqui que el perfil de Coordinador TIC es respecta a l’hora d’accedir a la plaça.

Aquesta reclamació s’afegeix a d’altres que ja hem fet, com el compliment dels perfils d’àmbit, i a la denúncia d’opacitat en el perfils, de canvis als perfils amb horaris de tarda,  etc.

La Conselleria tira endavant les comissions de serveis prorrogables per a projectes

A la Mesa Sectorial d’Ensenyament (MSE) que tengué lloc dijous 1 de febrer el primer esborrany que es va tractar va ser el  de la resolució per la qual es dicten instruccions en relació al procediment d’acreditació per a optar a places docents caracteritzades amb perfil educatiu.

Prèviament insistírem per clarificar si el 20% de places que es poden
cobrir per aquest procediment són de quota. Ja que si efectivament és així
consideram que és tracta d’un nombre excessiu de comissions de servei a
un centre que, a més amés, es pot afegir al 10% de la resta de
comissions de serveis. Continuam denunciant que es poden crear suspicàcies sobre perfilar places amb noms i llinatges, preocupació que ens arriba insistentment de part de molts docents.

Recordam que aquest tipus de comissions de serveis no compta amb la nostra aprovació perquè:

 • Són comissions prorrogables indefinidament, cosa que bloqueja les places i impedeix la lliure concurrència.
 • La Conselleria no desmenteix que permetin perfilar fins a un 20% de la quota, cosa
  que suposaria unes 2.200 places.
 • Les
  comissions de serveis ordinàries ja inclouen places per a projectes,

A grans trets, el contingut del text decidit per la Conselleria és aquest:

Formes d’acreditació

– Per l’experiència

 • Els docents que optin per aquesta via sol·licitaran la certificació al la direcció del centre.
 • En cas que el docent complesqui els requisits la certificació s’emetrà pel GESTIB.
 • L’acreditació l’emetrà la DG de Planificació, Ordenació i Centres.

 – Per titulació universitària

 • Si hi ha correspondència entre la titulació  i el perfil educatiu al qual opta, la DG de Personal Docent acreditarà d’ofici el docent.
 • En cas de noves titulacions  i titulacions de postgrau universitari, caldrà adreçar una sol·licitud a la comissió d’acreditació.

– Per formació permanent

 • Si es corresponen les hores de la formació que té el docent de la línia estratègica de PQFP i el perfil educatiu al qual opta, la DG de Formació Professional i Formació del Professorat l’acreditarà d’ofici

Comissió d’acreditació

– La formaran quatre representants de la Conselleria d’Educació

– Haurà de resoldre sobre les noves titulacions que no figuren a l’Annex 3 de la Resolució

Des d’UOB Ensenyament, juntament amb d’altres sindicats, vàrem demanar la presència, com a observadors, de representants sindicals a la comissió d’acreditació, punt que va acceptar la Conselleria.

També demanàrem que s’incloguin el màxim de titulacions adients a l’Annex 3 per tal que el mínim de  hagin d’anar a la comissió d’acreditació.

En segon lloc, es tractà l’esborrany de la resolució amb la qual s’estableix el procediment de caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat. En resum, el text acordat és aquest:

Destinataris

– Els docents han de complir el requisit 3r de la Resolució del del Conseller d’Educació i Universitat del 22/12/17, que estableix el procediment d’elevar les propostes de dotació en règim de comissió de servei.

– Poden ser  un màxim d’un 20% de la quota del centre, amb un nombre no superior a dos perfils.

Propostes i aprovació

– Cal que les propostes de caracterització de places tinguin l’aprovació del claustre i siguin informades positivament pel consell escolar.

Terminis

A la mesa es demanà l’escurçament dels terminis de tramitació, punt que s’acceptà.

– El temps de presentació  de la proposta caracteritzada de places de la direcció al claustre i al consell escolar, passa de 20 a 15 dies naturals.

-El termini de presentació de la proposta ja aprovada pel centre a la Conselleria d’Educació i Universitat, passa de 40 a 30 dies.

Del torn obert de paraula, destacam:

– Demanam de quina manera es farà efectiu  el cobrament de l’estiu per part dels interins que hagin fet feina més de 165 dies durant un mateix curs. La DG de Personal Docent explicà que encara s’està estudiant i que podria ser a través d’un complement o d’una indemnització. En tot cas els doblers necessaris estan pressupostats.

– Des d’UOB Ensenyament manifestàrem l’interès per saber com es troba la baremació del interins S. La DG de Personal Docent afirmà que es fa feina perquè això sigui possible.

– La data prevista de publicació de la convocatòria d’oposicions (pròxima a la que s’havia anunciat) és el 6 de març.

L’Assemblea de Docents reclama més informació i rigor en la perfilació de les places d’interins

Foto: Assemblea de Docents

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

L’Assemblea de Docents reclama a la Conselleria d’Educació més informació i rigor en la perfilació de les places ofertades en el procès d’adjudicació del personal docent interí

L’Assemblea de docents donam veu a les reclamacions del col·lectiu
d’interins que demanen més informació en l’oferta de les les places a
les adjudicacions i rigor en la correspondència d’aquestes amb les
funcions que detalla la convocatòria.

Aquesta reclamació de les condicions en les adjudicacions d’interins
permetria als aspirants conèixer les característiques específiques de
les places i tenir la informació necessària per garantir l’èxit de la
tria. Tenir la informació sobre la funció del treball proposat és la
primera condició per garantir la satisfacció i la qualitat de la feina.

Quines són les reclamacions dels col·lectiu d’interins?

Pel que fa al perfil de les funcions:

Quan els docents interins seleccionam una de les funcions següents:
Suport a l’Àrea de Ciències i Tecnologia (0590059), Suport a l’Àrea de
Llengua i Ciències Socials (0590058) i Suport a l’Àrea Pràctica
(0591026) ens podem trobar davant situacions professionals tant
distintes com: fer suports de ciències a matemàtiques i biologia, fer
àmbits a PMAR, fer FP bàsica, fer una especialitat en un grup ordinari, i
molt sovint ens trobam davant una plaça mixta on hem d’afrontar alhora
dues funcions diferents de les explicades abans. Aquest fet, fa que la
docent hagi d’assumir matèries d’una especialitat diferent de la seva
especialitat, i hagi de formar part de dos o tres departaments didàctics
diferents (departament de les especialitats i departament
d’orientació). Tot i que són funcions per les quals estam habilitats,
són característiques a tenir en compte a l’hora de fer la tria.


Pel que fa als horaris:

Les places en horari de tarda i matí i tarda s’haurien d’especificar
“sempre” i verificar que es corresponguin amb la realitat de la feina
que es desenvoluparà al centre educatiu. Acceptar una plaça d’aquest
tipus sense estar-ne assabentat/da amb anterioritat pot impossibilitar
compaginar la vida professional i personal de la treballador. Per aquest
motiu, una vegada realitzada la tria no pot quedar pendent de la
organització del centre, sinó que s’ha d’haver previst abans.

Per tot l’exposat fins ara, demanam que tota aquesta informació
específica aparegui en la convocatòria d’adjudicacions i que la
Conselleria d’Educació vetli per l’acompliment de les característiques
dels perfils que s’oferten per part dels centres.

Reclamam transparència en els perfils de suports d’àmbit

Avui dematí hem presentat a Conselleria una petició de transparència a l’hora de publicar els perfils dels suports d’àmbit de les convocatòries d’interins.

Ara mateix ens trobam que les places indicades com a Suport
a l’Àrea de Ciències i Tecnologia i Suport a l’Àrea de
Llengua i Ciències Socials no tenen res a veure amb exercir
suport
, sinó que es relacionen amb assignatures “d’àmbit”, ja siguin
assignades al Departament d’Orientació o al Departament d’alguna
especialitat. La combinació de matèries d’àmbit, que poden implicar una major
dificultat per la diversitat de l’alumnat, i la possibilitat d’haver
d’assumir matèries d’una especialitat diferent, fan necessària una
màxima transparència.

A més aquestes places poden tenir assignades
matèries d’especialitats no necessàriament coincidents amb la de
l’interí
que pot obtenir la plaça, i hom no té manera de saber de què
tracta la plaça en concret més que trucant al centre educatiu
implicat, cosa molt poc pràctica al juliol que és el moment de selecció
de places.

Respecte a
l’assignatura Suport a l’Àrea Pràctica tampoc no se sap quines
tasques docents pot arribar a incloure

Per altra banda, es donen casos on l’interí es troba al centre amb uns perfils, com el de FPB per exemple, que no apareixien a la convocatòria.

Finalment, sovint existeixen places mixtes (per exemple “Suport a l’àmbit
científic-tecnològic” i “Biologia i Geologia”) i places d’especialitats
convencionals (per exemple “Biologia i Geologia”) que poden incloure
igualment matèries d’àmbit i matèries de cursos ordinaris, sense cap
diferència real entre els tres tipus de places
: “mixtes”, de “suport a…”
i “d’especialitats”.

Arran d’això hem sol·licitat:

 • Que a les convocatòries d’interins s’especifiqui dins els perfils les matèries que s’hauran d’impartir.
 • Que els perfils de la convocatòria establerts pels equips directius
  s’ajustin a la realitat i que si hi ha cap modificació sobrevinguda es
  reflecteixi immediatament a la convocatòria.
 • Que
  els perfils i requisits sol·licitats pels directors es justifiquin
  degudament en document públic
  signat pel director i el representant de
  la Conselleria.
 • Que es convoqui una mesa sobre criteris per definir els perfils, tal com venim reclamant com a mínim des de la mesa sectorial de 26 de juny de 2015.

Vegeu també:

Opacitat a l’oferta de places d’interins

COMUNICAT DE PREMSA

Unió
Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia l’opacitat i
arbitrarietat dels requisits de les places d’interins, un problema que
es repeteix a cada convocatòria al marge del color polític de la Conselleria.

A la “Llista de perfilacions CURS 2016/2017” els
perfils “Horari de tarda” i “Horari matí i tarda” van acompanyats de
l’observació “Pendent de l’organització final del centre”
, tot i que és inversemblant que el mes de juny es desconegui si hi haurà horari d’horabaixa o no al centre. Això permet que alguns centres demanin aquest requisit amb efectes dissuasius i després no el compleixin, com ja vam denunciar l’any passat, i la plaça quedi en mans de persones amb informació privilegiada.

Els directors també poden demanar places amb B2 d’Anglès amb l’única finalitat d’atendre pares estrangers, una barrera sense cap criteri pedagògic que dificulta l’accés a molts aspirants.Per altra banda, encara que la Conselleria diu que no admet places amb dobles funcions de titulacions diferents, per exemple Filosofia i Música, hi ha centres que les demanen any rere any, les adjudiquen a la mateixa persona i després aquesta no fa una de les assignatures.

Des

d’UOB hem demanat reiteradament una
mesa sobre perfils de places que no s’ha arribat a convocar mai.
Reclamam que
els requisits sol·licitats pels directors es justifiquin degudament en
document públic signat pel director i el representant de la Conselleria,
a
fi d’acabar amb les arbitrarietats i respectar la igualtat
d’oportunitats.

Palma, 19 de juliol de 2016

Informe: mesa sectorial sobre pacte d’estabilitat

 

A la mesa sectorial d’ahir dijous, 14 de juliol, els
representants de la Conselleria ens varen exposar 5 criteris generals
per catalogar places de pacte i 5 criteris dels perfils de les places de
pacte.

Criteris generals per catalogar places de pacte:

1. Repartir equitativament les places de pacte entre els cossos de Primària i Secundària.

2.
Assignar més places de pacte a Primària que a la resta de cossos, ja
que hi haurà més places d’oposicions per als cossos de Secundària, FP i
Règim Especial que no pas per a Primària.

3. Totes les places de pacte són vacants estructurals (no tenen titular).

4.
Les especialitats i/o illes més o menys agraciades amb el repartiment de
les places de pacte també es deu a la previsió de places d’oposicions,
per compensar.

5. Hi ha centres d’Eivissa amb un
nombre escandalós d’interins. A aquests centres se’ls ha intentat donar
des d’un 90% a un 100% de places de pacte a les seves vacants.

Criteris dels perfils de les places de pacte:

1.
Perfil 177: s’han comprovat i depurat tots els perfils 177 (Implantació
del pla d’innovació pedagògica per a la millora educativa del centre).
Si el centre no tenia el Pla de millora aprovat no se li ha permès
utilitzar aquest perfil.

2. Perfil B2: els
representants de l’Administració varen demanar un informe a tots els
centres que l’havien emprat i n’obtingueren 4 motius pel que fa el seu
ús:

– La majoria dels centres:

 • Seccions europees i British Council
 • FP amb B2

– Una petita part dels centres:

 • Erasmus Plus i altres programes internacionals (6 centres)
 • Programes per atendre a pares estrangers (5 centres)

No s’ha donat cap plaça de pacte de B2 amb funcions lingüístiques.

3. Doble funció i triple funció: també s’han revisat, la majoria són de:

 • Física/Química/Matemàtiques
 • Àmbit sociolingüístic
 • Anglès/Alemany, Anglès/Francès…
 • 3 o 4 places de perfilació estranya (per exemple la plaça de
  Filosofia, Música i B2 d’Anglès): segons l’Administració, s’ha avisat
  als centres que tindrien un problema si no es cobria la plaça per
  setembre però, així i tot, s’han permès aquestes combinacions.

4.
Itinerants: quan es va fer l’estudi de les mitges jornades, es tingué
en compte la petició de UOB de prioritzar itinerants d’Alemany. Es va
fer la proposta als centres i segons la Conselleria ho han acceptat dues persones.

5.
Perfils de riscos laborals: en el perfil 180 (Coordinador de riscos
laborals) no s’exigeix cap requisit però sí en el perfil 144 (Titulació
en prevenció de riscos laborals) que s’haurà d’estar en possessió del
títol de Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals o del títol
de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals d’acord amb el Real
Decret 39/1997. Cal presentar fotocòpia del títol en el moment de la
presa de possessió.

Enllaços a llistes:

Calendari:

 • Tràmit telemàtic de peticions de places per als interins: de dilluns dia 18 de juliol a dijous dia 21 de juliol, ambdós inclosos.
 • Previsible adjudicació de les places (pendent de confirmació): divendres dia 22 de juliol.