Mes: juny de 2019

UOB denuncia que Educació reincideix en vulnerar la llei de llibertat sindical

Fotos: Representants
d’UOB han muntat una oficina simbòlica a la Conselleria
d’Educació per denunciar la manca d’espai

Eivissa

 Menorca

Mallorca

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia que la Conselleria d’Educació torna a vulnerar la llei de llibertat sindical, en no cedir-nos els espais necessaris per desenvolupar la nostra activitat sindical. Tal com estableix la Llei orgànica 11/1985 de 2 d’agost de llibertat sindical a l’Article 8, punt 2. c), les seccions sindicals dels sindicats més representatius tenen el dret «a utilitzar un local adequat en què puguin desenvolupar les seves activitats en les empreses o en els centres de treball amb més de 250 treballadors»

En el cas de Mallorca, el local que se’ns va cedir l’abril de 2016, més d’un any després que ho vam reclamar per primera vegada, ha deixat de complir els requisits mínims en relació al nombre de treballadors, tant en mobiliari i equipament com pel que fa a la superfície lliure mínima per treballador, que és de dos metres quadrats (Reial Decret 486/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball).

La Conselleria no ha accedit a les peticions que venim fent des de setembre de 2017 perquè ens cedeixi uns espais suficients per a les necessitats actuals. En el cas d’Eivissa i Menorca s’ha limitat a respondre que no disposen de cap local, i a fer algunes promeses, dies abans de les eleccions autonòmiques, que no s’acaben de concretar.

UOB denuncia públicament aquest nou incompliment de la llei de llibertat sindical, tal com ja vam haver de fer el 2015 perquè Educació ens cedís el local de Palma. Denunciam també el greuge comparatiu que suposa el fet que determinats sindicats s’enriqueixin a costa del treballador amb els cursets de formació de pagament, que els docents es veuen obligats a fer per manca d’oferta de la Conselleria, i que gràcies a això poden disposar de locals de lloguer.

Instam la Conselleria a complir amb un dret aconseguit a través de la lluita dels treballadors. En cas contrari, emprendrem les accions que considerem oportunes.

Palma, 18 de juny de 2019

Diari de Balears:

AraBalears:

El Periódico (Eivissa):

Diari Menorca

IB3 TV (vídeo – Mallorca):

IB3 TV (vídeo – Eivissa):

Última Hora (19.6.2019):

UOB demana la ràpida comunicació dels cessaments dels interins substituts

UOB Ensenyament recomana a tots els docents interins que tenen un cessament durant el curs que comprovin que des de la Secretaria del seu centre se’n fa amb prou antelació  la comunicació a Conselleria  mitjançant les vies telemàtiques habilitades. 

El problema radica en el fet que, si no es fa amb  temps, l’interí no apareix  com a disponible al proper tràmit setmanal de substitucions i  així es perd  una oportunitat de feina que, a més a més, en alguns casos pot ser decisiva. 

UOB Ensenyament ha registrat la petició a la Conselleria d’Educació i Universitat per tal que s’enviïn instruccions específiques a les direccions dels centres educatius recordant la importància de fer aquesta comunicació amb marge  suficient per garantir la disponibilitat del docent cessat al tràmit següent.

Assemblea constituent del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears

ASSEMBLEA CONSTITUENT DEL COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS

DE LES ILLES BALEARS

Anunci BOIB: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10999/623144/anunci-de-convocatoria-de-l-assamblea-constituent-

🔸 DIA I LLOC:

Dimarts, 25 de juny a les 19h (en 1a convocatòria) i a les 19:30h (en 2a convocatòria)

 • -Mallorca: edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB
 • -Menorca i Eivissa: Extensions universitàries

🔸 ORDRE DEL DIA:

 1. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe de gestió de la comissió gestora de la constitució del Col·legi.
 2. Presentació d’esmenes i aprovació, si s’escau, dels estatuts definitius del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.
 3. Elecció de les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponent als òrgans col·legiats.
 4. Torn obert de paraules.

🔸 ANUNCI:

 • Queden convocats els professionals que estiguin habilitats per a l’exercici de la professió en qualsevol dels nivells educatius dels centres educatius de titularitat pública, concertada o privada de les Illes Balears. Aquesta condició s’haurà d’acreditar fefaentment entre les 18h i les 19h (carnet docent, certificació del centre que acrediti que estan en actiu o qualsevol altre document que acrediti aquesta condició), al mateix lloc de l’assemblea.

Oposicions: UOB reclama que es retornin les programacions didàctiques

UOB Ensenyament ha reclamat a la Conselleria d’Educació que estableixi un procediment per retornar la programació didàctica als
aspirants a les proves selectives als cossos docents de 2019 que no
superin la primera prova, tal com ja hi ha un procediment per recuperar
els documents originals dels mèrits a la fase de concurs.

En resposta a una petició nostra, Provisió educativa ens havia contestat per correu electrònic que «En les proves selectives de 2019 no es retornen les programacions.» Aquesta decisió ens sembla injustificable, des del moment que la programació didàctica ja no serà avaluada pel tribunal, ni formarà part de les proves del procediment de selecció, en cas de no superar la primera prova.

Per altra banda, l’apropiació per part de l’Administració d’una programació didàctica que no haurà de ser avaluada pel tribunal no garanteix el compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Recordam també que la Conselleria no s’ha pronunciat respecte a la possibilitat de presentar la programació dins un sobre precintat amb el full de verificació a l’exterior.

OPOSICIONS: UOB insisteix que es permeti presentar la programació precintada i se’n garanteixi el retorn

Tal com ja vam reclamar a la mesa sectorial de 25 de febrer, UOB insisteix que la programació didàctica del concurs-oposició s’hagi de presentar dins un sobre precintat i que es retorni als aspirants que no superin la primera prova.

Davant la manca de pronunciament per part de la Conselleria, el 26 de març vam demanar per correu electrònic que ens informassin si es posaria cap impediment als
aspirants que vulguin lliurar la programació dins un sobre precintat,
adjuntant a l’exterior el full de verificació. A dia d’avui encara no ens han contestat.

Avui hem insistit en la pregunta i també hem demanat què s’ha decidit respecte al retorn de
les programacions als aspirants que no superin la primera prova. A la mesa sectorial, Personal docent va dir que ho havien de consultar als serveis jurídics.

Informarem si hi ha novetats.

ATENCIÓ Acabam de rebre resposta de la Conselleria:

Bon dia,

La
convocatòria diu: “lliurar un exemplar de la programació didàctica al
tribunal….Els aspirants que no la lliurin no podran continuar el
procediment selectiu”

En les proves selectives de 2019 no es retornen les programacions

Atentament,

El Servei de Provisió Educativa

UOB reclama la millora urgent de les infraestructures educatives a Menorca

Circular 148/2019

COMUNICAT DE PREMSA

El sindicat Unió Obrera Balear, Sectorial d’Ensenyament, se suma a les demandes de la comunitat educativa de Menorca pel que fa a la millora de les infraestructures d’escoles i instituts. Les mancances actuals dificulten l’activitat lectiva dels centres, ja sigui per la manca d’espai a l’hora d’afrontar l’increment del nombre d’alumnes o bé per les demores en el tràmit d’obres.

És imprescindible tenir en compte que la despesa educativa de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears és només del 3 % del PIB, un percentatge per sota de la mitjana de les comunitats autònomes i del total de l’Estat, i lluny del 6 % reclamat pel Consell Escolar de les Illes Balears.

Les intervencions als centres de Menorca durant la passada legislatura no han bastat i molts edificis encara presenten greus deficiències. Per exemple, l’institut Cap de Llevant de Maó, que des de la seva creació ha duplicat el nombre d’alumnes, només ha ha estat objecte d’una mínima ampliació l’any 2005, quan s’hi van construir tres aules. Una altra demanda històrica és la nova escola d’Es Mercadal, que continua ajornada per problemes de sòl.

Les obres de manteniment són un altre greu problema. L’institut Pasqual Calbó ha hagut d’esperar un any per acabar la reforma del gimnàs i ja presenta problemes amb el terra. El centre no té doblers per reparar les goteres de les aules d’informàtica, que ja vam denunciar des d’UOB i segons IBISEC ha d’assumir el pressupost del centre, i la porta d’accés exterior continua precintada pel perill de despreniments.

El CEIP Mare de Déu de Gràcia, després d’anys de reclamar l’eliminació de barreres arquitectòniques, han estat tot el curs sense poder emprar la instal·lació per manca de permisos, amb la conseqüència de no poder emprar algunes aules ni l’únic bany que hi ha per als docents.

El CEIP Àngel Ruiz i Pablo fa anys que espera uns banys per a infantil i encara no saben quan els tindran. L’escola Sa Garriga de Sant Lluís, tot i tractar-se d’una escola relativament nova, construïda fa vuit anys, presenta problemes de filtracions i goteres, i la manca d’una cuina obliga els alumnes a traslladar-se a un altre centre si volen el servei de menjador.

Moltes d’aquestes obres imprescindibles queden desertes per la manca d’empreses a l’illa. Necessitam un nou model de gestió d’infraestructures transparent, consistent i de qualitat, amb garanties que l’obra s’enllestirà a temps i amb la qualitat pressuposada.

Reclamam una vegada més la descentralització de l’IBISEC, i que es reactivin les reunions amb el Delegat d’Educació de Menorca sobre infraestructures, unes reunions que enguany s’han deixat de fer i que consideram essencials per tenir informació i gestionar les obres de manera transparent, i assegurar, al cap i a la fi, que tota educació finançada amb diner públic compleixi tots els principis de qualitat i equitat.

Maó, 10 de juny de 2019

Diari de Balears:

Menorca – Es diari:

 

menorcaaldia.com:

Educació continua carregant la manca de pressupost a l’esquena dels docents

Circular 147/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, acusa la Conselleria d’Educació de continuar carregant a l’esquena dels docents la manca de pressupost educatiu.

A la mesa sectorial d’ahir dimecres, Educació va prendre la decisió unilateral de prorrogar els criteris d’assignació de docents del curs actual, que contenen dues mesures que incompleixen la llei: permeten grups de primària amb 28 alumnes, que suposen un 12% més de la ràtio màxima quan legalment no es pot superar el 10%, i consenten que se sobrepassin els 25 alumnes en matrícula ordinària el mes de juny, quan legalment només es pot fer per necessitats extraordinàries d’escolarització d’alumnes incorporació tardana. Per altra banda, la resolució dels criteris del curs actual, signada pel conseller Martí March, no ha arribat a aparèixer al BOIB, tot i que el propi text indicava que s’hi publicaria i s’obriria un període per recórrer. Per tot plegat ara mateix hi ha una demanda als jutjats contra la Conselleria.

A més de les il·legalitats assenyalades, la Conselleria continua sense garantir el retorn a les 18 hores a secundària, ni les reduccions horàries dels interins majors de 55 anys, ni la disminució de les hores lectives a primària. No desdoblarà català a secundària, a diferència de l’anglès i tot i que acaba de reconèixer que el 45,3% dels alumnes de 6è de Primària té un nivell baix o molt baix d’expressió oral en català, ni tampoc les matèries amb major càrrega d’alumnes.

Cal recordar que el curs passat un de cada cinc grups d’infantil i primària superava la ràtio màxima de 25 alumnes. La Direcció General de Planificació no ens ha facilitat les ràtios del curs actual, que tenim demanades des del 25 de setembre, previsiblement desbordades tenint en compte els 2.444 nous alumnes que ja hi havia a principi de curs. El curs passat vam haver de recórrer a la Direcció General de Transparència per aconseguir-les.

El 2015 el PSOE va prometre que destinaria Educació el 5% del PIB a final de legislatura i només ha arribat al 3,1%, que representa el 18,32% del total autonòmic, quan l’anterior Pacte de progrés va acabar invertint el 22,42%. Els mil milions d’euros han estat del tot insuficients, com es demostra cada dia amb la manca de centres i docents i acabam de veure amb les deficiències de les escoles de Ca’n Picafort i Sa Pobla. Exigim al nou govern una inversió de xoc per a 2019 i que no torni a fer repercutir un pressupost magre i esquifit en la salut dels docents i la qualitat educativa.

Palma, 6 de juny de 2019

La Conselleria prorrogarà els criteris de quota actuals

Avui dematí ha tingut lloc una Mesa sectorial dEducació extraordinària amb la pròrroga dels criteris de quota actuals com a únic punt de l’ordre del dia.

UOB no ha aprovat aquesta pròrroga perquè l’any passat ja ens vam oposar als criteris actuals, pels motius següents:

– Els criteris 18-19 contenen il·legalitats flagrants, que hem denunciat reiteradament:

 • Permeten grups de primària amb 28 alumnes, que suposen un 12% més, quan el màxim legal és un 10%.
 • Consenten aquests màxims en matrícula ordinària el mes de juny, quan legalment només poden ser per necessitats extraordinàries d’escolarització d’incorporació tardana.
 • Anomenen desdoblaments el que en realitat són suports parcials a mitja jornada que no arriben a totes les matèries ni a tots els grups afectats.

– La resolució dels criteris de quota 18-19 no es va publicar al BOIB, tot i que el propi text indicava expressament que s’hi havia de publicar, amb indicació que un cop publicada es podria recórrer en el termini d’un mes. El juny de 2018 UOB va reclamar que s’hi publicàs.

Hi ha un recurs contenciós administratiu interposat per CNT contra els criteris de quota 18-19, bàsicament pels grups de 28 alumnes i en matrícula ordinària, admès a tràmit i pendent de judici.

– A més a més:

 • Es continua calculant de fet la quota a secundària amb 19 hores.
 • Desdoblen anglès però no català, quan és més necessari que mai vist els resultats desastrosos del català oral publicats pel IAQSE (el 45,3% dels alumnes de 6è de Primària de les Balears té un nivell baix o molt baix).
 • Tampoc desdoblen matemàtiques o geografia i història, matèries que solen tenir una gran càrrega d’alumnes per docent, amb el greuge que això suposa pel que fa a les condicions de feina respecte a les matèries desdoblades.
 • Consideram que a PALIC passar de donar 1 hora per cada 3 alumnes a 1 per cada 2 no basta. Continuam demanant mínim una mitja jornada, més encara després dels resultats del català oral publicats pel IAQSE.
 • No garanteixen reducció d’hores per als coordinadors de comissió de normalització lingüística, imprescindible pel motiu ja exposat. 
 • No asseguren les 3 hores lectives de reducció als majors de 55 anys ni cap als interins d’aquesta edat.

– A més de la rectificació d’aquestes il·legalitats i deficiències, continuam reclamant:

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:

 • Que els centres de fins a 19 alumnes s’agrupin també per cicles, com els de dues unitats, i no amb una sola unitat per a tota l’etapa.
 • Que els criteris especifiquin que no es permetrà superar els 25 alumnes dins el període de matrícula ordinària, tal com estableix la llei.
 • Que els criteris deixin d’afirmar que l’Acord Marc estableix que “la ràtio d’alumnes/tutor d’infantil sigui igual o menor que 20”, quan el que diu el document és “ràtios alumnes/grup”, cosa que obliga a aplicar la mesura a totes les matèries i no només al tutor.
 • Que s’impedeixi arribar al 40% d’alumnes NESE en un mateix nivell d’un centre durant el procés d’escolarització, i que si fos materialment impossible es restin més dels 4 alumnes de la ràtio establerta indicats als criteris.
 • Als centres integrats d’ensenyaments de música, que es retorni al màxim de 3 alumnes a l’assignatura d’Instrument de 1r de primària fixats per al curs actual.
 • Que s’assignin tres hores per a la coordinació de la Comissió de Normalització Lingüística en lloc de deixar-la dins el sac de les “Altres coordinacions” i a la voluntat de cada centre. Els plans de Qualitat i d’Innovació disposaran de “fins a” 8 hores el primer i 16 hores el segon, en funció del nombre d’unitats.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA i FORMACIÓ PROFESSIONAL:

 • Que s’especifiqui que no es permetrà superar els 30 alumnes d’ESO i els 35 de Batxillerat dins el període de matrícula ordinària, tal com estableix la llei.
 • Que els cicles formatius de FP de tipus industrial tinguin un màxim de 25 alumnes, tal com indica l’Ordre de 13 de juliol de 2009 (article 16.1) i no de 30.
 • Que els docents amb més de 180 alumnes disposin d’una hora lectiva de reducció, a més de la complementària.
 • Que s’assigni mitja jornada com a mínim per al PALIC.
 • Que s’assignin tres hores per a la coordinació de la Comissió de Normalització Lingüística en lloc de deixar-la dins el sac de les “Altres coordinacions” i a la voluntat de cada centre.
 • Que s’assigni una CNL amb tres hores per als CEPA i centres de règim especial.
 • Que els caps de departament de 2 membres disposin d’una hora més, apart de la corresponent a la CCP, per fer la reunió del departament.

6) Sobre Formació Professional, també reclamam:

 • Que s’augmentin les hores lectives assignades en quota als coordinadors de pràctiques formatives fins a les sis que es poden dedicar a aquesta tasca, en el supòsit de centres amb més de tres famílies professionals.
 • Que s’augmentin en 3, passant a 7 si es gestionen més de 10 mobilitats, i a 6 si se’n gestionen menys, les hores lectives assignades al coordinador de projectes de mobilitat europeus Erasmus+ K1 i K2, quan el centre és centre coordinador.

Per altra banda hem recordat que Planificació no ha facilitat les ràtios del curs actual, que tenim demanades des del 25 de setembre, previsiblement desbordades tenint en compte els 2.444 nous alumnes que ja hi havia a principi de curs. També hem demanat que se’ns informi de la xifra total de nous alumnes un cop acabat el curs. Cal recordar que el curs passat un de cada cinc grups d’infantil i primària superava la ràtio màxima de 25 alumnes.

Al principi de la mesa el director general de Planificació, Antonio Morante, ha exposat un seguit de promeses i intencions, al marge dels criteris prorrogats, que s’ha compromès a passar per escrit als sindicats. Vos tindrem informats.

Informacions d’interès per al concurs- oposició 2019

Ara que s’acosta l’inici del procés del concurs – oposició, vos feim avinent una sèrie d’enllaços que us pot anar bé de tenir a mà.

 • Presentació dels aspirants 22/6/19 a les 9 h. a continuació realització de la part A de la primera prova
 • Inici de la part B de la primera prova (prova pràctica) 25/6/19 a les 9h.

TEMARIS


NORMATIVA

ASPIRANTS

CRITERIS DE VALORACIÓ

TRIBUNALS

UOB denuncia que la Conselleria força a fer formació privada de pagament

Circular 146/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia que l’oferta insuficient de formació permanent de la Conselleria d’Educació força els docents de l’ensenyament públic a pagar els cursos de determinats sindicats.

Des del 7 de maig la Conselleria només ha tret dos cursos de formació permanent, un a Manacor i un a Palma, i a hores d’ara només hi ha inscripció oberta per a un curs de música i els d’anglès d’EOI. N’hi ha quatre més de FP però són per a setembre.

En canvi, a mitjans de maig hi havia 27 cursets amb inscripció oberta dels sindicats que ofereixen formació (16 ANPE, 6 STEI i 5 CCOO), i ara mateix ANPE te 31 cursos en marxa i CCOO n’ha obert un el juny. En conseqüència, tothom que vol fer formació els mesos de maig i juny es veu forçat a pagar els cursos dels sindicats, que s’omplen les butxaques aprofitant-se d’aquesta situació perversa amb la complicitat de la Conselleria.

El greuge es produeix al llarg de tot el curs i en el cas de la formació a distància de la Conselleria, per exemple, milers de docents queden sense plaça a cada convocatòria. L’octubre passat van ser 2.277 i el febrer 1.576. Això suposa un incompliment de l’Estatut del treballador, que estableix que la formació ha de ser a càrrec de l’empresa i en temps de treball efectiu.

La formació permanent és necessària per a l’actualització professional i puntua per als sexennis i la selecció del personal. Exigim a la Conselleria que en reforci l’oferta i acabi amb aquest robatori. Si el greuge continua, UOB es reserva el dret a emprendre les accions que consideri oportunes.

Palma, 4 de juny de 2019

Diari de Balears:

Última hora (5.6.2019):