Ple del CEIB: llengua catalana i Ensenyaments Artístics Superiors

El passat 15 d’abril, el CEIB va remetre per fer-hi aportacions, l’esborrany d’Ordre de modificació per la qual es fixen les titulacions per fer classes de i en llengua catalana, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana  (INFORME 1/2021).

UOB Ensenyament va presentar una esmena a la disposició addicional única d’aquesta Ordre que fa referència al Règim aplicable als Ensenyaments Artístics Superiors i que citam a continuació:

“El règim específic aplicable, en matèria de capacitació en llengua catalana, en la selecció del professorat dels Ensenyaments Artístics Superiors serà l’establert, si és el cas, en els reglaments d’organització i funcionament acadèmic d’aquests centres d’ensenyament.”

Reproduïm també l’aportació d’UOB en la qual es modificava el final del paràgraf:

“El règim específic aplicable, en matèria de capacitació en llengua catalana, en la selecció del professorat dels Ensenyaments Artístics Superiors serà el mateix que s’exigeix al professorat d’Educació Secundària Obligatòria i per tant, requisit per a tots els docents que depenen de les institucions de les Illes Balears.”

A la sessió del CEIB que es va dur a terme ahir dilluns, dia 19, es va acceptar aquesta esmena, amb una petita modificació sense importància (en comptes de “professorat d’Educació Secundària Obligatòria” dirà “professorat de la resta de cossos docents”), canvi consensuat amb altres organitzacions.

UOB va votar en contra d’una aportació de la FSIE (sindicat majoritari a l’ensenyament concertat) que demanava la homogeneïtzació dels requisits exigits a les dues altres CCAA de parla catalana -Catalunya i Comunitat Valenciana-, així com amb altres CCAA amb llengua pròpia, com Galícia o Euskadi i que el FOLC, entre altres consideracions, no fos una exigència sinó un mèrit.

Al final de la reunió, després que algú explicàs que la llengua d’ús habitual de gran part de l’alumnat en pràctiques és el castellà, es va plantejar a la representant de la UIB, Carme Pinya, la urgència de l’actuació d’aquesta institució en l’ús de la llengua catalana entre el seu professorat i el nivell d’exigència d’aquest cap els/les estudiants, cosa que ella mateixa va constatar i aprovar.