Mes: abril de 2020

Mesa sectorial sobre avaluació final del 19 -20: Passar de curs serà la norma general

Ahir, 16 d’abril es va dur a terme una mesa sectorial extraordinària virtual sobre l’avaluació d’aquest curs. Hi varen intervenir els directors generals Antonio Morante, Rafaela Sánchez i Antonio Baos, a banda dels Conseller Martí March, que l’abandonà la sessió abans d’hora per agafar protagonisme davant els  mitjans de comunicació.

El bessó de la intervenció d’UOB Ensenyament va ser aquest:

No hi ha negociació, sinó imposició. L’ordre del dia parla d’informació sobre els punts i res més. Això ja passava abans de la crisi sanitària però ara s’ha fet més escandalós:

 • Convocatòria de la mesa per al 27 de març, sense esborrany d’instruccions sobre la docència no presencial. Les rebem durant la mesa.
 • Convocatòria de mesa per avui sense esborrany als representants pels treballadors, però que ja s’havia filtrat a la premsa (DM 14/4/20), a directors afins d’alguns centres i a representants de FAPA. Es reben una hora i mitja abans de començar la reunió. 

– Les decisions que corresponen als docents i als equips educatius han estat usurpades per part de la Conselleria. Avui l’experiència professional dels docents que estam en contacte directe amb l’alumnat i les famílies és menyspreada o ignorada. Es confia poc o gens en el nostre criteri i això cala en la societat.

– Conselleria d’Educació ens ha tirat damunt moltes famílies com si la sobrecàrrega de feina per fer a casa fos responsabilitat dels docents.

– Qualcú haurà de respondre per la reiterada infracció de la Llei de Protecció de Dades quan sense l’autorització del titular s’han donat a alumnes i pares els telèfons particulars de molts docents. Igualment, sense aquesta autorització prèvia s’han penjat a youtube o a webs de centres vídeos i imatges de docents fent classes via telemàtica des de ca seva.

– La Conselleria d’Educació no té cap dret d’obligar a posar els mitjans personals al servei de l’escola i encara molt manco a obligar-nos a haver d’adquirir o d’actualitzar les eines necessàries (mòbils, portàtils, programes, contractar més dades, etc. ) per fer la nostra feina via telemàtica.

– La improvisació i les decisions contradictòries han estat la tònica general durant la crisi sanitària per la COVID-19 quan el lema «Jo em qued a casa» promogut des del govern de l’estat espanyol s’escampava arreu i estava en boca de tothom:

 • Alumnes a casa/docents al centre
 • Docents casa/ directius al centre
 • Obligació a desplaçar-se d’illa/ poder quedar a l’illa
 •  Mantenir oposicions/ passar oposicions a 2021

– D’una manera reiterada els portaveus del govern i els responsables de la Conselleria han mantingut que l’aprovat general (estam davant un aprovat general encobert) estava descartat i que s’havia de mantenir la normalitat del curs via telemàtica, al final ahir per la premsa ens vam assabentar que la promoció ha de ser general i que la repetició de curs només ha de ser només en un cas molt, molt excepcional i que s’haurà de justificar amb un informe davant inspecció.

– Molts docents se senten estafats perquè no veuen tot el sentit a la feina que han fet des del 16 de març, pressionats, i amb una dedicació que ultrapassa l’horari que els pertoca i carregats de burocràcia, graelles i informes.

– Provoca gran preocupació la càrrega burocràtica excessiva en què s’ha convertit la docència no presencial (graelles, informes, adaptacions de programacions…).

– Cal trobar una solució per als mòduls de FP d’Informàtica, als professors dels quals s’exigeix per part d’algunes directives que han d’adaptar la feina tenint en compte que hi ha alumnes sense ordinador. Ens arriben amenaces per part de directives.

– És imprescindible que els equips directius respectin el descans de les vacances, ja que en alguns casos no és així.

Avaluació

– L’avaluació s’haurà de basar en els resultats que els alumnes varen obtenir durant les dues primeres avaluacions. Es podran apujar les notes amb la feina feta en temps de confinament. De cap manera no es podrà posar una nota més baixa.

– Cal prendre les decisions que resultin més favorables per als alumnes per això la promoció i la titulació no estaran condicionades al nombre de matèries suspeses, sinó que seran decisió dels equips docents. Tanmateix tot quant es refereix a la promoció està pendent de concretar per quan el Ministerio de Educación publiqui al BOE l’ordre amb les modificacions de la normativa bàsica, donat que l’estat té les competències en aquesta qüestió.

– L’avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la que haurien obtingut els alumnes en el moment de la suspensió de les classes presencials, dins l’autonomia de cada centre.

– En l’avaluació extraordinària es plantejarien els mateixos criteris que en el punt anterior

– La feina del tercer trimestre hauria de servir per pujar nota i recuperar, els alumnes que ho necessitin.

– En les programacions cal cenyir-se als aspectes essencials del currículums tenint en compte de manera individualitzada les limitacions de cada alumne.

Promoció i titulació

– Les repeticions de curs han de ser totalment excepcionals i sempre que es consideri que no hi ha altres mesures per a aquells alumnes.

– La decisió s’haurà de justificar especialment.

– Per als alumnes que tenguin unes circumstàncies desfavorables específiques s’elaborarà un pla de reforç.

Final i inici de curs

– No es modifica el calendari escolar. Les activitats lectives de 2n de batxillerat s’estenen fins al 19 de juny.

– Es preveuen mesures de reforç durant l’estiu amb personal voluntari

– No sabem si es reprendran les classes presencials, si es fa serà amb les mesures que dictin les autoritats sanitàries.

– Es demana als centres que facin la previsió per al 1r trimestre del 2020-21 de poder treballar el que hagi quedat pendent del curs anterior.

– Serà convenient evitar al màxim el canvi de les editorials dels llibres de text.

– Hi hauria opcions si no es pogués reprendre el curs amb normalitat com fer torns rotatoris. També es treballa en un pla de digitalització.

FP i adults

– En cas que les condicions sanitàries ho permetin els períodes FCT (Formació en centres de treball) es duran a terme en la mínima expressió que permet la llei.

– S’estan estudiant simulacions per realitzar les FCT en cas que no es puguin realitzar de manera presencial.

– No hi ha instruccions per a ESPA, sinó unes recomanacions donant un marc d’autonomia als CEPAs.

– Donat que els mòduls de l’Educació d’Adults funcionen per quadrimestres, alguns alumnes no havien pràcticament començat. S’estan estudiant instruccions específiques per a aquesta situació. En tot cas no perdrien convocatòria.

– Resten pendents les instruccions per a l’avaluació als Centres de Règim Especial

Resolució avaluació primària:

https://drive.google.com/open?id=1NV8wnkFFRXvwFDJDM4WQS3mZeytcE6zc

Resolució avaluació ESO:

https://drive.google.com/open?id=1cc7du6-3_s86dCLz-gO2-dMFxCFF1UWH

Resolució avaluació batxillerat:

https://drive.google.com/open?id=1OpT-0afcdW4jh-aw1uabMpi41ro34EqY

Orientacions avaluació ESPA EAS:

https://drive.google.com/open?id=1FdGyJ3iYrHg4Exe3Nn4tW686dt-dkfUS

Instruccions COVID FP i EAS:

https://drive.google.com/open?id=1H-3eoBi_r31WOIl3Q81278YuR_8MrNwY

La publicació de les instruccions al BOIB probablement serà dissabte vinent.(1)

(1) http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11155/633682/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-r

Vegeu directrius avaluació BOE 24.4.2020:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf

Interns substituts al tercer trimestre

ADJUDICACIONS DE SUBSTITUCIONS
La Conselleria ha publicat la següent informació:

INSTRUCCIONS PER A LA PRESA DE POSSESSIÓ:

 • Tots els docents als quals se’ls adjudiqui una plaça durant aquest 3r trimestre hauran de fer el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió (disponible al ‘Portal del docent interí’) i, a continuació, posar-se en contacte amb el director del centre per formalitzar la presa de possessió.
 • El TERMINI MÀXIM per formalitzar la presa de possessió serà el dia següent a la data d’adjudicació. (mentre feu el tràmit de substitucions podeu consultar la fitxa de centre amb les dades de contacte).

PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS EXTRAORDINARI:

 • Es recorda que en els casos en què es justifiqui una necessitat urgent de cobrir una plaça per evitar un perjudici greu en la prestació dels serveis educatius essencials es podrà aplicar, en qualsevol moment, el procediment extraordinari d’adjudicació de places amb els aspirants disponibles a la borsa.

SEGON TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS:

 • A causa de les circumstàncies excepcionals de l’estat d’alarma, el següent tràmit de substitucions tindrà lloc entre els dies 30 d’abril i 4 de maig (en els horaris habituals dels tràmits de substitucions dels caps de setmana).
 • L’adjudicació de les places es farà el mateix dia 4.

ALTRES:

 • És important que les preses de possessió es formalitzin en el temps indicat. Si fos necessari els Serveis de Primària i Secundària, així com les delegacions territorials, podran facilitar el contacte dels centres i/o equips directius.
 • Aquesta informació també s’enviarà als equips directius dels centres.
 • Portal del docent interí: https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/
 • Tràmit previ a la presa de possessió: https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=EC0070POSS&version=1

COVID-19: Reunió de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals

Avui dematí ha tingut lloc per videoconfèrència la reunió extraordinària de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals. Tot seguit vos en feim un resum:

 • UOB ha reclamat unes pautes generals de salut per al teletreball. El Servei de Prevenció ha dit que difondrà unes orientacions (1), si bé han indicat que cada cas és especial per l’entorn, circumstàncies personals, mitjans, etc, i que si és necessari s’ha d’analitzar individualment.
 • També es farà arribar instruccions als equips directius perquè no sobrecarreguin de feina els docents. El Servei de Prevenció ha rebut queixes al respecte.
 • UOB ha reclamat que no es repeteixi el cas de les targetes menjador amb el repartiment d’ordinadors, i que es lliurin a domicili tant els que pugui facilitar el centre com els Chromebooks que s’han comprat, a fi de minimitzar el risc de contagi. Segons la Direcció General de Primera Infància, a Menorca els Chromebooks els repartirà una empresa que al mateix temps explicarà a les famílies com instal·lar l’equip. Hem demanat que s’estengui aquest model a totes les illes.
 • Pel que fa al retorn a les aules, de moment no està confirmat que no es produeixi dins aquest curs. El Servei de Prevenció publicarà un full d’instruccions i recomanacions per a quan tingui lloc.
 • El calendari d’escolarització i matriculació queda pendent de la duració de l’estat d’alarma.
 • El Servei de Prevenció adverteix que una baixa mèdica implica que tampoc s’ha de fer teletreball.
 • Encara no se sap el temps que dura la immunització, es parla d’un any.
 • Pel
  que fa als docents amb malalties cròniques i quadres de risc, han de
  consultar el Servei de Prevenció de cara al retorn als centres. Si és el
  cas, se’ls farà una proposta de baixa per al metge.

Pel que fa a la tasca del Servei de Prevenció:

 • Dins el seguiment general dels docents s’han fet 174 actuacions mèdiques. D’aquestes, 71 casos presentaven possibles símptomes, un ha donat positiu per PCR i es fa un seguiment especial de 29 possibles. El Servei de Prevenció publicarà una estadística al respecte (2).
 • El seguiment, tant actiu com passiu, es perllonga més enllà dels 14 dies dels símptomes. A la pràctica es fa extensiu a les persones en contacte amb el docent afectat i també als derivats al 061.
 • Després de l’estat d’alarma es preveu un gran volum de feina en exàmens de salut. El Ministerio de Salud encara no ha lliurat els mitjans necessaris per a la detecció del virus. Estan estudiant la possibilitat de fer anàlisis de sang per detectar immunitzacions.

Recordam els contactes a tenir en compte:

 • Servei de Prevenció de Personal Docent: 971176037 (de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00h)
 • IB Salut : 902079079 / 971437079 (de dilluns a divendres de 7.00 a 21.00h)
 • Caps de setmana i festius: al vostre PAC
 • Al 061 si és urgent

AMPLIAM INFORMACIÓ. Correu rebut del Servei de Prevenció de Riscos Laborals el 20 d’abril:

(1) Pautes ergonòmiques i saludables per al teletreball:

(2)

 • Total de consultes mèdiques i d’infermeria: 174
 • Consultes generals durant el confinament: 85
 • Total de seguiment de contactes: 89
 • Nº Treballadors en seguiment actiu: 71
 • Nº docents amb PCR +: 1
 • Nº de contactes amb simptomatologia, casos posibles: 29 que equival a un 40,8% del total

Oposicions i avaluació: Martí March se’n va de la mesa per sortir per televisió i ens deixa amb la paraula a la boca

Circular 176/2020

Ha acabat la mesa sectorial sobre oposicions i instruccions per a l’avaluació. Segons ha afirmat la directora General de Personal Docent, Madrid es compromet que les places previstes per a les oposicions d’enguany es mantinguin per al 2021.

– Pel que fa a les instruccions per a l’avaluació, hem rebut els textos per correu electrònic a les 8,58, tot i que alguns mitjans de comunicació ja n’havien avançat el contingut fa dos dies.

– Ha estat impossible analitzar-les i discutir-les en condicions. La reunió no ha estat una autèntica negociació. Hem denunciat  una vegada més la manera de procedir de la Conselleria, via fets consumats.

– Es preveu que les instruccions per a l’avaluació es publiquin al BOIB dissabte vinent (vegeu-les al final).

El conseller Martí March se n’ha anat de la mesa sectorial durant el primer punt. Ha preferit el protagonisme davant els mitjans de comunicació, als quals ha dit que les instruccions s’han consensuat amb la comunitat educativa, quan en realitat ens ha deixat amb la paraula a la boca.

S’ha informat també:

 • Es tutoritzaran els substituts que s’incorporin amb els propers tràmits telemàtics que s’incorporin aquest trimestre per substitucions de 30 o més dies.
 • Les instruccions per als centres d’Ensenyaments de Règim Especial i per a les EOIs sortiran més endavant
 • Als docents en pràctiques se’ls donaran per fetes les hores de formació preceptives

Properament més informació.

Resolució avaluació primària:

https://drive.google.com/open?id=1NV8wnkFFRXvwFDJDM4WQS3mZeytcE6zc

Resolució avaluació ESO:

https://drive.google.com/open?id=1cc7du6-3_s86dCLz-gO2-dMFxCFF1UWH

Resolució avaluació batxillerat:

https://drive.google.com/open?id=1OpT-0afcdW4jh-aw1uabMpi41ro34EqY

Orientacions avaluació ESPA EAS:

https://drive.google.com/open?id=1FdGyJ3iYrHg4Exe3Nn4tW686dt-dkfUS

Instruccions COVID FP i EAS:

https://drive.google.com/open?id=1H-3eoBi_r31WOIl3Q81278YuR_8MrNwY

NOTA de la Conselleria (8.4.2020):

El Govern descarta fer les oposicions durant durant el curs i confirma que s’ajornen a 2021.

UOB exigeix a Educació que aturi la pressió a docents i famílies

Twitter 1.4.2020

Circular 175/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, exigeix a la Conselleria d’Educació que ordeni el cessament immediat de la sobrecàrrega de feina telemàtica a docents i famílies. Inspectors i alguns directors, tal com ja vam denunciar en mesa sectorial el 27 de març, continuen pressionant perquè els centres encarreguin feines als alumnes, sense consultar els docents ni oferir una plataforma de treball operativa, amb el resultat que se li ha de dedicar més temps que en una jornada normal de treball. A tot plegat cal afegir que molts alumnes i famílies no poden seguir el ritme de feina perquè no tenen els mitjans o els coneixements informàtics necessaris, cosa que acaba afectant l’estat anímic de docents i famílies.

Dia 1 d’abril la president Francina Armengol va fer públic a través d’un tuit que s’havia reunit telemàticament amb el conseller d’Educació, Martí March, i un grup de directors, concretament de 16, seleccionat entre els afins al PSOE per tal que li diguessin el que ella volia sentir i evitar així que no li arribàs el malestar entre molts de docents i moltes famílies. Nosaltres ara farem arribar públicament a la presidenta Armengol el que ningú no li diu:

S’ha actuat amb improvisació, amb despotisme il·lustrat i sense demanar l’opinió, una vegada més, als docents que som els qui coneixem la realitat quotidiana de les aules i estam en contacte directe amb l’alumnat i les famílies.

– En comptes de consensuar quatre instruccions, poques i clares, s’han enviat unes instruccions recarregades, elaborades per tecnòcrates de despatx fascinats per les noves tecnologies però que desconeixen la realitat de les aules; unes instruccions que s’han fet a partir de seguiments de programacions, pressió per acabar els currículums, estadístiques… però que s’obliden del factor humà i emocional, a banda que tampoc no deixen deixar clar sobre com avaluar, amb quins criteris i com acabarà el curs. Cal remarcar-ne també la incoherència ja que segons les instruccions de la pròpia Conselleria no es pot avançar matèria en uns cursos però en d’altres sí com 4t d’ESO, batxillerat i els graus mitjà i superior de FP només si l’equip educatiu ho considera oportú i es garanteix el seguiment de tots els alumnes.

S’ha fet una política de cara a la galeria a base de proporcionar titulars als mitjans de comunicació però sense tenir en compte la infraestructura informàtica dels centres ni tampoc les eines de les famílies per accedir a l’educació telemàtica. Ni la gran majoria d’alumnes estan preparats per fer classes on line, ni estan preparats molts de professors, ni les circumstàncies d’estat d’alarma són les adequades i ni la majoria de famílies estan en condicions d’acompanyar els fills de la mateixa manera que també hi ha docents infectats pel Covid-19 i en aïllament.

S’ha pressionat als docents perquè suplantassin la manca de mitjans a base de recórrer als ordinadors personals i, el que és més greu, als telèfons privats per contactar amb alumnes i famílies amb la qual cosa han trencat la privacitat i la llei de protecció de dades. Això, a més que molts docents hagin hagut d’afrontar la contractació de noves tarifes de transmissió de dades més potents, alguns han hagut de canviar fins i tot d’equips informàtics i el que ja són incomptables són les hores que han hagut de dedicar, no ja a la matèria en si, sinó a explicar a molts d’alumnes com rebre i enviar material per via telemàtica.

– Els màxims responsables de la Conselleria, Martí March i Antonio Morante, impulsats per l’obsessió de fer mèrits i de penjar-se medalles davant l’opinió pública, han volgut transmetre una imatge, tanmateix falsa, de normalitat i el que han aconseguit és acabar saturant les famílies amb una sobrecàrrega de deures, treballs, exàmens i activitats per fer a casa que va en contra del sentit comú més elemental.

El nerviosisme de les famílies, ja saturades, estressades i desbordades per la pandèmia en sí, la incertesa laboral, econòmica i el confinament obligat dins les cases, en comptes de dirigir-se contra el conseller March, ha rebotat directament contra professors i tutors que es veuen impotents per contestar les insistents preguntes sobre com s’avaluarà, què passarà amb el curs, continuaran les classes, fins a quin punt comptarà la feina feina a casa, etc.

UOB exigeix a Educació que deixi en mans dels docents decidir la manera de minimitzar els efectes del confinament. Nosaltres som els qui estam en contacte amb els alumnes i les famílies i coneixem millor les seves necessitats i aptituds. Exigim també a inspectors i directors que no perdin de vista que ara del que es tracta és de superar la pandèmia i de refer la confiança i la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa. El segon trimestre ha acabat amb un estat de nerviosisme, d’estrès i un ritme de treball insostenible tant per a docents com a per a una gran majoria de famílies que veuen molt difícil gestionar la complexitat de la situació extrema que vivim. Reclamam que els màxims responsables de Conselleria facin una reconsideració sobre la situació actual, com afrontar el tercer trimestre i el final de curs, i que s’obrin a escoltar docents i pares, més enllà del petit grup escollit de 16 directors que els fa seguidisme amb la intenció de fer mèrits davant l’administració.

Interins substituts

La Conselleria ens ha fet arribar la següent informació:

 • El primer tràmit telemàtic de substitucions del tercer trimestre estarà obert del divendres 17/4/20 a les 13.00 hores fins el dilluns 20/4/20 a les 12.00. Les adjudicacions es faran el mateix dilluns 20/4/20.
 • El cessament dels interins que hagin acabat la seva substitució, l’ha de notificar la directiva pel canal habitual del GESTIB abans de dimecres 8/4/20 o, com a molt tard, abans del dimarts 14/4/20 a les 15.00
 • Si el cessament corresponent no es realitza en els terminis indicats, l’interí que finalitza la substitució no estarà disponible per a participar del tràmit d’adjudicació que s’obrirà el divendres 17/4/20.
 • Per a sol·licitar nous substituts, el centre ha fer-ho també via GESTIB abans del dijous 16/4/20 a les 15.00.

OPOSICIONS: Dies pendents del termini d’inscripció

Segons ens comunica Personal Docent, demà es publicarà al BOIB la suspensió provisional dels dos dies que queden del termini d’inscripció a les oposicions. D’aquesta manera no es reactivarà immediatament el termini d’inscripció quan s’aixequi l’estat d’alarma, sinó en el moment que ho anunciï la Conselleria. Els dos dies s’han de reactivar per completar el termini d’inscripció, per motius jurídics, tant si s’ajornen les oposicions a 2021 com si no.

Continua pendent la resposta del MEC a la petició de mantenir les places d’enguany per a 2021.

OPOSICIONS: Reunió de Direccions Generals autonòmiques de Personal Docent

(12,55h): Acaba de tenir lloc la reunió de les Direccions Generals autonòmiques de Personal Docent sobre les oposicions. No hi ha hagut representació del MEC perquè estava previst així. No s’ha arribat a cap conclusió, més enllà de constatar que només hi ha 4 CCAA que pensen convocar les oposicions (Catalunya, Galícia , Madrid i Euskadi) i que es continua a l’espera que el MEC contesti si es compromet a mantenir les places d’enguany per a 2021.

Continuarem informant.

Sense novetats sobre l’ajornament de les oposicions docents

Encara no ha tingut lloc la reunió del MEC amb les direccions generals autonòmiques de Personal Docent per tractar les oposicions, prevista per a aquesta setmana. Pel que fa al comunicat del MEC que circula per les xarxes en PDF, que podeu veure AQUÍ, la Direcció General de Personal Docent ens respon que és autèntic, tot i que el Ministerio, en el moment d’escriure aquesta nota, no l’ha penjat a la seva web. Com veureu, el comunicat es limita a explicar la situació actual.

Continuarem informant.