Mes: setembre de 2017

Demanam a la Junta de Personal que reclami el nou decret de Fons Social

Des d’Unió Obrera Balear hem demanat a la Junta de Personal Docent no
Universitari que tracti en el proper plenari una reclamació de convocatòria immediata del grup de treball per actualitzar el decret de Fons Social i l’elaboració del nou decret.

Aquest grup de treball s’acordà a la Mesa de Negociació dels Empleats públics de la CAIB el 20 de juliol de 2016. Ens consta que es va constituir el passat mes d’abril i de llavors ençà no ha pres cap acord.

Recordem que el mes de gener la Conselleria d’Educació va instar la Direcció General de Funció Pública a reactivar aquest grup de treball, a petició dels sindicats que participam a la comissió del Fons Social d’Educació. L’actualització i equiparació dels decrets d’Educació (2002) i Funció Pública (1995) es ve demanant des de l’any 2004.

Unió Obrera Balear condemna el cop d’estat contra les institucions catalanes

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear condemna enèrgicament l’assalt de les forces de l’estat espanyol a les institucions catalanes que té lloc avui dematí, que suposa la culminació de la persecució policial i judicial que es du a terme contra el poble català, la democràcia i el dret a decidir.

Exigim al govern espanyol que alliberi immediatament els càrrecs detinguts, aturi els processos judicials oberts, deixi de coartar la llibertat d’expressió i de pressionar periodistes i mitjans de comunicació, i respecti el dret de Catalunya a decidir el seu futur en llibertat. De no fer-ho, quedarà deslegitimat als ulls dels demòcrates de tot el món.

Referèndum és democràcia!

Palma, 20 de setembre de 2017

 

Més motius per exigir l’actualització i equiparació del Fons social!

A la relació de motius per no ajornar més l’actualització i equiparació dels decrets del Fons social, que vam explicar fa uns dies, encara se n’hi poden afegir un parell més:

1) L’ajuda per estudis es pot concedir als treballador no docents de Funció Pública en cas de repetir curs, si no l’han cobrada el curs suspès, però no als docents:

 • El decret de Funció Pública estableix com a requisit “No haver percebut ajuda per al mateix curs l’any anterior. La repetició de curs o assignatura no dóna dret a cap nova ajuda.
 • El decret dels docents, emperò, afegeix: “(…) En aquest sentit, no es pot sol·licitar ajuda de matrícula per les assignatures ja cursades, i no aprovades, anteriorment“,

2) Els alumnes d’altes capacitats que acaben el batxillerat amb 17 anys no poden sol·licitar ajudes per raó d’estudis (llibres), perquè han de tenir 18 anys en el moment de la sol·licitud. A més a més,

 • A Funció Pública s’han de tenir els 18 anys el mes de juny.
 • En el cas dels docents s’han de tenir a 30 d’abril.

Segons se’ns va dir a la darrera reunió de la comissió de Fons social, que va tenir lloc dijous passat, 14 de setembre, la revisió dels decrets es ve reclamant com a mínim des de 2004, fa tretze anys! Ens demanam com és possible que els sindicats de la mesa general de Funció Pública no hagin pressionat més l’Administració i hagin deixat tirats els docents tots aquests anys.

Els representants d’UOB vam tornar a demanar a la Conselleria que
requereixi a Funció Pública la reactivació de la comissió per a la
revisió dels decrets
, que l’únic que ha fet ha estat constituir-se el mes d’abril.

Pel que fa a la comissió, s’hi van aprovar:

 • 13 bestretes ordinàries (dues denegades per haver-ne sol·licitades també d’extraordinàries).
 • 8 bestretes extraordinàries.
 • 2 ajudes per atenció de la discapacitat.
 • 56 ajudes pera als fills menors de 18 anys (3 denegades per no trobar-se en servei actiu).
 • 370 ajudes d’estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (59 denegades per motius diversos).
 • S’ha denegat una ajuda per despesa sanitària per no cobrir-la el Fons social.

Continuen retallades les ajudes d’orfandat i viduïtat.

Continuam esperant el protocol d’agressions entre alumnes

La Direcció General d’Innovació i Comunitat educativa continua sense publicar el protocol en cas d’agressions entre alumnes. El passat 24 de gener l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar va enviar als sindicats un esborrany de pautes d’actuació perquè s’hi fessin aportacions, i des d’UOB vam respondre el 6 de febrer.

Instam la Conselleria a emetre el protocol el més aviat possible, ara que el curs fa poc que ha començat. La conflictivitat a les aules és un risc permanent i més encara amb les ràtios d’aula saturades.

El Servei de prevenció de riscos laborals d’Educació s’ajorna fins l’any que ve

El Decret del Servei de prevenció de riscos laborals d’Educació, que segons l’acord marc s’havia de crear el 2016, no s’aprovarà fins l’any 2018, segons ens va informar la Direcció General de Personal Docent a la reunió on vam ser citats. Hauran estat dos anys de retard si és que es compleixen les previsions actuals.

L’esborrany de Decret, que encara no hem pogut veure però que segons se’ns va dir ja disposa de memòria econòmica i informativa, passarà en primer lloc per la mesa sectorial, després pels comitès de prevenció intercentres de cada illa (on també hi són els sindicats), per la comissió paritària de Funció Pública i finalment pel Consell Consultiu.

La dotació prevista és de 12 persones a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a les Pitiüses.

Recordem que la consulta pública prèvia sobre la proposta d’elaboració del decret, que no incloïa cap esborrany, s’obrí del 29 desembre al 19 de gener d’enguany.

Novetats en la normativa sobre Formació Permanent

Des del juliol del 2016 fins ara, la conselleria ha anat publicant nova normativa sobre la formació permanent.

A continuació teniu el nostre informe actualitzat amb les novetats publicades en els darrers cinc mesos; les localitzareu senyalitzades com a (NOVETAT).

Al BOIB de dissabte 6/5/17 es publicà la nova ordre
per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i
el registre de la formació permanent del professorat
no universitari de les Illes.

Aquesta ordre desplega aspectes normatius derivats del Decret 41/2016 que regula la formació permanent del professorat i que es publicà el juliol de 2016 per tal de normativitzar els aspectes presentats al Pla de Formació del Professorat 2016-2020 que s’havia publicat el març del mateix any.

Aquesta nova ordre, que entrà en vigor el dia 7/5/17, regula les següents fases de la formació permanent:

 1. L’homologació de les activitats formatives
 2. El reconeixement d’aquestes activitats
 3. El registre de les activitats realitzades pel docent
 4. La certificació de la formació al Portal del Personal de cada docent

El primer dubte que planteja l’entrada en vigor d’aquesta normativa és què
passarà amb els cursos que encara no hàgim acabat o que féssim abans
del 7/5/17 i que no tenguem presentats a registre? Se’ns podran
reconèixer i baremar?

Sí, cap docent perdrà el reconeixement de la formació acabada o que
estigui realitzant a dia 7/5/17, sempre i quan sigui formació
homologada. El que farà l’Administració en aquests casos serà que els
cursos anteriors a l’ordre es podran computar o bé amb els criteris de
l’ordre anterior i les seves posteriors modificacions vigents fins dissabte 6/5/17  o bé amb els de l’actual i, en qualsevol cas, se computaran amb els criteris que més beneficiïn el docent. (Disposició transitòria única)

HOMOLOGACIÓ

L’homologació la concedeix la Direcció General d’FP i Formació Permanent des de la Comissió de Formació del Professorat i el Servei de Formació del Professorat
i l’han de sol·licitar les entitats organitzadores (*) o
col·laboradores (**) inscrites al cens (NOVETAT -les instruccions del qual es
troben a la Resolució de 22/5/17).

Per a ser homologables, les activitats formatives han de complir els següents requisits bàsics:

 • Adaptar-se al Decret 41/2016
 • Pertànyer a una de les línies estratègiques del Pla de Formació del Professorat 2016-2020
 • Correspondre a una de les modalitats formatives del Pla
 • Impartir-se de manera presencial, a distància o mixta
 • No estar relacionades amb la preparació de les proves d’accés a
  concursos, oposicions o amb la preparació de qualsevol prova per obtenir
  acreditacions i/o titulacions oficials.

RECONEIXEMENT

El reconeixement de les activitats de formació permanent correspon al Servei de Formació del Professorat

El reconeixement d’una activitat formativa s’ha d’expressar en hores tenint en compte els següents aspectes:

– No es computaran fraccions d’hora

– No es computarà cap activitat inferior a 8 hores (excepte en el cas dels formadors)

– El nombre màxim d’hores possibles a reconèixer ve marcat pel Pla de Formació en funció de la modalitat a la qual respon l’activitat:

 1. FdC o Formació dels Centres lligada a projectes globals de millora dels centres: no s’indica cap marge d’hores.
 2. FeC o Formació en els Centres: entre 8 i 60 hores
 3. FiC o Formació per als centres o intercentres: entre 20 i 60 hores
 4. FE o Formació Especialitzada: entre 30 i 120 hores
 5. PEF o Programes d’Experiència Formativa: entre 20 i 100 hores
 6. FA o Formació per Àmbits: entre 8 i 50 hores
 7. APF o Activitats puntuals de formació com ara jornades, congressos, etc: entre 8 i 20 hores

En tots aquests casos, manco en l’APF, serà imprescindible per al reconeixement la realització, per part del docent, d’un informe de transferibilitat a l’aula de l’après a l’activitat.

En el cas que una persona dugui a terme més d’una activitat a
distància que coincideixin totalment o parcialment en el temps, només es
podrà reconèixer l’activitat de major nombre d’hores.

L’assistència obligatòria a les classes o sessions presencials no podrà ser inferior al 80%Es poden certificar hores en funció de quatre tipologies de participació:

 1. Participant
 2. Coordinador
 3. Tutor
 4. Formador

Es podran reconèixer activitats de formació que siguin:

 1. Organitzades per entitats organitzadores (*)
 2. Organitzades per entitats col·laboradores (**) i homologades per la DG d’FP i FP
 3. Organitzades o reconegudes pel Ministeri d’Educació o altres administracions educatives
  sempre i quan vagin en concordança amb les línies del Pla. En aquest
  cas, a més, l’interessat ha d’adjuntar a la sol·licitud de reconeixement
  presentada a registre la certificació del curs i un informe de
  transferibilitat. Per a aquestes activitats es reconeixerà un màxim de
  60 hores.
 4. Projectes de recerca convocats, promoguts o avalats per una
  universitat o organisme públic, qualsevol Direcció General o entitat
  pública de la CAIB i qualsevol entitat organitzadora (*) sempre i quan
  s’adaptin a les línies del Pla. Per a aquestes activitats es reconeixerà
  un màxim de 60 hores.
 5. Tutoria de pràctiques de Màster, Formació Pedagògica i
  Didàctica equivalent, opositors, nous interins, estudis de grau i
  postgrau. En aquest cas, les hores es reconeixeran d’ofici i el nombre
  pot variar entre 10 i 30 depenent de si la tutoria ha anat a càrrec d’un
  o més tutors. En qualsevol cas, només es podrà optar a un reconeixement
  i certificat per curs.
 6. Activitats d’innovació, programes internacionals, pràctiques en
  empreses, grups de treball i altres activitats d’experiència formativa

  sempre i quan siguin convocades o reconegudes per la Conselleria i
  l’interessat presenti, en el termini de tres mesos des de la
  finalització de l’activitat, una memòria que inclogui informe de
  transferibilitat. Dins la modalitat d’experiència formativa, (NOVETAT) les estades formatives del professorat d’FP vénen regulades per l’Ordre del 30/8/17. (NOVETAT) El reconeixement d’experiència formativa en general, es regula a la Resolució de 22/6/17.
 7. Itineraris d’Autoformació. (NOVETAT) El reconeixement de l’autoformació ve regulat a la Resolució del 29/6/17. Sobre aquesta tipologia, a més, l’Ordre de 4/4/17 especifica que es podran reconèixer com a autoformació:
 • Les titulacions universitàries o superiors de règim especial o
  altres sempre que no siguin al·legats com a requisit per a l’accés a la
  docència
 • Els màsters universitaris o formació d’especialista o expert obtinguts després d’accedir a la funció docent
 • Altres programes de formació convocats i realitzats per universitats
  o entitats de reconegut prestigi i en concordança amb el Pla
 • Aquelles que no hagin estat prèviament homologades o reconegudes als punts 1-6 d’aquest apartat
 • En qualsevol cas, l’autoformació no suposarà el reconeixement de més de 100 hores per itinerari.

REGISTRE

La inscripció dels certificats de les activitats de formació al Registre General de Formació Permanent del Professorat és requisit imprescindible per al reconeixement de la formació.

Es registrarà d’ofici la formació convocada pel Servei de Formació del professorat i pels CEP; en aquest cas, el docent no ha d’entregar res a Registre.

Pel que fa a les activitats homologades oferides per les entitats col·laboradores
(**), aquestes entitats disposen de tres mesos per a indicar al Servei
de Formació del Professorat quina activitat es pot reconèixer al docent
que l’ha cursada i ha estat considerat apte.

En aquest cas, el docent ha de revisar si l’activitat formativa en concret apareix al seu Portal del Personal un cop transcorreguts aquests tres mesos i si no és el cas, haurà de sol·licitar el reconeixement ell mateix.

En la resta de casos, el docent interessat haurà de presentar la sol·licitud de reconeixement directament al registre de Conselleria.

Respecte als interins que encara no tenen Portal del Personal, la
disposició addicional quarta diu que “el personal docent que accedeixi
per primera vegada a la funció pública docent o el personal docent que
sigui contractat per primera vegada en un centre concertat amb pagament
delegat, quan el seu contracte sigui superior a un mes, a partir del
moment en què disposi d’accés al Portal del Personal, pot sol·licitar la
inscripció en el Registre de formació de les activitats formatives a
les quals hagin participat des de la data d’obtenció de les titulacions i
condicions d’accés a la funció docent, sempre i quan aquestes
activitats compleixin els requisits establerts en el Decret 41/2016 i en
aquesta Ordre”

(NOVETAT) La conselleria compta amb un portal web d’Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat, on hi trobareu el model de sol·licitud perquè us inscriguin les vostres activitats.

 

CERTIFICACIÓ

 La formació reconeguda apareixerà al Portal del Personal a l’apartat “Formació dels Docents” i aquí dins als subapartats de “Activitats internes” o “Activitats externes” en funció de l’organitzador de l’activitat formativa reconeguda.

L’aparició al Portal del Personal d’una formació té validesa administrativa de certificació d’aquesta formació.

(*) ENTITATS ORGANITZADORES

A més del Servei de Formació del professorat i dels CEPs, segon
l’article 18 del Decret 41/2016, poden ser entitats organitzadores:

 • a) Les direccions generals i els departaments que integren la Conselleria d’Educació i Universitat
 • b) L’EBAP
 • c) Les administracions educatives de l’Estat espanyol amb competències plenes en matèria de formació permanent del professorat
 • d) Les universitats de l’Estat espanyol
 • e) Les universitats i entitats de prestigi en formació del professorat de l’àmbit de la Unió Europea
 • f) Altres conselleries i els seus organismes, així com entitats dependents dels consells insulars o del Govern de les IB
 • g) Les entitats col·laboradores de formació del professorat.

(**) ENTITATS COL·LABORADORES

Segons l’article 19 del Decret 41/2016, poden ser-ho, sempre i quan estiguin inscrites al Cens d’entitats col·laboradores:

 • a) La UIB
 • b) Altres universitats amb àmbit d’actuació a les IB
 • c) Associacions professionals de docents de l’àmbit de les IB
 • d) Les organitzacions sindicals de l’àmbit de l’ensenyament a les IB
 • e) Les organitzacins empresarials més representatives en l’àmbit de l’ensenyament de les IB
 • f) Les entitats públiques o privades dotades de personalitat
  jurídica entre les finalitats de les quals s’inclogui la formació
  permanent del professorat i altres professionals que treballen en
  l’àmbit de l’ensenyament no universitari.

(NOVETAT) Per a poder ser entitat col·laboradora, és necessari inscriure’s al Cens
d’Entitats col·laboradores seguint les instruccions indicades a la Resolució del 22/5/17.

Complements i estiu dels interins, pendents dels pressuposts de 2018

A la reunió a la qual ens convocà la Direcció General de Personal Docent vam demanar pel pagament de l’estiu dels interins i els complements de tutoria i cap de departament, que segons l’acord marc s’ha de dur a terme el 2018. La resposta va ser que dependrà dels pressuposts autonòmics, el percentatge dels quals corresponent a Educació encara desconeixen, però que en principi preveuen pagar-ho.

En el cas dels complements de tutoria i cap de departament, es pagarien el mes de gener amb efectes retroactius a setembre d’enguany.

Veurem si el compromís es compleix o queda en paper banyat, com tantes altres promeses d’un acord rebutjat per insuficient pels docents en referèndum.

Les proves d’accés a la UIB recuperen l’ús del català a pesar de les claudicacions de March i Huguet

Segons ha publicat el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB), el percentatge de proves d’accés a la universitat contestades en català es recupera després de dos anys de davallada i passa del 78,9% (2016) al 79,6%. Després de dos anys de legislatura, emperò, encara som a tres punts de les xifres de 2014, un fet molt indicatiu de l’escàs interès de l’actual Govern per impulsar l’ús del català als centres educatius:

 • 2013: 80,4 %
 • 2014: 82,6 %
 • 2015: 81,1 %
 • 2016: 78,9 %
 • 2017: 79,6 %

Aquestes dades, per altra banda, positives però insuficients, es produeixen a pesar de la imposició d’oferir als alumnes exàmens en castellà, que fou denunciada per UOB i comportà la renúncia de quatre vocals. Recordem que al final només un 4% dels alumnes demanaren els enunciats en castellà.

Enguany la UIB encara no ha publicat la nota de premsa sobre aquestes dades, que solia treure a finals de juny o principis de juliol, com va fer l’any passat.

OPOSICIONS 2018: La convocatòria del País Valencià pot condicionar l’oferta de places

Segons ens ha informat la Direcció General de Personal Docent en una reunió a la qual ens va citar, la Generalitat valenciana no reconsiderarà la convocatòria de 3.000 places només d’infantil i primària l’any 2018, deixant les de secundària per a 2019, cosa que podria induir els aspirants valencians a presentar-se a les oposicions de les Balears si es treuen places de secundària. Aquesta circumstància es tractarà en una mesa sectorial que es convocarà a finals de setembre o principis d’octubre

Per altra banda, l’oferta de 3.000 places d’oposicions
anunciada per al període 2017-2020, que suposaria unes 900 places
anuals atès que 257 ja s’han tret a les oposicions de 2017, es basa en
la “taxa addicional per a estabilització” de la llei de pressuposts generals,
que permet incloure fins al 90% de les places ocupades de forma
temporal i sense interrupció els tres darrers anys (article 19.6). Cal
tenir en compte, emperò, que la legislatura acaba el 2019.

UOB condemna els actes racistes i vandàlics d’Alaró

Des d’UOB condemnam els actes racistes i vandàlics perpetrats a Alaró (vg. notícia de premsa), i ens solidaritzam amb Guillem Balboa i la seva família.

Cal eradicar de la nostra societat el racisme i la xenofòbia, mals
residents gràcies a bona part de la dreta sociològica, i al franquisme
que no es va extirpar quan era hora. En aquest cas, a més a més, el
maltractament animal i la crueltat delaten un comportament allunyat de
tot vestigi d’humanitat.

No és casual, per altra banda, que aquests fets coincideixin en el
temps amb el robatori a Alaró, també des de l’anonimat més covard,
d’unes pancartes en defensa de la democràcia i el referèndum català, que
comptaven amb permís municipal.

El poble que oblida la seva història està condemnat a repetir-la. Les
retallades en educació, especialment en matèries artístiques i
humanitats, i la incipient educació en valors, no són el millor escenari
per acabar per sempre més amb aquests comportaments. Cal que lluitem, a
cada instant, per bastir entre tots una societat justa i solidària!