Mes: gener de 2016

UOB acusa el conseller March d’incomplir la normativa del català

Del Servei d’Ensenyament del Català només en queda una placa a l’edifici dels Geranis

  

COMUNICAT DE PREMSA

Des
d’Unió Obrera Balear acusam el conseller d’Educació, Martí March, de no
haver fet cap passa per impulsar l’ensenyament en català després de sis
mesos d’exercici del càrrec, fins al punt d’incomplir la normativa
vigent.

Les instruccions que la Conselleria remet als centres a principi de curs no han recuperat la figura del Coordinador de la Comissió de Normalització Lingüística (CNL),
un òrgan de coordinació docent regulat al Reglament Orgànic de Centres
que va ser present a les instruccions de cursos passats fins que el PP
la va canviar per una “Comissió de tractament integrat de llengües
(TIL)” els cursos 13-14 i 14-15. La desaparició del TIL no ha comportat
la seva reincorporació a les instruccions, que la ignoren per complet.

Entre
les competències de les CNL, fixades al mateix Reglament Orgànic, hi ha
la d’“Establir i mantenir contacte amb la Conselleria d’Educació i
Cultura, (…) per tal d’establir relacions i col·laboracions que puguin
ajudar a la millor consecució dels objectius del projecte lingüístic de
centre i, en general, de la normalització lingüística del centre”. Des
de la Conselleria tampoc no s’ha emès cap instrucció al respecte.

Així mateix, el Servei d’Ensenyament del Català continua desmantellat d’ençà que fou suprimit pel PP a l’anterior legislatura.
Segons Decret de 1997, aquest Servei ha d’assessorar els centres en
l’elaboració i aplicació dels projectes lingüístics de forma coordinada
amb la Inspecció d’Educació.

L’ensenyament del català va quedar
relegat el mes d’agost a una de les competències de la Direcció General
de Formació Professional i Formació del Professorat, sota direcció de Maria Francisca Alorda Villarrubias.
Des d’aleshores no ha recuperat la categoria de Servei ni ha tingut un
responsable al capdavant, i ara mateix l’únic que hi ha és un nou
“Servei de projectes lingüístics” que s’ocupa exclusivament de les
llengües estrangeres.

Per altra banda la Conselleria tampoc no
compleix el Decret de mínims, que al seu article 12 estableix que
l’Administració educativa ha d’avaluar els projectes lingüístics dels
centres, la seva aplicació i efectivitat, i fer un seguiment dels
resultats i adoptar les mesures necessàries
. En concret, des d’Inspecció Educativa no s’ha vetllat mai pel compliment del Decret de mínims,
tot i que entre les funcions que li corresponen per llei hi ha la de
“controlar el compliment adequat de la legislació que afecta el sistema
educatiu”.

Des d’UOB consideram que aquest cúmul de
negligències i incompliments de les lleis vigents demostren un
desinterès deliberat per l’ensenyament en la llengua pròpia de les
Balears
, que encara és molt lluny d’una normalització homologable,
per exemple, a la del castellà a Castella. Exigim la recuperació del
Servei d’Ensenyament del Català, el compliment de les funcions
d’Inspecció pel que fa al Decret de mínims, i unes noves instruccions de
principi de curs que incloguin i reactivin les Comissions de
Normalització Lingüística dels centres educatius.

Reclamam també que
l’Administració faci un diagnòstic de la situació real de l’ensenyament
en català a les nostres aules i emprengui les mesures necessàries per
fer efectiu el Decret de mínims
, tal com ordena aquest mateix. En cas contrari ens reservam el dret a emprendre les accions legals que considerem oportunes.

Palma, a 20 de gener de 2016

Publicades les plantilles orgàniques i relació de llocs de feina vacants

El BOIB d’avui publica les plantilles i vacants de Primària i Secundària:

 • Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes
  Balears de 12 de gener de 2016 per la qual es publiquen les plantilles
  orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10436/575071/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

 • Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes
  Balears de dia 12 de gener de 2016 per la qual es publiquen les
  plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels
  cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors
  d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional,
  de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts
  plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i
  de professors d’escoles oficials d’idiomes.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10436/575070/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Comprovau el vostre centre!

UOB s’oposa un cop més a la consolidació del complement de director

Avui dematí s’ha reunit a la Conselleria la Comissió de Valoració de la consolidació parcial del complement de director. S’han admès a tràmit trenta sol·licituds dinou corresponents a directors de CEIP, vuit de IES, dues de CEPA i una d’EI. El percentatge del complement que consoliden varia entre el 25%, el 40% i el 60 per cent en funció dels períodes exercits. Un cop s’han aprovat a la Comissió les sol·licituds són trameses a Inspecció.

Tal com vam fer a la convocatòria de l’any passat, els representants d’UOB hem fet constar en acta la nostra oposició a la consolidació d’aquest complement. En uns moments en que s’està avançant cap a la supressió del complement 33, que s’atorga de forma vitalícia als funcionaris que han exercit càrrecs polítics, ens refermam en la nostra postura de cercar altres vies per incentivar la funció directiva que no passin per cobrar per uns serveis que ja no es presten.

Oferta Pública d’Ocupació, Concurs de trasllats d’Inspectors i problemes a les substitucions

A la Mesa Sectorial d’Educació del passat dijous 14/01/16, la Conselleria informà dels següents temes:

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2016

Com ja us informàrem amb anterioritat al nostre bloc, l’oferta pública d’ocupació és la passa prèvia i necessària per a poder convocar oposicions.

Aquesta oferta pública d’ocupació prové de les places vacants que durant l’any anterior han quedat sense titular ja sia per excedència, jubilació o defunció d’aquest. El nombre total de vacants que s’acaba oferint depèn del que s’anomena taxa de reposició, que és el percentatge de vacants que l’administració decideix computar i que es fixa a la Llei de pressuposts general de l’Estat.

Per al 2016, l’administració aplicarà una taxa de reposició del 100% de les vacants produïdes que, a les Illes Balears i pel que fa a Educació, són: 9 per excedència, 171 per jubilació i 7 per defunció. Quedant, doncs, l’oferta pública d’ocupació per al 2016 en 187 places disponibles per adjudicar en les següents oposicions repartides de la següent manera: 13 places per als cos d’inspectors i 174 per a la resta de cossos docents.

A aquestes places s’hi han de sumar les 83 vacants de l’oferta pública d’ocupació que s’aprovà el 2015 amb una taxa de reposició del 50% i les que es produeixin durant el 2016, que seran publicades com a oferta pública de 2017.

CONCURS DE TRASLLATS D’INSPECTORS

A la MSE del passat 18/12/15, la Conselleria anuncià que el pròxim mes de febrer es publicarà al BOIB la convocatòria d’oposicions per cobrir 23 places de plantilla del cos d’inspectors educatius. Podeu recuperar-ne la informació al nostre bloc.

A la MSE d’aquest dijous 14/01/16, i directament relacionat amb el tema, l’administració explicà que és requisit obligatori convocar un concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants d’inspectors d’educació per poder convocar les oposicions en aquest cos. A tal efecte, la Conselleria preveu que la resolució de convocatòria d’aquest concurs de trasllats es publicarà al Boib de dijous 21/01/16. Tot d’una que es publiqui, us en farem arribar un resum per si us interessa concursar-hi.

 

PROBLEMES A L’ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS DEL 30/12/15 

Alguns interins que havien acabat substitució just o poc abans de les vacances de Nadal no pogueren participar del procés telemàtic d’adjudicació de substitucions del 30/12/15 perquè no apareixien a la llista de disponibles tal i com els hauria pertocat.

La raó d’aquest problema és que els directors dels centres corresponents no notificaren la baixa de l’interí en el moment que tocava via Gestib. Aquest fet ha causat sens dubte perjudicis als interins afectats; perjudicis que van des de la pèrdua de cotització i econòmica a l’extrem més greu de no tenir feina a dia d’avui quan, havent estat per Nadal en les primeres posicions de la llista de disponibles, sí que ara estarien treballant si la seva baixa s’hagués tramitat en el moment adequat.

Segons la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, tornar enrere les adjudicacions realitzades des del 30/12/15 per a què hi participin els interins afectats no és viable però l’Administració tampoc no té clar de quina manera se’ls podrà compensar. Creu que els directors han de ser responsables i fer les gestions quan i com els pertoca i diu que estudiaran els casos individualment i cercaran una solució per a aquells que encara no han estat adjudicats.

Des d’UOB consideram insuficient que una errada d’aquesta importància es vulgui resoldre, pel que fa al director, amb una simple telefonada per comprovar que, efectivament, aquest no notificà la baixa en temps i forma. Per això vam demanar a la Mesa que s’enviï una circular a tots els directors recordant-los la necessitat de complir aquest tràmit correctament, i que si es torna produir una errada s’enviï al director una notificació oficial, amb registre de sortida per a què com a mínim en quedi constància escrita.

PACTE D’ESTABILITAT D’INTERINS

Al final de la MSE, la Directora General de Personal Docent anuncià que aquesta setmana la Conselleria es reunirà amb els sindicats signants del Pacte d’Estabilitat, per una part, i amb la resta de sindicats en reunions bilaterals, per l’altra, ja que abans del començament del curs 2016-17 està previst que el Pacte es renovi per a dos anys més.

El pressupost de despeses de funcionament de centres puja un 0,87% segons la Conselleria

Arran de les notícies arribades des de diferents centres sobre el fet que el pressupost que els acaba d’assignar la Conselleria d’Educació ha disminuït respecte de l’any passat, els sindicats, en la Mesa Sectorial que tengué lloc aquest dijous 14/01/16, demanàrem a l’Administració el motiu d’aquestes reduccions.

Segons va explicar el cap de Departament de Planificació i Centres, Jaume March, la partida global de pressupost destinada al funcionament dels centres ha augmentat un 0,87% respecte al curs anterior, és a dir, s’ha passat dels 8.650.000 € del 2015 als 8.725.000 € per al 2016, dels quals 5.111.406 € es destinen als IES, cosa que suposa un augment del 2,47%, i 2.176.887 € als CEIP (aquí l’augment és del 0,59%). Recordem que el pressupost global d’Educació, atenent-nos a la informació que la Conselleria va publicar a la web, ha pujat un 5,36% respecte a 2015.

Pel que fa als centres de SECUNDÀRIA, es compta, aproximadament, amb un pressupost de 60.000 € anuals per centre. El curs 2015-16 compta amb dos centres nous. En aquests casos, se’ls dota d’una partida inicial extraordinària per a les despeses de posada en funcionament, que ja fou entregada al setembre passat i que, per tant, provenia dels pressuposts del 2015. A causa d’aquesta dotació inicial, la partida del 2016 destinada a aquests dos nous centres és limita a 63.000 € entre els dos.

El pressupost que rep cada centre varia en funció de les seves característiques i dels criteris que la Conselleria estableix, tant a l’hora de calcular-lo com pel que fa a la distribució interna que el centre n’ha de fer. Segons l’Administració, aquests criteris foren enviats a principis del desembre passat a cada centre per tal que les directives coneguessin els percentatges de repartiment.

UOB demanà que la Conselleria faci públics aquests criteris de cara a la transparència de la gestió i que els sindicats hi poguessin accedir de forma immediata. Ens han estat enviats avui i els podeu consultar en un enllaç al final d’aquest text.

En general, alguns dels criteris amb què es calcula i distribueix el pressupost d’un centre de secundària, segons explicà el cap del Departament de Planificació, són:

 • Un 35% del pressupost depèn del nombre d’alumnes que té el centre i, per tant, varia segons si la matrícula del curs vigent ha augmentat o disminuït, essent la dotació per alumne de 38,97 € anuals
 • Un 2,5% es destina a suport educatiu. El repartiment d’aquest percentatge ha sofert la següent redistribució:
  • abans, per cada AT, PT, etc, s’obtenien 300 € i per cada alumne NESE es rebien 40€
  • ara es deixa de tenir en compte la quantitat de professorat de suport i es focalitza l’atenció en l’alumnat de manera que es reben 40 € per alumne NEE i 17 € per alumne NESE.

Segons el cap de Departament de Planificació, s’ha fet així perquè, abans, els centres amb menys professorat de suport veien reduït el pressupost independentment del nombre d’alumnes amb necessitats que haguéssin d’atendre.

 • Un 20% del pressupost general dels 75 centres (uns 13.000€ per centre) es distribueix en funció de la superfície total de cada centre, que disposarà així de 1,37 €/m² edificat i de 0,06 €/m² de solar.
 • A més, els m² edificats del centre determinen també la partida per a despeses de llum i aigua. En els centres amb horari de matí i horabaixa aquesta partida es multiplica per 1,5. En cas que el centre de secundària tengui espais compartits amb EOI, ESPA, etc., se’ls augmenta un 0,4% (abans un 1%) la part destinada a cobrir aquestes despeses.
 • Si el centre es veu obligat a usar barracons, o el que l’administració anomena “aules modulars”, rebrà un 0,2% addicional per a cada contenidor. 
 • Les Aules UEECO han vist augmentada la seva dotació que s’ha apujat a 958 €/aula quan abans era de 500€/aula.
 • Un 0,3% es destina als centres que funcionen amb Programa de Qualitat.
 • Per altra part, és la direcció General de Formació del Professorat qui s’encarrega de distribuir el 18,94% del pressupost total de centres que es deriva a FP.

Als centres que imparteixen FPB, CFGM o CFGS se’ls enviarà també, segons es va dir, els percentatges que correspon destinar a cada família professional sempre tenint en compte que la dotació per a FPB és inferior respecte a molts cicles, diferència que també s’observa entre els diferents cicles, ja sien de grau mitjà o superior, a causa, sobretot, que la despesa en material pot variar bastant d’un cicle a un altre.

Segons J. March, els criteris de ponderació de cada cicle es volen revisar de cara al curs que ve ja que cicles com ara el de Cuina no disposen de material per acabar el trimestre per falta de pressupost.

L’alumnat d’FP com a tal també intervé en la distribució pressupostària entre altres aspectes segons el cicle a què es troba matriculat o bé depenent de si ho està en la modalitat presencial o a distància. En aquest darrer cas, un alumne a distància computa 1/5 del que ho fa un alumne presencial.

Aproximadament un 0,3% del pressupost de tots els centres s’inclou en una partida anomenada Altres, on hi tenen cabuda casos específics com, per exemple, la bonificació que pot rebre un IES per ser un Centre Integrat de Música.

Jaume March, pel que fa a centres que poguessin trobar-se en dificultats especials, afirma que a partir d’un sondeig realitzat per l’administració, a dia d’avui, el centre amb menys saldo comptaria amb uns 38.000 € mentre que l’institut amb major saldo disposaria de 398.000 €, de manera que no considera que hi hagi cap IES amb dificultats.

En qualsevol cas, va indicar que una partida de 100.000 €, que abans es repartia per igual entre tots els centres, es distribuí el setembre passat entre els casos puntuals més urgents en partides d’entre 300 i 5.000 € destinades a obres, menjador, etc.

S’apuntà també la idea de recuperar per al 2017 la partida extraordinària d’entre 5.000 i 10.000 € que, abans de les retallades, es lliurava a cada centre per a petites inversions en obres i estructures.

Quant als centres de PRIMÀRIA, el Cap de Departament de Planificació no donà gaires explicacions i només comentà que:

 • La partida majoritària del centre, un 45%, va en funció del nombre d’alumnes suposant, aproximadament, uns 15 € per alumne.
 • La despesa d’aigua i llum sol oscil·lar entre els 4.000 € que podem trobar en un Centre Incomplet o els 20.000 € d’un CEIP de tres línies, tot i que d’aquestes, la Conselleria només en paga una part, ja que solen anar a càrrec dels ajuntaments.

Si us interessa estudiar amb més deteniment els criteris de les despeses de funcionament dels centres, clicau AQUÍ.

La Conselleria proposa una oferta pública de 174 places docents

A la Mesa Sectorial de dijous que ve la Conselleria proposarà una oferta publica d’ocupació per a 2016 amb el 100% de la taxa de reposició, que suposa un total de 174 places fixes docents i 13 del cos d’inspectors.

Segons la Llei de funció pública de les Balears, “constitueix l’oferta pública d’ocupació anual el conjunt de places vacants de personal funcionari i de personal laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura de les quals resulta necessària […].”

La taxa de de reposició del 100% ve establerta per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2016 i, segons el redactat de la proposta, “tenint en compte l’alt nombre de funcionaris interins docents que ocupen temporalment llocs de treball vacants de caràcter permanent”. Pel que fa al càlcul del nombre de places, es fa a partir dels “cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o qualsevol altra situació administrativa que no suposi reserva del lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l’Administració en la qual cessa.

Les places corresponents a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2016
s’acumulen a aquelles que puguin correspondre a exercicis posteriors. D’acord amb la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, l’execució d’aquesta oferta ha de desenvolupar-se en un termini improrrogable de tres anys.

Vegeu AQUÍ la proposta d’acord.

Concedides les subvencions per a programes de FPB a ajuntaments i entitats

Maria Francisca Alorda Villarrubias, directora general de FP

S’han concedit les subvencions per a programes de Formació Professional Bàsica desenvolupats a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre. En el cas dels ajuntaments, dels 467.500 euros disponibles per a 2016 se n’han adjudicat 120.000 en total a Son Servera i Calvià. Pel que fa a les organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, dels 481.250 euros disponibles per a 2016 se n’han adjudicat un total de 470.127,96 a nou entitats.

Recordam que el passat 23 de novembre UOB es va abstenir a la comissió on s’aprovaren les subvencions, atès que com ja havia succeït a la convocatòria de l’administració anterior, la Direcció General de Formació Professional no va saber contestar quina quantitat hi ha prevista per a la FPB dels centres públics, que continua impartint-se sovint en condicions molt precàries i sense desdoblaments.

A la mateixa comissió, la cap del Servei de Planificació i Participació del Departament de FP, Maria Antònia Carbonell, va dir que estudiarien obrir una segona convocatòria per als ajuntaments donada l’escassa participació.

Resolució BOIB corporacions locals:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10432/574859/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Resolució BOIB entitats sense ànim de lucre:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10432/574860/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Nota de premsa de la Conselleria

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2530187&coduo=7&lang=ca

Recanvi de representants de pares i mares al Consell Escolar de les Illes Balears

Els representants suplents de pares i mares d’alumnes al Consell Escolar de les Illes Balears, Josep Valero González i Miquel Àngel Guerrero Company, han estat substituïts per Cristina Conti Oliver i Glòria Ferrer Camps, a proposta de COAPA per “pèrdua de la condició de representant de l’organisme que els hagi proposat,” segons publica avui el BOIB.

Cristina Conti Oliver
Glòria Ferrer Camps