El Govern presenta l’esborrany de Decret de llengües estrangeres

El Govern va presentar ahir l’esborrany de “Decret que regularà l’ensenyament de i en llengües estrangeres als centres educatius de les Illes Balears”. Bàsicament el Decret suposa un retorn a la voluntarietat per impartir àrees en llengües estrangeres que hi havia abans de la implantació del TIL i, sobre el paper, la recuperació del Decret de mínims.

Els docents que imparteixin matèries no lingüístiques en llengua estrangera hauran de tenir el nivell B2 o superior per a infantil i primària i el nivell C1 o superior en el cas de secundària i formació professional. El professorat de secundària amb titulació B2 disposarà de 5 anys per acreditar el nivell C1 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Els centres que participen a les Seccions Europees disposaran del curs escolar 2016-2017 per adaptar-se al que estableix el Decret.

La proposta de Decret s’ha tramès al Consell Escolar de les Illes
Balears i serà tractat en Mesa Sectorial extraordinària el proper
dimecres 3 de febrer.

Després de la presentació d’aquest esborrany, des d’UOB continuam trobant a faltar el compliment de la llei i l’aplicació de mesures efectives a favor de l’ensenyament en català, que fou, cal no oblidar-ho, el motiu principal de la manifestació històrica del 29 de setembre de 2013 i una de les causes de la pèrdua del Govern per part del PP. Crida l’atenció que el Decret ordeni el nomenament d’un docent coordinador de llengües estrangeres, al mateix temps que la Conselleria ha suprimit de les instruccions de principi de curs el Coordinador de la Comissió de Normalització Lingüística, tal com hem denunciat des d’UOB.

Segons l’esborrany presentat, “El projecte lingüístic, com a document que forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), ha de ser aprovat pel director del centre, d’acord amb els criteris pedagògics aprovats pel Claustre i amb la valoració positiva del Consell Escolar. La concreció anual del projecte lingüístic s’ha d’incloure dins la Programació General Anual (PGA).” Pot ser un bon moment, per tant, per posar al dia els
Projectes Lingüístics de Centre, verificar que es compleix el Decret de mínims i avaluar els
resultats de l’aprenentatge de la llengua catalana.

Nota de premsa del Govern:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2544851&coduo=2&lang=ca

Esborrany de Decret de llengües estrangeres:

https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIeGhoeENqOTc2aWs/view?usp=sharing

Recull de premsa:

Diari de Balears:

AraBalears:

Última Hora:

Diario de Mallorca: