Vius i ungles amb l’aprovació dels criteris d’elaboració d’horaris!

Circular 289/2023

L’article 52 del nou Reglament Orgànic de Centres (Decret 4/2023) estableix com una de les competències del claustre:

f) Aprovar els criteris pedagògics per a l’atenció a la diversitat, orientació, tutoria, avaluació i recuperació de l’alumnat dins el marc normatiu, així com per a l’elaboració dels horaris de l’alumnat i del professorat.

Què són els Criteris pedagògics per a l’elaboració d’horaris de l’alumnat i del professorat?

És el document que regula les condicions que afecten la posterior elaboració dels horaris dels docents.

Què és el que ha d’incloure aquest document?

D’acord amb la lletra b) del punt 1 de l’apartat I de les Instruccions sobre l’horari general dels centres educatius de les Illes Balears (pàgina 1), aquest document ha de regular tota una sèrie de subapartats:

 1. Criteris de confecció de grups.
 2. Criteris d’atenció a la diversitat i codocència.
 3. Agrupació de les matèries per àmbits, si així ho ha decidit el centre (com a màxim fins a 3r d’ESO).
 4. Criteris d’assignació de tutories.
 5. Criteris de distribució de docència.
 6. Criteris d’organització de reunions de coordinació docent.
 7. Criteris d’assignació i organització de coordinacions.
 8. Criteris d’orientació.
 9. Criteris d’organització de l’avaluació i recuperació de l’alumnat d’acord amb el marc normatiu vigent.
 10. Criteris per a l’elaboració d’horaris de l’alumnat i del professorat.

Entre d’altres aspectes, serà dins els Criteris per a l’elaboració d’horaris de l’alumnat i del professorat on els departaments poden fer propostes per definir els criteris de repartiment d’assignatures i assignació de grups. És important deixar clar que la normativa no diu que hi hagi d’haver un únic criteri de repartiment que afecti a tots els Departaments per igual. Serà el claustre qui decidirà si tots els departaments han de regir-se per un únic criteri o es poden respectar diferents criteris segons cada departament.

Així mateix, és també dins aquest document on es poden plantejar criteris d’assignació de guàrdies o també el fet d’haver d’anar al centre en horari d’horabaixa de manera regular.

Per al cas dels companys de Primària, serà aquest document el que reguli com i quan es fa l’hora de permanència popularment coneguda com “l’exclusiva”.

Qui i com s’elabora el document dels Criteris pedagògics per a l’elaboració d’horaris de l’alumnat i del professorat?

Aquí és precisament on cal gratar. Resulta que la normativa no especifica com s’ha d’elaborar el document. L’únic que diu la normativa és qui l’ha d’elaborar (l’equip directiu) i qui l’ha d’aprovar (el claustre) però enlloc queda regulat com elaborarà aquest document l’equip directiu abans de sotmetre’l a l’aprovació del claustre.

Des d’UOB Ensenyament defensam una elaboració participativa del document per a que tot el professorat hi pugui participar de manera activa i l’aprovació (si escau) sigui el més conscient i compartida possible. Així les coses creiem que el procés d’elaboració hauria de ser:

 1. L’equip directiu que compartiria un primer esborrany a la CCP (en el cas dels CEIP a les reunions de coordinació de cicles) amb les línies generals per a un primer debat.
 2. Els diferents departaments tractarien l’esborrany i hi farien les aportacions que es considerassin oportunes.
 3. Les diferents propostes dels departaments es debatrien en un segon debat a la CCP per arribar a un consens i redactar l’esborrany.
 4. L’esborrany es sotmetria a l’aprovació del claustre.

La importància de conèixer bé l’horari laboral.

L’horari dels docents dels centres públics de secundària, de 37’5 hores setmanals, està dividit en:

 • 26 hores (que equivalen a 28 períodes de 55 min) amb horari fix en el centre.
 • 4 hores que no necessàriament han d’estar damunt l’horari setmanal i que s’activen per a reunions d’equips docents, claustres i sessions de seguiment/avaluació. És pràctica habitual algunes setmanes no fer aquestes hores per a poder compensar l’excés d’hores que es produeix les setmanes que hi ha sessions de seguiment/avaluació. Des d’UOB Ensenyament consideram que tots els centres haurien de seguir aquest modus operandi a fi de no sobrecarregar (encara més) els companys i companyes.
 • 7’5 hores que s’han de dedicar a activitats relacionades amb la docència i la formació permanent que poden no fer-se necessàriament al centre.

D’acord amb la configuració de l’horari setmanal dels docents de secundària, cal estar atents perquè és precisament en el document de Criteris pedagògics per a l’elaboració d’horaris de l’alumnat i del professorat on quedarà reflectit com, quan i a què es dedicaran aquestes 4 hores que no necessàriament han d’estar damunt horari fix.

Hores per a coordinacions: quantes i per què?

L’assignació d’hores per a coordinacions ve determinada pels Criteris per a la confecció d’unitats i quota. Aquestes hores venen assignades als centres en una bossa d’hores per a Altres coordinacions. Això vol dir que no hi ha preestablert un nombre d’hores per a cada coordinació i que és 100% decisió del claustre quantes hores s’assignarà a cada coordinació.

El nombre d’hores amb la qual es dota la bossa d’hores d’Altres coordinacions depèn de la tipologia de centre. Pots consultar la tipologia del teu centre en en següents enllaços:

Enllaç 1. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2018 per la qual es determina la tipologia dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i el curs d’entrada en vigor de la nova tipologia (BOIB 31/5/2018, núm. 67).

Enllaç 2. Correcció d’errades en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2018 per la qual es determina la tipologia dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i el curs d’entrada en vigor de la nova tipologia (BOIB núm. 67, de 31 de maig).

Us adjuntam dues captures de pantalla de les graelles que apareixen al document de Criteris per a la confecció d’unitats i quota on queda estipulat el nombre d’hores de la bossa d’Altres coordinacions en funció de la tipologia de centre.

Des d’UOB Ensenyament sempre hem defensat l’empoderament dels claustres. Creiem que per assolir aquest objectiu és fonamental que tots els treballadors docents coneguin amb el major detall possible l’statu quo de la normativa que regula la quota dels centres.