Formació Professional: el CInFP-ib tira endavant sense el suport de la part social

 

Ahir, dimarts 27 d’abril es va celebrar una Mesa Sectorial d’Educació amb la participació, a més de les organitzacions sindicals, de la directora general de Personal Docent i del director general de Formació Professional.

A l’ordre del dia, quatre temes íntimament lligats i amb la formació professional com a element comú.

1. Creació del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears.

Es va presentar per part del Sr. Antoni Baos el projecte de decret per la creació d’aquest centre que tendrà la seu en uns locals cedits del Parc Bit.

UOB va manifestar que tot i que considera molt necessària la formació tècnica del professorat de formació professional i atès que aquest centre, almenys inicialment, el composaran els actuals assessors de formació (als quals reconeixem la tasca feta des de la creació el maig del 19 de l’equip de formació de l’àmbit de la formació professional), creiem que es pot continuar fent feina, ara per ara, sense la necessitat de crear un Centre i destinar els recursos a moltes altres mancances que pateix la formació professional, des de la manca de renovació dels tallers fins a la necessitat de més professorat per poder recuperar els desdoblaments de mòduls perduts fa anys. Aprofitàrem, també, per continuar posant damunt la taula la integració de tot el professorat tècnic dins el cos de secundària.

En el mateix sentit, conjunturalment, en una situació en la que per al proper curs s’albiren ràtios a 30 alumnes per classe i horaris de professorat a 21 hores lectives, més que mai tots els recursos possibles s’haurien de derivar cap als centres docents.

Per tot això, i en el benentès que el que no consideram apropiat és la creació, en aquests moments, d’aquest centre, UOB no es va manifestar a favor de la seva creació. Només dues forces sindicals donaren suport al projecte que, tot i això, Conselleria tirarà endavant.

2. Règim d’organització i funcionament del CInFP-ib

Aquest punt es va retirar de l’ordre del dia, ja que la seva inclusió només s’havia fet per donar contingut a la votació del punt anterior, en tant que en el reglament es preveuen les funcions que haurà de desenvolupar el centre.

3. Funcionament aules d’emprenedoria i 4. Funcionament aules de tecnologia aplicada

Aquests dos punts es tractaren conjuntament. Per part de l’administració se’ns informà que aquestes aules són creades, íntegrament, amb fons europeus rebuts específicament per la posada en funcionament d’aquest projecte.

UOB va demanar quantes aules de cada tipus es pretenen crear, quins criteris hi haurà per decidir en quins centres (específicament demanarem ubicacions a totes les illes) i quina inversió suposa la creació de cadascuna d’aquestes aules.

La resposta del director general va ser que per al proper curs es pretén posar en funcionament 10 aules més d’emprenedoria (actualment n’hi ha 9 en funcionament) i 5 aules més de tecnologia aplicada, que es sumaran a les 4 ja engegades aquest curs. 

Quan als criteris, la resposta va ser que tendran prioritat els CIFP i els centres amb més implantació d’oferta de formació professional, també que hi hagi aules de cada tipus a totes les illes i, com a darrer criteri, la disponibilitat d’espais.

Ja en el capítol d’esmenes, dues que va presentar UOB foren acceptades per part de l’administració. Concretament, que el coordinador de les aules d’emprenedoria pugui ser de les especialitats d’Administració d’Empreses o d’Economia, a banda de FOL que ja està recollida a la resolució.
I que el coordinador de l’aula de tecnologia aplicada sigui un professor tècnic o de secundària de qualsevol especialitat lligada a la formació professional. 

5. Torn obert de paraula

Aquest punt va quedar ajornat (restam pendents que ens diguin quan es reprendrà) perquè el director general de Formació Professional s’havia d’absentar de la reunió.