Resum Mesa sectorial 17/03/2021 – Comissions de Serveis i Pròrroga interins substitucions COVID-19

Avui dematí ha tengut lloc una Mesa Sectorial d’Educació amb dos punts a l’ordre del dia: 

– Comissions de serveis per al curs 2021-2022.

– Pròrroga del nomenament de funcionaris interins als quals s’hagin adjudicat places per a substitucions inajornables i de curta durada per causes directament relacionades amb la COVID-19. 

En aquesta reunió hi ha assistit la Directora General de Personal Docent i els diferents caps de servei de la Direcció General. Des de Conselleria ens han informat que la convocatòria de Comissions de serveis per al curs 2021-2022 inclourà les següents novetats:

 1. Obligatorietat d’haver participat en el darrer concurs de trasllats, haver sol·licitat una plaça a la localitat o les localitats on s’ubiquen els centres en què se sol·licita la comissió de serveis i no haver-hi desistit.

  A aquesta obligatorietat, que pel que sembla quedarà de cara a futures convocatòries, cal exceptuar-li els següents casos:

  – Per situacions excepcionals i sobrevingudes posteriors al 26 de novembre de 2020, degudament acreditades i que han de ser valorades per la Direcció General de Personal Docent.

  – Pel fet d’haver sol·licitat comissió de serveis per l’apartat 3 previst a la instrucció tercera d’aquest annex, sempre que sigui per exercir el càrrec de director, de secretari, de cap d’estudis o de cap d’estudis adjunt.

  – Pel fet d’haver obtingut una nova destinació definitiva per al curs 2020-2021.

 2. Les raons de servei que permetran als funcionaris de carrera amb destinació definitiva a les Illes Balears (sempre que no sigui la seva primera destinació definitiva) demanar una comissió de servei es redueixen a dos perfils:

  1. Per ocupar places que requereixen d’una titulació específica: ensenyaments esportius de règim especial, interpretació de la llengua de signes, titulació en riscs laborals, títol de la marina mercant, carnet  d’aplicador de productes fitosanitaris o nivel específic d’idioma estranger.
  2. Per ocupar places que no requereixin d’una titulació específica.

   Des de Conselleria se’ns ha assegurat que el redactat d’aquest darrer perfil que a primer cop d’ull pot semblar una mica lax contempla quatre mecanismes per evitar que les direccions puguin sol·licitar places per a que siguin ocupades per mitjà de nepotisme o afinitat. Concretament aquests mecanismes són:

   – Obligatorietat d’haver participat en el concurs de trasllats.

   – Que la dedicació horària del motiu al·legat sigui com a mínim de 4 períodes lectius.

   – Un informe favorable per part del director/a del centre justificant la necessitat d’aquesta plaça.

   – Que el Consell Escolar del centre en qüestió avali aquesta sol·licitud de plaça.

   – A més, aquestes comissions de serveis estaran subjectes a avaluació per part d’una comissió com ja passa en d’altres tipus de comissions de serveis: Assessors Tècnics Docents, professorat dels CEP.

 3. Els funcionaris de carrera amb primera destinació definitiva a les Illes Balears en els cursos 2020 2021 o 2021-2022 podran demanar comissió de serveis en la mateixa illa on tenen la plaça per formar part d’equips directius, sense que hagin format part de l’equip directiu des de principi de curs. Aquest requisit s’ha deixat d’exigir perquè des de Conselleria volen facilitar la formació d’equips directius a illes com Menorca, Eivissa o Formentera.

A banda de les novetats que han inclòs des de Conselleria, des d’UOB hem reclamat:

 1. La retirada de l’obligatorietat de participació en el Concurs de trasllats per demanar una comissió de serveis per motius personals.
 2. Que els funcionaris amb destinació definitiva a les Illes Balears, sempre que la comissió se sol·liciti per motius de conciliació de la vida laboral i familiar i impliqui un canvi d’illa, aquesta tengui el tractament de reagrupament familiar previst per als funcionaris d’altres CA. Això faria que es pogués demanar la comissió de serveis fins que el fill en qüestió tingués 18 anys.
 3. Igualar a 20km totes les illes pel que fa a la distància entre el domicili habitual del fill o familiar que donen peu a sol·licitar una comissió de serveis per motius personals.
 4. Que per facilitar la mobilitat dels funcionaris de carrera, aquests puguin acollir-se a demanar comissions de serveis sense al·legar cap motiu.
 5. Que si es tracta d’una unitat familiar on els dos membres són funcionaris, tots dos puguin demanar comissió de serveis per motius personals (fills). Només d’aquesta manera els dos membres podran implicar-se de manera equitativa en la criança dels fills i així avançar amb una plena igualtat de gènere. Cal fer notar que des de Conselleria han vist amb bons ulls aquesta proposta d’UOB i ens han dit que si normativament no hi ha cap trava, farien el possible per incloure aquesta possibilitat.
 6. Que els funcionaris amb primera destinació definitiva puguin demanar comissió de serveis a una altra illa quan la funcionària estigui embarassada i la data prevista de part sigui anterior a 31 de gener de 2022. Des d’UOB consideram que amb l’equiparació dels permisos de paternitat/maternitat amb 16 setmanes més la lactància acumulada, no té sentit fer romandre a una illa en concret el funcionari/ària en qüestió per aquell curs en que gaudirà del permís. 

A la segona part de la mesa sectorial s’ha tractat la prorroga del nomenament de funcionaris interins als quals s’hagin adjudicat places per a substitucions inajornables i de curta durada de tutors responsables de grup dels ensenyaments d’infantil i de primària que hagin d’estar en quarantena per causes directament relacionades amb la COVID-19.

Des de Conselleria s’ha informat dels següents punts:

 1. Es prorroga el nomenament dels funcionaris interins als quals es va adjudicar plaça al tràmit dels dies 18 al 21 de setembre de 2020, fins la finalització del tercer trimestre escolar. Aquesta pròrroga afecta a 36 (25 de Mallorca, 7 d’Eivissa i 4 de Menorca) funcionaris interins, el que suposa aproximadament una tercera part dels que ha arribat a haver durant el segon trimestre.
 2. La pròrroga tindrà efecte fins al 30 de juny de 2021.
 3. Els funcionaris interins poden renunciar, sense al·legar cap causa, a la pròrroga del seu nomenament.

Des de UOB:

 1. S’ha demanat que les places prorrogades tinguin el mateix tractament de vacants, és a dir, que cobrin l’estiu i que tinguin la mateixa consideració a nivell de puntuació.
 2. S’ha valorat positivament la gestió de l’adjudicació de places per substitucions inajornables i de curta durada.
 3. S’entén la reducció d’aquestes places tenint en compte l’augment de necessitat d’aquestes places, especialment a l’illa d’Eivissa, durant el segon trimestre i que s’ha anat estabilitzant.

Per una altra banda s’ha valorat la posibilitat de traslladar en un futur aquest model als tràmits ordinaris de substitucions, ja agilitzaria el procés de substitucions de baixes.

Estarem atents a com es materialitzen les reclamacions que des d’UOB hem defensat.