La “Gestapo” de Vox no té dret a fiscalitzar l’activitat docent

 

La “Gestapo” de Vox no té dret a fiscalitzar ni inspeccionar l’activitat dels docents, sinó únicament a visitar dependències, i això només en el cas que el Govern els ho autoritzàs. Com ja vam avançar, l’article 15.5 del Reglament del Parlament, que preveu que «els diputats poden accedir a les dependències públiques», també estableix que «el Govern podrà denegar per raons fonamentades la visita a determinades dependències». Per altra banda, l’incís final d’aquest article refereix que «les visites es faran en temps i forma per permetre el normal funcionament del servei».

En conseqüència, segons ens informen els nostres serveis jurídics, el que poden fer els diputats en general són «visites» a «dependències», en cap cas «inspeccions» de cap «activitat». En qualsevol cas, recordam que des d’Unió Obrera Balear ja vam reclamar públicament a Educació que no cometi la barbaritat de donar permís a la “Gestapo” de Vox per visitar els centres, amb base a l’article 15.5 del Reglament del Parlament. Fins aquí hem arribat!